Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Rakovo

Rakovo

Návrat

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Rakove č. 5/2004 zo dňa 13.10.2004

Obstarávateľ

Obec Rakovo

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Peter Nezval

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Ján Burian

Počet zobrazení

70193

Pridané

12. 5. 2012

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

PPF - Zábery

Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ÚPN-SÚ Príbovce) v rámci ktorého bolo riešené aj celé katastrálne územie dnes už samostatnej obce Rakovo, bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený uznesením Rady ONV v Martine pod č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v 03/1984. Na základe zákona č. 237/2000 Z. z. splatnosťou od 01.08.2000, ktorý predstavoval rozsiahlu novelu pôvodného stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, bolo vypracované v 12/2003 odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD, Ing. arch. Jánom Burianom, PRESKÚMANIE A NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVO (ÚPN-0 Rakovo) s následným schválením v uznesení obecného zastupiteľstva v 01/2004. Jedným z odporúčaní a opatrení vyplývajúcim z horeuvedeného dokumentu je potreba riešenia nových plôch pre šport a rekreáciu občanov obce, aj s prípadným využitím nezastavaných plôch pri vstupe do obce od Príboviec na plochách medzi železničnou traťou a zastavaným územím obce po oboch stranách cesty 111/5197. Cieľom doplnku ÚPN-O Rakovo je urbanistický návrh zástavby, vrátane koncepčného riešenia technickej infraštruktúry vo vymedzenej lokalite, vhodne dopĺňajúci existujúcu zástavbu do organicky vyváženého funkčného celku zahŕňajúceho potreby obce na rozvoj športu, rekreačného športu a rekreácie a oddychu vo forme ihrísk pre kolektívne športy detských ihrísk a plôch verejnej parkovej zelene s doplnkovou spoločenskou vybavenosťou. Doplnok ÚPN-0 Rakovo je vypracovaný v zmysle zmluvy o dielo č. AA PN -Rakovo – 01/2004, medzi objednávateľom (obec Rakovo) a zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval) za spolupôsobenia obstarávateľa – odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (Ing. arch. Ján Burian). Spôsob spracovania úlohy, obsah a rozsah boli zmluvne upresnené medzi objednávateľom a zhotoviteľom za účasti obstarávateľa a sú v súlade so znením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 55/2001 o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii a tiež v zmysle metodického usmernenia obstarania a spracovania územného plánu obce týkajúceho sa zmien a doplnkov.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne