Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Návrat

rok 2014

Obstarávateľ

Bratislava

Spracovateľ

Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta a Oddelenie dopravného plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Počet zobrazení

247324

Pridané

9. 10. 2014

Vložil

VložilIng. Marek Dubiel

Hlavným dôvodom na predloženie navrhovaných zmien a doplnkov (ZaD) Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ÚPN mesta alebo ÚPN) sú nové skutočnosti vyplývajúce z aktualizovanej koncepcie európskej dopravnej siete (TEN-T) prijatej Európskou komisiou v apríli 2004. Táto koncepcia je definovaná súborom 30 prioritných projektov rozvoja európskej dopravnej infraštruktúry, z ktorých projekt č. 17 predstavuje dôležitú železničnú os spájajúcu západnú a strednú Európu na trase Paríž – Bratislava. Základným predpokladom pre začatie prípravy tohto projektu je jeho začlenenie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavným prvkom projektu na území Bratislavy je prepojenie železničných koridorov č. IV a V vybudovaním železničného prepojenia staníc Bratislava Petržalka a Bratislava Predmestie tunelom popod Dunaj a intravilán mesta a taktiež železničné napojenie Letiska M. R. Štefánika. V rámci projektu sa predpokladá aj dobudovanie súvisiacich prvkov v rámci železničného uzla Bratislava. Moderné systémové riešenie železničnej dopravy si vyžaduje uplatnenie princípov interoperability, čo v priemete na železničný uzol Bratislava predstavuje vytvorenie podmienok pre integrovanú osobnú dopravu v regionálnom meradle s cieľom maximálneho využitia prvkov železničnej infraštruktúry. V tomto zmysle je súčasťou predloženého návrhu komplexné riešenie systému osobnej dopravy, ktoré v oblasti koľajovej dopravy na území Bratislavy obsahuje viacero integračných prvkov železnice a nosného systému MHD (NS MHD). Predložený návrh zmien a doplnkov ÚPN Bratislavy preto zasahuje aj do riešenia nosného systému vychádzajúc z výsledkov spracovania a prerokovania súvisiacej dopravno-urbanistickej štúdie ako príslušného územno-plánovacieho podkladu. Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú spracované na podklade prerokovanej Dopravno-urbanistickej štúdie prepojenia železničných koridorov č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenia letiska na železničnú sieť v Bratislave (obstarávateľ Železnice SR, spracovateľ Dopravoprojekt, a.s. Bratislava v spolupráci s AUREX, spol. s.r.o., Bratislava, marec 2008). Priestorové vymedzenie riešeného územia tvorí územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je vymedzené hranicami katastrálnych území Staré Mesto, Ružinov, Nivy, Trnávka, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vinohrady, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Zmeny a doplnky sa dotýkajú mestských častí Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Dúbravka, Petržalka. Súčasťou navrhovaných zmien ÚPN sú i zmeny polohy vedenia NS MHD na ružinovskej radiále a západnej radiále v Dúbravke posunom trasy. Dôvodom v Ružinove je odblokovanie územia južne od Ružinovskej ul. umiestnením trasy NS MHD pod južný jazdný pás zbernej komunikácie. V mestskej časti Dúbravka ide o zmenu trasy NS MHD v grafickej časti ÚPN tak, aby trasa bola umiestnená mimo plôch jestvujúcej obytnej zástavby pozdĺž komunikácie, s premiestnením trasy NS MHD na západnú stranu ul. M. Sch. Trnavského do pásu ochrannej zelene.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne