Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

06. 12. 2023, meniny má: Mikuláš

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách - Zákon č. 330/1991 Zb. - Tretia časť

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND

§ 34

(1) Zriaďuje sa Slovenský pozemkový fond(ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podnikového registra.

(2) Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov 21a) vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.

(3) Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom 22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. 22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy 22b) okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, 22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. 22b)

(4) Na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 3 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými predpismi 23) a týmto zákonom

 1. prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky, ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní práv oprávnených osôb; povinnosti právnických osôb, ktoré pozemok držia, nie sú tým dotknuté,
 2. do schválenia privatizačného projektu či v súlade s ním, prípadne, ak ide o pozemky podľa zásad schválených vládou Slovenskej republiky, prenajíma nehnuteľný majetok na poľnohospodárske využitie a hospodárenie v lesoch,
 3. je účastníkom pozemkových úprav ohľadne majetku uvedeného v odsekoch 2 a 4.
 4. nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu, prevedie do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu; 23b) za cenu zistenú podľa cenového predpisu 23b) prevedie správu týchto nehnuteľností.

(5) Pozemkový fond prenajíma podľa zásad uvedených v odseku 4 písm. b) aj nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy (§ 17).

(6) Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu 23a) zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov pozemkový fond alebo správca.

(7) Pozemkový fond môže stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje podľa odseku 3 a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby, predať v obchodnej verejnej súťaži 23c) s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré určí jej podmienky.

(8) Na predaj nehnuteľností podľa odseku 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 23d)

(9) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie 23e) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby, 23f) ktorých stavebníkom bude obec, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce.

(10) Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť do vlastníctva obce.

(11) Ak na pozemkoch uvedených v odseku 10 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie pozemkový fond s týmito osobami zmluvu o výpožičke 23fa) na uvedené pozemky na 99 rokov. Obdobne sa postupuje aj pri výpožičke pozemkov občianskym združeniam, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto združení.

(12) Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 10 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo ich dá do užívania zmluvou o výpožičke osobám podľa odseku 11 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve o prevode pozemku alebo zmluve o výpožičke pozemkov sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ alebo vypožičiavateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.

(13) Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve musí byť dohodnuté, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť 23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane mať dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.

(14) Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov23h) koná pred súdom vo veciach nehnuteľností vo vlastníctve štátu uvedených v osobitnom predpise, 5) podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a poľnohospodárskych pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.

(15) Pozemkový fond môže vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ktorý tento pozemok neobhospodaruje a chce ho prenajať, na jeho žiadosť zastupovať v zmluvných vzťahoch súvisiacich s nájmom. Za zastupovanie má pozemkový fond právo požadovať úhradu v sume najviac 20 percent z nájomného.

(16) Pozemkový fond môže kupovať pozemky, na ktorých boli zriadené hospodárske dvory alebo boli zriadené stavby na združených pozemkoch potrebné pre činnosť družstva do 24. júna 1991, za cenu podľa jednotkovej východiskovej hodnoty pozemkov na základe klasifikácie obce podľa osobitného predpisu. 23ha)
------------------------------------------------------------------

21a) Zákon č. 229/1991 Zb.

 1. § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.

22a) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. 22b) § 18 zákona č. 229/1991 Zb. § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. § 6 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. 22c) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z.

 1. Napríklad § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č- 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 23a) § 22 a 22a zákona č. 229/1991 Zb. 23b) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov. 23c) §281 až 288 Obchodného zákonníka. 23d) §5, 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 23e) §8 a 26 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 23f) §108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 23fa) § 659 Občianskeho zákonníka. 23g) §40 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 23h) §16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. 23ha) Príloha č. 3, časť E.3.1 k vyhláške č. 492/2004 Z. z.

§ 34a

(1) Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Pozemkový fond je povinný predložiť vláde návrh svojho rozpočtu do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín. Rozpočet pozemkového fondu nie je súčasťou štátneho rozpočtu; tým nie sú dotknuté povinnosti pozemkového fondu podľa osobitného predpisu. 23i)

(2) Pozemkový fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.

(3) Účtovnú závierku pozemkového fondu overenú audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku schvaľuje vláda Slovenskej republiky po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

(4) Pozemkový fond neukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde podľa osobitného predpisu. 23j)

(5) Na zabezpečenie financovania svojej činnosti pozemkový fond tvorí

 1. sociálny fond, 23k)
 2. fond reprodukcie,
 3. rezervný fond,
 4. účelový fond.

(6) Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu a z rozdelenia jeho hospodárskeho výsledku. Prostriedky fondu reprodukcie možno použiť na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu.

(7) Rezervný fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu. Prostriedky rezervného fondu možno použiť na financovanie

 1. výdavkov, ktoré vznikli z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami pozemkového fondu,
 2. výdavkov, ktoré presahujú rozsah predpokladaný v rozpočte pozemkového fondu, a ďalších výdavkov účelovo schválených vládou Slovenskej republiky v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu.

(8) Účelový fond sa tvorí z príjmov z predaja privatizovaného majetku a z príjmov z predaja pozemkov, ktorých vlastník nie je známy. Prostriedky účelového fondu možno použiť len v súlade s osobitnými predpismi. 23l)

------------------------------------------------------------------

23i) §8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 441/2000 Z. z. 23j) §21 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 23k) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 23l) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov a §19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

§ 34b

(1) Pozemkový fond uhrádza z majetku, ktorý spravuje, výdavky určené osobitnými predpismi 23m) a v rozsahu určenom rozpočtom pozemkového fondu aj výdavky spojené s jeho prevádzkovou činnosťou.

(2) Ak pozemkový fond užíva na svoju prevádzkovú činnosť majetok vo vlastníctve štátu, spravuje ho podľa osobitného predpisu. 23n)

(3) Pozemkový fond odpisuje 23o) majetok určený na svoju prevádzkovú činnosť. Iný majetok pozemkový fond neodpisuje.

------------------------------------------------------------------

23m) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim. 23n) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. 23o) Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.

§ 34c

(1) Pozemkový fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. 23p)

(2) Pozemkový fond účtuje oddelene o nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa §34 ods. 3, pričom pozemky vo vlastníctve štátu oceňuje na tento účel v priemerných cenách podľa osobitného predpisu. 23r)

-----------------------------------------------------------------

23p) Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z. 23r) §5 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.

§ 35

(1) Orgánmi pozemkového fondu sú správna rada, dozorná rada a generálny riaditeľ.

(2) Činnosť pozemkového fondu riadi správna rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra vymenúva na päť rokov a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(3) Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu a jeho správnej rady kontroluje dozorná rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra vymenúva na tri roky a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky. Dozorná rada upozorňuje správnu radu alebo iné príslušné orgány na zistené nedostatky.

(4) Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom pozemkového fondu. Na návrh ministra ho do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva správna rada. Generálny riaditeľ za výkon svojej funkcie zodpovedá správnej rade.

(5) Funkcie člena správnej rady a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné. Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci pozemkového fondu a generálny riaditeľ.

(6) Zamestnanec pozemkového fondu nesmie vykonávať za účelom získania peňažných príjmov práce súvisiace s pozemkovými úpravami, ktoré obvodný pozemkový úrad objednáva podľa § 32 ods. 1 písm. a) bod 2.

§ 36

(1) Pri plnení úloh podľa § 34 ods. 3 pozemkový fond spolupracuje s Fondom národného majetku Slovenskej republiky 24) a so zakladateľmi. Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia na právne úkony pozemkového fondu a na nezlučiteľnosť funkcií primerane ustanovenia osobitných predpisov. 24)

(2) Podrobnosti o organizačnom usporiadaní a činnosti pozemkového fondu upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

------------------------------------------------------------------

24) Zákon SNR č.253/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.378636

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne