Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 12. 2023, meniny má: Oldrich

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Svätuplukovo námestie v Nitre. Súťaž ako súčasť tvorby územného plánu

d-nitra-divadlo-jpg.jpg

Mesto Nitra schválilo v roku 2007 územný plán centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktorý nechal v regulácii otvorený zložitý urbanistický problém: otázku Svätoplukovho námestia. Aby mesto získalo podnety na diskusiu na uzatvorenie tejto témy, v novembri 2008 vypísalo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. „Hľadáme myšlienku, čo s týmto priestorom. Víťazný návrh by mal slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky územného plánu,“ povedal pri vypísaní súťaže Ing. Štefan Lančarič z Útvaru hlavného architekta na Mestskom úrade v Nitre.

Súťaž s odstupom času očami hlavného architekta Nitry Stanislava Babčana Obdobie od ukončenia a vyhodnotenia súťaže na Svätoplukovo námestie považujeme za čas, ktorý bol potrebný aj na dozretie spektra názorov na budúcnosť námestia.

Územný plán centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) mesta Nitra neuzatvorilo problém dotvorenia urbanisticky narušeného priestoru námestia v procese obstarávania tejto ÚPD. Potreba riešiť tento problém vyvrcholila vyhlásením súťaže a najmä jej ukončením a určením poradia víťazov s odporúčaniami a závermi poroty.

Hlavným cieľom zostáva snaha prispôsobiť centrum nášho mesta požiadavkám budúcnosti a súčasne zachovať hodnoty, pre ktoré ho obdivujú obyvatelia aj návštevníci. Získal sa výhľad na hradný kopec a ten zostáva silným argumentom obyvateľov proti zastavaniu námestia. Avšak cieľom celého snaženia je nájsť spôsob, ako urobiť z tohto miesta to, čím by malo byť predovšetkým – miestom života mesta. Hľadanie najsprávnejšieho postupu na uzatvorenie problému Svätoplukovho námestia je v štádiu verejnej diskusie, ktorá vyvrcholí spoločným stretnutím porotcov, ocenených architektov a verejnosti. Bude zaujímavé sledovať, ako sa verejná diskusia a jej výstup odrazí na ďalšom postupe pri obstarávaní doplnku k ÚPN CMZ Nitra. Podklady na túto diskusiu, t. j. odborné názory poroty a samotné urbanisticko-architektonické návrhy, už máme, sú k dispozícii pre ďalšie postupy mesta v tejto citlivej otázke. Myslím si, že víťazný návrh a odporúčanie poroty budú smerodajné na zapracovanie do ÚPN CMZ.

Územný plán mesta Nitra – Centrálna mestská časť – posúvajte a scrolujte myšou

Svätoplukovo námestie sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta, platia tam preto určité obmedzenia: stavby môžu mať najviac štyri nadzemné podlažia a svojím vzhľadom by mali zohľadňovať existujúcu okolitú zástavbu.
„Námestie však nemusí byť bezpodmienečne zastavané, možno prídu návrhy, ktoré ho budú riešiť ako voľnú plochu, doplnil pre médiá Š. Lančarič.“
Primátor Nitry Jozef Dvonč sa netajil, že s výzorom Svätoplukovho námestia je spokojný. „Mne na námestí až tak veľmi neprekáža nič, chýba tam možno trošku zelene, lavičky – a to by mi celkom stačilo,“ konštatoval. To len podčiarkuje rôznorodosť názorov na riešenie otázky a pre rôznosť vlastne mesto túto tému v územnom pláne zóny neuzatvorilo.

Výzvy súťažnej témy

Víťazný návrh od architektov Michala Bogára, Ľubomíra Králika, Juraja Polyáka, Ľudovíta Urbana a spolupracovníkov

Víťazný návrh od architektov Michala Bogára, Ľubomíra Králika, Juraja Polyáka, Ľudovíta Urbana a spolupracovníkov

Svätuplukovo námestie bolo kedysi zastavaným územím, z tohto obdobia sa zachovali dobové fotografie a mapy mesta. Preto bolo jednou z tém súťaže hľadanie možností nadviazať na odkazy zaniknutej štruktúry. Na druhej strane je tu realita, ktorou je monumentálna budova divadla A. Bagara od architekta Máriusa Žitňanského. Pred vstupom do divadla je široký otvorený priestor námestia, na ktorého hornom konci je park.

Deštrukcia pôvodnej štruktúry otvorila široký výhľad na nitriansky hrad – za tých pár rokov si mesto na tento nový fenomén zvyklo. Z urbanistického hľadiska je zasa problémom, že sa Ulica M. R. Štefánika končí, takpovediac, v nekonečne, problémy vyvoláva aj vzťah zástavby a zadných fasád divadla. Medzičasom sa začína stavebne uzatvárať hrana Mostnej ulice, ktorá však svojou mierkou nedokáže tvoriť hranu námestia.

Vyrovnať sa s rôznosťou mierky budov okolo námestia, najmä divadla, Ponitrianskeho múzea a budov na Kupeckého ulici bolo tiež jednou z výziev súťaže, podobne ako hľadať možnosti obnovenia zaniknutých stôp urbanistickej štruktúry. Pred súťažiacimi, ale aj porotou sa otvoril zaujímavý urbanistický problém – ako hľadať návraty k zaniknutej štruktúre tak, aby ostali aj niektoré prednosti, ktoré vznikli jej odstránením (zeleň a panoráma Horného mesta), a súčasne akceptovať nástup do divadla a jeho bočnú fasádu dívajúcu sa na symetriu vedľajšej budovy múzea.

Priebeh súťaže, aspoň z pohľadu poroty, ukázal, že najcitlivejším miestom bolo hľadanie polohy horného uzáveru námestia, otázky priestoru medzi divadlom a múzeom a dotvorenie hrany námestia v nároží Kupeckého ulice. Z hľadiska prevádzky súťaž očakávala zásadný príspevok k riešeniu problematiky statickej dopravy v CMZ.

Súťažné projekty

Druhé miesto získali architekti Tibor Zelenický, Patrícia Kvasnicová, Martina Mrkvicová a výtvarník Marián Žilík.

Druhé miesto získali architekti Tibor Zelenický, Patrícia Kvasnicová, Martina Mrkvicová a výtvarník Marián Žilík.

Do súťaže prišlo spolu 29 návrhov. Keďže išlo o ideovú súťaž, bola otvorená všetkým, a tak porota s potešením zaregistrovala aj mnoho návrhov nastupujúcej generácie a študentov, keďže súťaž nebola limitovaná podmienkou odbornej spôsobilosti autorizovaných architektov. Potvrdilo sa, že tri mesiace sú minimálny čas na riešenie takýchto úloh. Do súťaže prišli projekty, ktoré sa od seba zásadne líšili.

Stretli sa vedľa seba návrhy revitalizujúce a dizajnujúce súčasný princíp otvoreného priestoru cez návrhy opatrne uzatvárajúce priestor, solitérnu zástavbu, rôzne výtvarné reminiscencie na pôvodnú štruktúru až po vytvorenie klasického námestia uzatvoreného stavebnými blokmi .

Porota, v ktorej boli architekti, urbanisti a pamiatkari, sa napokon priklonila k poslednej možnosti – väčšinou hlasov zvíťazil návrh architektov M. Bogára, Ľ. Králika, J. Polyáka a Ľ. Urbana. Pri tomto návrhu porota ocenila aj riešenie priestoru za divadlom a Mostnej ulice s ustúpením stavebnej čiary. Podľa mnohých porotcov tento návrh snáď najlepšie riešil aj priestor medzi divadlom a Mestským domom a nebál sa odsunúť z jeho osi morový stĺp. Vzniklo tak malé bočné námestie, niečo ako Františkánske námestie vedľa Hlavného v Bratislave. Tak získala na svojom pôsobení aj modernistická budova pošty.

Čo ďalej?

Projekt architektov Juraja Kalusa a Zuzany Kalusovej sa umiestnil na treťom mieste.

Súťaž možno charakterizovať ako ideovú, jej cieľom nebolo hľadať autora riešenia na realizáciu. Porota v posudku vyhodnotila celú súťaž a prijala odporučenia mestu na reguláciu priestoru. Podstatu odporučení čerpala z víťazného návrhu, navrhla však korektúru nasadenia výšky jeho zástavby.

Vhodné podnety parciálnych riešení priniesli aj iné návrhy. Ako sa pri otváraní obálok ukázalo, svoju predstavu poslal a odmenu získal aj jeden zo spracovateľov územného plánu zóny, architekt Vladimír Jarabica. Je možné, že bude poverený dopracovaním regulácie územného plánu zóny.

Keďže doplnok územného plánu zóny sa prijíma s primeraným postupom ako samotný územný plán, čaká mesto pred jeho uzatvorením diskusia. Nech už sa mesto rozhodne akokoľvek – a má na to právo –, súťaž mu na túto diskusiu priniesla množstvo námetov a názor odborného kolégia.

Táto súťaž podčiarkla význam súťaží pri hľadaní riešení ďalšieho rozvoja územia mesta. Pravidlá súťaže overila SKA a odbornú stránku podmienok súťažná porota na svojom prvom zasadnutí pred vyhlásením súťaže. Súťaž je rozhodne najdemokratickejší spôsob odbornej aj verejnej diskusie, čo napokon potvrdila pol roka predtým aj podobná súťaž na Vajanského námestie v Martine.

Výsledky súťaže

1. cena: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Ľubomír Králik, Ing. arch. Juraj Polyák, Ing. arch. Ľudovít Urban a spolupracovníci
2. cena: Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, Ing. arch. Martina Mrkvicová, akad. mal. Marián Žilík
3. cena: Ing. arch. Juraj Kalus, Mgr. art. Zuzana Kalusová
Odmeny bez určenia poradia:

  • Ing. arch. Igor Lauko, Ing. arch. Katarína Zajíčková
  • Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. arch. Zoltán Búči, Ing. arch. Alexandra Fáziková, Ing. Peter Filin
  • Ing. arch. Stanislav Meliš, Ing. arch. Jozef Michalko

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., je vedúcim Ústavu urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Je členom predstavenstva a predsedom výboru pre súťaže a verejné obstarávanie Slovenskej komory architektov.


Svätupluk square in Nitra

In 2007 the city of Nitra approved a land-use plan for the city central zone which left open in the regulation a complex urbanism problem – the question of Svätopluk square. In order for the city to get some input for its negotiations leading to the closing of this theme, it called an anonymous urbanism-architecture competition in November of last year. “We’re looking for an idea what to do with this area. The winning proposal should serve as a basis for the changes and completions of the land-use plan”, said Ing. Štefan Lančarič of the City Council Chief Architect’s Office in launching the competition.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.522979

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne