Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky

Návrat

rok 2007

Obstarávateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Spracovateľ

Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta a Oddelenie dopravného plánovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Poverený obstarávateľ

Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Počet zobrazení

247349

Pridané

1. 1. 2009

Vložil

administrátor

Zásobovanie vodou

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Bratislavy a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. Územný plán chápe Bratislavu nielen ako hlavné mesto Slovenskej republiky a regionálne centrum, ale ako významnú súčasť stredoeurópskeho priestoru.

Bratislava s väzbami na oblasť Viedne, Brna, Gyoru a Budapešti má veľký potenciál pre zapojenie celého Slovenska do participácie na celoeurópskom toku kapitálu, tovarov služieb, na vedecko-výskumnej a kultúrno-spoločenskej medzinárodnej spolupráci. Vytvára sa tu priestor pre zhodnotenie rozvojového potenciálu celého Slovenska a jeho jednotlivých regiónov. Územný plán umožňuje vybudovanie regionálnych rozvojových pólov v severozápadnom, južnom a juhozápadnom smere, kde navrhuje možnosti pre nové hospodárske aktivity i športovo-rekreačné centrá medzinárodného významu. Územný plán rešpektuje požiadavky ochrany prírodných hodnôt európskeho významu – veľkoplošné chránené územia, biokoridory, lokality zaradené do území NATURA 2000 a územia vymedzené Ramsarským dohovorom.

Dlhodobé formovanie mesta vychádza zo Stratégie rozvoja hlavného mesta z roku 1999, reflektuje závery medzinárodných dokumentov pre rozvoj stredoeurópskeho priestoru. Územný plán vytvára predpoklady pre formovanie Bratislavy ako mesta s vysokou kvalitou života obyvateľov s dôrazom na ochranu hodnôt kultúrneho dedičstva a prírodného zázemia. Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu. Ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využívania územia, starostlivosti o životné prostredie, verejného dopravného a technického vybavenia a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. Podporuje priority pre rozvoj Bratislavy, medzi ktoré patria:

  • dobudovanie atraktívnych lokalít centra mesta
  • dobudovanie centier mestských častí
  • realizácia bytovej výstavby
  • revitalizácia športovo-rekreačných priestorov v prírodnom prostredí Malých Karpát a budovanie nových najmä vo väzbe na Dunaj
  • dobudovanie mestských komunikačných systémov
  • začatie výstavby nosného systému MHD

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanovuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón. Je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie.

Zosúladenie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31. mája 2007 v zmysle upozornenia prokurátora vo veci ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.

Krajská prokuratúra v Bratislave listom č. j. Kd 118/08 – 15 zo dňa 03. júna 2008, ktorým spresnila návrh opatrení z upozornenia prokurátora Kd 118/08 – 5 zo dňa 22. apríla 2008, oznámila, že nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. I. ÚS 219/07 – 42 zo dňa 13. marca 2008 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 S 37/07 – 75 z 28. mája 2007 a vec bola vrátená na ďalšie konanie. Uvedeným rozsudkom krajského súdu bolo zrušené rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Staré mesto č. SU-2005, 2006/33482/50197/UR-Ga z 02. augusta 2006 o umiestnení stavby „APARTMÁN PARK Bratislava“. Ďalej krajská prokuratúra konštatovala, že z toho dôvodu je predmetné územné rozhodnutie právoplatné, a preto v texte opatrení upozornenia prokurátora navrhla zosúladiť grafickú a textovú časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s uznesením č. 123/2007 zo dňa 31. mája 2007 s účinnosťou od 01. septembra 2007, t.j. premietnuť vyššie uvedené právoplatné územné rozhodnutie do grafickej a textovej časti územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava rešpektuje aktuálny právny stav, ktorý vznikol dňa 13. 03. 2008 nadobudnutím právoplatnosti predmetného územného rozhodnutia a zabezpečilo zosúladenie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s bodmi B. 1. a B. 3. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31. mája 2007 priemetom citovaného územného rozhodnutia do grafickej časti územného plánu (viď odkaz „Zosúladenie grafickej časti s uznesením č. 123/2007“).

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne