Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Rakovo

Rakovo

Návrat

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Rakove č. 5/2004 zo dňa 13.10.2004

Obstarávateľ

Obec Rakovo

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Peter Nezval

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Ján Burian

Počet zobrazení

70256

Pridané

12. 5. 2012

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

Územný plán sídelného útvaru Príbovce (ÚPN-SÚ Príbovce) v rámci ktorého bolo riešené aj celé katastrálne územie dnes už samostatnej obce Rakovo, bol v súlade s vtedy platnou legislatívou schválený uznesením Rady ONV v Martine pod č. 10/84 zo dňa 27.01.1984 a následne dopracovaný spracovateľom – Štátnym inštitútom urbanizmu a územného plánovania do úrovne výsledného návrhu v 03/1984. Na základe zákona č. 237/2000 Z. z. splatnosťou od 01.08.2000, ktorý predstavoval rozsiahlu novelu pôvodného stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, boio vypracované v 12/2003 odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD, Ing. arch. Jánom Burianom, PRESKÚMANIE A NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVO (ÚPN-0 Rakovo) s následným schválením v uznesení obecného zastupiteľstva v 01/2004. Jedným s odporúčaní a opatrení vyplývajúcim z horeuvedeného preskúmania je potreba riešenia nových plôch pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) na doposiaľ nezastavaných plochách na južnom okraji obytného územia obce. Cieľom doplnku ÚPN-0 Rakovo je urbanistický návrh zástavby, vrátane koncepčného riešenia technickej infraštruktúry vo vymedzenej lokalite, vhodne dopĺňajúci existujúcu zástavbu do organicky vyváženého funkčného celku zahŕňajúceho potreby obce na rozvoj bývania vo forme IBV. Doplnok ÚPN-0 Rakovo je vypracovaný v zmysle zmluvy o dielo č. AA PN -Rakovo – 01/2004, medzi ODJednávateľom (obec Rakovo) a zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval) za spolupôsobenia obstarávateľa – odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD (Ing. arch. Ján Burian). Spôsob spracovania úlohy, obsah a rozsah boli zmluvne upresnené medzi objednávateľom a zhotoviteľom za účasti obstarávateľa a sú v súlade so znením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 55/2001 o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii a tiež v zmysle metodického usmernenia obstarania a spracovania územného plánu obce týkajúceho sa zmien a doplnkov.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne