Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

620 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

05. 10. 2022, meniny má: Viera

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Verejné obstarávanie

Prvý projekt PPP na Slovensku vo výstavbe

Úsek rýchlostnej cesty R1 od Nitry až po Tekovské Nemce, ako aj obchvat Banskej Bystrice sú zaradené do druhého z troch balíkov projektov, ktoré by sa mali na Slovensku stavať v rámci tzv. verejno-súkromného partnerstva (PPP), teda v spolupráci súkromného sektora a verejnej správy.

11. 05. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Zobrazené: 21821× | viac

Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) podporuje prostredníctvom Programu podpory územného rozvoja obcí a miest spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – územných plánov obcí a miest. Ministerstvo poskytuje nenávratnú finančnú pomoc – dotácie. Tieto dotácie financuje MVRR zo svojho rozpočtu podľa schválenej sumy na daný rok. Aké podmienky musí splniť žiadateľ o dotáciu, aby uspel?

11. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Bc. Petra Derevencová | Zobrazené: 27129× | viac

MESTO • REGIÓN • METROPOLA

Bratislavskému publiku odborníci predostrú príklady urbanizácie Paríža, Lyonu, skúsenosti, stratégie a možnosti rekonverzie premyselných častí mesta, metropolizácie území s príkladmi z Nemecka i Slovenska. Diskusii budú venované i príspevky o nových možnostiach mobility v meste a regióne, novým podmienkam životného prostredia a bezpečnosti.

10. 05. 2010 | Autor: administrátor | Zobrazené: 12385× | viac

Katastrálny zákon – Zákon č. 103/2010 Z.z. – Novela

Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení eskorších predpisov). Novela zákona bola uverejnená v Zbierke zákonov č. 51/2010 strana 754. Právny predpis mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z.z. (o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)).1)

09. 05. 2010 | Autor: administrátor | Zobrazené: 23646× | viac

Polycentrický územný rozvoj Slovenska

Osídlenie a v rámci neho vytvárané sídelné systémy a štruktúry sú priamym odrazom podmienok ich historického vývoja aj aktuálnych hospodárskych, sociálnych a politických podmienok. V ostatnom období sa v urbanistickej teórii hovorí o polycentrickom koncepte osídlenia ako o systéme, ktorý zodpovedá súčasnému ekonomickému a spoločenskému vývoju v krajinách Európy. Preto pri príležitosti 10. konferencie o urbánnom a regionálnom výskume Výboru pre ľudské sídla EHK OSN zabezpečilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie výskumnej úlohy „Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni“. Úlohu spracoval ateliér AUREX a jej úlohou bolo vyhodnotiť osídlenie Slovenska z pohľadu polycentrickej koncepcie tak, ako sa chápe v európskych dokumentoch a výskumných prácach zaoberajúcich sa otázkami tvorby a riadenia rozvoja osídlenia.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. | Zobrazené: 23633× | viac

Plán Chicaga – Sté výročie urbanistickej vízie, ktorá predurčila dnešnú tvár americkej metropoly

Architekt Daniel Burnham, ktorý je autorom urbanistickej vízie Plán Chicaga, bol pravdepodobne najúspešnejším americkým manažérom s profesiou architekta. Jeho Plán Chicaga sa stal doteraz najvýznamnejším príkladom urbanistického plánovania veľkého rozsahu v americkej histórii. Dokument prijatý pred sto rokmi určil dnešnú tvár moderného Chicaga. Chicago veľkolepo a s pompou oslavuje svojho architekta – urbanistu. Pozrime sa teda na autora, na dobu, v ktorej jeho plán vznikol, i na dnešnú reflexiu tohto významného diela.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Viera Filová | Zobrazené: 19592× | viac

Výzvy pre ďalší vývoj územného plánovania na Slovensku

Európska integrácia a rozšírenie Európskej únie prinášajú mnoho nového nielen novým členským štátom únie, ale sú rovnako výzvou aj pre jej starších členov. Politické, ekonomické a sociálne dosahy týchto procesov sú zrejmé na každom kroku, rozširuje sa konkurenčný priestor, zjednodušuje sa pohyb tovarov, zvyšuje sa mobilita obyvateľov, realizujú sa transnárodné a transkontinentálne infraštrukturálne projekty, zjednocuje sa právne i ekonomické prostredie. Vyostruje sa konkurenčný boj obcí a regiónov v súťaži o investorov prinášajúcich pracovné príležitosti, o obyvateľov, návštevníkov či o prístup k verejnej infraštruktúre. Tento konkurenčný boj je v posledných mesiacoch zostrený pôsobením globálnej celosvetovej krízy. A práve v jej kontexte sa na európskej úrovni čoraz viac diskutuje o úlohe územného plánovania ako súčasti právneho prostredia determinujúceho atraktivitu prostredia pre investície, ale aj socioekonomického prostredia stabilizujúceho investície v prostredí.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. | Zobrazené: 17080× | viac

MobEx – Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and Gis

Predmetom projektu MobEx je príprava a usporiadanie putovnej výstavy vo všetkých krajinách V4. Na výstave budú predstavené práce expertov a študentov z oblasti urbanizmu, krajinotvorby, územného plánovania a GIS.

05. 05. 2010 | Autor: administrátor | Zobrazené: 14406× | viac

Metodické usmernenie vo veci umiestnenia a povoľovania fotovoltaických elektrární

Z hľadiska územného plánovania:
Územný plán obce navrhuje funkčné využitie obce a jej priestorové usporiadanie na celom území obce, v jej administratívnych hraniciach, ktoré zahŕňa jeden alebo viac katastrov, vrátane zastavaného a nezastavaného územia obce.

22. 04. 2010 | Autor: MVaRRSR | Zobrazené: 21425× | viac

Mesto a rieka

Mestá ležia na riekach, pri riekach, na sútokoch riek, väčšinou dvoch, výnimočne troch. Dôvody zakladania miest pri riekach sú dostatočne popísané, rieka bola jeden z hlavných zakladateľských motívov. Rieka bola ťažko prekonateľná prekážka, preto vznikali sídla pri brodoch. Brod sa vyskytuje v názvoch miest vo viacerých jazykoch. Rieka poskytovala dopravu a vodu. Samotná rieka vždy hladko pretekala hranicami, aj keď pri tom menila svoje meno.

20. 02. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. – FA STU Bratislava | Zobrazené: 23202× | viac

Stránka: 1 2 3 … 72 73 74 75 76 77 78 79 80 … 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne