Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Návrat

rok 2007

Obstarávateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Spracovateľ

Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta a Oddelenie dopravného plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Poverený obstarávateľ

Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Počet zobrazení

247924

Pridané

1. 1. 2009

Vložil

administrátor

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Bratislavy a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. Územný plán chápe Bratislavu nielen ako hlavné mesto Slovenskej republiky a regionálne centrum, ale ako významnú súčasť stredoeurópskeho priestoru.

Bratislava s väzbami na oblasť Viedne, Brna, Gyoru a Budapešti má veľký potenciál pre zapojenie celého Slovenska do participácie na celoeurópskom toku kapitálu, tovarov služieb, na vedecko-výskumnej a kultúrno-spoločenskej medzinárodnej spolupráci. Vytvára sa tu priestor pre zhodnotenie rozvojového potenciálu celého Slovenska a jeho jednotlivých regiónov. Územný plán umožňuje vybudovanie regionálnych rozvojových pólov v severozápadnom, južnom a juhozápadnom smere, kde navrhuje možnosti pre nové hospodárske aktivity i športovo-rekreačné centrá medzinárodného významu. Územný plán rešpektuje požiadavky ochrany prírodných hodnôt európskeho významu – veľkoplošné chránené územia, biokoridory, lokality zaradené do území NATURA 2000 a územia vymedzené Ramsarským dohovorom.

Dlhodobé formovanie mesta vychádza zo Stratégie rozvoja hlavného mesta z roku 1999, reflektuje závery medzinárodných dokumentov pre rozvoj stredoeurópskeho priestoru. Územný plán vytvára predpoklady pre formovanie Bratislavy ako mesta s vysokou kvalitou života obyvateľov s dôrazom na ochranu hodnôt kultúrneho dedičstva a prírodného zázemia. Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu. Ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využívania územia, starostlivosti o životné prostredie, verejného dopravného a technického vybavenia a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. Podporuje priority pre rozvoj Bratislavy, medzi ktoré patria:

  • dobudovanie atraktívnych lokalít centra mesta
  • dobudovanie centier mestských častí
  • realizácia bytovej výstavby
  • revitalizácia športovo-rekreačných priestorov v prírodnom prostredí Malých Karpát a budovanie nových najmä vo väzbe na Dunaj
  • dobudovanie mestských komunikačných systémov
  • začatie výstavby nosného systému MHD

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanovuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón. Je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie.

Zosúladenie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31. mája 2007 v zmysle upozornenia prokurátora vo veci ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.

Krajská prokuratúra v Bratislave listom č. j. Kd 118/08 – 15 zo dňa 03. júna 2008, ktorým spresnila návrh opatrení z upozornenia prokurátora Kd 118/08 – 5 zo dňa 22. apríla 2008, oznámila, že nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. I. ÚS 219/07 – 42 zo dňa 13. marca 2008 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 S 37/07 – 75 z 28. mája 2007 a vec bola vrátená na ďalšie konanie. Uvedeným rozsudkom krajského súdu bolo zrušené rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Staré mesto č. SU-2005, 2006/33482/50197/UR-Ga z 02. augusta 2006 o umiestnení stavby „APARTMÁN PARK Bratislava“. Ďalej krajská prokuratúra konštatovala, že z toho dôvodu je predmetné územné rozhodnutie právoplatné, a preto v texte opatrení upozornenia prokurátora navrhla zosúladiť grafickú a textovú časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s uznesením č. 123/2007 zo dňa 31. mája 2007 s účinnosťou od 01. septembra 2007, t.j. premietnuť vyššie uvedené právoplatné územné rozhodnutie do grafickej a textovej časti územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava rešpektuje aktuálny právny stav, ktorý vznikol dňa 13. 03. 2008 nadobudnutím právoplatnosti predmetného územného rozhodnutia a zabezpečilo zosúladenie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s bodmi B. 1. a B. 3. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31. mája 2007 priemetom citovaného územného rozhodnutia do grafickej časti územného plánu (viď odkaz „Zosúladenie grafickej časti s uznesením č. 123/2007“).

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne