Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

620 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

26. 11. 2022, meniny má: Kornel

Košice - Juh - Mestská časť

Košice - Juh - Mestská časť

Návrat

Obstarávateľ

Košice - Všešportový areál

Spracovateľ

UHA mesta Košice

Počet zobrazení

25155

Pridané

1. 1. 2009

Vložil

administrátor

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a Výkres verejného dopravného vybavenia

Riešené územie sa nachádza celé v intraviláne mesta Košice, okres Košice IV, patrí do mestskej časti Košice – Juh, katastrálneho územia Juh. Z hľadiska charakteru využitia i polohy predchádzajúca územnoplánovacia dokumentácia uvažovala s delením na dva veľké celky – všešportový areál a 6. výrobný okrsok. Na základe odhadovaného vývoja a realizovaných investičných akcií (obchodné centrum Cassovia, obchodné centrum Optima) sme upustili od takéhoto členenia a zachovali sme len približné členenie na menšie celky označované v predchádzajúcej úpd písmenami A až E. Pribudla časť F pri Myslavskom potoku, ktorá nebola v predchádzajúcej úpd riešená. 6 častí sme označili písmenami A, B, C, D, E, F. Značenie jednotlivých častí ako i číslovanie blokov vychádza a nadväzuje na značenie použité v predchádzajúcej urbanistickej štúdii – regulačnom pláne spracovanom v roku 1992. Predpokladáme, že pôvodná urbanistická koncepcia dvoch monofunkčných areálov – šport a výroba (z 80-tych rokov minulého storočia) nebude realizovaná, ako to bolo naznačené už v predchádzajúcej úpd a nahradí ju koncepcia polyfunkčného využitia územia s variabilnou náplňou podľa záujmu investorov, s vylúčením funkcií negatívne ovplyvňujúcich okolité prostredie.

A – severozápadná časť územia Urbanizmus – z väčšej časti zastavané územie, s infraštruktúrou vybudovanou na 75% cieľového stavu, možnosť intenzifikácie zastavanosti, funkčné využitie pre šport, občiansku vybavenosť (obchod, administratíva), Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, veľmi mierny spád na sever Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, väčšie plochy zelene sú pozdĺž Alejovej ulice a v areáli bývalého dopravného ihriska, zintenzívnenie zelene by malo nastať na plochách zvýšeného pohybu chodcov a v areáli futbalového štadióna Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužeľa, vybudovanie prepojovacej štvorprúdovej komunikácie Popradská-Gemerská, dobudovanie infraštruktúry

B – juhozápadná časť územia Urbanizmus- z väčšej časti nezastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 25% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, výstavníctvo, služby, administratíva, kultúra) šport, Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, mierny spád so zvyšujúcim sa strmosťou na juh Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, vačšie plochy zelene by mali byť na ploche výstavného areálu Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, potrebné vybudovanie prepojovacej štvorprúdovej komunikácie Popradská-Gemerská a mimoúrovňového križovania ulice Pri prachárni s rýchlostnou komunikáciou, dobudovanie infraštruktúry a sietí

C – severovýchodná časť územia Urbanizmus- z veľkej časti zastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 65% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) šport, Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, veľmi mierny spád na juhovýchod Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, vačšie plochy zelene by mali byť pozdĺž ulice Pri prachárni Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie prepojovacej obslužnej komunikácie Pri prachárni-Rozvojová, dobudovanie infraštruktúry a sietí

D – stredná časť územia Urbanizmus- z čiastočne zastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 35% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) výrobu, dopravné zariadenia Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, mierny spád na juhovýchod, smerom na juh sa strmosť zvyšuje Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, väčšie plochy zelene by mali byť pozdĺž ulice Pri prachárni, pozdĺž diaľničného privádzača na juhu a na východnej strane pozdĺž ulice Rozvojová Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie prepojovacej obslužnej komunikácie Pri prachárni-Rozvojová a strednej časti Rozvojovej ulice, dobudovanie infraštruktúry a sietí, scelenie parciel a majetkové vysporiadanie bloku D6

E – východná časť územia Urbanizmus- nezastavané územie, využívané pre poľnohospodárske účely, infraštruktúra vybudovaná na 5% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) výroba, dopravné zariadenia Morfológia terénu- rovinatá časť pri Rozvojovej ulici výškovými rozdielmi okolo 2 m, svahovitá časť na východnom a južnom okraji strmosť zvyšuje priamo úmerne so vzdialenosťou od Rozvojovej ulice Zeleň- len pozdĺž diaľničného privádzača na juhu a na východnej strane pozdĺž Alejovej ulice, zo severu na juh, čiastočne pozdĺž Rozvojovej ulice je potrebné rešpektovať biokoridor v šírke 50 m (vrátane komunikácie, stromoradia a koridoru pre infraštruktúru), ktorý spája biocentrum pri Myslavskom potoku a záhradkársku lokalitu za Alejovou ulicou Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie strednej časti Rozvojovej ulice, dobudovanie infraštruktúry a sietí, scelenie parciel a majetkové vysporiadanie, biokoridor

F– južná časť územia Urbanizmus- z čiastočne zastavané územie, infraštruktúra vybudovaná na 35% cieľového stavu, funkčné využitie pre občiansku vybavenosť (obchod, služby, administratíva, kultúra) výrobu, dopravné zariadenia Morfológia terénu- rovina s malými výškovými rozdielmi okolo 1 m, mierny spád na juhovýchod, smerom na juh sa strmosť zvyšuje Zeleň- len organizovaná, na nevyužívaných častiach pozemkov náletová, väčšie plochy zelene by mali byť pozdĺž ulice Pri prachárni, pozdĺž diaľničného privádzača na juhu a na východnej strane pozdĺž ulice Rozvojová Obmedzujúce faktory výstavby – roviny náletového kužela, dobudovanie prepojovacej obslužnej komunikácie Pri prachárni-Rozvojová a strednej časti Rozvojovej ulice, dobudovanie infraštruktúry a sietí, scelenie parciel a majetkové vysporiadanie bloku D6

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne