Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 12. 2023, meniny má: Oldrich

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Strešná zeleň v meste

es-4-mikulaj-2.jpg

Cieľom článku je osloviť širokú odbornú verejnosť na spolupodieľaní sa na formovaní moderného životného prostredia našich miest a obcí a vzbudiť v nej väčší záujem o túto problematiku. Zároveň budeme radi, ak niektoré príklady pomôžu zintenzívniť diskusiu o strešných záhradách, ich implementáciu do každodennej praxe alebo budú nápomocné pri stanovovaní požiadaviek stavebných úradov, projektantov a investorov. Úspešné uvedenie strešných záhrad medzi štandardné prvky používané pri tvorbe mestskej zelene podporí aj zlepšenie životného prostredia a humanizovanie mestského prostredia.

Odborná verejnosť, ale v neposlednom rade, aj bežní občania boli v predošlých rokoch, v dôsledku prebiehajúcej intenzívnej výstavby, svedkami rapídneho ubúdania mestskej zelene. Mnohí z nás, ako obyvatelia napr. bratislavského sídliska, sme tiež očitými svedkami toho, že sa v dôsledku chýbajúcich jasných pravidiel, určovaných samotným mestom a podporených príslušným právnym predpisom, zrealizovala na voľnej zelenej ploche sídliska výstavba veľkoplošnej predajne s rovnou strechou, ktorá výrazne poškodila kvalitu života občanov susedných domov a zároveň narušila ekológiu danej lokality. S podobnou problematikou sa v rámci Európy stretli snáď už všetky významné mestá, ktoré zasiahla vysoká intenzita developerských projektov.

Niekoľkoročné špecifické požiadavky od investorov, samospráv miest i odbornej a laickej verejnosti sa im v modernom záhradníctve podarilo zlúčiť do spoločensky aj ekologicky vhodného a v mnohom i prínosného kompromisu – strešných záhrad. Tieto záhrady pre samotného investora poskytujú vynikajúcu možnosť vyrovnať sa s požiadavkami na zachovanie plnohodnotnej zelene na danom území. Zároveň dávajú mestám a obciam možnosť vytvoriť vlastnú ekologickú koncepciu – súbor požiadaviek pri vytváraní trvale udržateľného rozvoja. Tiež vlastnými podpornými nástrojmi a odbornými argumentami môžu vďaka týmto opatreniam zvýšiť podiel zelene nad rámec záväzných regulatívov.

es-4-mikulaj-2.jpg

Požiadavky od samospráv

Pre naše slovenské mestá môžu byť mnohé mestá z Európy skvelým príkladom.

Medzi bežné požiadavky týchto miest, pri schvaľovaní developerských projektov na ich území, patrí niekoľko zásad od samosprávy mesta, ako napr.:

• sama vytvorí vlastný predpis, ktorý určí od koľko m2 rovnej strechy má investor povinnosť vytvoriť na plochej streche strešnú záhradu (v Nemecku majú napr. mnohé mestá požiadavku, že každá plochá strecha nad 100 m2 musí byť zelená),

• v projekte určí podiel na koľkých m2 musí byť navrhnutá intenzívna alebo extenzívna strešná vegetácia,

• sama vytvorí pre investorov podporný program formou zníženia alebo úplného odstránenia poplatku za odkanalizovanie takejto strechy,

• môže poskytovať priamu dotáciu ako protihodnotu za vytvorenie každého m2 zelenej strechy.

Východiská pri koncipovaní mestských zásad vychádzajú z noriem, ktoré upravujú postup pri tvorbe strešných záhrad (v Nemecku je to norma FLL).

Argumenty pre tvorbu strešných záhrad

• zadržanie vody v krajine,

• zníženie teploty ovzdušia v okolí objektu,

• zabránenie prehrievania objektu,

• zvýšená tvorba kyslíka,

• estetická (pohľadová) funkcia,

• zníženie nákladov na klimatizovanie a vykurovanie objektu,

• zníženie nákladov na odkanalizovanie objektu,

• zabránenie poškodenia strešnej izolácie prostredníctvom UV žiarenia,

• ochrana strešných vrstiev.

Rozdelenie strešných záhrad

Strešné záhrady rozdeľujeme typovo na tzv.:

  • extenzívne (obr. 2 a 3)
  • intenzívne (obr. 1).

es-4-mikulaj-5.jpg Uplatnenie nájdu ako na plochej, tak aj na šikmej streche. Vhodný výber, ponúkaných druhov strešných substrátov, možností osadenia strechy zeleňou a technickej aplikácie jednotlivých výsadieb, umožní projektantovi výrazne znížiť náklady na budovanú strechu pri zachovaní všetkých požiadaviek kladených na kvalitnú strešnú záhradu.

Extenzívne strešné záhrady

Využívajú sa predovšetkým na strechách kde je zámer projektanta vytvoriť zelenú plochu na mieste, ktoré nebude bežne prístupné alebo kde je obmedzená hrúbka použitého strešného substrátu. Zároveň ňou môžeme dosiahnuť zaujímavú pohľadovú štruktúru a záhrada bude pôsobiť aj pozitívne na ekologizáciu okolia.

es-4-mikulaj-3.jpg V zahraničí sú bežne používané aj pre šikmé strechy, až do sklonu 45°. Druhové zloženie zelene a výber strešného substrátu zostáva nezmenený. Pri projekcii je však nutné myslieť na sťažené podmienky pri ich realizácii.

Návrh extenzívnych strešných záhrad prichádza do úvahy pri hrúbke použitého substrátu cca 60 mm (pri celkovej záťaži strechy cca 95 kg/m2). Substrát však nesmie obsahovať materiál na báze hliny, prípadne ornice, ktorý je krajne nevhodný pre extenzívne strešné záhrady.

Vďaka špecializovaným strešným substrátom na báze lávy, drvenej tehly a doplnkových komponentov sa substrát môže na strechu dopraviť aj prostredníctvom pneumatického vyfúknutia. V praxi to znamená, že je možné zrealizovať ho aj vtedy, keď nedisponujeme vežovým žeriavom, prípadne máme len možnosť ukotviť kolesový žeriav. Pri jeho vyfúknutí hadicou sme schopní dopraviť v priebehu cca 4 hodín asi 25 m3 substrátu až do výšky 25. NP a aplikovať ho tak na plochu cca 400 m2.

Zo záhradníckeho pohľadu sú to strechy, kde sa uplatní výsadba nízkych, suchomilných druhov rozchodníkov (Sedum, Sempervivum) alebo zmesi tráv a bylín. V praxi sú bežne používané predpestované koberce z druhov Sedum alebo z prírodne pôsobiacich nízkorastúcich suchomilných tráv.

Z pohľadu výberu vegetácie by mal projektant už pri návrhu zvážiť ponúkané možnosti výsadby akými je: tvorba konkrétnych tvarov z presne určených druhov rastlín, výsev odrezkov rastlín druhu napr. Sedum, Sempervivum (tzv. skalničky, alebo výsev travín a bylín zo semena, prípadne v kombinácii s odrezkami Sedum a Sempervivum, ako aj pokládka predpestovaných kobercov z druhov Sedum, Sempervivum, ktoré zabezpečia, podobne ako pri aplikácii bežných kobercov, skoro okamžitý efekt.

Intenzívne strešné záhrady

es-4-mikulaj-4.jpg

Tieto záhrady sa druhovým zložením ničím nelíšia od bežných parkov alebo záhrad. Často bývajú stavebnými úradmi považované za neplnohodnotnú náhradu mestskej zelene a z tohto dôvodu nie sú vždy kladne prijaté ako dostatočná náhrada zelene. Okrem designovo- estetických zámerov projektantov umožňujú vytvoriť plnohodnotnú vnútroblokovú alebo parkovú zeleň s rozmanitosťou použitého rastlinného materiálu.

Pri ich tvorbe je dôležité použiť kvalitné špecializované strešné substráty, ktoré zabezpečia dlhodobo optimálnu výživovú hodnotu a tiež dostatočnú priepustnosť nadbytočnej vody. Vhodnými sú strešné substráty na báze lávy, drvenej tehly a prídavných komponentov. Sú dodávané ako voľne ložené a balené vo vreciach (1 m3). Pri tvorbe strešnej záhrady na zvýšených poschodiach je možné použiť technológiu ako pri výstavbe extenzívnej strešnej záhrady popísanú vyššie.

Za intenzívne strešné záhrady považujeme všetky záhrady s vrstvou substrátu od cca 250 mm. S jeho stúpajúcou hrúbkou sa projektantom zároveň rozširujú aj možnosti použitia rôzneho typu zelene. Pri tejto hrúbke vrstvy sa bez problémov môžu použiť trávnaté koberce, byliny, trávy, nižšie kríky. Pri hrúbke substrátu od cca 1 m je možné uvažovať aj s výsadbou niektorých menej košatých stromov napr. Prunus fruticosa globosa, Prunus amanogava, Robinia umbraculifra, Acer platanoides globosa a iné. Pri hrúbke substrátu cca 1,5 až 2,2 m môžme uvažovať s celou škálou stromov a drevín určených pre výsadbu.

Náklady na výstavbu

Z doterajšej praxe môžeme uviesť, že výrazným problémom pri presvedčovaní investora na vytvorenie extenzívnej strešnej záhrady sú predpokladané vysoké vstupné náklady. Pre uvedenie veci na pravú mieru uvádzame príklad výpočtu nákladov na vytvorenie extenzívnej a intenzívnej strešnej záhrady (tabuľka).

es-4-mikulaj-6.jpg

Pri dodržaní kvalitatívnych parametrov strešných substrátov (výživnosť, štruktúra, priepustnosť vody a pod.) je možné z dlhodobého hľadiska vytvoriť identické zelenú plochu ako na rastlom teréne. Spoločnou požiadavkou na všetky typy strešných záhrad je však podmienka zabezpečenia závlahového systému, ktorý prostredníctvom riadiacej jednotky umožní časové aj objemové dávkovanie vody pre trávniky, dreviny a stromy.

Vhodné je aby súčasťou intenzívnych strešných záhrad, boli zároveň i detské ihriská, odpočívadlá alebo športové plochy. Tiež použitie všetkých prvkov záhradnej architektúry, priestorové a výškové členenie intenzívnej strešnej záhrady je možné poňať identicky ako pri tvorbe klasických parkov a záhrad na rastlom teréne.

  • Foto: Strešné substráty, spol. s r. o. a Bawaco CZ
  • Úvodné foto: B. Golejová
    es-bleskozvody-obalka.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 69 | T: 0.505094

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne