Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 12. 2023, meniny má: Oldrich

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Ing. arch. Mária Chocholová

Autor fotografií

archív autorky

Zdroj

Urbanita

Zobrazení

17561

Dátum vydania

16. 03. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

41%

Celkový počet hlasov: 1024

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Územné plány vidieckych sídiel

uzemneplanovanievidieckychsidiela03.jpg

Podľa stavebného zákona sú každé mesto a obec s viac ako 2 000 obyvateľmi povinné mať územný plán, ktorý možno spracovať pre územie jednej obce alebo aj spoločne pre územie viacerých obcí, ak sa na tom dohodnú. Ostatné obce s počtom obyvateľov menej ako 2 000 sú povinné mať územný plán len vtedy, ak treba riešiť koncepciu ich rozvoja vo vzťahu k predpokladanej rozsiahlej novej výstavbe alebo prestavbe v obci alebo k požiadavkám na umiestnenie verejnoprospešných stavieb.

Územný plán obce

Spomeňme niekoľko definícií zo stavebného zákona. Obec vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a je orgánom územného plánovania. Obstaráva a schvaľuje ÚPN obce alebo zóny a jeho aktualizáciu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá je zapísaná do registra odborne spôsobilých osôb ministerstva.

uzemneplanovanievidieckychsidiela03.jpg Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie štátu, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja obcí musia byť v súlade so záväznými časťami ÚPD. ÚPD komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Proces prípravy a tvorby ÚPN obce vo všetkých jeho etapách je dlhodobý a závisí od prírodných, územnotechnických a sociálno-ekonomických podmienok územia regiónu a obce, medzi ktoré patria predovšetkým:

• význam obce v sídelnej štruktúre regiónu,

• veľkostná kategória obce,

• väzby na ťažiská osídlenia,

• veľkosť katastrálneho územia obce,

• terénny reliéf katastrálneho územia,

• súčasná krajinná štruktúra,

• existencia chránených území,

• chrana prírodných zdrojov.

Každá obec má špecifické podmienky s rozdielnou náročnosťou na ich identifikáciu, poznanie ich súvislostí a vzťahov, existenciu dostupných územnoplánovacích podkladov vrátane územnotechnických podkladov, možnosti využitia odborného potenciálu a vedomostí zástupcov samosprávy obce. Pre kvalitu ÚPN je rozhodujúca priebežná aktívna spolupráca troch partnerov, ktorí sú spoločne zodpovední za jeho výsledný realizačný variant:

1. obstarávateľa ako orgánu územného plánovania – samosprávy obce,

2. osoby odborne spôsobilej pre obstarávanie ÚPD,

3. spracovateľa – kolektívu odborníkov na riešenie veľkého množstva problémových okruhov vedeného urbanistom, osobou, ktorá získala oprávnenie podľa osobitného predpisu a je členom Slovenskej komory architektov.

Odborná spôsobilosť jednotlivých členov spracovateľského kolektívu a jeho zloženie zabezpečí optimálne riešenie širokého spektra odborných problematík na území obce, ich vzájomné väzby a strety, skoordinovanie rozvojových zámerov a zámerov ochrany prírody a krajiny a zdrojov prírody s cieľom riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce s dosahom na život obce a jej obyvateľov na 15 a viac rokov.

ÚPN obce vymedzuje:

• urbanistickú koncepciu rozvoja územia obce,

• regulatívy funkčného využitia jednotlivých plôch vrátane prípustných, obmedzených a zakázaných funkcií,

• zásady priestorového usporiadania územia obce v nadväznosti na susediace obce,

• regulatívy a zásady ochrany prírody, ochrany a tvorby krajiny, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ochrany a racionálneho využívania prírodných zdrojov a nerastného bohatstva, plôch a koridorov zelene na území obce,

• regulatívy a zásady ochrany a využitia národných kultúrnych pamiatok, archeologických nálezísk a pamiatkových území,

• zastavané územie,

• plochy a koridory na výstavbu, stavby infraštruktúry, na asanáciu, na zmenu existujúcej zástavby a na obnovu využitia územia,

• plochy územnej rezervy na rozvoj obce,

• plochy na umiestnenie verejnoprospešných stavieb, na vykonávanie asanácie a na chránené časti krajiny.

Etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN podľa ustanovení platného stavebného zákona:

1. Návrh na obstaranie ÚPN obce je predovšetkým vlastným podnetom obce; môže ho však podať aj iný orgán verejnej správy, fyzická alebo právnická osoba. O tom, či treba obstarávať ÚPN obce pri návrhu iných orgánov alebo osôb, rozhodne po preskúmaní obec.

2. Výber odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD je plne v kompetencii zástupcov obce. Vhodných kandidátov si možno vytipovať z registra odborne spôsobilých osôb vedeného ministerstvom. Vzhľadom na charakter činnosti odborne spôsobilej osoby a nutnosť jej priebežnej spolupráce s partnermi (obcou a spracovateľom) sa v praxi veľmi osvedčil výber kandidáta pochádzajúceho z regiónu, v ktorom sa obec nachádza. Výhodou je jeho poznanie územia, súvislostí územnoplánovacích činností v regióne a vzájomných priestorových vzťahov jednotlivých obcí.

3. Prípravné práce. Táto etapa práce sa má realizovať v spolupráci obce, osoby odborne spôsobilej na obstarávanie a vybraného spracovateľa územného plánu. Postup:

• zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ÚPN;

• zozbieranie ÚPD, územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov a vyhodnotenie ich využiteľnosti;

• určenie potreby a rozsahu doplnenia územnotechnických podkladov, ktoré treba obstarať, a ich obstaranie; pre ďalší postup prác na ÚPN je nevyhnutné nielen určiť, aké územnotechnické podklady treba zabezpečiť, ale aj ich zabezpečiť a mať ich k dispozícii ešte pred spracovaním zadania ÚPN obce; bez kompletných podkladov sa nedá naplniť nasledujúci bod tejto etapy prác;

• určenie hlavného účelu a predmetu riešenia ÚPN.

4. Výber spracovateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Prípravu súťažných podmienok zabezpečí obstarávateľ (obec) a osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPD. Výber z ponúk má robiť nezávislá komisia, ktorá bude garantom spravodlivého výberu zhotoviteľa ÚPN obce. Hlavným kritériom výberu nie je najnižšia ponúkaná cena (aj podľa vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie je forma elektronickej aukcie absolútne nevhodná, viac sa dočítate na strane 6), ale predovšetkým odborná spôsobilosť kandidátov a kvalita ich doterajšej činnosti v územnom plánovaní. Výber spracovateľa má prebehnúť ešte pred vypracovaním prieskumov a rozborov pre ÚPN obce. Jeho zapojenie do zabezpečovania územnotechnických podkladov a vyhodnotenia ich použitia v ÚPN je významným prínosom pre prípravu zadania ÚPN obce. V tejto etape prác má mať spracovateľ postavenie všestranného odborného konzultanta a spolupracovať na príprave podkladov pre spracovanie zadania.

5. Prieskumy a rozbory sú dôležitou časťou prípravy tvorby ÚPN. Umožňujú spracovateľom dôkladne sa oboznámiť s katastrálnym územím obce, so spracovanými dokumentmi regionálneho aj miestneho významu, ale aj konzultovať známe rozvojové zámery obce a poznávať názory jej obyvateľov. Zhodnotenie územia v textoch a problémový výkres, v ktorom sú zdokumentované okruhy problémov (najmä strety záujmov) na území, ktoré treba riešiť v ÚPN, je dostatočným podkladom na spracovanie zadania ÚPN obce.

6. Zadanie. Spracovanie zadania zabezpečí obec na základe výsledkov prieskumov a rozborov. Návrh zadania územného plánu obce možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok a ich zapracovaní a po posúdení krajským stavebným úradom.

7. Koncept sa vypracúva ako variantné riešenie rozvoja územia obce podľa cieľov a požiadaviek na obsah ÚPN vyplývajúcich zo zadania. Obec návrh konceptu ÚPN prerokuje s verejnosťou, s vyšším územným celkom, s krajským stavebným úradom, s dotknutými orgánmi, s vlastníkmi infraštruktúry a so susednými obcami.

8. Súborné stanovisko obstarávateľa vypracuje podľa výsledkov prerokovania konceptu ÚPN obce orgán územného plánovania (obstarávateľ ÚPN) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD. Súčasťou súborného stanoviska je aj výber optimálneho variantu riešenia ÚPN, ktorý bude spracovaný v návrhu ÚPN.

9. Návrh ÚPN obce sa vypracuje na základe súborného stanoviska obstarávateľa ako nevariant-né riešenie rozvoja obce. Rozpracuje sa variant riešenia vybraný a potvrdený v súbornom stanovisku.

10. Verejné prerokovanie návrhu ÚPN obce sa uskutoční s verejnosťou, dotknutými obcami (susednými), dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými orgánmi štátnej správy a s dotknutými právnickými osobami. Opätovne sa prerokuje s tými, ktorých pripomienky neboli akceptované – to sa netýka dotknutých orgánov štátnej správy, s ktorými treba návrh ÚPN dohodnúť.

11. Preskúmanie návrhu ÚPN obce nadriadeným stavebným úradom. Pred predložením návrhu ÚPN obce na schválenie obec predloží návrh ÚPN upravený v súlade s výsledkom prerokovania príslušnému krajskému stavebnému úradu. Ten preskúma, či je obsah návrhu a postup obstarania v súlade s právnymi predpismi a so záväznou časťou ÚPN regiónu a či návrh koordinuje využívanie územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy.

12. Schvaľovanie ÚPN obce. Obec schvaľuje ÚPN obce spolu so všeobecne záväzným nariadením obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce. Schválený ÚPN obce je v určenom rozsahu záväzným alebo smerodajným podkladom na obstaranie územného plánu zóny, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Metodika spracovania ÚPN malých obcí

Podľa § 11, ods. 1 stavebného zákona sa ÚPN obce spracúva pre územie jednej obce alebo dvoch či viacerých obcí. Obce vyššej veľkostnej kategórie si väčšinou môžu zabezpečiť samostatný ÚPN s riešením celého územia obce (súčet katastrálnych území). Napriek finančnej náročnosti celého procesu obstarávania a tvorby ÚPN sú obce schopné vyčleniť zo svojho rozpočtu potrebné prostriedky, prípadne sa uchádzajú o peniaze z podporných finančných fondov štátu alebo EÚ.

uzemneplanovanievidieckychsidiela01.jpg

Ustanovenie zákona, ktoré umožňuje spracovať ÚPD pre viac obcí, vystihuje problematiku sídelnej štruktúry predovšetkým v strednej a vo východnej časti Slovenska, kde sa nachádza veľký počet malých obcí. Pre ne by bolo obstarávanie samostatného ÚPN mimoriadne náročné nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska odborného zabezpečenia procesu obstarávania ÚPN. Pre malé obce, ktoré sú väčšinou združené v mikroregiónoch, je získanie plnohodnotného ÚPN obce v rámci obstarania spoločného ÚPN obcí mikroregiónu príležitosťou, ktorá podstatne zníži cenu ÚPD jednej obce na akceptovateľnú mieru.

Pri zachovaní všetkých etáp prípravy a realizácie ÚPN je prínosom riešenie spoločnej problematiky vzťahu územia k nadradenej ÚPD a širších vzťahov územia mikroregiónu a jednotlivých obcí vo vzťahu k blízkym centrám osídlenia a väzbám na dopravnú a technickú infraštruktúru. Riešenie spoločného rozvoja územia väčšieho počtu malých obcí umožní napríklad:

• lepšie vnímať, zhodnotiť a navrhnúť riešenie na zachovanie a ochranu prírody a krajiny, chrániť historické krajinné štruktúry, ktoré sa zachovali predovšetkým v lokalitách rozptýleného osídlenia podhorských oblastí,

• poznať vzájomné priestorové vzťahy jednotlivých katastrálnych území, ich funkčné využívanie a predpoklady udržania a rozvoja existujúcich funkčných celkov pri zachovaní podmienok kvality životného prostredia a ochrany prírodného prostredia,

• rozvíjať občiansku a sociálnu vybavenosť obcí vo vzájomnej väzbe týchto funkcií a ich vhodnej lokalizácii podľa priestorového potenciálu a polohy jednotlivých obcí na území mikroregiónu s cieľom zabezpečiť jej dostupnosť pre všetkých obyvateľov na území,

• spoločne riešiť rozvoj vhodných foriem rekreácie a cestovného ruchu podľa charakteru územia, jeho prírodného a kultúrno-historického potenciálu, podľa druhu a kvality dopravnej infraštruktúry a priestorových predpokladov

• riešiť rozvoj obytných funkcií obcí vo vzťahu ku kvalite životného prostredia a zachovaniu súčasnej krajinnej štruktúry v najvhodnejších lokalitách obcí mikroregiónu,

• spoločne riešiť rozvoj hospodárskych aktivít vo vhodných lokalitách tak, aby nenarušili životné prostredie obytných území obcí.

Mikroregión Rimava a Rimavica

Slovenská agentúra životného prostredia ukončila v roku 2010 Územný plán obcí mikroregiónu Rimava a Rimavica. Riešenú oblasť tvoria katastrálne územia jedenástich obcí rôznych veľkostných kategórii s menej ako 1 000 obyvateľmi. Ani jedna z obcí nemala zo zákona povinnosť zabezpečiť si ÚPN, napriek tomu sa rozhodli pre realizáciu tohto rozvojového dokumentu potrebného na koordináciu a realizáciu svojich rozvojových zámerov, ktorý je nevyhnutný pri uchádzaní sa o finančné zdroje z podporných fondov.

uzemneplanovanievidieckychsidiela02.jpg

Najväčšou výzvou pre spracovateľa územného plánu bolo zvládnuť proces od obstarávania až po ukončenie takejto dokumentácie a zabezpečiť priebežnú spoluprácu s obstarávateľom a samosprávami obcí mikroregiónu. Riešenie rozvoja každej obce vyžadovalo samostatné konzultácie nad rozpracovaným dokumentom a podrobné vzájomné informácie o priebehu prípravných prác a spracovaní jednotlivých etáp ÚPN. V tomto procese malo vedenie mikroregiónu významný podiel na jeho priebehu aj úspešnom ukončení.

Grafická časť ÚPN sa spracovala pre územie celého mikroregiónu v mierke 1 : 25 000 a pre jednotlivé obce v mierke 1 : 10 000. Napriek menšej podrobnosti takéto grafické riešenie postačuje na zdokumentovanie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia každej obce.

Smerná časť textu je koncipovaná pre celé územie mikroregiónu s podrobnejším opisom jednotlivých obcí na úrovni obsahu samostatných územných plánov obcí vo všetkých kapitolách.

Záväzná časť ÚPN sa spracovala pre územie celého mikroregiónu so zameraním na vzájomné väzby obcí a ich vzťahov k regiónu. Pre jednotlivé obce sa stanovili podrobné regulatívy v súlade so stavebným zákonom tak, aby si každá obec mohla pripraviť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým vyhlási záväznú časť ÚPN svojej obce.

Dúfam, že tento pilotný projekt ÚPD pre obce združené v mikroregióne bude pozitívnym príkladom dokumentujúcim, ako možno zabezpečiť tento významný rozvojový dokument aj pre malé vidiecke obce združené v mikroregiónoch na území celého Slovenska.

Ing. arch. Mária Chocholová je urbanistka s dlhoročnou praxou. V súčasnosti pracuje v banskobystrickom pracovisku URBION-u – Inštitútu urbanizmu a územného plánovania.

Land-use planning in rural settlements

According to the Building Act, every community with over 2,000 inhabitants is obliged to have a land-use plan worked out for the territory of one community or jointly for a number of them on the basis of mutual agreement. Those municipalities having fewer than 2 000 residents are only required to elaborate a plan in order to align their development conception with the estimated extent of new building, with building changes within the community, or with requirements for the location of public buildings.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.456116

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne