Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

623 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

29. 11. 2023, meniny má: Vratko

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Dr. Ing. Milan Oleríny, MP Consulting

Zdroj

Vydavateľstvo Eurostav

Zobrazení

19269

Dátum vydania

02. 06. 2009

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

41%

Celkový počet hlasov: 596

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

VÝBEROVÉ KONANIA V STAVEBNEJ ZAHRANIČNEJ PRAXI

es-6oleriny.jpg

V súvislosti s narastajúcim rozsahom zahraničných investícií u nás v posledných rokoch, stúpol aj podiel výberových konaní, zadávaných v súlade so zahraničnou stavebnou praxou. Na trhu je tak možné nájsť okrem výberových konaní privátnych investorov, najčastejšie zadávaných na základe ustanovení Obchodného zákonníka, rovnako zadávacie konania v súlade s podmienkami verejného obstarávania.

Na rozdiel od vyššie uvedených, sú na stavebnom trhu naďalej výberové konania, ktoré na jednej strane neodporujú ustanoveniam OZ a prípadne zákonu o verejnom obstarávaní, vykazujú však rôzne špecifiká a zákonitosti. Predovšetkým na projekty infraštruktúry sú najviac používané podklady zahraničnej zmluvnej praxe FIDIC s odpovedajúcim podielom špecifických, zmluvných a iných podmienok, často vo forme Obchodných alebo dodacích podmienok zadávateľa.

Pre uchádzača je preto v rámci rizikového managementu podmienka rentabilnej kalkulácie a podmienkou získania zákazky znalosť týchto špecifík, predovšetkým s ohľadom na rizikový management v rámci výberového konania a následne potom realizácie diela. Aj keď má dodávateľ dostatok skúseností s realizáciou prác na miestnom trhu, nedostatok skúseností pri vyplňovaní iných zadávacích podkladov, než predstavuje naša obvyklá prax, ho tak v mnohých prípadoch vyradí hneď v predkvalifikácii alebo v prvom kole výberového konania. Často tak ide nielen o formálne pochybenia v súvislosti s vyplňovaním a predkladaním týchto ponúk, ale rovnako aj nepochopenie iného typu zadávania a podkladov s tým spojených.

Aj keď v rámci Európskeho spoločenstva boli mnohé technické normy harmonizované, nie je možné hovoriť o harmonizácii podkladov výberových konaní v stavebníctve. Na druhej strane ale platí, že zadania zahraničných investorov sa v mnohých bodoch približujú – hlavne po formálnej stránke – praxi verejného obstarávania, aj keď je naďalej podiel špecifík v našich podmienkach vysoký.

Podmienky VOB a FIDIC

es-6oleriny.jpg

Na trhu je možné nájsť okrem modifikovaných podmienok výberových konaní nemeckých zadávateľov podľa VOB, aj podmienky zmlúv alebo aplikovaných zmlúv na základe podmienok FIDIC. Často ale platí, že rozdiely medzi „nemeckou“ a „britskou“ praxou sa stierajú tak, že v mnohých prípadoch jeden systém zadania ovplyvňuje druhý a dochádza k prelínaniu jednotlivých zadaní alebo typov podkladov.

Obecne pre tieto podmienky ale platí, že podklady podľa VOB majú viacej technický charakter, podklady na základe podmienok FIDIC obsahujú viacej tzv. popisných častí a často menší podiel projektovej alebo technickej dokumentácie. Často je v tomto prípade projektová dokumentácia nahrádzaná tzv. funkčným popisom stavebných, prípadne technologických častí diela alebo dodávok. Poznanie rozdielov medzi podmienkami výberových konaní nemecky a anglicky hovoriacich zadávateľov je pre uchádzača dôležité nielen z hľadiska formálnych náležitostí, ale rozhoduje o jeho úspešnosti pri získavaní zákazky.

Aj keď je už dnes použitie programov pre vyplňovanie podmienok výberových konaní vyššie, nemôže nahradiť prácu technikov v technickej časti prípravy ponúk. Spoločných znakom výberových konaní a tiež podmienok FIDIC a VOB je, že predstavujú špecifickú formu technicky jasnej a záväznej požiadavky na dodávku prác, tovaru alebo zabezpečenie služieb.

Naďalej ale platí, že k výberovým konaniam privátnych zahraničných investorov majú naši dodávatelia množstvo výhrad a pripomienok, v mnohých prípadoch zásadne neoprávnených. Tieto súvisia nielen s nastavením predkvalifikačných kritérií a požiadaviek zadávateľa, ale aj s vlastným vyhodnotením podkladov, pričom nemusia mať verejný charakter.

Pre zahraničnú prax stále platí, že je málo zákaziek udeľovaných zahraničnými investormi „z voľnej ruky“. Z pohľadu zadávateľa je praktickým dôvodom pre toto riešenie fakt, že na oboch stranách odpadávajú zdĺhavé rokovania s cieľom vyjasnenia predmetu zmluvy, technických a obchodných podmienok dodávok.

Aj keď sa z pohľadu uchádzača môže zdať, že zadávacie podmienky sú stanovené nevýhodne, z pohľadu zadávateľa často odpadávajú zdĺhavé rokovania o predmete zmluvy. Typy používaných zmlúv pre jednotlivé zahraničné praxe sú uvedené nižšie v tabuľke, pričom typu zmluvy obvykle zodpovedá typ výberového konania, skladba jeho častí a štruktúra.

Použitie podmienok FIDIC D-B

es-6oleriny-tab.jpg

Naďalej ale narastá podiel projektov, zadávaných podľa vzoru podmienok FIDIC D-B, ktoré kladú v porovnaní s našou praxou rozdielne požiadavky na všetkých účastníkov investičného procesu. Uvedený model z pohľadu zadávateľa vykazuje výhody, pre ktoré je užívaný aj v našich podmienkach v čoraz väčšom rozsahu:

• časové prekrytie projektových prác a vlastnej realizácie diela,
• prenesenie rizika za projektové práce na stranu dodávateľa,
• minimalizovanie rizika všetkých claimov z projektovej dokumentácie.

V niektorých prípadoch sú ale uvedené typy zmlúv často užívané ako „univerzálne riešenie“, ktoré má vyriešiť všetky problémy v investičnom procese, eliminovať všetky viacpráce a problémy na stavbe. Tento predpoklad ale nezodpovedá skutočnosti.

Prevenciou voči claimov dodávateľov tak naďalej zostáva presný popis zadania alebo spôsobu, ako sa bude v prípade viacprác a zmien postupovať. Pre model FIDIC D-B naďalej platí, že po doplnení technických popisov diela, atď. je vhodnejším podkladom pre zadávanie, než „klasické rozdelenie“ činností, keď dokumentáciu pre realizáciu diela vypracuje projektant na základe požiadaviek zadávateľa. Predovšetkým v tomto prípade má dodávateľ viac možností predkladať claimy formou viacprác, prípadne na základe nejasností v PD zastaviť časť realizovaných prác.

Model zadávania a zmlúv D-B ale určite nie je „všeliekom“ pre projekty, ktoré sú nedostatočne technicky alebo projektovo pripravené. Z hľadiska typu zmluvy sa často zabúda, že predovšetkým časť podmienok pre vymedzenie projektovej dokumentácie, spolu s nastavením komunikácie strán, musí byť presne a jednoznačne popísaná. Vyššie nároky sú v tomto prípade, s ohľadom na odsúhlasovanie, kladené aj na zadávateľa a dozory, resp. konzultantov.

Typy výberových konaní

Aj keď je zahraničná prax výberových konaní značne špecifická, základné typy je možné rozdeliť na:

a) otvorené-verejné výberové konania (open tendering),
b) jednostupňové alebo viacstupňové výberové konanie (single stage, two stage selective tendering),
c) rokovacie výberové konanie (negotiated tendering).

Pre projekty menšieho rozsahu je užívané otvorené-verejné výberové konanie. Text výberového konania môže byť uverejnený v tlači, prípadne na internete, alebo sú vybraní uchádzači vyzvaní na predloženie ponúk. V takýchto prípadoch ale chýba predkvalifikačné konanie, ktoré si často robí sám zadávateľ, resp. splnomocnený konzultant. S ohľadom na použité procedúry býva z pohľadu času výber náročnejší.

Jednostupňové výberové konanie odstraňuje nedostatky verejného výberového konania. V tomto prípade sú uchádzači vyzvaní na predloženie ponúk často na základe databázy zadávateľa, ktorý obosiela 5 – 10 uchádzačov. Takáto príprava podkladov trvá však dlhšie. Dôvodom pre použitie tohto typu výberového konania môžu byť tieto podmienky:

• zadávateľ predpokladá viac zmien technického alebo iného charakteru,
• časť dodávok má špecifický charakter a sú nutné prípravné práce s dodávateľom technológie pred zahájením výberového konania, • projektové práce sú obvykle súčasťou vlastnej realizácie diela a výkonom dodávateľa,
• špecializované dodávky, technológie alebo materiály vyžadujú špecifické konzultácie s dodávateľom a následné zapracovanie do projektových podkladov.

V prípade rokovacieho výberového konania sú tieto často vedené iba s jedným uchádzačom, kedy je základným kritériom schopnosť uchádzača, jeho referencie a skúsenosti pri realizácii porovnateľných projektov z minulosti.

V prípade nemeckých zadávateľov sú rokovania vedené s dvoma až troma uchádzačmi. Často tomuto modelu zodpovedajú v poslednom období developerske projekty, keď zadávateľ pripravuje a prerokuje projekt s jedným až troma uchádzačmi s referenciami zo zrovnateľných projektov z minulosti. Medzi výhody uvedeného spôsobu výberového konania je tak možné zaradiť:

• možný nákup niektorých rozhodujúcich dodávok a technológií vopred,
• v rámci vyjasnenia priame rokovanie s uchádzačom pre vyjasnenie všetkých detailov zákazky,
• zahájenie stavebných prác dodávateľom v predstihu, predovšetkým z dôvodu prekrytia projektových prác a realizácie diela.

Nevýhodou uvedeného spôsobu výberového konania sú tieto dôsledky:

• požadovaná vysoká miera aktívnej súčinnosti zadávateľa počas celého výberového konania,
• nebezpečenstvo presadzovania niektorých stavebných alebo technologických riešení dodávateľom stavby.

Pre všetky typy výberových konaní platí, že sa podklady v mnohých prípadoch prelínajú a dopĺňajú tak, že preberajú zadania iných podkladov.

Podmienky výberových konaní

Analogicky v našej obchodnej praxi platí, že dodávateľ zrealizuje práce na základe podpísanej zmluvy, čo platí rovnako pre viacpráce. Všeobecné zmluvné podmienky, aj podmienky dodávok zostávajú v platnosti a prípadné nesprávne kalkulované ceny niektorých položiek, tak môžu stratu dodávateľa ešte znásobiť. Voľba typu zmluvy, resp. rozhodnutie dodávateľa o podaní ponuky a realizovaní prác predstavuje dôležitý rozhodovací krok, ktorý je spojený predovšetkým s rizikovým managementom.

Pre posúdenie rizika je preto z pohľadu uchádzača dôležitý nielen typ ceny a predloženej zmluvy, ale aj všeobecné a obchodné podmienky dodávok, ktoré spolu so zmluvou tvoria celé zadanie. Podmienky zadania je v tomto prípade treba chápať tak, že sa vzájomne dopĺňajú. Z dôvodu neznalosti naši dodávatelia, v prípade zahraničných zmlúv, často odmietali viacpráce s tým, že tieto nie sú povinní na základe uzavretej zmluvy realizovať. Uvedená a u nás v minulosti dosť často užívaná prax ale zásadne nezodpovedá zahraničným zmluvným podmienkam obchodnej praxe.

V tomto prípade pre podmienky FIDIC a rovnako zmluvy realizované na základe podmienok VOB platí, že dodávateľ je jednoducho povinný viacpráce realizovať. V prípade projektov väčšieho rozsahu alebo dodávok investičných celkov platí v zahraničí stav, ktorý si naši dodávatelia nie vždy uvedomujú, že predmet výberového konania a na základe neho podpísaná zmluva so zadávateľom nemusí byť z pohľadu zadávateľa konečná a nemenná.

V praxi ide hlavne o prípad komplexnejších projektov, kedy je v zahraničnej praxi obvyklé, že dochádza k ďalšiemu navyšovaniu prác. Týmto nie sú myslené viacpráce, ktoré predkladá dodávateľ stavby počas realizácie diela, ale rozšírenie rozsahu prác požadovaných priamo zadávateľom.

Zadávacie podmienky výberových konaní

Základné pojmy výberového konania sú najčastejšie obsahom úvodnej časti všeobecných zmluvných podmienok, v ktorých je popísaný predmet výberového konania.

Uvedené a vysvetlené sú pojmy zmluvných podmienok s ustanovením inžiniera a jeho zástupcov, definície predmetu výberového konania, určenie ďalších konzultantov, výkazov výmer, ako i ďalších špecifík a podkladov. Pre zmluvy nemeckých investorov ale viac platí, že v časti všeobecných podmienok dodávok definície jednoducho nie sú uvedené. Výklad a definícia pojmov je preto viac doménou anglickej alebo medzinárodnej praxe, prípadne praxe na základe aplikovaných podmienok FIDIC.

V poslednom období je možné nájsť vysvetlenie a popisy aj v našich zmluvách o dielo, prípadne nájomných zmluvách a zmluvách na zabezpečenie služieb, napr. konzultantských činností. Treba zdôrazniť, že zadávacie podmienky, ktoré sú súčasťou výberového konania a dokumentácie výberového konania vykazujú v praxi iba minimálne zmeny od zmluvných podmienok.

Tieto rozdiely môžu predstavovať alternatívne riešenia alebo stavebno – technologické postupy, prípadne návrhy uchádzača v rámci výberového konania alebo doplnenie zadávateľa v rámci rokovania s jednotlivými uchádzačmi, prípadne opravy niektorých chýb v zadaní.

Pokiaľ dodávateľ prichádza do styku aj s iným investorom, ako je domáci privátny investor alebo verejný sektor, mal by zvládať aj špecifiká zadávacích podkladov zahraničnej praxe, predovšetkým rozdielnu zmluvnú prax, ktorá je ich základom.

titulka-mala-kuchyne.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.298475

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne