Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Štatút ceny „ZLATÁ ŽILA“

Inšpirovaný cieľmi „Európskeho týždňa mobility” sa Vyhlasovateľ súťaže (čl. I, ods. 3) uzniesol na tomto štatúte:

Čl. I – Cena Zlatá žila

 1. Zriaďuje sa Cena za trvalé opatrenia v prospech udržateľnej mobility – rozvoj pešej, kolieskovej a cyklistickej dopravy, MHD a iné (napr. redukcia IAD, zdieľanie jedného osobného auta viacerými – napr. na dochádzku do práce apod.) v meste a obci SR označená ako Zlatá žila. Cena má formu sochárskeho, resp. dizajnérskeho diela, ktoré je aktualizované v podobe originálu.
 2. Cena sa udeľuje mestu a obci SR za najvýznamnejšie riešenia vedúce k rozvoju „trvalo udržateľnej mobility“, ktoré prispievajú k ich komplexnému ozdraveniu.
 3. Súťaž o Cenu vyhlasuje a za jej priebeh a vyhodnotenie podľa tohto štatútu zodpovedá OZ UzemnePlany.Sk, Regionálna a rozvojová agentúra a OZ Mulica (ďalej Vyhlasovateľ).
 4. Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom riešení, samospráve a o jeho tvorcovi (ďalej Autor).
 5. S Cenou je spojené právo laureáta Ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so svojím menom alebo v súvislosti s odmeneným Dielom a právo na bezplatnú propagáciu odmeneného Diela a laureáta Ceny na portáli www.UzemnePlany.Sk.

Čl. II – Dielo

 1. Za Dielo podľa tohto štatútu sa považuje uskutočnené dopravno-organizačné, technické alebo urbanistické riešenie, ale aj nepriame stimulačné riešenie s prínosom podľa čl. I, ods. 2.
 2. Uskutočnením Diela podľa odseku 1 sa rozumie jeho zhmotnenie do konečnej podoby a spôsobilosť na užívanie podľa návrhu, resp. projektovej dokumentácie. Právoplatnosť rozhodnutia o kolaudácii, zápis do katastra nehnuteľností, ani faktické začatie užívania vlastníkom nie sú podmienkou.
 3. Za príslušné obdobie možno navrhnúť na ocenenie Dielo, ktoré bolo uskutočnené do júna.

Čl. III – Udeľovanie cien

 1. Za jeden rok a za jedno Dielo možno udeliť iba jednu Cenu.
 2. Cena sa neudelí, ak po vyradení prihlásených návrhov, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky účasti alebo požiadavky na kvalitu Diela, zostane na výber poroty menej ako päť návrhov.
 3. Vyhlasovateľ má právo dodatočne odobrať cenu, ak sa táto udelí na základe skreslených údajov alebo ak sa preukáže, že ocenené Dielo je v rozpore s platným právnym poriadkom.

Čl. IV – Hodnotiace kritériá na posúdenie Diela

1. Presvedčivosť a preukázateľnosť prínosov:

 • zníženie prepravnej potreby a prepravných vzdialeností obyvateľov
 • priaznivý vývoj v deľbe prepravnej práce a jej stimulácia v prospech nemotorovej dopravy
 • zníženie priestorových nárokov dopravy –
 • zvýhodnenie hromadnej a nemotorovej dopravy pred IAD (individuálna automobilová doprava)

2. Originalita

3. Efektivita, t.j. pomer prínosov k jeho finančnej náročnosti

4. Humanizácia a vplyv na kvalitu obytného prostredia

 • zníženie ekologickej záťaže z dopravy (emisie, hluk, vibrácie…)
 • zvýšenie bezpečnosti a „prívetivosti“ dopravy v prospech jej zraniteľnejších účastníkov – chodci, kolieskári, cyklisti, ZŤP…

5. Množstvo dotknutých obyvateľov a plošný dopad riešenia.

Čl. V – Podávanie návrhov

 1. O Cenu sa môže uchádzať samospráva a autor Diela (kolektív autorov).
 2. Predkladateľom návrhu môže byť samospráva, osoba (autor) alebo inštitúcia. Návrh obsahuje:

  A. označenie samosprávy, autora (spoluautorov) a predkladateľa návrhu

  B. názov a lokalizáciu Diela

  C. dátum uskutočnenia Diela

  D. opis a charakteristiku Diela s dôrazom na hodnotiace kritériá podľa čl. IV (max. 1× A4)

  E. základnú grafickú dokumentáciu (situácia, projekt, podrobné riešenie – max.5 x A4) a fotografie Diela (max. 5 ks)

  F. súhlas autora s podaním návrhu, ak návrh nepodá sám autor

 3. Súhlas autora sa považuje aj za súhlas so zverejnením a vystavením Diela, ako aj s jeho využitím na zovšeobecnené odporúčania pre dopravnú politiku.
 4. Návrh musí byť spracovaný a doručený v elektronickej forme (PDF a Word).
 5. Za prijatý sa považuje návrh doručený Vyhlasovateľovi do 30. augusta príslušného roka.

Čl. VI – Hodnotiaca porota

 1. O udelení Ceny rozhoduje päťčlenná odborná porota. Porotu zostavuje Vyhlasovateľ, ktorý zodpovedá za odbornosť jej členov a za jej činnosť v zmysle tohto štatútu.
 2. Členom poroty nemôže byť:
  • predkladateľ návrhu
  • autor ani spoluautor, ktorého Dielo sa uchádza o Cenu, ani jemu blízka osoba.

Čl. VII – Predbežné posúdenie návrhov

 1. Došlé návrhy predbežne posúdi Vyhlasovateľ. Obsahom predbežného posúdenia je overiť včasnosť a kompletnosť návrhu, dodržanie vyhlásených podmienok a overiť uskutočnenie Diela.
 2. Vyhlasovateľ vyzve uchádzača, aby v primeranej lehote odstránil zistené odstrániteľné nedostatky návrhu . O výsledku predbežného posúdenia návrhov vyhotoví protokol s odporúčaniami pre porotu. Návrhy, u ktorých uchádzač neodstráni v lehote vytknuté nedostatky, vyradí z ďalšieho posudzovania; návrhy zostávajú v archíve Vyhlasovateľa súťaže.
 3. Vyhlasovateľ pripraví zasadnutie poroty a predloží naň všetky platné návrhy s protokolom

Čl. VIII – Rozhodovanie poroty

 1. Návrhy porota posudzuje podľa hodnotiacich kritérií čl. IV so zohľadnením odborných posudkov podľa odseku 6.
 2. Návrhy porota posudzuje v dvoch kolách. V prvom kole hlasovaním vyberie návrhy postupujúce do druhého kola. O každom z nich vyhotoví odborný posudok.
 3. Návrhy vybrané do druhého kola možno zverejniť a vystaviť ako Diela nominované na Cenu ešte pred jej odovzdávaním.
 4. V druhom kole porota z postúpených návrhov určí hlasovaním Dielo, ktorému sa udelí Cena.
 5. Hlasovanie sa uskutočňuje buď na stretnutí členov poroty alebo elektronickým doručením označenia vybraného návrhu.
 6. Vyhlasovateľ môže byť zastúpený v odbornej porote len jedným členom.
 7. Na posudzovanie návrhov porota môže podľa potreby prizvať aj odborníkov z niektorej oblasti urbanizmu, dopravy, sociológie, ekológie a pod. na vyslovenie odborného posudku o každom Diele. Tieto osoby môžu odpovedať aj na otázky členov poroty, ale nesmú sa zúčastňovať hlasovania.

Čl. IX – Odovzdávanie ceny

 1. Cena a diplomy nominovaným dielam sa odovzdávajú na slávnostnom zhromaždení v septembri pri príležitosti Európskeho týždňa mobility.
 2. Cenu odovzdáva čestný hosť slávnostného zhromaždenia.
 3. Diplomy nominovaným dielam odovzdáva Vyhlasovateľ.

Čl. X – Iné

 1. Dohľad nad priebehom súťaže má Vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ najmä:
  • vymenúva, dopĺňa a odvoláva členov poroty
  • aktualizuje štatút a vyhlasuje jednotlivé ročníky udeľovania Ceny
  • rozhoduje o prípadných námietkach uchádzačov
  • pripravuje slávnostné zhromaždenie na odovzdávanie Ceny
  • organizuje zverejňovanie a vystavovanie nominovaných Diel
 2. Predložené návrhy zostávajú spolu s písomnosťami z posudzovania návrhov súčasťou registratúry Zlatá žila.

Čl. XI – Účinnosť štatútu

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Pre OZ UzemnePlany.Sk spracoval Ing. arch. Dušan Burák, PhD.

Odborná porota:
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. – Fakulta architektúry STU Bratislava
Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. – Stavebná fakulta STU Bratislava
Doc. Ing. Salaiová Brigita PhD. – Stavebná fakulta TU Košice
Ing. Marian Gogola, PhD. – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
Ing. Karol Labaš – Cyklistická únia mesta Košice

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne