Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách - Zákon č. 330/1991 Zb. - Piata časť

Pôsobnosť niektorých orgánov

Pôsobnosť niektorých orgánov

§ 41

(1) Na uplatňovanie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 21) je príslušné

 1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky na prijatie nedoplatku prídelovej ceny, za ktorú oprávnená osoba vec získala, 43) kúpnej ceny alebo náhrady, ktorá bola oprávnenej osobe štátom vyplatená, 43) náhrady za vyporiadanie pohľadávok peňažných ústavov; 44)
 2. ministerstvo na

1 uplatnenie vrátenia kúpnej ceny, 45) 2 uplatnenie vrátenia kúpnej ceny a na úhradu nákladov účelne vynaložených na nehnuteľnosti, 46) 3 uplatňovanie nárokov štátu voči pôvodnému vlastníkovi na náhradu nákladov, ktoré uhradilo fyzickej osobe pod a bodu 2., 46) 4 úhradu nevyhnutných nákladov spojených s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov, 47) 5 náhradu za pozemky, ktoré sa podľa osobitného predpisu nevydávajú oprávneným osobám a za ktoré sa neposkytol iný pozemok, 48) 6 rozhodovanie v pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vťahuje osobitný predpis, 49) 7 na uplatnenie nároku povinnej právnickej osoby na poskytnutie sumy uhradenej touto osobou štátu za živý a mŕtvy inventár a zásoby, 50) 8 poskytnutie náhrady hodnoty trvalých porastov; 51)

(2) Podrobnejšiu úpravu postupu pri uplatňovaní nárokov podľa odseku 1 môže vydať vláda Slovenskej republiky nariadením; môže určiť úlohy pozemkového fondu v týchto veciach.

(3) Orgány štátnej správy, súdy, obce a archívy poskytujú potrebnú súčinnosť pri vybavovaní žiadostí na uplatňovanie nárokov podľa osobitného predpisu. 21)

------------------------------------------------------------------

 1. Zákon č. 229/1991 Zb.
 2. § 6 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.

 1. § 6 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 6 zákona č. 503/2003 Z. z.

 1. § 6 ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.

 1. § 8 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 2. § 10 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 21a ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.

 1. § 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.

§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.

 1. § 17 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.
 2. § 20 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 3. § 24 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 63 | T: 0.337053

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne