Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Ako čítať územný plán?

lupa-mapa.jpg V prvom rade si musíme uvedomiť, že územný plán je právny dokument obsahujúci veľké množstvo užitočných informácií, ktoré sa musíme naučiť vyčítať. Nie je to však žiadna veda, podobne ako vieme čítať obyčajné mapy, naučíme sa ľahko čítať aj územné plány, ktoré sú vlastne tiež mapami, mapami budúcnosti. Ak toto zvládneme, získame náskok pred tými, ktorý to nevedia, územný plán sa totiž spracúva pre pomerne veľké časové obdobie dopredu .

Dozvieme sa z neho napr.:
 • kde sa v budúcnosti bude umiestňovať výstavba rodinných, či bytových domov,
 • kde je naplánovaný priemyselný park, obchody, šport, …,
 • kadiaľ povedie nová trasa kanalizácie, plynovodu, elektrického vedenia, …,
 • kde budú vedené nové komunikácie, diaľnica, železnica, …
 • tiež z neho vieme vyčítať, ktoré stavby (rozumej stavby ako budovy, ale aj stavby líniové – siete, komunikácie, …) sú (alebo budú) vyhlásené za verejnoprospešné (môže dôjsť k vyvlastneniu) ako opatrenia vo verejnom záujme.

Územný plán je spracovaný v grafickej a textovej podobe

Jedna dopĺňa druhú. To čo nedokáže vypovedať grafická časť sa dozvieme z textovej časti, a naopak.

Textová časť obsahuje väčšinou 3 samostatné časti

Sprievodnú správu
Obsahuje podrobný popis a riešenie územného plánu obce (obsah v zmysle vyhlášky č.55/2001 MŽP SR).
Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy
Textová časť sa zaoberá záberom poľnohospodárskej a lesnej pôdy v zmysle platnej legislatívy. Je v nej definované územie, na ktoré je vydaný súhlas Krajského pozemkového úradu na záber PP v zmysle prerokovania územného plánu a v súlade so zákonom o ochrane PP.
Regulatívy územného rozvoja obce
Obsahujú záväzné regulatívy územnoplánovacej dokumentácie. Daná textová časť sa schvaľuje formou VZN v obecnom zastupiteľstve.

Grafická časť obsahuje väčšinou nasledovné výkresy:

Keďže množstvo údajov a zobrazovaných dát v jednom územnom pláne je pomerne veľké, aby nedošlo k prílišnému prekrývaniu týchto informácií a vzniku nečitateľnosti (a z toho vznikajúcej nejednoznačnosti) je grafická podoba územného plánu rozdelená do viacerých výkresov.
Obsah výkresov môže byť vzájomne kombinovaný, dopĺňaný, upravovaný podľa potreby daného územia a podmienok.

Širšie vzťahy
Zobrazujú riešené územie v širšom kontexte v merítkach 1:10000 a väčších, vrátane väzieb na okolie mimo katastra.
Výkres zobrazuje hlavné rozvojové zámery, hlavnú dopravnú kostru a jej napojenie na cesty vyšších kategórií, infraštruktúru vo vzťahu k vyšším rozvodným rádom, …
Komplexný urbanistický návrh
Výkres obsahuje návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania územia.
Návrh verejnej dopravy
Výkres obsahuje komplexný návrh dopravy, návrh diaľnic, rýchlostných a ostatných komunikácií na katastrálnom území obce a dopravných zariadení a služieb.
Návrh technickej infraštruktúry
Výkres obsahuje stav a návrh technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, zásobovanie zemným plynom, telekomunikácie, zásobovanie elektrickou energiou). Výkres kvôli prehľadnosti môže byť rozdelený na viacero samostatných výkresov, napr.: „Vodné hospodárstvo“ a „Energetika“.
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
Výkres obsahuje súčasný stav a návrh ochrany prírody a krajiny, návrh prvkov kostry územného systému ekologickej stability územia obce.
Výkres perspektívneho využívanie PP a LP na nepoľnohospodárske účely
Výkres obsahuje vyhodnotenie záberu PP a LP. Podrobne je obsah a rozsah územného plánu obce popísaný vo vykonávacej vyhláške k stavebnému zákonu – vyhláška č.55/2001 MŽP SR.
Verejnoprospešné stavby
Pre mnohých strašiak, pre mnohých spojitosť s vyvlastňovaním. Bez kvalitného zadefinovania a schválenia verejnoprospešných stavieb v rámci územného plánu by sa veľmi ľahko mohlo stať, že sa ku vlastnému rodinnému domu, alebo napr. ku športoviskám, … nebudeme môcť dostať, pretože komunikácie pretnú iné pozemky, či budovy a tie nebude vôľa uvolniť pre verejnoprospešný účel.
Alebo, technická infraštruktúra sa nebude dať zrealizovať, pretože ju nebude kadiaľ viesť, jednoducho súkromné vlastníctvo bude nedobytné.
Každý chce mať kvalitný a pohodlný prístup k svojmu obydliu, každý chce mať svoj dom napojený na všetky dostupné siete, väčšina z nás sa chce športovo, či kultúrne vyžiť a mať pocit, že moje mesto je krásne, kultúrne a bezpečné.

Proces spracovania územného plánu je rozdelený na viacero Etáp:

Prieskumy a rozbory obce.
V tejto etape spracovávania sa komplexne mapuje jestvujúci stav územia obce a plánované zámery a investície.
Znázorňujúce územné priemety získaných údajov. Výsledkom prieskumov a rozborov je výkres hlavných stretov záujmov v území (problémový výkres) vyjadrujúci najmä limity využitia územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych rozhodnutí, z rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba v území riešiť.
Obsahuje tiež Krajinnoekologický plán na základe rozboru podmienok územia navrhuje na vymedzené krajinnoekologické komplexy najvhodnejšie spôsoby využívania územia zabezpečujúce šetrné využívanie prírody, prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity a podporu ekologickej stability krajiny.
Prieskumy a rozbory tvoria podklad na spracovanie Zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie.
Zadanie pre spracovanie územného plánu.
Zadanie obsahuje dôvody na obstaranie územného plánu, určuje hlavné ciele rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa a varianty a alternatívy rozvoja územia, určuje základné úlohy, ktoré je potrebné riešiť v územnom pláne obce. Úlohy sú definované na základe podkladov získaných v prieskumoch a rozboroch obce.
Koncept územného plánu obce.
Variantne a alternatívne rieši úlohy definované v Zadaní.
Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva vo variantoch v rovnakom rozsahu ako Návrh územnoplánovacej dokumentácie.
Návrh územného plánu obce.
Návrh obsahuje výsledok prerokovaní konceptu ÚPN obce.
Obsahuje smernú časť a záväznú časť.
Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
Čistopis územného plánu obce.
Obsahuje konečný návrh územného plánu obce a základnú koncepciu rozvoja obce ako ho schválilo obecné zastupiteľstvo so zapracovaním pripomienok a požiadaviek Krajského stavebného úradu a záverov z prerokovania návrhu ÚPN obce.
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie.
Graficky sa vypracujú ako samostatná príloha schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Textová časť sa spracuje v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov k záväznej časti. Grafická časť sa spracuje ako samostatná priesvitka alebo samostatný výkres.

Viac info

Legenda k výkresu

legenda.jpg Práve z dôvodu jednoznačnosti a čitateľnosti obsahuje každý výkres Legendu (grafický kľúč) s označením a vysvetlením každej farebnej plochy, čiary, javu, ktorá je obsiahnutá v predmetnom výkrese.
Každý výkres by mal obsahovať svoju vlastnú legendu, ktorá vysvetľuje jednotlivé grafické prvky obsiahnuté v danom výkrese.
Tieto sa riadia platnými metodickými pokynmi MVaRR SR.
Na tomto mieste je však potrebné zdôrazniť, že platné metodické pokyny sú spracované „starou“, analógovou technológiou (nová sa pripravuje) a teda farebnosť a grafická štruktúra pri prechode do digitálnej podoby môže vykazovať odlišnosti.

Jednotlivé položky legendy by mali byť rozdelené na:

Stav – zachytáva súčasný stav územia
Návrh – zachytáva navrhované riešenie v horizonte 10 rokov. Navrhované Funkčné plochy definujú aktuálne možné využitie územia.
Výhľad – zachytáva výhľadové riešenie využitia územia v horizonte 20 rokov. Takto definované plochy však niesú platné. Aby mohli byť na plochy reálne využité na dané funkčné využitie, je potrebné ich prekvalifikovanie a Návrh. Tento proces sa udeje pomocou tzv. Zmien a doplnkov ÚPN.

Zopár rád ako nájsť vhodnú lokalitu určenú na výstavbu rodinného domu:

 1. Na mape územného plánu nájdi lokalitu ktorá ťa zaujíma.
 2. V komplexnom výkrese vidíš vyznačené farebné plochy. V legende výkresu zisti aká farba prislúcha výstavbe rodinných domov. Zisti tiež, či sa jedná o navrhovanú plochu funkčného využívania, alebo o výhľadovú plochu.
 3. Ak ide o navrhovanú plochu a územný plán je schválený, výstavbe by nemalo nič brániť. Ak pôjde o výhľadové územie, tam to bude zložitejšie a pravdepodobne sa výstavby nedočkáš skôr ako za desať rokov.
 4. Zisti si dostupnosť infraštruktúry. Vodu a kanál nájdeš pravdepodobne samostatne a tiež elektriku a plyn. Všetko samozrejme závisí od faktu, či obec je odkanalizovaná, plynofikovaná, … Z legendy výkresov zisti či sa jedná o jestvujúce siete, alebo o plánovanú výstavbu.
 5. Vo výkrese dopravy sa dozvieš ako je to z prípadným dopravným napojením. Ak ide o pozemok v zastavanom území (intraviláne), tak by to nemal byť problém. Ak však ide o novú lokalitu pre individuálnu výstavbu, cesty ešte nemusia byť zrealizované a ich prípadná realizácia môže byť časovo náročná.
 6. Z výkresu regulatívov zistíš prípadné odstupové vzdialenosti novonavrhovaných domov od uličnej čiary, či od suseda, tiež ich prípadnú výškovú reguláciu.
 7. Ak ťa zaujíma koho budeš mať za suseda, zistíš to opäť v Komplexnom výkrese. Teda či v blízkosti tvojho budúceho domu nevyrastie čistiareň odpadových vôd, priemyselný areál, alebo či ti vedľa domu nepobeží nová diaľnica.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne