Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 04. 2024, meniny má: Slavomír

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Autorský zákon - Zákon č. 618/2003 - Šiesta časť

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 86

Spoločné ustanovenia

(1) Práva priznané podľa tohto zákona občanom Slovenskej republiky sa vzťahujú aj na občanov iného členského štátu alebo zmluvného štátu.

(2) Práva priznané podľa tohto zákona výrobcovi zvukového záznamu, výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľovi, vydavateľovi predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľovi databázy, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vzťahujú aj na výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa, vydavateľa predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľa databázy, ktorý má sídlo na území iného členského štátu alebo zmluvného štátu.

(3) Ochrana práv podľa tohto zákona sa vzťahuje aj na predmet ochrany, ktorého krajinou pôvodu je iný členský štát alebo zmluvný štát.

(4) Na konanie podľa § 80 a 83 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 13) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Ekvivalentom sumy vyjadrenej v eurách podľa § 19 je suma vyjadrená v slovenských korunách podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia ďalšieho predaja.

§ 87

(1) Trvanie majetkových práv autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu a vysielateľa sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

(3) Oprávnenia na výkon kolektívnej správy udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia na výkon kolektívnej správy podľa tohto zákona. Obsah a rozsah týchto oprávnení uvedie ministerstvo do súladu s týmto zákonom a vydá príslušným osobám do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenia podľa tohto zákona.

(4) Na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(5) Podmienka podať žalobu podľa § 82 ods. 4 sa považuje za splnenú, ak používateľ podal žalobu podľa § 82 ods. 1 do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 87a

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. marcom 2007; vznik týchto právnych vzťahov vrátane nárokov z nich vzniknutých, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie zmlúv uzatvorených pred 1. marcom 2007 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.

(2) Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu, ktoré k 1. marcu 2007 neuplynulo, sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak začalo plynúť pred 1. marcom 2007. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukovo- -obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 66 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukovo-obrazového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté.

(3) Správne konania, ktoré neboli právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.

(4) Ak používateľovi vzniklo právo na použitie predmetu ochrany podľa § 82 ods. 7 pred 1. marcom 2007, toto právo mu k 1. marcu 2008 zaniká v rozsahu, ktorý nie je v súlade s týmto ustanovením v znení účinnom od 1. marca 2007; tým nie je dotknutá povinnosť používateľa vzťahujúca sa k rezervnému fondu na úhradu odmeny za použitie predmetov ochrany.

(5) Ak organizácia kolektívnej správy k 1. marcu 2007 vykonáva kolektívnu správu práva na primeranú odmenu v inom odbore, ako je odbor podľa § 78 ods. 4 písm. i), je povinná do 30. marca 2007 požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy tohto práva v súlade s týmto zákonom, inak oprávnenie na výkon kolektívnej správy tohto práva zaniká; výkon kolektívnej správy tohto práva, ktorý organizácia kolektívnej správy vykonáva podľa doterajších predpisov, sa považuje za oprávnený, a to až do právoplatného rozhodnutia ministerstva vo veci.

§ 88

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva uvedené v prílohe.

§ 89

Zrušujú sa:

  1. Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
  2. Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

§ 90

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Zákon č. 84/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Zákon č. 220/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 31. mája 2007.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 56 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
1a) § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
2) § 116 Občianskeho zákonníka.
3) § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
4) § 4 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
5) § 1 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
6) § 631 až 643 Občianskeho zákonníka.
7) § 50 Občianskeho zákonníka.
8) § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
9) Článok 3 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie č. 365/1992 Zb.).
9a) Napríklad § 24 ods. 1 písm. k) a § 31 ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
9b) Občiansky zákonník.
10) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
11) § 313 Obchodného zákonníka.
12) § 16 písm. f), § 17 ods. 1 písm. c), § 46 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Príloha

k zákonu č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 122, 17. 5. 1991) v znení smernice Rady 93/98/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 290, 24. 11. 1993).
  2. Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti intelektuálneho vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 346, 27. 11. 1992).
  3. Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993).
  4. Smernica Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o harmonizácii trvania autorského práva a niektorých príbuzných práv (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 290, 24. 11. 1993) v znení smernice Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001).
  5. Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15, Ú. v. ES L 77, 27. 3. 1996).
  6. Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001).
  7. Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 1, Ú. v. ES L 272, 13. 10. 2001).
  8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne