Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

12. 07. 2024, meniny má: Nina

Rakovo

Rakovo

Návrat

Zmeny a doplnky v procese spracovávania

Obstarávateľ

Obec Rakovo

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Martin Pavlík

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Beáta Mikušová

Počet zobrazení

69938

Pridané

28. 5. 2012

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

Schéma záväzných častí

Obec Rakovo má platný územný plán, ktorý bol spracovávaný v roku 1984 ako Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ÚPN-SÚ Príbovce), ktorý bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený uznesením Rady ONV v Martine pod č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v 03/1984. Na základe zákona č. 237/2000 Z. z. splatnosťou od 01.08.2000, ktorý predstavoval rozsiahlu novelu pôvodného stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, bolo vypracované v 12/2003 odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD, Ing. arch. Jánom Burianom, PRESKÚMANIE A NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVO (ÚPN-0 Rakovo) s následným schválením v uznesení obecného zastupiteľstva v 01/2004. Jedným s odporúčaní a opatrení vyplývajúcim z horeuvedeného preskúmania bola potreba riešenia nových plôch pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) na doposiaľ nezastavaných plochách na južnom okraji obytného územia obce. Táto zmena bola spracovaná v doplnku ÚPN-O Rakovo – IBV JUH, ktorý bol vypracovaný zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval) za spolupôsobenia obstarávateľa – odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (Ing. arch. Ján Burian). Doplnok ÚPN O Rakovo – IBV bol schválený obecným zastupiteľstvom v Rakove, pod číslom 5/2004 zo dňa 13.10.2004.

Ďalšia zmena Územného plánu bola vykonaná Doplnkom ÚPN-O Rakovo – ŠPORT A REKREÁCIA, kde Cieľom doplnku bol urbanistický návrh zástavby, vrátane koncepčného riešenia technickej infraštruktúry v lokalite pri vstupe do obce od Príboviec na plochách medzi železničnou traťou a zastavaným územím obce po oboch stranách cesty III/5197, vhodne dopĺňajúci existujúcu zástavbu do organicky vyváženého funkčného celku zahŕňajúceho potreby obce na rozvoj športu, rekreačného športu a rekreácie a oddychu vo forme ihrísk pre kolektívne športy detských ihrísk a plôch verejnej parkovej zelene s doplnkovou spoločenskou vybavenosťou. Zhotoviteľom doplnku bol Ing. arch. Peter Nezval, za spolupôsobenia obstarávateľa – odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (Ing. arch. Ján Burian). Doplnok ÚPN O Rakovo – ŠPORT A REKREÁCIA bol schválený obecným zastupiteľstvom v Rakove, pod číslom 5/2004 zo dňa 13.10.2004.

Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN O Rakovo, je potreba riešenia, ďalších rozvojových plôch v území obce a zosúladenie obsahu a rozsahu dokumentácii s nadradenou dokumentáciou.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne