Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

09. 12. 2023, meniny má: Izabela

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Zdroj

Urbanita

Zobrazení

16409

Dátum vydania

21. 03. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

44%

Celkový počet hlasov: 944

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Elektronická aukcia a obstarávanie územných plánov

zdroj: energetic.egt.sk

V územnoplánovacej praxi sa začali pri obstarávaní služieb spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) využívať elektronické aukcie. Slovenská komora architektov považuje elektronické aukcie na získanie služby spracovateľa ÚPD v rozpore s §43 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. K tomuto záveru ju viedli najmä tieto skutočnosti.

Zákon o verejnom obstarávaní v §43 ods. 2 požaduje, aby sa elektronická aukcia nepoužila, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorej charakteristické parametre a hodnoty nie sú kvantifikovateľné a nemožno ich vyjadriť v číslach alebo v percentách. Vo vzťahu k elektronickému obstarávaniu a ÚPD (teda územnému plánu regiónu, obce alebo zóny podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) sa zdanlivo zdá, že sa dá kvantifikovať rozsah dokumentácie a počet pracovných etáp. Pri zhotovovaní ÚPD sa však z pohľadu spracovateľa dodáva služba odbornej spôsobilosti, ktorej hodnota sa nedá kvantifikovať z viacerých dôvodov.

Okrem technologických parametrov, ktoré predpisuje zákon a vyhláška, postupy spracovania ÚPD predpokladajú, že spracovateľ ponúkne varianty funkčného, priestorového a prevádzkového usporiadania mesta, teda aj myšlienku a víziu sídelného celku. Tento úkon, ktorým sa tvorí hodnota návrhu rozvoja mesta, sa deje najmä v etape konceptu riešenia. To z pohľadu spracovateľa, ale aj obstarávateľa predstavuje skutočnú hodnotu služby, ktorú vnímame rozdielne ako jej cenu. Hodnota tejto kvality návrhu nie je vyjadriteľná v číslach ani v percentách.

Odborne spôsobilá osoba síce ponúka službu v rozsahu, ako ju predpisuje zákon, ale jej obsah sa nedá vopred kvantifikovať. Nedá sa vopred určiť rozsah problémov územia v etape prieskumov a rozborov, a tak ani rozsah potreby ich riešení. Nedajú sa teda vopred kvantifikovať požiadavky na ciele riešenia ani podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania, pretože toto je podľa §20 ods. 1 stavebného zákona až úlohou zadania, ktoré sa prerokúva a schvaľuje. Výsledok tohto procesu nemôžu súťažné podmienky elektronickej aukcie predvídať. Presne kvantifikovať sa tak vopred nedá ani rozsah dodávky ako požadovaného výsledku služby.

Vo fáze konceptu a návrhu územného plánu sa nedá vopred určiť, či výsledkom služby odborne spôsobilej osoby spracovateľa ÚPD bude 10– alebo 20-tisícové lineárne alebo radiálno-okružné mesto, keďže o tom nemá ešte nikto žiadnu oficiálnu predstavu – tú prinesie až spracovateľ. Z procesného hľadiska sa nedá vopred určiť, koľko a akých náročných prerokúvaní bude musieť spracovateľ absolvovať, pričom zúčastňovať sa ich je povinnou súčasťou jeho výkonov, ani dosah výsledkov prerokúvania zadania a najmä konceptu (§21 ods. 6 Stavebného zákona) s orgánmi štátnej správy, samosprávy, dotknutými fyzickými a právnickými osobami ani s verejnosťou a ich zapracovanie do návrhu ÚPD.

Nedá sa teda vopred kvantifikovať služba, ktorej rozsah a obsah v konečnom dôsledku závisí aj od vôle a rozhodnutia iných subjektov, napr. podľa súborného stanoviska, ktoré podľa §21 ods. 7 stavebného zákona vydáva spracovateľovi obstarávateľ. čistopis ÚPD sa zhotovuje po schválení v miestnom zastupiteľstve – ani tento výsledok a jeho dosahy na službu spracovateľa sa nedajú vopred predvídať.

Služba spracovateľa ÚPD obsahuje okrem predpísaných technologických postupov a foriem aj duševnú a tvorivú prácu. Spracovateľ ÚPD je súčasne koordinátorom tímu špecialistov. Spolu s obstarávateľom ÚPD je aj moderátorom týchto procesov – súbor kvality výkonu všetkých týchto činností spracovateľa je základným predpokladom nielen schválenia územného plánu, ale aj spokojnosti obce a jeho obyvateľov s jeho užívaním. Elektronická aukcia, ktorá redukuje výber spracovateľa územného plánu len do polohy najnižšej ceny, je v zásade proti duchu zákona o územnom plánovaní stavebného poriadku, ako ich vyjadruje §1. Nehovoriac o etickom rozmere problému, ktorý prináša licitácia hodnoty duševnej práce smerom nadol. Odborne spôsobilé osoby, napr. autorizovaní architekti, pracujú za honorár, ktorý neobsahuje žiaden zisk a ktorého rozsah by vytváral priestor na licitáciu.

K žiadosti SKA o správnosti aplikácie elektronickej aukcie na výber spracovateľa ÚPD poskytol Úrad pre verejné obstarávanie vyjadrenie, ktorého záver je viac ako veľavravný:

„Elektronickú aukciu možno použiť len pri takých predmetoch zákazky, pri ktorých možno určiť ich presnú špecifikáciu a ich charakteristiky a hodnoty vyjadriť číselne alebo percentuálne, čiže možno ich presne kvantifikovať. Malo by to byť v prípadoch jednoduchých predmetov zákazky (kancelárske a čistiace potreby a pod.), prípadne pri opakujúcich sa zákazkách (kancelársky papier a pod.). Nekvantifikovateľné parametre ponúk nemôžu byť predmetom elektronickej aukcie, z čoho vyplýva, že určité zákazky na stavebné práce alebo služby vyžadujúce intelektuálne plnenie, nemožno vyhodnocovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Za predpokladu, že ÚPD tvoriaca predmet zákazky neobsahuje určité charakteristické parametre vhodné na automatizované vyhodnotenie elektronickým spôsobom bez akéhokoľvek zásahu alebo posudzovania verejným obstarávateľom, domnievame sa, že nie je vhodné, aby predmetom elektronickej aukcie bola ÚPD“.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.413484

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne