Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

623 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

29. 11. 2023, meniny má: Vratko

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Zákony

Zákon o ochrane prírody a krajiny – Zákon č. 543/2002 Z. z. – Siedma časť

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 212/2002 Národná rada SR | Zobrazené: 13419× | viac

Katastrálny zákon – Zákon č. 162/1995 Z. z. – Siedma časť

POPLATKY, TROVY A SANKCIE

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 54/1995 strana 1510 Národná rada SR | Zobrazené: 13406× | viac

Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. – Siedma časť

SÚSTAVA INFORMÁCIÍ A EVIDENCIA

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 9/1976 strana 145 Federálne zhromaždenie ČSSR | Zobrazené: 14522× | viac

Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 – Šiesta časť

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 252/2003 strana 5954 Národná rada SR | Zobrazené: 16906× | viac

Zákon o ochrane prírody a krajiny – Zákon č. 543/2002 Z. z. – Deviata časť

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 212/2002 Národná rada SR | Zobrazené: 10442× | viac

Zákon o ochrane prírody a krajiny – Zákon č. 543/2002 Z. z. – Ôsma časť

NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENÁ ŽIVOČÍCHMI

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 212/2002 Národná rada SR | Zobrazené: 15293× | viac

Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov – Zákon č. 175/1999 Z. z. – úplné znenie

Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebné na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 76/1999 strana 1372 Národná rada SR | Zobrazené: 9493× | viac

Zákon o slobode informácií – Zákon č. 211/2000 Z. z. – úplné znenie

Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 92/2000 strana 2790 Národná rada SR | Zobrazené: 32386× | viac

Katastrálny zákon – Zákon č. 162/1995 Z. z. – Ôsma časť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 54/1995 strana 1510 Národná rada SR | Zobrazené: 13071× | viac

Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. – Ôsma časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 9/1976 strana 145 Federálne zhromaždenie ČSSR | Zobrazené: 19892× | viac

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona o katastri nehnuteľností – Zákon č. 669/2007 Z. z. – úplné znenie

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 268/2007 strana 5238 Národná rada SR | Zobrazené: 10225× | viac

Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. – Deviata časť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 9/1976 strana 145 Federálne zhromaždenie ČSSR | Zobrazené: 19638× | viac

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona – Zákon č. 608/2003 Z. z. – úplné znenie

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 247/2003 strana 5800 Národná rada SR | Zobrazené: 13195× | viac

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu.1) Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond, alebo do neho patria a lesný pôdny fond

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 210/2003 Národná rada SR | Zobrazené: 13051× | viac

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – Zákon č. 180/1995 Z. z. – Prvá čast

V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov.

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 60/1995 strana 1582 Národná rada SR | Zobrazené: 19284× | viac

Vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – Vyhláška č. 453/2000 Z. z. – úplné znenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu:

  1. rozhodnutí podľa zákona,
  2. návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť,
  3. ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 186/2000 strana 4942 Ministerstvo životného prostredia SR | Zobrazené: 17264× | viac

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – Zákon č. 180/1995 Z. z. – Druhá časť

NAKLADANIE S NIEKTORÝMI POZEMKAMI A OPRÁVNENIA FONDU

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 60/1995 strana 1582 Národná rada SR | Zobrazené: 16397× | viac

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – Zákon č. 180/1995 Z. z. – Tretia časť

OPATRENIA PROTI DROBENIU POZEMKOV

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 60/1995 strana 1582 Národná rada SR | Zobrazené: 16402× | viac

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – Zákon č. 180/1995 Z. z. – Štvrtá časť

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 60/1995 strana 1582 Národná rada SR | Zobrazené: 16776× | viac

Vyhláška o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – Vyhláška č. 55/2001 Z. z. – úplné znenie

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností.

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 22/2001 strana 754 Ministerstvo životného prostredia SR | Zobrazené: 23534× | viac

Stránka: 1 2 3 4 5

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne