Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

20. 06. 2024, meniny má: Valéria

Rakovo

Rakovo

Návrat

Obstarávateľ

Obec Rakovo

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Martin Pavlík, Ing. arch. Ján Burian

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Ján Burian

Počet zobrazení

69721

Pridané

12. 5. 2012

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ďalej len ÚPN – SÚ Príbovce), v rámci ktorého bolo riešené aj celé katastrálne územie obce Rakovo, bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený Uznesením Rady ONV v Martine č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v marci 1984.

1. augusta 2000 vstúpil do platnosti Zákon č. 237/2000 Z.z. predstavujúci rozsiahlu novelu Stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení § 30 ods. 3 uložil obciam povinnosť najmenej raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán s cieľom preveriť jeho aktuálnosť, potrebu obstarania zmien a doplnkov, či spracovania nového územného plánu. Z tohoto pohľadu preskúmanie a následnú aktualizáciu Územného plánu obce Rakovo (ďalej len ÚPN – O Rakovo) v zmysle znenia § 30 Zákona č.237/2000 Z.z. je treba chápať ako preskúmanie a aktualizáciu časti pôvodného ÚPN – SÚ Príbovce na dnešnom administratívnom území obce Rakovo vymedzenom jej katastrálnou hranicou. Oznámenie o začatí preskúmania a aktualizácie podľa § 30 Zákona č. 237/2000 Z.z. bolo zverejnené v súlade s ustanovením § 19b Zákona s cieľom získať námety, podklady a požiadavky k aktualizácii územného plánu. Následne bol ÚPN – O Rakovo preskúmaný z pohľadu doterajšieho napĺňania zámerov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, uplatňovania záväzných regulatívov územného rozvoja, sledovania prípadných zmien územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia z pohľadu jeho riešenia v územnoplánovacej dokumentácii vyššieho stupňa. Na základe podrobného preskúmania ÚPN – O Príbovce v časti katastrálneho územia obce Rakovo, ktoré je riešeným územím aktualizácie ÚPN -O Rakovo, územného plánu regiónu (ÚPN – VÚC – ŽK) vo vzťahu k uvedenému územiu, ako aj z pohľadu súčasných predpokladov, požiadaviek a potrieb rozvoja a organizácie riešeného územia je možné konštatovať, že nedošlo k takým zásadným zmenám, ktoré by si vyžiadali spracovanie nového územného plánu obce. Na riešenie novovzniknutých požiadaviek na funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia bude postačovať aktualizácia terajšieho územného plánu prostredníctvom nasledovných doplnkov ÚPN – O Rakovo :

  1. Doplnok ÚPN – O Rakovo – IBV
  2. Doplnok ÚPN – O Rakovo – Šport a rekreácia

Na základe zhodnotenia formálnej stránky spracovania ÚPN – SÚ Príbovce je možné konštatovať, že výkresová časť zodpovedá dnešným požiadavkám na spracovanie územného plánu obce stanoveným vyhláškou MŽP SR č.55/2001 Z.z. s tým, že nie je spracovaný výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, ktorý však v čase spracovania nebol povinnou súčasťou grafickej časti dokumentácie. Textová časť, napriek tomu, že nie je po formálnej stránke členená na jednotlivé state, tak ako to upravuje vyššieuvedena vyhláška, svojim obsahom zodpovedá i dnešným požiadavkám na riešenie územnoplánovacej dokumentácie. Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že ÚPN – O Rakovo, chápaný ako časť pôvodne spracovaného ÚPN – SÚ Príbovce v hraniciach katastrálneho územia obce Rakovo, môže po spracovaní a schválení doplnkov ÚPN – O naďalej plniť funkciu základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne