Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

13. 04. 2024, meniny má: Aleš

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Autorský zákon - Zákon č. 618/2003 - Tretia časť

PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM

§ 62

Osobnostné práva výkonného umelca

Na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon sa primerane vzťahuje ustanovenie § 17.

§ 63

Majetkové práva výkonného umelca

(1) Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon.

(2) Výkonný umelec má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

 1. verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu; to sa nevzťahuje na verejný prenos vysielaného nezaznamenaného umeleckého výkonu,
 2. vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
 3. vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
 4. verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 5. verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
 6. sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.

(3) Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu umeleckého výkonu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál záznamu umeleckého výkonu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4) Ak výkonný umelec udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním [odsek 2 písm. e)] výrobcovi tohto záznamu, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude tento originál záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vzdať.

(5) Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní s právami k výkonom vytvoreným spoločne pri vykonaní toho istého diela viacerými výkonnými umelcami, ako sú členovia orchestra, zboru, tanečného súboru alebo iného umeleckého telesa, alebo umeleckého zoskupenia, týchto výkonných umelcov v ich mene a na ich účet zastupuje spoločný zástupca. Spoločný zástupca je umelecký vedúci umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia okrem prípadu, ak väčšina členov umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia určí za spoločného zástupcu inú osobu, ktorej udelí písomné splnomocnenie.

(6) Ustanovenie odseku 5 o spoločnom zástupcovi neplatí pre výkonného umelca sólistu, dirigenta a režiséra divadelného predstavenia; tým nie je dotknuté právo týchto osôb byť spoločným zástupcom výkonných umelcov.

(7) Práva výkonného umelca podľa odsekov 1, 2 a 4 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po tomto zverejnení.

§ 64

Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu

(1) Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam.

(2) Výrobca zvukového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

 1. vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
 2. verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 3. verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
 4. vysielanie zvukového záznamu,
 5. sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.

(3) Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál zvukového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukového záznamu vydaním, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 50 rokov po tomto vydaní. Ak počas lehoty podľa prvej vety nedôjde k zverejneniu zvukového záznamu vydaním, ale dôjde k jeho zverejneniu iným spôsobom, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 50 rokov po tomto zverejnení.

§ 65

Právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu

(1) Ak výkonný umelec nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho umeleckého výkonu podľa § 63 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(2) Ak výrobca zvukového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukového záznamu podľa § 64 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(3) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 63 ods. 7.

(4) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 2 sa vzťahuje ustanovenie § 64 ods. 5.

§ 66

Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu

(1) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo na použitie svojho zvukovo-obrazového záznamu.

(2) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

 1. vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,
 2. verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 3. verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
 4. verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,
 5. vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,
 6. sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.

(3) Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál zvukovo-obrazového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukovo-obrazového záznamu, práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov po tomto zverejnení.

§ 67

Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu na primeranú odmenu

(1) Ak výrobca zvukovo-obrazového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukovo-obrazového záznamu podľa § 66 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(2) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 66 ods. 5.

§ 68

Majetkové práva vysielateľa

(1) Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie.

(2) Vysielateľ má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

 1. verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,
 2. vyhotovenie originálu záznamu vysielania,
 3. vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,
 4. verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 5. káblovú retransmisiu vysielania,
 6. sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.

(3) Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál záznamu vysielania a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4) Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5) Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od zverejnenia vysielania.

§ 69

Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa

(1) Na práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 ods. 1 a 6 až 10, § 25, § 28 ods. 1, 3 a 4, § 29, § 30 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3, § 32, § 33 ods. 1 písm. a) b) a d), ods. 2 a 3, § 34 a 38.

(2) Vysielateľ môže

 1. použiť krátku časť diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo vysielania iného vysielateľa v informačnom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,
 2. vyhotoviť dočasný záznam svojho vysielania pomocou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie; ak má takýto dočasný záznam výnimočnú dokumentačnú hodnotu, vysielateľ je oprávnený archivovať ho, inak je povinný do 30 dní ho zničiť.

(3) Výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu, výrobca zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľ alebo ich právny nástupca majú za použitie podľa § 24 ods. 1 právo na náhradu odmeny.

§ 70

Počítanie trvania práv súvisiacich s autorským právom

Trvanie práv výkonného umelca (§ 63 ods. 7, § 65 ods. 3), výrobcu zvukových záznamov (§ 64 ods. 5, § 65 ods. 4), výrobcu zvukovo-obrazových záznamov (§ 66 ods. 5, § 67 ods. 2) a vysielateľa (§ 68 ods. 5) sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto trvanie.

==== § 71 ==

(1) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 12, 13, 15, § 18 ods. 3 až 6, § 20 ods. 1 až 4, § 39 až 51, § 53 až 61 sa primerane vzťahujú na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon.

(2) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7 , 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 13, § 15 ods. 2, § 18 ods. 3, § 20 ods. 1 až 4, § 39 až 49, § 51, § 53 až 61 sa primerane vzťahujú na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a jeho zvukovo-obrazový záznam a na vysielateľa a jeho vysielanie.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne