Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 06. 2024, meniny má: Olívia, Tadeáš

Rakovo

Rakovo

Návrat

Obstarávateľ

Obec Rakovo

Spracovateľ

Spracovateľaplus.sk

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Vlasta Cukorová

Počet zobrazení

69752

Pridané

23. 2. 2017

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

výkres č.4 vyhodnotennie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde a lezných pozemkov M 1: 5000 - náložka

V rámci UPN-O Rakovo ZaD 4 sa riešia nasledovné úlohy :

1. plochy pre nový rozvoj bývania formou samostatne stojacich rodinných domov v lokalite Panská, ako pokračovanie navrhovanej výstavby, vo východnej časti zastavaného územia obce. 2. zmeny funkčného využitia územia pôvodného poľnohospodárskeho dvora, situovaného v priamej väzbe na zastavané územie obce, na územia zmiešané územia, areály a zariadenia cestovného ruchu, vybavenosti a drobnej výroby, 3. nové územia, areály a zariadenia športu a telovýchovy (futbalový štadión), vo väzbe na poľnohospodársky dvor, ktorého funkcia bude zmenená 4. nové plochy pre hromadnú bytovú výstavbu v lokalite Predný Bôrik a Lazy 5. nové plochy občianskej vybavenosti v lokalitách Predný Bôrik, Pri stanici a za Cintorínom 6. nové plochy zmiešaných území, areálov a zariadení cestovného ruchu, vybavenosti a drobnej výroby v lokalite Benzinol 7. rozšírenie území, areálov a zariadení športu a telovýchovy pri Benzinole 8. rozšírenie území výroby a služieb, distribúcie a skladovania medzi železničnou traťou a Benzinolom 9. nové územia výroby a služieb, distribúcie a skladovania v lokalite Stariny (Za horičkou) 10. nové územia poľnohospodárskej a živočíšnej výroby v lokalite Stariny (Kratiny) 11. zmenu funkčného využitia plôch existujúcej zástavby rodinných domov v zastavanom území obce na zmiešané jadrové územia (územia bývania a vybavenosti) 12. výstavbu protipovodňových zábran (valov) v lokalitách Lazy a za cintorínom až po železničnú trať 13. zakreslenie existujúceho Ekologického poľnohospodárskeho dvora v lokalite Lehôtka 14. rozšírenie plôch sídelnej a parkovej zelene v lokalite Lazy 15. navrhované pešie prepojenie lokality Lazy (pri Stanici) z obcou Benice, spojenou z rekonštrukciou lávky cez Turiec 16. zmenu funkčného využitia časti územia v lokalite Predný Bôrik z obytných plôch individuálnej bytovej výstavby na plochy sídelnej a parkovej zelene 17. čiastočné zrušenie cestných komunikácií a technickej infraštruktúry v lokalite Predný Bôrik 18. zrušenie navrhovaného preloženia cesty II/519 (zosúladenie s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou) 19. zosúladenie a doplnenie prvkov ochrany prírody vychádzajúcich z dokumentu RUSES okresu Martin, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Martin (číslo: OU-MT-OSZP-2015/4395-Mu) zo dňa 1.7.2015 20. zosúladenie a doplnenie prvkov ochrany poľnohospodárskej pôdy vychádzajúcej z Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z., podľa ktorého sú v k.ú. Rakovo určené chránené pôdy podliehajúce povinnosti platenia odvodu 21. zosúladenie, doplnenie a korekcia s existujúcim stavom prvkov technickej infraštruktúry, dopravy, ochrany podzemných vôd, zosuvných území, existujúcej vzrastlej nelesnej zelene, poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, meliorácií a funkčným využitím území, na aktuálnom katastrálnom podklade.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne