Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

22. 06. 2024, meniny má: Paulína

Rakovo

Rakovo

Návrat

Obstarávateľ

Obec Rakovo

Spracovateľ

Spracovateľaplus.sk

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Vlasta Cukorová

Počet zobrazení

69740

Pridané

23. 2. 2017

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

V rámci UPN-O Rakovo ZaD 4 sa riešia nasledovné úlohy :

1. plochy pre nový rozvoj bývania formou samostatne stojacich rodinných domov v lokalite Panská, ako pokračovanie navrhovanej výstavby, vo východnej časti zastavaného územia obce. 2. zmeny funkčného využitia územia pôvodného poľnohospodárskeho dvora, situovaného v priamej väzbe na zastavané územie obce, na územia zmiešané územia, areály a zariadenia cestovného ruchu, vybavenosti a drobnej výroby, 3. nové územia, areály a zariadenia športu a telovýchovy (futbalový štadión), vo väzbe na poľnohospodársky dvor, ktorého funkcia bude zmenená 4. nové plochy pre hromadnú bytovú výstavbu v lokalite Predný Bôrik a Lazy 5. nové plochy občianskej vybavenosti v lokalitách Predný Bôrik, Pri stanici a za Cintorínom 6. nové plochy zmiešaných území, areálov a zariadení cestovného ruchu, vybavenosti a drobnej výroby v lokalite Benzinol 7. rozšírenie území, areálov a zariadení športu a telovýchovy pri Benzinole 8. rozšírenie území výroby a služieb, distribúcie a skladovania medzi železničnou traťou a Benzinolom 9. nové územia výroby a služieb, distribúcie a skladovania v lokalite Stariny (Za horičkou) 10. nové územia poľnohospodárskej a živočíšnej výroby v lokalite Stariny (Kratiny) 11. zmenu funkčného využitia plôch existujúcej zástavby rodinných domov v zastavanom území obce na zmiešané jadrové územia (územia bývania a vybavenosti) 12. výstavbu protipovodňových zábran (valov) v lokalitách Lazy a za cintorínom až po železničnú trať 13. zakreslenie existujúceho Ekologického poľnohospodárskeho dvora v lokalite Lehôtka 14. rozšírenie plôch sídelnej a parkovej zelene v lokalite Lazy 15. navrhované pešie prepojenie lokality Lazy (pri Stanici) z obcou Benice, spojenou z rekonštrukciou lávky cez Turiec 16. zmenu funkčného využitia časti územia v lokalite Predný Bôrik z obytných plôch individuálnej bytovej výstavby na plochy sídelnej a parkovej zelene 17. čiastočné zrušenie cestných komunikácií a technickej infraštruktúry v lokalite Predný Bôrik 18. zrušenie navrhovaného preloženia cesty II/519 (zosúladenie s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou) 19. zosúladenie a doplnenie prvkov ochrany prírody vychádzajúcich z dokumentu RUSES okresu Martin, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Martin (číslo: OU-MT-OSZP-2015/4395-Mu) zo dňa 1.7.2015 20. zosúladenie a doplnenie prvkov ochrany poľnohospodárskej pôdy vychádzajúcej z Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z., podľa ktorého sú v k.ú. Rakovo určené chránené pôdy podliehajúce povinnosti platenia odvodu 21. zosúladenie, doplnenie a korekcia s existujúcim stavom prvkov technickej infraštruktúry, dopravy, ochrany podzemných vôd, zosuvných území, existujúcej vzrastlej nelesnej zelene, poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, meliorácií a funkčným využitím území, na aktuálnom katastrálnom podklade.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne