Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

18. 05. 2024, meniny má: Viola

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Urbanizmus a územné plánovanie)

Elektronická aukcia a obstarávanie územných plánov

zdroj: energetic.egt.sk

V územnoplánovacej praxi sa začali pri obstarávaní služieb spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) využívať elektronické aukcie. Slovenská komora architektov považuje elektronické aukcie na získanie služby spracovateľa ÚPD v rozpore s §43 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. K tomuto záveru ju viedli najmä tieto skutočnosti.

21. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16582× | viac

Bratislava – najmodernejšia metropola strednej Európy? - 6.diel

historiabratislavy1diel06.jpg

Popri nábrežiach a CBD ide o ďalšiu lokalitu, ktorú očakávajú zmeny nadmestského významu. Petržalka bola budovaná počas socializmu a aj na tie časy s nedostatočnou OV, ktorá nemôže naplniť súčasné potreby v žiadnom prípade. Táto mestská časť by sa, slovami Václava Havla, dala zjednodušene nazvať ako „nocľaháreň“, resp. „králikáreň.“

21. 03. 2011 | Zdroj: publikácia autora | Autor: Adrian Gubčo | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25714× | viac

Vauban: úspešný urbanizmus s minimom automobilov

vaubanuspesny01.jpg

Mesto Freiburg je samo o sebe pojmom pre úspešné územné a dopravné plánovanie. Jeho mestská časť Vauban, ktorá do roku 1992 slúžila Francúzskej armáde ( Vauban bol v 17 storočí francúzsky maršál) sa stala príkladom ako úspešne aplikovať kvalitné zásady urbanizmu pre ľudí.

18. 03. 2011 | Zdroj: Cyklodoprava | Autor: Dávid Varchola | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14770× | viac

Špecifiká vidieckych sídiel a územného plánovania

specifikavidieckychsidiel01.jpg

Úroveň obec sa v územnom plánovaní týka širokého typologického spektra sídiel. To by sa malo premietnuť do špecifického prístupu v hmotnoprávnych aj procesnoprávnych otázkach územného plánovania. Kým problematika miest má mnoho spoločných znakov, medzi vidieckymi sídlami – dedinami – je viac špecifických a najmä regionálnych rozdielov.

18. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21455× | viac

Výzvy vedomostne založenej spoločnosti pre rozvoj vidieka

vyzvyvedomostne02.jpg

Regióny s dominantne vidieckym charakterom pokrývajú polovicu Európy a žije v nich približne pätina populácie.1 Na Slovensku má podľa definície EUROSTAT-u vidiecky charakter 80 % územia a žije na ňom 48 % obyvateľstva.2 Preto je prirodzené, že sa k rozvoju vidieka ako priorite rozvoja deklaratívne hlásia všetky úrovne politiky – od európskej cez štátnu až po regionálnu úroveň. Na strane druhej je v tomto kontexte nepochopiteľné, ako málo sa zamýšľame nad premenami, ktoré vidieckemu osídleniu prinesie budúci rozvoj vedomostne založenej spoločnosti. Územný rozvoj vidieckych sídiel je navyše oblasťou, v ktorej sa naplno demonštruje kvalita a koordinovanosť riadiacej praxe na všetkých rozhodovacích úrovniach a vo všetkých aspektoch rozvoja – ekologických, ekonomických, technologických či sociálnych.

17. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22043× | viac

Územné plány vidieckych sídiel

uzemneplanovanievidieckychsidiela03.jpg

Podľa stavebného zákona sú každé mesto a obec s viac ako 2 000 obyvateľmi povinné mať územný plán, ktorý možno spracovať pre územie jednej obce alebo aj spoločne pre územie viacerých obcí, ak sa na tom dohodnú. Ostatné obce s počtom obyvateľov menej ako 2 000 sú povinné mať územný plán len vtedy, ak treba riešiť koncepciu ich rozvoja vo vzťahu k predpokladanej rozsiahlej novej výstavbe alebo prestavbe v obci alebo k požiadavkám na umiestnenie verejnoprospešných stavieb.

16. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Mária Chocholová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18002× | viac

Trendy v urbanizme a v územnom plánovaní sa prejavili aj vo víťazných projektoch ECTP

trendyvurbanizme01.jpg

Koncom roka 2010 sa vyhlásili výsledky 8. ročníka Európskej súťaže o najlepší projekt v oblasti urbanizmu a priestorového plánovania; ECTP-CEU – Európskej rady urbanistov a priestorových plánovačov. Analýzou víťazných projektov sa dajú vyvodiť mnohé súčasné trendy v oblasti urbanizmu a územného plánovania v Európe. Urbanizmus a územné plánovanie nadobúda vo svete čoraz väčší význam. V mnohých európskych krajinách hovoria už dnes o renesancii týchto disciplín, ktoré sú významným prínosom predovšetkým pri realizácii obnovy, resp. regenerácii miest a ďalších urbanizovaných území, pri podpore súťaživosti v území, rozvoji územnej súdržnosti (kohézii) a spolupráce. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri manažmente problémov, súvisiacich s globálnym otepľovaním, potrebou šetrenia spotreby energií a nie v poslednom rade pri riešení problémov sociálnej odlúčenosti.

14. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: RNDr. Juraj Silvan, PhD | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23069× | viac

Bratislava – najmodernejšia metropola strednej Európy? - 5.diel

historiabratislavy1diel06.jpg

Keď hovoríme o centrálnej oblasti Bratislavy, hovoríme o pomerne rozsiahlej lokalite Mlynské nivy. Jadro oblasti je v štvoruholníku ulíc Dostojevského rad, Mlynské nivy, Košická a Landererova, zvyšok je ohraničený ulicami Prievozská, Bajkalská, Prístavná a Košická. Bližšie to je vidno na mape.

14. 03. 2011 | Zdroj: publikácia autora | Autor: Adrian Gubčo | Komentárov: 0 | Zobrazené: 30378× | viac

Súčasné trendy v navrhovaní obytných štruktúr

sucasnetrendyvnavrhovani01.jpg

Bývanie ako jedna z najdôležitejších oblastí života vychádza z tradície a mentality jednotlivých národov. Tradičné modely bývania zohrávajú veľkú úlohu pri navrhovaní nových typov bytov i celých obytných súborov. Rovnako ako životný štýl obyvateľov a ich vzájomné vzťahy. Formovanie obytného prostredia i samotných obytných budov má z uvedených dôvodov tendenciu smerovať k istému zaužívanému štandardu, ku konvencii, ba až stereotypu foriem, čo sa prejavuje najmä v masovej obytnej zástavbe. Zmena spoločenských a ekonomických podmienok, životného štýlu a štruktúry spoločnosti kladie na bývanie nové nároky. Úlohou doby je preto nastoľovať otázky súvisiace s formovaním súčasných a budúcich foriem obytného prostredia, hľadať na ne odpovede a riešenia.

09. 03. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o | Autor: Ing. arch. Zuzana Gladičová, doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17994× | viac

Rámcové východiská pre mestský rozvoj

ramcovevychodiska01.jpg

V uplynulých desaťročiach sa výrazne posunulo nazeranie na ciele a ideály mestského rozvoja. Zásadný význam nadobudli diskusie o koncepcii udržateľného rozvoja. Ďalším znakom tohto obdobia je skutočnosť, že problematika mestského rozvoja sa v Európe z odborných diskusií posúvala čoraz viac do politických debát. Súvisí to s čoraz väčšou účasťou finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, ktoré priamo, alebo nepriamo smerovali do tejto oblasti.

08. 03. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o | Autor: Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20121× | viac

Stránka: 1 2 3 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne