Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 05. 2024, meniny má: Júlia, Juliána

Košťany nad Turcom

Štát

Slovensko

Kraj

Žilinský

Okres

Martin

Prvá písomná zmienka

1323

Rozloha

643 ha

Počet obyvateľov

1210

Starosta

Marián Bunganič

E-mail

starosta@kostanynadtur…

Web

starosta@kostanynadtur…

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Košťany nad Turcom

Reality Košťany nad Turcom na Reality.pro

Fotogaléria

Košťany nad TurcomKošťany nad TurcomKošťany nad Turcom

Košťany nad Turcom

Košťany nad Turcom

obec ležiaca na strednom Slovensku susediaca s osemdesiat tisícovým mestom Martin, je domovom pre 1080 obyvateľov malebného regiónu Turiec. Prvé listinné dôkazy zmieňujúce sa o „villa Coschan“ – vtedajších Košťanoch sú z roku 1323. V roku 2003 sme si preto pripomenuli 680 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Košťany nad Turcom. História obce sa viaže s rôznymi vlastníkmi panstiev, do ktorých obec patrila.

Hlavnou činnosťou obyvateľov Koštian nad Turcom v 18. a 19. storočí bolo poľnohospodárstvo. Až po zrušení poddanstva v roku 1848 sa v obci začali rozvíjať remeslá a obchod, a to počas nasledujúceho obdobia, ktoré bolo pomalým a ťažkým prechodom od viazanosti na pôdu – feudalizmom ku kapitalistickej forme vlastníctva. Ďalšou významnou skutočnosťou, ktorá podnietila rozvoj remesiel nie len v Košťanoch nad Turcom, ale aj v celom kraji bolo zrušenie cechov v roku 1872. V obci sa usadili majstri ako mlynár, čižmár, stolár, kováč, čižmár, kožušník, kolár, murár, obchodník, obuvník, krčmár…

Viac

Zmeny a doplnky - Čistopis

V máji 1978 bol URBIONom Banská Bystrica (Ing. arch. Ľudovít Jankovič) vypracovaný Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Martin (ďalej ÚPNHSA Martin), súčasťou ktorého bolo aj riešenie obce Košťany nad Turcom. ÚPNHSA Martin bol schválený uznesením Vlády SR č. 282/79 zo dňa 9. 7.1979. Vzhľadom na veľký časový odstup (23 rokov) od schválenia poslednej platnej územnoplánovacej dokumentácie, zásadné spoločensko-ekonomické zmeny a zmeny platných právnych predpisov je v súčasnosti nepoužiteľný a je nevyhnutná jeho aktualizácia. Za zásadný dôvod pre aktualizáciu územného plánu je treba považovať aj to, že na rozdiel od obdobia pred rokom 1989, tento dokument bude schvaľovať najvyšší orgán obce – Obecné zastupiteľstvo a teda že bude vo svojom obsahu odrážať viac a konkrétnejšie potreby obce a nároky na budúci rozvoj jednotlivých funkcií.
Vypracovanie aktualizácie ÚPN- HSA Martin v rozsahu aktualizácie územného plánu obce Košťany nad Turcom obstarala Obec uzavretím hospodárskej zmluvy č. 384/ 2 003 zo dňa 28.3.2003. Prieskumy a rozbory pre územný plán obce boli spracované v roku 2003 v rozsahu „doplňujúce".

21. 11. 2010 | Spracovateľ: Ing. arch. Ján Kubina | viac

Zmeny a doplnky č.3 - Čistopis

Územie, riešené Zmenou a doplnkom č.3 ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom, sa nachádza južne od zastavaného územia obce, medzi cestou I/65 a existujúcim letiskom pre letecké práce v poľnohospodárstve, až k hranici katastra obce, susediaci s katastrálnym územím obce Príbovce. Celkovej rozloha rozvojového územia je 50,21 ha. Súčasťou zmien a doplnkov č.3 ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom, sú aj drobné zmeny využitia územia v rámci zastavaného územia obce vyvolané potrebou obce, súkromnými a právnickými osobami. Rozvojové územie, bolo v predchádzajúcich aktualizáciách ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom, evidované ako pôda patriaca medzi chránenú poľnohospodársku pôdu v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.. Jej preklasifikovanie z chránenej pôdy 4. kvalitatívnej skupiny do 6. skupiny, vytvorilo priestor pre investičný zámer, prezentovaný v Urbanistickej štúdii Košťany nad Turcom – JUH, vypracovanú ateliérom CREAT, s.r.o., v Novembri 2008, ktorý bol prezentovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, dňa 1.12.2008 a následné schválený, ako investičný zámer investora a zároveň Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo začatie obstarávanie zmien a doplnkov č.3 ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom.

18. 11. 2010 | Spracovateľ: Creat, s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Denisa Valašková | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne