Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

16. 06. 2024, meniny má: Blanka, Bianka

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

RNDr. Juraj Silvan, PhD

Autor fotografií

ECTP-CEU

Zdroj

Urbanita

Zobrazení

23100

Dátum vydania

14. 03. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

46%

Celkový počet hlasov: 931

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Trendy v urbanizme a v územnom plánovaní sa prejavili aj vo víťazných projektoch ECTP

trendyvurbanizme01.jpg

Koncom roka 2010 sa vyhlásili výsledky 8. ročníka Európskej súťaže o najlepší projekt v oblasti urbanizmu a priestorového plánovania; ECTP-CEU – Európskej rady urbanistov a priestorových plánovačov. Analýzou víťazných projektov sa dajú vyvodiť mnohé súčasné trendy v oblasti urbanizmu a územného plánovania v Európe. Urbanizmus a územné plánovanie nadobúda vo svete čoraz väčší význam. V mnohých európskych krajinách hovoria už dnes o renesancii týchto disciplín, ktoré sú významným prínosom predovšetkým pri realizácii obnovy, resp. regenerácii miest a ďalších urbanizovaných území, pri podpore súťaživosti v území, rozvoji územnej súdržnosti (kohézii) a spolupráce. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri manažmente problémov, súvisiacich s globálnym otepľovaním, potrebou šetrenia spotreby energií a nie v poslednom rade pri riešení problémov sociálnej odlúčenosti.

Aké druhy územných a regionálnych/priestorových plánov majú prioritu v súčasnosti?

V rámci Európy je možné sa dnes stretnúť s mnohými spôsobmi realizácie územnoplánovacej a environmentálnej dokumentácie alebo ako vyjadriť potrebu regenerácie, či transformácie miest a obcí v súlade s meniacimi sa podmienkami na globálnej a tiež na miestnej úrovni. Podstatná časť územnoplánovacích prác sa zaoberá s projektmi na miestnej úrovni, spojenými s každodennou plánovacou praxou. Pravda, je tu aj úloha plánovania na regionálnej a medzinárodnej úrovni pri formovaní nových prístupov pri zvládnutí environmentálnych a klimatických problémov a výziev. V súčasnosti je v projektovej činnosti rozsiahla diverzita a široký rozsah činností: od regenerácie a obnovy urbanistických a iných celkov, hospodárstva, plôch voľného času, po riešenie nových výziev v miestnej, regionálnej, či tranzitnej doprave.

trendyvurbanizme01.jpg

Projekt Mesto Slnka, Heerhugowaad, Holandsko

Pri plánovaní treba riešiť aj úlohu ako uspokojiť nároky obyvateľstva v oblasti ekonomickej a sociálnej kohézii, ako zvýšiť kultúrnu identitu občanov a je tu tiež rastúci význam zvýraznenia koncepcie “územnej kohézie“ prostredníctvom programov, plánov, koncepcií i rozširovania príkladov najlepšej praxe. Tým sa má ukázať ako plánovači a ďalší účastníci plánovacieho procesu formulujú spoločné stratégie, ako sa vysporadúvajú s problémami v oblasti priestorového rozvoja vo vzájomne prepojenom svete, a to aj v území za administratívnymi ako aj celoštátnymi hranicami.

Dopady finančnej, ekonomickej a sociálnej krízy na plánovací proces

Kríza zmení podstatu plánovania. V niektorých európskych krajinách už prebiehajú zmeny ich prístupu k plánovaniu. Na plánovanie sa pozerajú ako na prostriedok obmedzenia dôsledkov krízy a identifikujú opatrenia ako ju prekonať. Iné hľadajú možnosti deregulácie. Isté je, že sa zmení Európska priestorová agenda. Alternovať sa budú jej nástroje. Novým podmienkam sa musia prispôsobiť stratégie, vízie, programy a projekty. Na scéne európskeho plánovania pribudnú noví účastníci s novými úlohami.

trendyvvurbanizme02.jpg

La Mina na leteckom snímku z roku 1972

Filozofia novej plánovacej politiky

Podstatné pre nájdenie nových riešení v plánovacom procese sú inovácie, kreativita a poznatky tak z hľadiska výskumu ako aj územnoplánovacej praxe. V novom európskom programe a politike (koncepcii) sa javí potreba stimulovať trvalú udržateľnosť (sustainability) a prosperitu pre budúce generácie. To znamená renesancia miest (urban renaissance) v nových podmienkach (viď nová Aténska charta), ktorá vytvára a zvyšuje podmienky priaznivé pre podporu trvale udržateľného rozvoja. Výrazne sa demonštrujú výhody participatívneho plánovania, ktoré prináša synergické účinky prínosov do celého plánovacieho procesu.

trendyvvurbanizme03.jpg

Širšie vzťahy projeku La Mina

Tie isté účinky prinesie zameranie sa na dlhodobú udržateľnosť. To je prípad víťazného projektu ekosystému povodia rieky Pád, v ktorom sa aplikuje kombinácia politiky manažmentu vodného hospodárstva a ochrany tak prírodných zdrojov ako aj kultúrneho dedičstva v kontexte rozsiahleho a ekonomicky silného regiónu, a to inovatívnym a komplexným prístupom k jeho rozvoju. V tomto projekte sa ocenil vysoký stupeň konzistencie medzi cieľmi a dosiahnutými výsledkami. Práca plánovačov zohráva v takýchto projektoch kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu pri koordinácii riadiacich stratégií a efektívne ich spája so špecifickými návrhmi zo strany plánovačov.

Reflexie deklarácie zo španielskeho Toleda

V Tolede sa júni 2010 uskutočnilo stretnutie ministrov EÚ zodpovedných za rozvoj miest, na záver španielskeho predsedníctva v EÚ k téme Integrálna regenerácia miest. Európskym obciam a mestám poskytuje príležitosť pre ich budúci trvale udržateľný a integrovaný prístup v koncepciách ich rozvoja, vrátane podpory Marseilskeho procesu a implementáciu európskeho referenčného rámca pre trvale udržateľné mestá. Posilňuje tiež urbanistickú dimenziu v kohéznej politike (napr. recykláciu využitia pozemkov ako jedného z prostriedkov obmedzenia rozptylu miest (urban sprawl). Potreby miest by mali byť integrálnou súčasťou koncepcie teritoriálnej kohézie. Podporila tiež maďarskú iniciatívu otvoriť, v rámci ich predsedníctva v EÚ, cielenú diskusiu k dvom kľúčovým výzvam budúcnosti európskych miest: dôsledkom klimatických zmien a starnutiu obyvateľstva (demografickým zmenám).

trendyvvurbanizme05.jpg

Riešenie mestských priestorov v maďarskom meste Nagykanizsa

Kľúčové princípy a hľadiská plánovacieho procesu

• trvalá udržateľnosť – realizovateľnosť a dlhotrvajúca platnosť projektov; v rámci návrhov rozvoja miest uprednostnenie návrhov na recirkuláciu už predtým zastavaných, avšak nefunkčných plôch (t.j. premena funkcií) pred riešením lokalizácie novej funkcie na zelenej lúke (greenfield),

• riešenie perspektív sociálneho a ekonomického rozvoja ako integrálnej súčasti plánovacieho procesu,

• inovácia, kreativita a originalita v prístupoch a rozvojových cieľoch,

• pozitívne riešenia v oblasti životného prostredia, klimatických zmien, sociálnych podmienok , využitia energie,

• efektívne riadenie, zahrnutie čo najväčšieho počtu verejných a súkromných záujmov, aktívna a účinná účasť verejnosti v plánovacom procese (participatívnosť plánovania),

• užitočnosť plánovacích riešení a úspešnosť návrhov ako dobré príklady plánovania, predovšetkým v znovuvyužitých, revitalizovaných a transformovaných územiach,

• zosieťovanie a integrácia prírodných a kultúrnych zdrojov, diverzifikácia využitia území hodnotných z krajinárskych hľadísk, území získaných záberom poľnohospodárskej pôdy, vyhodnocovanie a zohľadňovanie rizík, ktoré môžu byť hrozbou pre urbanizované územia (povodne, zosuvy pôdy a pod.),

• vhodnosť riešení pri rozličných, viac-menej konfliktných územných záujmoch účastníkov plánovacieho procesu; návrhy mixu rozličných stratégií, a to od separácie, ak je potrebná po funkčnú integráciu kdekoľvek je to možné,

• integrácia nových plôch a funkcií do okolitej jestvujúcej mestskej štruktúry a historického vzhľadu miest (zachovanie génia loci aj pri náročnosti dosahovania kvalitných urbanistických riešení a vysokej citlivosti vo vzťahu k detailom),

• príklad projektu Mesta Slnka, ktoré je výnimočné v oblasti trvalej udržateľnosti.

• príklad projektu La Mina: nový model je založený na troch základných princípoch: centralite (centrálne miesta vyjadrujú identitu urbanizovaného územia, mesta, priestory v ktorých sú verejné budovy osobitne významné až prominentné, priestory pre komunikáciu, obchod a kultúru), diverzite (ktorá je prítomná na všetkých úrovniach: sociálnej, územnej a ekonomickej) a zmene (t.j. základný princíp vzťahov medzi jednotlivými prvkami, podstatné pre zabránenie stagnácii, úpadku a následnému sociálnemu rozvratu, ktorý môže viesť k izolácii akejkoľvek sociálnej/ľudskej skupiny).

trendyvvurbanizme06.jpg Projekt promenády Verte okolo regiónu Brusel

Stratégie:

• uprednostnenie návrhov na kompaktné mestá, t. j. vyhnutie sa rozptylu miest (urban sprawl) a tak zachovať kvalitu vidieka v okolí miest s ohľadom na krajinu, poľnohospodárske využitie územia a prírodné zdroje,

• dosiahnutie rovnováhy medzi víziami územných a sociálnych zmien a rozvoja, čo znamená uprednostniť sociálnu víziu pre férovosť, rovnováhu v rozdeľovaní pracovných príležitostí, obytných funkcií, verejných a súkromných služieb, prístupnosť, mobilitu, rozvíjať primerané dopravné riešenia, v meste a na regionálnej úrovni, a to aj v prípade území na oboch stranách celoštátnej hranice. Podstatnú úlohu má zohrávať verejná doprava, vrátane efektívnych cezhraničných spojení a iných alternatív vo vzťahu k expanzii súkromných vozidiel, ako sú bicyklové trasy a pešia prístupnosť,

• rozvíjať viacúrovňové riešenia a prístupy, uprednostňovať prírodné zložky a prezentovať mestské funkcie ako laboratória a ťažiská aj pre cezhraničnú jednotnosť riešení (prípad projektu ženevskej konurbácie),

• rozvíjať účinnú a úzku spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom

• prihliadať na Novú Aténsku Chartu z r. 2003, osobitne z hľadiska dôrazu charty na inovatívne riešenia, na územnú súdržnosť, ekonomickú a sociálnu integráciu, vzájomné prepojenia medzi mestami a územiami až po rozvíjanie sieti a pri rešpektovaní environmentálnych zásad (prípad projektu Torino, ktorý sa stáva skutočným prepojeným mestom – Connected City),

• transformačná stratégia založená na troch základných princípoch rozvoja centrality miest, ktorá spočíva v tvorbe identity, zvýšení sociálnej, ekonomickej a územnej diverzity a zintenzívnení interakcie medzi jednotlivcami a skupinami v rámci komunít. Táto stratégia je nadstavbou prestavby miest; zdôrazňujúc sociálne, ekonomické, kultúrne a urbanistické hľadiská. Využili ju v jednom z víťazných projektov “Transformačnom pláne pre okrsok La Mina v rámci barcelónskej konurbácii“. Jeho sociálny akčný plán sa zameral na silnejšie komunity s diferencovanejším sociálnym mixom. Snažil sa obmedziť sociálnu segregáciu, podporil prirodzený miestny trh s bytmi, urobil všetko preto, aby udržal obyvateľstvo v rámci riešeného územia (zlepšenie komplexnej infraštruktúry, zdokonalenie verejnej dopravy). Vykonaná prestavba územia má uprednostniť väčšiu citlivosť tradičného mestského prostredia a identitu pred výstavbou veľkého periférneho obytného územia. Založil sa tu stály kanál pre účasť miestnej verejnosti na urbanistickom riešení. Ide o holistický projekt, otvárajúci nový scenár riešenia obývateľnosti,

• tri mestá (projekt HAL, Holandsko) riešené spoločným plánom Slnečného mesta (City of the Sun). Komplexný a územne rozsiahly prístup k realizácii technológií založených na uhlíkovej neutralite. Kombinácia 50 tis m2 solárnych panelov o 2,45 špičkových MW solárnej energie a 6,9 MW veterných turbín (spolu najvyššia koncentrácia na svete) poskytuje vysoký stupeň energetickej sebestačnosti; ide o veľmi dobrý príklad rozsiahlej integrovanej aplikácie nových energetických technológií. Nadbytok energie, asi 44 % za rok sa vracia do hlavnej siete. Vytvorilo sa nové jazero ako súčasť samočistiaceho vodného systému; slúži aj pre rekreačné účely. Jedinečnosť je v mierke a interpretácii definície trvalej udržateľnosti – v zmysle koherencie obytnej a sociálnej komunity,

• nové usporiadanie dopravného systému sú pre mnohé mestá a obce príležitosťou pre komplexnú obnovu ich historických jadier. To je aj prípad projektu Nagykanisza – nové usporiadanie mestských priestorov. V dôsledku ich rekonštrukcie a revitalizácii získalo na atraktívnosti predovšetkým centrum mesta; dnes má rozhodujúci vplyv na zvýšení konkurenčnosti tohto maďarského mesta, na príjme z turizmu a tiež na značnom zvýšení počtu pracovných príležitostí. Súčasne tým získali aj existujúce, už nevyužité priemyselné obvody v dôsledku zlepšenia ich dostupnosti a logistických podmienok,

• Pprojekt promenády Verte okolo regiónu Brusel – hlavné mesto tvoriaci nové pásmo zelene vinúce sa okolo Bruselu má sociálnu aj ekologickú funkciu. Poskytuje chodníky pre peších aj cyklistov a sú miestom mobility pre značný rozsah užívateľov. Projekt integruje viaceré environmentálne disciplíny, vrátane ekológie, krajinnej architektúry a dopravy v rámci strategického plánu Brusel – okolie.

trendyvvurbanizme07.jpg Víťazný projekt švajčiarskeho a francúzskeho územia – aglomerácia Ženeva

Konflikty v existujúcich mestách a aglomeráciach

• Sú to predovšetkým dôsledky trvalo neudržateľného manažmentu: desaťročia zanedbávaná systémová obnova, neriešenie nerovnovážností medzi bývaním a zamestnanosťou, dopravnej situácie a disparít v oblasti služieb. To všetko má svoje prahové limity, ktorých prekročenie si vyžaduje urgentné riešenie. To je aj prípad inštitucionálnej fragmentácie prakticky jednotného priestoru v prihraničných oblastiach,

• príkladom je projekt švajčiarskeho a francúzskeho územia – aglomerácia Ženeva; prakticky každý tu rozpráva rovnakým jazykom, avšak toto územie je a aj zostane subjektom rozličných zákonov, riadiacich a hospodárskych orgánov a pod. V roku 2007 sa podpísala viacúčelová charta tejto konurbácie, a to 18 francúzskymi a švajčiarskymi partnermi, ako prvý krok vzájomnej koordinácie činností. Druhým, podstatne inovatívnejším krokom bolo založenie projektu tejto konurbácie, a to vypracovaním miestnych, tematických štúdií, orientovaných na špecifické okruhy rozvoja; tieto sa široko prerokovávali tak na úrovni miest a obcí ako aj so subjektmi občianskej spoločnosti s cieľom – získať podporu riešení na spoločnej báze. Tretím krokom bude zosumarizovanie predchádzajúcich krokov a výstupov z nich a tzv. konsolidácia prístupu k spoločnému riešeniu: vypracujú sa operačné štúdie v jasne definovateľných strategických oblastiach. Získa sa tým aktualizovaný projekt konurbácie 2 a založí sa orgán cezhraničnej spolupráce (CCB)

• Územie La Mina – bolo ukážkovým príkladom konfliktov. Toto obytné územie sa navrhlo v r. 1969 najmä pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov, ktorí bývali dovtedy v nedôstojných podmienkach (slumsoch) v pobrežnej oblasti patriacej Barcelone (s výraznou prevahou rómskeho etnika).

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 69 | T: 0.432571

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne