Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

25. 04. 2024, meniny má: Marek

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Štát

Slovensko

Kraj

Bratislavský

Okres

Bratislava I

Prvá písomná zmienka

907

Rozloha

36758 ha

Počet obyvateľov

413192

Primátor

Ivo Nesrovnal

E-mail

sluzbyobcanom@bratisla…

Web

sluzbyobcanom@bratisla…

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality

Reality Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky na Reality.pro

Fotogaléria

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republikyBratislava - hlavné mesto Slovenskej republikyBratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republikyBratislava - hlavné mesto Slovenskej republikyBratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republikyBratislava - hlavné mesto Slovenskej republikyBratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Hlavné mesto Slovenskej Republiky. Nachádza sa v strednej Európe, na súradniciach 17°7' východnej dĺžky, 48°9' severnej šírky, 126 – 514 m nad morom. Rozprestiera sa po oboch brehoch rieky Dunaj, na upätí pohoria Malé Karpaty. Svojou rozlohou 367,58 km² je druhým najväčším mestom Slovenska (po meste Vysoké Tatry). Leží v blízkosti Česka, Rakúska a Maďarska. Je jediným hlavným mestom na svete, ktoré hraničí súčasne s dvoma krajinami (na juhu s Maďarskom, na západe s Rakúskom). Nachádza sa 60 km východne od Viedne, čím je súčasťou najtesnejšieho zoskupenia dvoch hlavných miest v Európe a s Viedňou, maďarským mestom Győr a moravským mestom Brno tvorí významný stredoeurópsky metropolitný región CENTROPE.

Viac

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky 01

Hlavným dôvodom na predloženie navrhovaných zmien a doplnkov (ZaD) Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ÚPN mesta alebo ÚPN) sú nové skutočnosti vyplývajúce z aktualizovanej koncepcie európskej dopravnej siete (TEN-T) prijatej Európskou komisiou v apríli 2004. Táto koncepcia je definovaná súborom 30 prioritných projektov rozvoja európskej dopravnej infraštruktúry, z ktorých projekt č. 17 predstavuje dôležitú železničnú os spájajúcu západnú a strednú Európu na trase Paríž – Bratislava. Základným predpokladom pre začatie prípravy tohto projektu je jeho začlenenie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavným prvkom projektu na území Bratislavy je prepojenie železničných koridorov č. IV a V vybudovaním železničného prepojenia staníc Bratislava Petržalka a Bratislava Predmestie tunelom popod Dunaj a intravilán mesta a taktiež železničné napojenie Letiska M. R. Štefánika. V rámci projektu sa predpokladá aj dobudovanie súvisiacich prvkov v rámci železničného uzla Bratislava. Moderné systémové riešenie železničnej dopravy si vyžaduje uplatnenie princípov interoperability, čo v priemete na železničný uzol Bratislava predstavuje vytvorenie podmienok pre integrovanú osobnú dopravu v regionálnom meradle s cieľom maximálneho využitia prvkov železničnej infraštruktúry. V tomto zmysle je súčasťou predloženého návrhu komplexné riešenie systému osobnej dopravy, ktoré v oblasti koľajovej dopravy na území Bratislavy obsahuje viacero integračných prvkov železnice a nosného systému MHD (NS MHD). Predložený návrh zmien a doplnkov ÚPN Bratislavy preto zasahuje aj do riešenia nosného systému vychádzajúc z výsledkov spracovania a prerokovania súvisiacej dopravno-urbanistickej štúdie ako príslušného územno-plánovacieho podkladu. Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú spracované na podklade prerokovanej Dopravno-urbanistickej štúdie prepojenia železničných koridorov č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenia letiska na železničnú sieť v Bratislave (obstarávateľ Železnice SR, spracovateľ Dopravoprojekt, a.s. Bratislava v spolupráci s AUREX, spol. s.r.o., Bratislava, marec 2008). Priestorové vymedzenie riešeného územia tvorí územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je vymedzené hranicami katastrálnych území Staré Mesto, Ružinov, Nivy, Trnávka, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vinohrady, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Zmeny a doplnky sa dotýkajú mestských častí Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Dúbravka, Petržalka. Súčasťou navrhovaných zmien ÚPN sú i zmeny polohy vedenia NS MHD na ružinovskej radiále a západnej radiále v Dúbravke posunom trasy. Dôvodom v Ružinove je odblokovanie územia južne od Ružinovskej ul. umiestnením trasy NS MHD pod južný jazdný pás zbernej komunikácie. V mestskej časti Dúbravka ide o zmenu trasy NS MHD v grafickej časti ÚPN tak, aby trasa bola umiestnená mimo plôch jestvujúcej obytnej zástavby pozdĺž komunikácie, s premiestnením trasy NS MHD na západnú stranu ul. M. Sch. Trnavského do pásu ochrannej zelene.

9. 10. 2014 | viac

Územný plán mesta - Schválený

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Bratislavy a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. Územný plán chápe Bratislavu nielen ako hlavné mesto Slovenskej republiky a regionálne centrum, ale ako významnú súčasť stredoeurópskeho priestoru.

1. 1. 2009 | viac

Územný plán zóny - Dunajská

1675505.jpg urbanistická koncepcia zóny je vypovedaná hlavnými kritériami posúdenia, ako poloha a umiestnenie stavby na pozemku, dodržanie uličnej a stavebnej čiary, stanovenie šírky, hĺbky a výšky zastavania a napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru, riešenie ozelenenia územia, ako i zhodnotenie architektonického riešenia stavieb z hľadiska zachovania charakteru jestvujúcej zástavby v rámci mestských priestorov námestí a ulíc a ich dopad na siluetu mesta.
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2005, ktorý je aktualizovanou verziou Územného plánu zóny Dunajská z roku 1996, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 254/2007 zo dňa 22.11.2007. Záväzná časť predmetného územného plánu zóny bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2007 zo dňa 22.11.2007.

1. 1. 2009 | Spracovateľ: Ing. arch. Oliver Peržel | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne