Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

19. 05. 2024, meniny má: Gertrúda

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách - Zákon č. 330/1991 Zb. - Šiesta časť

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

Ak nezaniklo právo náhradného užívania 52) podľa osobitného predpisu 53) alebo dohodou zúčastnených strán, zanikne na základe rozdeľovacieho plánu (§ 14 ods. 2 (ruší sa: a § 15 ods. 3)).

------------------------------------------------------------------

 1. § 9 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
 2. § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb. v spojení s § 46 ods. 1 zákona č. 162/1990 begin_of_the_skype_highlighting              162/1990      end_of_the_skype_highlighting Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

§ 42a

(1) Právo oprávnených osôb uvedených v § 37 ods. 1 a 2 nezanikne, ak ho na obvodnom pozemkovom úrade uplatnia v lehote do 31. decembra 1993. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom práve sa spravujú všeobecnými predpismi o správnom konaní; 18) dôkazy možno obvodnému pozemkovému úradu predložiť najneskôr do 31. decembra 1995, inak právo zanikne.

(2) Do vydania nehnuteľností podľa odseku 1 je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa osobitného predpisu. 54) Ak oprávnená osoba nepredloží dôkazy podľa odseku 1 alebo ak sa nehnuteľnosti nevydajú z iného dôvodu, doterajšie vlastnícke právo zostáva zachované.

------------------------------------------------------------------

 1. § 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 42b

(1) Ak záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie bola schválená a vyhlásená do 1. augusta 2001, pozemkový fond postupuje podľa §34 ods. 9 a 10.

(2) Ak do 1. augusta 2001 pozemkový fond uzavrel zmluvy o prevode nehnuteľností, ktoré podľa tohto zákona môže previesť len do vlastníctva obce (§ 34 ods. 9), tieto zmluvy a nároky z nich vzniknuté sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 42c

(1) Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, obvodný pozemkový úrad rozhodne o zmene registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. V rozhodnutí sa uvedú aj opravy údajov v ostatných správnych rozhodnutiach, ktorých sa zmena týka. Rozhodnutie sa doručuje len účastníkom, ktorých sa zmena týka. Rozhodnúť podľa tohto ustanovenia možno do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.

(2) Podľa odseku 1 sa nepostupuje, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu; tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu. 55)

------------------------------------------------------------------

 1. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.

§ 42d

(1) S prechodom pôsobnosti štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy prechádzajú 1. januára 2004 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z krajských úradov a obvodných pozemkových úradov na krajské pozemkové úrady.

(2) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb, začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona obvodným pozemkovým úradom alebo krajským úradom dokončí na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy obvodný pozemkový úrad alebo krajský pozemkový úrad, v ktorého územnom obvode mal obvodný pozemkový úrad alebo krajský úrad sídlo podľa doterajších predpisov.

§ 42e

Ak sa v obvode projektu pozemkových úprav nachádza pozemok, na ktorý bol uplatnený reštitučný nárok 56) po schválení vykonania projektu pozemkových úprav, rozhodnutie sa vydá postupom podľa osobitného predpisu. 56)

------------------------------------------------------------------

 1. Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.

§ 42f

Konania o pozemkových úpravách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nebol projekt pozemkových úprav zverejnený v obci na vhodnom mieste (§ 13 ods. 1), dokončia sa podľa ustanovení tohto zákona.

§ 42g

Oceňovanie pozemkov v konaniach o pozemkových úpravách, ktoré sa začali pred 1. januárom 2004, vykoná sa podľa cenových predpisov platných do 31. decembra 2003.

§ 42h

Konania o zjednodušených a zrýchlených postupoch začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa predpisov platných do 1. januára 2008.

§ 42i

Rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania 57) na majetok poľnohospodárskeho podniku, na ktorý sa vzťahoval zákonný nájom podľa osobitného predpisu, 13) alebo schválením vykonania projektu pozemkových úprav, alebo ak došlo k zániku vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, alebo ak došlo k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania. To platí aj vtedy, ak takéto rozhodnutie bolo vydané pred 1. januárom 2008.

------------------------------------------------------------------

 1. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 42 j

(1) Účastník konania podľa tohto zákona je povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

(2) V schvaľovacom konaní podľa § 10 a 13 obvodný pozemkový úrad zverejňuje na účely informovania verejnosti meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo, a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

§ 42k

Konania o pozemkových úpravách začaté pred 1. januárom 2008, ak nie sú platné zásady pre umiestnenie nových pozemkov, sa po 1. januári 2008, okrem § 42h, dokončia podľa tohto zákona.

§ 42l

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 10 ods. 3 a 6 a § 13 ods. 3 až 6 nemá odkladný účinok.

§ 42m

Ak ide o účet (§ 18 ods. 4) zriadený podľa predpisov platných do 1. januára 2008, môže združenie účastníkov pozemkových úprav finančné prostriedky z takéhoto účtu previesť na obec, ak s tým súhlasí väčšina členov predstavenstva (§ 24 ods. 5).

§ 42n

Oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav vydané podľa predpisov platných do 1. januára 2008 sa považujú za osvedčenia podľa tohto zákona.

§ 43

(1) Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podrobnejšie ustanoví

 1. náležitosti návrhu na začatie konania (§ 7 ods. 1),
 2. spôsob vyhotovenia a náležitosti úvodných podkladov (§ 9 ods. 1 až 7 a ods. 9 až 13),
 3. spôsob vyhotovenia a náležitosti projektu pozemkových úprav (§ 12),
 4. výšku príspevku združenia účastníkov (§ 18 ods. 2),
 5. podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení (§ 25a).

(2) Podrobnosti o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav podľa § 9, 11 a 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitosti návrhu miestneho územného systému ekologickej stability podľa § 9 ods. 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

(4) Podmienky, výšku a spôsob príspevkov štátu na opatrenia uvedené v § 19 určuje vláda Slovenskej republiky.

§ 44

Zrušujú sa

 1. zákon č. 43/1930 Zb. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných v obdobiach 1930–1932 v znení nariadenia SNR č. 59/1947 Zb. SNR o úprave užívania niektorých pastvín v pastevných obdobiach rokov 1947–1951, ako aj predpisy podľa nich vydané, ich meniace a doplňujúce,
 2. nariadenie Zboru povereníkov č. 92/1949 Zb. SNR, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o rozhraničení (rozdelení) pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov,
 3. vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov,
 4. vyhláška Povereníctva pôdohospodárstva č. 57/1955 Ú.v., ktorou sa upravuje hospodárenie na spoločných a spoločne užívaných pasienkoch uvedených v § 2 zákona č. 81/1949 Zb. SNR a ostatných pasienkoch,
 5. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 27/1958 Ú.v., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.

§ 44a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav.

§ 45

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon č. 293/1992 Zb. nadobudol účinnosť 11. júnom 1992.

Zákon č. 323/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.

Zákon č. 187/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 26. augustom 1993.

Zákon č. 180/1995 Z.z. a zákon č. 181/1995 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 1995.

Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996.

Zákon č. 80/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1998.

Zákon č. 256/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2001.

Zákon č. 420/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1.októbrom 2002.

Zákon č. 518/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004,

Zákon č. 217/2004 Z.z. nadobudol účinnosť nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, t.j. 1. májom 2004.

Zákon č. 523/2004 Z.z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 8, § 5 až 36, § 37 ods. 3 až 8, § 38 a čl. II až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 549/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Zákon č. 571/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.

Čl.I

(Zavedený zákonom č. 187/1993 Z.z.)

Zrušuje sa výnos Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 30. januára 1992 o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposerátov a podobných útvarov (vyhlásený v čiastke 22/1992 Zb.).

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 62 | T: 0.250955

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne