Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb. - Deviata časť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 141

(1) Územné plány rozpracované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa neho upravia, prerokujú, prípadne schvália. Na prerokovanie a schválenie návrhu zmeny alebo doplnku schváleného územného plánu vyhotoveného podľa doterajších predpisov sa vťahujú ustanovenia tohto zákona. V odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť ministerstvo.

(2) Pri stavbách dokončených predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa konanie vykoná podľa doterajších predpisov, pokiaľ nejde o stavby na ktoré sa vzťahovalo ustanovenie bodu 119 vyhlášky Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

(3) Obce ustanovené v § 11 ods. 2, ktoré nemajú územný plán obce, sú povinné ho obstarať a schváliť do 30. júna 2005.

(4) Vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky

 1. zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov, ku ktorým mali právo hospodárenia k 24. novembru 1990 národné výbory a ktoré prešli do vlastníctva obcí podľa osobitného predpisu 17) a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať obec, na ktorú prešlo vlastníctvo k stavbe, 17) najneskôr 31. decembra 2000,
 2. zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov a vymedzenými v osobitných predpisoch, 17a) ktoré boli pred 1. októbrom 1995 vo vlastníctve štátu a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu príslušný správca stavby 17b) najneskôr do 31. decembra 2000,
 3. v uzavretom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, ktoré bolo zriadené na základe povolenia do 31. decembra 1989; návrh na vyvlastnenie môže podať v mene štátu príslušný správca tohto výstaviska 17b) najneskôr do 31. decembra 2000.

(5) Pri vyvlastňovaní podľa odseku 4 sa postupuje podľa § 109 až 114.

(6) Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov 18) pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona.

(7) Vyvlastňovacie konanie začaté podľa tohto zákona pred 1. aprílom 2003 dokončí miestne príslušný stavebný úrad.

(8) Konanie začaté podľa tohto zákona na okresnom úrade dokončí miestne príslušný stavebný úrad.

(9) Správne konanie na úseku stavebného poriadku začaté krajským úradom pred 1. januárom 2004 dokončí miestne príslušný krajský stavebný úrad.

(10) Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť.

(11) Správne konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2005 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2005.

§ 142

V súvislosti s prechodom kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania prechádzajú 1. novembra 2003 práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia na inšpekciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2003 v správe Slovenskej inšpekcie životného prostredia a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií stavebnej inšpekcie v oblasti územného plánovania a stavebného konania, prechádza 1. novembra 2003 do správy inšpekcie. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, ako aj o prechode súvisiacich práv a povinností sa upravia dohodami medzi doterajším a budúcim správcom.

§ 142a

Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. júla 2005

Vyvlastňovacie konania v súvislosti s uskutočňovaním stavieb podľa § 117a, ktoré sa začali pred 1. júlom 2005, sa dokončia podľa tohto zákona.

§ 142b

Prechodné ustanovenie

Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.

Záverečné ustanovenia

§ 143

Podrobnosti o

 1. obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností,
 2. obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe jej overenia,
 3. obsahu rozhodnutí, návrhov na jeho vydanie a rozsahu a obsahu prikladanej dokumentácie, ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 4. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 144

Zrušujú sa:

 1. vládne nariadenia č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) v znení vládneho nariadenia č. 34/1958 Zb.;
 2. zákon č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. (pol. 1 až 6 prílohy), zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 3, 4 prílohy A a pol. 3, 4 prílohy B) a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (pol. 5, 6 prílohy D);
 3. zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku;
 4. § 9 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku;
 5. vyhláška Ministerstva techniky č. 572/1950 Ú.l. (č. 544/1950 Ú.v. o zastavovacom pláne, o povinnostiach miestneho národného výboru pri výstavbe obce, ochranných pásmach a o vyvlastnení v znení zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 1, 2 prílohy A);
 6. vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania), v znení vyhlášky č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.);
 7. vyhláška ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku, v znení vyhlášky č. 108/1966 Zb. , vyhlášky č. 162/1970 begin_of_the_skype_highlighting              162/1970      end_of_the_skype_highlighting Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. (pol. 7 prílohy);
 8. vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 153/1959 Ú.l. (Ú.v.) o územnom plánovaní v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. (pol. 1, 8 až 11 prílohy), vyhlášky č. 162/1970 Zb. , zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 3, 4 prílohy A a pol. 3 prílohy B) a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (pol. 5 prílohy C);
 9. vyhláška ministra výstavby č. 143/1960 Zb. , ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany;
 10. vyhláška ministra výstavby č. 59/1961 Zb. , ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra;
 11. vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. (pol. 12 prílohy), vyhlášky č. 137/1970 Zb. a zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 2 prílohy D);
 12. vyhláška ministra výstavby a techniky Českej socialistickej republiky č. 134/1969 Zb., ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša pôsobnosť stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky;
 13. vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky č. 140/1969 Zb. , ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky;
 14. § 11 , 15 , 16 , § 22 ods. 2 a 3 vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe;
 15. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva financií č. 66/1972 Zb. o zadovažovaní pozemkov na výstavbu rodinných domčekov.

§ 144a

Zrušujú sa

 1. § 1 ods. 3 písm. d) a § 13 ods. 5 a položky 28 až 33 prílohy A, položky 14 a 15 prílohy B, položky 69 až 90 prílohy C, položky 5 až 25 prílohy D, príloha E zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. ,
 2. nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí na Slovensku v znení zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe obcí,
 3. nariadenie Slovenskej národnej rady č. 51/1946 Zb. SNR o vyvlastnení na účely stavby a rozšírenia výrobných podnikov,
 4. vyhláška Štátneho plánovacieho a štatistického úradu č. 90/1946 Zb. SNR, ktorou sa vydáva návod na vyhotovenie regulačných plánov miest a obcí na Slovensku,
 5. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. , vyhlášky č. 376/1992 Zb. a vyhlášky č. 204/1996 Z.z. ,
 6. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení vyhlášky č. 377/1992 Zb. ,
 7. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb.

§ 145

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.

Zákon č. 139/1982 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1983.

Zákon č. 103/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. májom 1990.

Zákon č. 262/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1992.

Zákon č. 136/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1995.

Zákon č. 199/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1995.

Nález č. 286/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 9. októbrom 1996.

Zákon č. 229/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1997.

Zákon č. 175/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1999.

Zákon č. 237/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000 okrem § 2a ods. 1 a § 123a , ktoré nadobudli účinnosť 1. júlom 2001.

Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.

Nález č. 217/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 27. aprílom 2002.

Zákon č. 416/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.

Zákon č. 103/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2003.

Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobúda účinnosť 31. júla 2003.

Zákon č. 417/2003 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.

Zákon č. 608/2003 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Zákon č. 541/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Zákon č. 290/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Zákon č. 479/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Zákon č. 24/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

Zákon č. 540/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 13. decembra 2008.

Zákon č. 66/2009 Z.z. nadobúda účinnosť 1.júla 2009

Husák v.r.
Indra v.r.
Štrougal v.r.

Čl.1

(Zavedený zákonom č. 262/1992 Zb. )

 1. Ustanovenie § 46a nadobudne účinnosť dňom účinnosti osobitných predpisov uvedených v § 46a ods. 3.
 2. Právnické a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov, ktoré nezabezpečujú výkon vybraných činností vo výstavbe pracovníkmi s predpísaným preukazom odbornej spôsobilosti (autorizáciou), nemôžu tieto činnosti vykonávať po lehote ustanovenej v osobitných predpisoch uvedených v § 46a ods. 3.
 3. Dňom, keď nadobudnú účinnosť osobitné predpisy uvedené v § 46a ods. 3 sa zrušujú § 43, 45 a 46 a vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe, vyhláška č. 73/1987 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. a vyhláška č. 186/1990 Zb. oprávnení na projektovú činnosť.

  *1) § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

  1a) § 5 zákona č. 17/1992 Zb.

  1b) § 4 zákona č. 17/1992 Zb.

  1c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

  1d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

  1e) Zákon č. 171/1998 Z.z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/1998 Z.z. o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí.

  1f) Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 82/2005 Z.z.

  1fa) § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1fb) § 9 zákona č. 24/2006 Z. z.

  1fc) Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.

  1g) Napríklad § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

  1h) § 27 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

  1i) Napríklad zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), zákon č. 44/1988 Zb. , zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 58/1997 Z.z. , zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.

  1j) § 3 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

  1k) Zákon č. 90/1998 Z.z.

  1l) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.

  1la) Zákon č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov.

  1lb) Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

  1m) Napríklad zákon č. 272/1994 Z.z.

  1n) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 222/1996 Z.z. , zákon č. 309/1991 Zb. , zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

  1. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka .

  2a) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.

  2b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.

  2c) Zákon č. 138/1973 Zb.

  1. Napríklad zákon č. 309/1991 Zb.
  2. Zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z.

  4a) Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 349/1998 Z.z. , vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z.z. , ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami.

  4b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z.z. , § 281 až 288 Obchodného zákonníka .

  4c) Napríklad zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. § 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z.

  8a) § 65 až 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

  1. § 712 Občianskeho zákonníka. § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.
  2. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  10a) § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka

  10b) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení zákona č. 101/1964 Zb. , zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. , vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany v znení vládneho nariadenia č. 44/1963 Zb.

  10c) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

  10d) Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení zákona č. 64/1962 Zb. a zákona č. 174/1968 Zb.

  10e) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb. ).

  10f) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. , zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z.z.

  10g) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z.z.

  10h) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. a zákona č. 230/1992 Zb.

  10i) Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z.z.

  10j) Vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu.

  10l) § 151n , 151o , 151p a 151r Občianskeho zákonníka .

  10m) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.

  10ma) Zákon č. 245/2003 Z.z.

  1. § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  11b) Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  11c) Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

  1. Zákon č. 281/1997 Z.z.

  12a) § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

  12c) § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka

  1. Obchodný zákonník. Občiansky zákonník.

  13a) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka .

  13b) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.
  2. Napríklad zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

  15a) § 85 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z.

  1. § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

  17a) Napríklad zákon č. 169/1949 Zb., § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/1957 Zb., § 25 zákona č. 40/1961 Zb. , § 17 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 27/1984 Zb. , § 37 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. , § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 44/1988 Zb. , § 28 zákona č. 51/1964 Zb. , § 15 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. , § 2 vládneho nariadenia č. 29/1959 Zb., vládne nariadenie č. 42/1961 Zb.

  17b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. , zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb.

  1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb. , ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z.z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.*

Príloha

k zákonu č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY STAVEBNÝCH INŠPEKTORÁTOV

Inšpektorát – sídlo Územná pôsobnosť v obvodoch okresov

I. Inšpektorát Banská Bystrica

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina,
Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

II. Inšpektorát Bratislava

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV,
Bratislava V, Dunajská Streda, Malacky, Myjava, Pezinok,
Senec, Senica, Skalica.

III. Inšpektorát Nitra

Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Komárno, Levice,
Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Prievidza, Šaľa,
Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce

IV. Inšpektorát Košice

Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice I, Košice II,
Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce,
Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská
Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov
nad Topľou, Michalovce.

V. Inšpektorát Žilina

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto,
Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad
Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, Trenčín,
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne