Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

27. 05. 2024, meniny má: Iveta

Rakovo

Rakovo

Štát

Slovensko

Kraj

Žilinský

Okres

Martin

Prvá písomná zmienka

1230

Rozloha

541 ha

Počet obyvateľov

322

Starosta

Patrik Antal

E-mail

obec@rakovo.sk

Web

obec@rakovo.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Rakovo

Reality Rakovo na Reality.pro

Fotogaléria

RakovoRakovo 

Rakovo

Rakovo

Obec Rakovo leží v Turčianskej kotline, obklopená pohoriami Malej a Veľkej Fatry. Cez obec preteká rieka Turiec a Blatnický potok. Okresné mesto Martin je vzdialené iba 10 km severne od Rakova.

Viac

Územný plán obce Rakovo - UPN SÚ PRÍBOVCE 1984

Územný plán sídelného útvaru Príbovce, ktorého bola súčasťou aj obec Rakovo, spracoval URBION Banská Bystrica na základe požiadavky ONV – odboru územného plánovania v Martinea volebného programu NF okresu Martin na roky 1981 – 1985. Výsledný návrh zohľadnil pripomienky zainsteresovaných orgánov a organizácií, pričo m záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu je len v rozsahu stanoviska Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR a to vo výmere 7,56 ha. Územný plán SÚ Príbovce bol schválený Uznesením rady Okresného národného výboru v Martine dňa 27. januára 1984 pod číslom 10.

12. 5. 2012 | Spracovateľ: Ing. arch. Martin Pavlík | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Beáta Mikušová | viac

Územný plán obce Rakovo - Doplnok ÚPN O Rakovo - IBV JUH

Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ÚPN-SÚ Príbovce) v rámci ktorého bolo riešené aj celé katastrálne územie dnes už samostatnej obce Rakovo, bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený uznesením Rady ONV v Martine pod č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v 03/1984. Na základe zákona č. 237/2000 Z. z. splatnosťou od 01.08.2000, ktorý predstavoval rozsiahlu novelu pôvodného stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, boio vypracované v 12/2003 odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD, Ing. arch. Jánom Burianom, PRESKÚMANIE A NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVO (ÚPN-0 Rakovo) s následným schválením v uznesení obecného zastupiteľstva v 01/2004. Jedným s odporúčaní a opatrení vyplývajúcim z horeuvedeného preskúmania je potreba riešenia nových plôch pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) na doposiaľ nezastavaných plochách na južnom okraji obytného územia obce. Cieľom doplnku ÚPN-0 Rakovo je urbanistický návrh zástavby, vrátane koncepčného riešenia technickej infraštruktúry vo vymedzenej lokalite, vhodne dopĺňajúci existujúcu zástavbu do organicky vyváženého funkčného celku zahŕňajúceho potreby obce na rozvoj bývania vo forme IBV. Doplnok ÚPN-0 Rakovo je vypracovaný v zmysle zmluvy o dielo č. AA PN -Rakovo – 01/2004, medzi ODJednávateľom (obec Rakovo) a zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval) za spolupôsobenia obstarávateľa – odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (Ing. arch. Ján Burian). Spôsob spracovania úlohy, obsah a rozsah boli zmluvne upresnené medzi objednávateľom a zhotoviteľom za účasti obstarávateľa a sú v súlade so znením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 55/2001 o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii a tiež v zmysle metodického usmernenia obstarania a spracovania územného plánu obce týkajúceho sa zmien a doplnkov.

12. 5. 2012 | Spracovateľ: Ing. arch. Peter Nezval | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Ján Burian | viac

Územný plán obce Rakovo - Doplnok ÚPN O Rakovo - ŠPORT A REKREÁCIA

Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ÚPN-SÚ Príbovce) v rámci ktorého bolo riešené aj celé katastrálne územie dnes už samostatnej obce Rakovo, bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený uznesením Rady ONV v Martine pod č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v 03/1984. Na základe zákona č. 237/2000 Z. z. splatnosťou od 01.08.2000, ktorý predstavoval rozsiahlu novelu pôvodného stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, bolo vypracované v 12/2003 odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD, Ing. arch. Jánom Burianom, PRESKÚMANIE A NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVO (ÚPN-0 Rakovo) s následným schválením v uznesení obecného zastupiteľstva v 01/2004. Jedným z odporúčaní a opatrení vyplývajúcim z horeuvedeného dokumentu je potreba riešenia nových plôch pre šport a rekreáciu občanov obce, aj s prípadným využitím nezastavaných plôch pri vstupe do obce od Príboviec na plochách medzi železničnou traťou a zastavaným územím obce po oboch stranách cesty 111/5197. Cieľom doplnku ÚPN-O Rakovo je urbanistický návrh zástavby, vrátane koncepčného riešenia technickej infraštruktúry vo vymedzenej lokalite, vhodne dopĺňajúci existujúcu zástavbu do organicky vyváženého funkčného celku zahŕňajúceho potreby obce na rozvoj športu, rekreačného športu a rekreácie a oddychu vo forme ihrísk pre kolektívne športy detských ihrísk a plôch verejnej parkovej zelene s doplnkovou spoločenskou vybavenosťou. Doplnok ÚPN-0 Rakovo je vypracovaný v zmysle zmluvy o dielo č. AA PN -Rakovo – 01/2004, medzi objednávateľom (obec Rakovo) a zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval) za spolupôsobenia obstarávateľa – odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (Ing. arch. Ján Burian). Spôsob spracovania úlohy, obsah a rozsah boli zmluvne upresnené medzi objednávateľom a zhotoviteľom za účasti obstarávateľa a sú v súlade so znením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 55/2001 o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii a tiež v zmysle metodického usmernenia obstarania a spracovania územného plánu obce týkajúceho sa zmien a doplnkov.

12. 5. 2012 | Spracovateľ: Ing. arch. Peter Nezval | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Ján Burian | viac

Preskúmanie a návrh na aktualizáciu ÚPN O Rakovo - Dôvodová správa k preskúmaniu návrhu na aktualizáciu

Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ďalej len ÚPN – SÚ Príbovce), v rámci ktorého bolo riešené aj celé katastrálne územie obce Rakovo, bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený Uznesením Rady ONV v Martine č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v marci 1984.

12. 5. 2012 | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Ján Burian | viac

Zmena a doplnok č. 3 ÚPN O Rakovo - ZaD č.3 UPN O Rakovo

Obec Rakovo má platný územný plán, ktorý bol spracovávaný v roku 1984 ako Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ÚPN-SÚ Príbovce), ktorý bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený uznesením Rady ONV v Martine pod č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v 03/1984. Na základe zákona č. 237/2000 Z. z. splatnosťou od 01.08.2000, ktorý predstavoval rozsiahlu novelu pôvodného stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, bolo vypracované v 12/2003 odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD, Ing. arch. Jánom Burianom, PRESKÚMANIE A NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVO (ÚPN-0 Rakovo) s následným schválením v uznesení obecného zastupiteľstva v 01/2004. Jedným s odporúčaní a opatrení vyplývajúcim z horeuvedeného preskúmania bola potreba riešenia nových plôch pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) na doposiaľ nezastavaných plochách na južnom okraji obytného územia obce. Táto zmena bola spracovaná v doplnku ÚPN-O Rakovo – IBV JUH, ktorý bol vypracovaný zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval) za spolupôsobenia obstarávateľa – odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (Ing. arch. Ján Burian). Doplnok ÚPN O Rakovo – IBV bol schválený obecným zastupiteľstvom v Rakove, pod číslom 5/2004 zo dňa 13.10.2004.

12. 5. 2012 | Spracovateľ: Ing. arch. Martin Pavlík | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Beáta Mikušová | viac

Zmena a doplnok č. 4 ÚPN O Rakovo - ZaD č.4 ÚPN O Rakovo

V rámci UPN-O Rakovo ZaD 4 sa riešia nasledovné úlohy :

23. 2. 2017 | Spracovateľ: aplus.sk | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Vlasta Cukorová | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne