Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 03. 2024, meniny má: Bohumil, Bohumila

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Verejné obstarávanie

Poslanie architektov a urbanistov pri rozvoji miest a obcí

Architektonická činnosť je služba obyvateľstvu. Spoločnosť ju vníma najmä ako tvorbu konkrétnych architektonických diel. Urbanistickú tvorbu však nevníma dostatočne zreteľne. Nosnou úlohou urbanizmu je sledovanie a organizovanie vzťahov nielen medzi jednotlivými architektonickými dielami, ale aj medzi inými spolupôsobiacimi zložkami životného prostredia sídiel. Je úlohou tvorivou a permanentne aktuálnou. Na zviditeľnenie úloh a možností urbanistickej tvorby bolo obnovené pracovisko Urbionu. Jednou z jeho aktivít je vydávanie časopisu Urbanita. Očakáva sa, že mestám a obciam, najmä ich zástupcom, sa časopis stane vodidlom a poradcom pri posudzovaní vhodnosti investorských zámerov, funkčných a priestorových zásahov do našich sídiel a pri rozhodovaní o nich. Bude upozorňovať na potrebu odbornej architektonickej tvorby životného prostredia, informovať o urbanistických aspektoch architektonickej tvorby, rozvíjať urbanistickú vedu a výskum a informovať o nových poznatkoch. Stane sa tak poradcom a oporou aj architektom urbanistom.

11. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Marta Kropiláková | Zobrazené: 19446× | viac

Prvý projekt PPP na Slovensku vo výstavbe

Úsek rýchlostnej cesty R1 od Nitry až po Tekovské Nemce, ako aj obchvat Banskej Bystrice sú zaradené do druhého z troch balíkov projektov, ktoré by sa mali na Slovensku stavať v rámci tzv. verejno-súkromného partnerstva (PPP), teda v spolupráci súkromného sektora a verejnej správy.

11. 05. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Zobrazené: 22711× | viac

Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) podporuje prostredníctvom Programu podpory územného rozvoja obcí a miest spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – územných plánov obcí a miest. Ministerstvo poskytuje nenávratnú finančnú pomoc – dotácie. Tieto dotácie financuje MVRR zo svojho rozpočtu podľa schválenej sumy na daný rok. Aké podmienky musí splniť žiadateľ o dotáciu, aby uspel?

11. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Bc. Petra Derevencová | Zobrazené: 27967× | viac

MESTO • REGIÓN • METROPOLA

Bratislavskému publiku odborníci predostrú príklady urbanizácie Paríža, Lyonu, skúsenosti, stratégie a možnosti rekonverzie premyselných častí mesta, metropolizácie území s príkladmi z Nemecka i Slovenska. Diskusii budú venované i príspevky o nových možnostiach mobility v meste a regióne, novým podmienkam životného prostredia a bezpečnosti.

10. 05. 2010 | Autor: administrátor | Zobrazené: 12984× | viac

Katastrálny zákon – Zákon č. 103/2010 Z.z. – Novela

Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení eskorších predpisov). Novela zákona bola uverejnená v Zbierke zákonov č. 51/2010 strana 754. Právny predpis mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z.z. (o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)).1)

09. 05. 2010 | Autor: administrátor | Zobrazené: 24443× | viac

Polycentrický územný rozvoj Slovenska

Osídlenie a v rámci neho vytvárané sídelné systémy a štruktúry sú priamym odrazom podmienok ich historického vývoja aj aktuálnych hospodárskych, sociálnych a politických podmienok. V ostatnom období sa v urbanistickej teórii hovorí o polycentrickom koncepte osídlenia ako o systéme, ktorý zodpovedá súčasnému ekonomickému a spoločenskému vývoju v krajinách Európy. Preto pri príležitosti 10. konferencie o urbánnom a regionálnom výskume Výboru pre ľudské sídla EHK OSN zabezpečilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie výskumnej úlohy „Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni“. Úlohu spracoval ateliér AUREX a jej úlohou bolo vyhodnotiť osídlenie Slovenska z pohľadu polycentrickej koncepcie tak, ako sa chápe v európskych dokumentoch a výskumných prácach zaoberajúcich sa otázkami tvorby a riadenia rozvoja osídlenia.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. | Zobrazené: 24948× | viac

Plán Chicaga – Sté výročie urbanistickej vízie, ktorá predurčila dnešnú tvár americkej metropoly

Architekt Daniel Burnham, ktorý je autorom urbanistickej vízie Plán Chicaga, bol pravdepodobne najúspešnejším americkým manažérom s profesiou architekta. Jeho Plán Chicaga sa stal doteraz najvýznamnejším príkladom urbanistického plánovania veľkého rozsahu v americkej histórii. Dokument prijatý pred sto rokmi určil dnešnú tvár moderného Chicaga. Chicago veľkolepo a s pompou oslavuje svojho architekta – urbanistu. Pozrime sa teda na autora, na dobu, v ktorej jeho plán vznikol, i na dnešnú reflexiu tohto významného diela.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Viera Filová | Zobrazené: 20453× | viac

Výzvy pre ďalší vývoj územného plánovania na Slovensku

Európska integrácia a rozšírenie Európskej únie prinášajú mnoho nového nielen novým členským štátom únie, ale sú rovnako výzvou aj pre jej starších členov. Politické, ekonomické a sociálne dosahy týchto procesov sú zrejmé na každom kroku, rozširuje sa konkurenčný priestor, zjednodušuje sa pohyb tovarov, zvyšuje sa mobilita obyvateľov, realizujú sa transnárodné a transkontinentálne infraštrukturálne projekty, zjednocuje sa právne i ekonomické prostredie. Vyostruje sa konkurenčný boj obcí a regiónov v súťaži o investorov prinášajúcich pracovné príležitosti, o obyvateľov, návštevníkov či o prístup k verejnej infraštruktúre. Tento konkurenčný boj je v posledných mesiacoch zostrený pôsobením globálnej celosvetovej krízy. A práve v jej kontexte sa na európskej úrovni čoraz viac diskutuje o úlohe územného plánovania ako súčasti právneho prostredia determinujúceho atraktivitu prostredia pre investície, ale aj socioekonomického prostredia stabilizujúceho investície v prostredí.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. | Zobrazené: 17781× | viac

MobEx – Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and Gis

Predmetom projektu MobEx je príprava a usporiadanie putovnej výstavy vo všetkých krajinách V4. Na výstave budú predstavené práce expertov a študentov z oblasti urbanizmu, krajinotvorby, územného plánovania a GIS.

05. 05. 2010 | Autor: administrátor | Zobrazené: 14925× | viac

Metodické usmernenie vo veci umiestnenia a povoľovania fotovoltaických elektrární

Z hľadiska územného plánovania:
Územný plán obce navrhuje funkčné využitie obce a jej priestorové usporiadanie na celom území obce, v jej administratívnych hraniciach, ktoré zahŕňa jeden alebo viac katastrov, vrátane zastavaného a nezastavaného územia obce.

22. 04. 2010 | Autor: MVaRRSR | Zobrazené: 23283× | viac

Stránka: 1 2 3 … 72 73 74 75 76 77 78 79 80 … 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne