Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

04. 10. 2023, meniny má: František

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.

Zdroj

Urbanita

Zobrazení

24574

Dátum vydania

07. 05. 2010

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

43%

Celkový počet hlasov: 1245

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Polycentrický územný rozvoj Slovenska

Polycentrická sídelná štruktúra prímestskej oblasti Prešova, Zdroj: © Eurosense, s. r. o., 2006

Osídlenie a v rámci neho vytvárané sídelné systémy a štruktúry sú priamym odrazom podmienok ich historického vývoja aj aktuálnych hospodárskych, sociálnych a politických podmienok. V ostatnom období sa v urbanistickej teórii hovorí o polycentrickom koncepte osídlenia ako o systéme, ktorý zodpovedá súčasnému ekonomickému a spoločenskému vývoju v krajinách Európy. Preto pri príležitosti 10. konferencie o urbánnom a regionálnom výskume Výboru pre ľudské sídla EHK OSN zabezpečilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie výskumnej úlohy „Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni“. Úlohu spracoval ateliér AUREX a jej úlohou bolo vyhodnotiť osídlenie Slovenska z pohľadu polycentrickej koncepcie tak, ako sa chápe v európskych dokumentoch a výskumných prácach zaoberajúcich sa otázkami tvorby a riadenia rozvoja osídlenia.

Východiská polycentrickej koncepcie

Diskusie o strategických prístupoch riešenia územného rozvoja sú poznačené potrebou riešiť aktuálne problémy, záujmy a očakávania jednotlivých národných štátov.
Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti existujú v európskej aj vnútroštátnej dimenzii výrazné rozdiely v rozvojových štádiách sídelných priestorových štruktúr.

Názorom na koordinovaný priestorový rozvoj Európy je koncepcia obsiahnutá v European Spatial Development Perspective (ESDP) 1, v ktorej sa ako základný rozvojový princíp sídelných systémov deklaruje polycentrický systém osídlenia. O tejto koncepcii sa v jednotlivých krajinách EÚ široko diskutuje. Koncepcia obsiahnutá v ESDP sa však viac-menej uskutočňuje prostredníctvom sektorového (odvetvového) plánovania realizáciou niektorých vybraných zámerov.

Mestá v záujme získať vyššiu atraktivitu a zabezpečiť lepšiu efektívnosť nebudú v budúcnosti schopné vytvoriť dostatočné podmienky pre potenciálnych záujemcov iba v rámci svojho územia a v rámci svojich územných možností.

KURS – Koncepcia územného rozvoja Slovenska – 2001 – posúvajte a scrolujte myšou

Znamená to, že mestá budú musieť viacej „siahať“ nielen po spolupráci a koordinácii svojho ďalšieho rozvoja s obcami v ich bezprostrednom zázemí, ale aj s inými mestami v záujme zabezpečenia vhodných a efektívnych rozvojových možností prospievajúcich všetkým zúčastneným. Znamená to, že v budúcnosti sa medzi sebou budú musieť naučiť žiť v tzv. kooperatívnej konkurencii, keď napriek svojej prirodzenej vzájomnej konkurencii budú musieť v spoločnom záujme vedieť pritiahnuť kapitálové zdroje a investície pre spoločný prospech. Inými slovami budú musieť vedieť ponúknuť spoločnú vyššiu funkčnú komplexitu, z ktorej budú nakoniec všetci účastníci profitovať spoločne.

Polycentrický koncept je založený predovšetkým na princípe vytvárania spoločných záujmových združení medzi rôznymi mestami a obcami, ako aj na vytváraní kompaktných aglomerizovaných sídelných sústav v záujme zvyšovania konkurencieschopnosti všetkých zainteresovaných a zvyšovania sídelného komfortu a obsluhy obyvateľov.

Polycentrický koncept a územný rozvoj Slovenskej republiky

Polycentrické sústavy sídiel na základe súhrnných kooperaèných vzśahov, Zdroj: AUREX, s. r. o.

Polycentrické sústavy sídiel na základe súhrnných kooperaèných vzśahov, Zdroj: AUREX, s. r. o.

Vychádzajúc z doterajšieho priestorového vývoja v Slovenskej republike, z doteraz spracovaných koncepcií a stratégií priestorového rozvoja, priestorových politík uplatňovaných v predchádzajúcom a súčasnom období, vykonala sa analýza priestorového rozvoja/rozvoja osídlenia v Slovenskej republike vo svetle téz niektorých výsledkov výskumných úloh o polycentrickom koncepte spracovaných v rámci projektov ESPON2.
V uskutočnenej výskumnej úlohe nešlo iba o holé aplikovanie postupov a metodológie použitých v projekte ESPON", ale aj o hlbšie analyzovanie situácie v osídlení a vytváraní sídelných systémov, pričom sa zvýšená pozornosť venovala princípom polycentrického konceptu priestorového rozvoja.
Z projektu ESPON sa využili niektoré termíny v záujme prípadného lepšieho porovnania s jeho výsledkami, resp. porovnania s jednotlivými krajinami. Tak sa použil aj termín funkčný urbánny areál (Functional Urban Areas, ďalej len FUA) prevzatý z ESPON 1.1.1. Tento projekt chápe FUA ako „stavebné kamene polycentricity“. V tretej priebežnej správe projektu ESPON 1.1.1. sa konštatuje rôznorodosť vymedzenia a definovania FUA v jednotlivých krajinách. V podmienkach Slovenskej republiky sa na vymedzenie FUA využili výsledky vyhodnotenia smerovania dochádzky ekonomicky aktívnych obyvateľov za prácou do vybraných centier za roky 1991 a 2001. Pritom sa územia FUA vymedzili tak, aby vznikli homogénne a spojité územia jednotlivých FUA.

V podmienkach Slovenskej republiky sa polycentrický koncept hodnotil na interregionálnej/mezo úrovni a na intraregionálnej/ mikro úrovni rozvoja.

Interregionálna/mezo úroveň uvažuje o oblastiach, v ktorých „si dve alebo viac miest môžu navzájom dopĺňať funkcie, ponúkajúc obyvateľom a spoločnostiam vo svojom prepojenom zázemí prístup k urbánnym funkciám, ktoré obyčajne ponúkajú iba hierarchicky vyššie mestá. Práve preto odporúča ESDP pri súťažení v budovaní tých istých urbánnych funkcií, aby mestá kooperovali spojením existujúcich čiastkových výhod, ktoré sa vzájomne dopĺňajú.“ 3

Intraregionálny/mikro rozvoj vyjadruje situáciu, kde „sa zdôrazňujú urbánne funkcie a ekonomika. Urbánny región môže posilniť vzťahy v rámci regiónu. Intraregionálna aplikácia polycentricity presadzuje integrované priestorové rozvojové stratégie mestských klastrov.“ 3

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, centrá FUA a potenciálne kooperácie s centrami v zahraničí, Zdroj: AUREX, s. r. o.

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (2001), centrá FUA a potenciálne kooperácie s centrami v zahraničí, Zdroj: AUREX, s. r. o.

Analýza a vyhodnotenie

Analýza a vyhodnotenie potenciálov vývoja osídlenia v SR sa orientovali na hlbšie poznanie a získanie informácií o stave v osídlení a o možnostiach ďalšieho vývoja v smere princípov polycentrického konceptu. Okrem vyhodnotenia štatistických dát za obce Slovenskej republiky sa využili aj modelové riešenia, predovšetkým model dostupnosti. Pri analýze sa do vyhodnotenia vybrali všetky centrá (mestá, obce), ktoré sa pri sčítaní ľudu v roku 2001 prejavili ako centrá dochádzky za prácou, a priestory FUA sa vymedzili na základe poznania smerovania dochádzky za prácou zo sčítaní ľudu v roku 1991 a v roku 2001.

Na základe výsledkov vyhodnotenia centier a FUA sa vyjadrili polycentrické systémy založené na princípe morfologických daností a rozčlenené podľa intenzity kooperačných väzieb. Vyjadrené polycentrické systémy sa porovnali s aglomeráciami vymedzenými v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 a s princípmi priestorovej alokácie aktivít v dokumente Národný strategický referenčný rámec, pripravovanom v tom čase.

Medzinárodné súvislosti FUA

V projektoch ESPON sa vyhodnocovali prakticky všetky štáty Európy. Polycentrický koncept za územie Slovenska bol vyhodnotený za 27 FUA. Popri tom sa za SR určilo 16 tzv. PUSH areálov (Potential Urban Strategic Horizons), ktoré boli vymedzené izochrónou 45-minútovej dochádzky k centrám FUA. Medzi potenciálne Polycentrické integračné areály (Potential Integration Areas – PIAs) bolo zahrnutých 8 FUA. Z celkového počtu 27 FUA hodnotených projektom ESPON bol za Slovenskú republiku v medzinárodnej klasifikácii na európskej úrovni ako MEGA (Metropolitan European Growth Area) tretej kategórie zaradený FUA Bratislava, 6 FUA bolo zaradených do transnárodného alebo národného významu (Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice) a 20 FUA bolo zaradených do regionálneho významu.

Z pohľadu typológie cezhraničnej polycentricity možno za územie Slovenskej republiky z hľadiska morfologických aspektov (fyzickej blízkosti) pri nasledovných FUA vidieť ako rozvíjajúcu a potenciálnu polycentrickú sústavu:

 • Komárno – Komárom, Štúrovo – Ostrihom, Veľký Krtíš – Balašské Ďarmoty na slovensko-maďarskej hranici,
 • Kráľovský Chlmec/Čierna nad Tisou
 • Čop na slovenko-ukrajinskej hranici,
 • Vysoké Tatry – Zakopane, Nowy Targ na slovensko-poľskej hranici,
 • Skalica/Holíč – Hodonín na slovensko-českej hranici.

Súčasne sa z pohľadu typológie cezhraničnej polycentricity rozvíjajú a vysoký potenciál rozvoja z hľadiska tzv. relačných aspektov majú FUA:

 • Bratislava, Trnava s Viedňou, Brnom a Gyõrom (SR – Rakúsko – ČR – MR)
 • Lučenec, Fiľakovo so Šalgótarjánom (SR – MR)
 • Tornaľa s Ózdom (SR – MR)
 • Košice s Miškovcom (SR – MR)
 • Sobrance s Užhorodom (SR – Ukrajina)
 • Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné s Rzeszówom a ¼vovom (SR – PL – Ukrajina)
 • Bardejov, Svidník s Krosnom a Rzeszówom (SR – PL)
 • Stará ¼ubovňa s Nowym Saczom (SR – PL)
 • Žilina, Čadca s Ostravou, Bialsko Bialou a Katowicami (SR – PL – ČR)
 • Trenčín, Dubnica nad Váhom so Zlínom (SR – ČR).

  Interurbánny polycentrický vývoj

(vzťah malých obcí z jednej strany hranice voči veľkému mestu na druhej strane hranice) sa už v súčasnosti začína prejavovať pri meste a FUA Bratislava smerom k priľahlým obciam v Rakúskej republike (Wolfsthal, Berg, Heinburg, Marcheg, Angern) a sčasti aj v Maďarskej republike (Rajka, Mosonmagyaróvár).

Zhrnutie

Polycentrická sídelná štruktúra prímestskej oblasti Prešova, Zdroj: © Eurosense, s. r. o., 2006

Polycentrická sídelná štruktúra prímestskej oblasti Prešova, Zdroj: © Eurosense, s. r. o., 2006

Osídlenie Slovenskej republiky v dôsledku historického vývoja, ale aj vývoja podľa súčasných tendencií možno označiť ako polycentrický systém osídlenia. Tento systém je tvorený sústavou stredne veľkých miest a ich zázemiami. Základ tohto konceptu bol vytvorený predovšetkým v období druhej polovice dvadsiateho storočia a vychádzal z uplatňovania princípov strediskovej sústavy osídlenia. Založený polycentrický koncept osídlenia sa kvalitatívne mení. Mení sa vzťah medzi centrálnym mestom a jeho vidieckym zázemím, ako aj medzi jednotlivými centrami. Vo vidieckom priestore v tesnom zázemí najväčších miest sa prejavuje kooperácia a vzájomná súčinnosť dopĺňaním urbánnych funkcií. Ide nielen o rozvoj bývania v obciach v zázemí miest, ale aj o rozvoj určitých produkčných aktivít. Na druhej strane rozvoj vidieckeho priestoru v odľahlejších územiach sa v dôsledku zrútenia ich ekonomickej základne, resp. ekonomickej základne dovtedy profitujúcich miest, od ktorých boli tieto obce závislé, stáva komplikovaným a ich ďalší vývoj nie je jednoznačne vyprofilovaný. Pre územnoplánovaciu politiku, ale najmä pre regionálnu politiku je vyhlásená nová významná výzva na vytvorenie vhodných modelov a politík riešenia danej situácie.

Očakáva sa, že aj v týchto oblastiach by polycentrický koncept mohol byť koncepčným riešením ako koncept na subregionálnej a lokálnej úrovni. Spracovaný projekt prehĺbil poznanie o tvorbe FUA v podmienkach Slovenskej republiky a jej polycentrickej koncepcii sídelného systému. Pre jej ďalší vývoj bude treba cieľavedome vytvárať mechanizmy ovplyvňujúce alokáciu hospodárskych aktivít, aby ich účinky podmienili nielen kvantitatívny a kvalitatívny rast jednotlivých centier, ale aj ich zázemí a podporili tak znižovanie regionálnych disparít. Prvé kroky v tomto smere sú vyjadrené v základných priestorových koncepčných dokumentoch územného plánovania. Nadväzne na ne by mali polycentrický koncept prijať aj strategické dokumenty regionálnej politiky. V súčinnosti priestorovej a regionálnej politiky je šanca preniesť myšlienku polycentrického konceptu do praxe ovplyvňujúcej koncepčný a racionálny rozvoj osídlenia v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.
1 CEC, 1999: European Spatial Development Perspective (ESDP) – Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU, Luxembourg: Office for official publications of the European Communities
2 Východiskom bol predovšetkým projekt ESPON 1.1.1. – Potentials for polycentric development in Europe, August 2004, ako aj niektoré ďalšie projekty týkajúce sa uvedenej problematiky, uskutočnené v rámci projektu ESPON
3 ESPON 1.1.1. Potentials for polycentric development in Europe, final report, s. 4

Použitá literatúra: 1. V. Hrdina a kol.: Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni. AUREX, spol. s r. o., MVRR SR, 2006.
2. V. Hrdina a kol.: Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001. AUREX, spol. s r.o., MŽP SR, december 2001.
3. V. Hrdina a kol.: Dôsledky smerovania dochádzky za prácou na vymedzenie ťažísk osídlenia navrhnutých v KURS 2001. AUREX, spol. s r. o., MVRR SR, 2001.
4. European Spatial Development Perspective, Postupim 1999.
5. ESPON 1.1.1, The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development. Third interim report, August 2003; Potentials for polycentric development in Europe, August 2004 revised version – March 2005; Lead partner: Nordregio (Sweden).

Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD., je autorizovaný architekt a venuje sa urbanizmu. Je spoločníkom ateliéru AUREX, spol. s r. o., ktorý sa zaoberá výskumnou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, územného rozvoja, ekológie a informatiky.

Polycentric regional development in Slovakia

Housing, and as part of it the creation of residential systems and structures, is a direct reflection of the conditions of their historical development and current economic, social and political conditions. In past urbanism theory the polycentric concept of housing, as the system which corresponded to the contemporary economic and social development in the countries of Europe, was referred to. Accordingly on the occasion of the 10th Conference on Urban and Regional Research, the Commission for Human Settlements EEC UN seconded to the Ministry of Construction and Regional Development SR the elaboration of the research project, “Polycentric conception of housing as a tool for the securing of functional complexity on a regional and local level”. The task was undertaken by the AUREX studio, and its aim was to assess housing in Slovakia from the view of the polycentric conception, as understood in European documents and research works dealing with issues of creation and management of the development of housing.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.566013

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne