Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 03. 2024, meniny má: Bohumil, Bohumila

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb. - Prvá časť

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(aktualizované úplné znenie – stav k 1. 2. 2009)

(Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení)

Autor: Slovenská národná rada
Platnosť od: 6. 9. 1990
Účinnosť od: 15. 10. 2008

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 060/1990

PREDPIS JE NADRADENÝ: 31/2003 Z. z.

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM: 481/1992 Zb. 612/2002 Z. z.

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 96/1991 Zb. 130/1991 Zb. 421/1991 Zb. 500/1991 Zb. 564/1991 Zb. 11/1992 Zb. 295/1992 Zb. 43/1993 Z. z. 252/1994 Z. z. 287/1994 Z. z. 229/1997 Z. z. 225/1998 Z. z. 233/1998 Z. z. 185/1999 Z. z. 389/1999 Z. z. 6/2001 Z. z. 453/2001 Z. z. 205/2002 Z. z. 515/2003 Z. z. 369/2004 Z. z. 535/2004 Z. z. 583/2004 Z. z. 615/2004 Z. z. 757/2004 Z. z. 171/2005 begin_of_the_skype_highlighting              171/2005      end_of_the_skype_highlighting Z. z. 628/2005 Z. z. 267/2006 Z. z. 616/2006 Z. z. 330/2007 Z. z. 334/2007 Z. z. 335/2007 Z. z. 205/2008 Z. z. 384/2008 Z. z.

RUŠÍ PREDPIS: 116/1949 Zb. 180/1949 Zb. 122/1951 Zb. 69/1967 Zb. 12/1968 Zb. 85/1968 Zb. 131/1970 Zb. 128/1971 Zb. 159/1971 Zb. 18/1972 Zb. 27/1972 Zb. 139/1982 Zb. 156/1982 Zb. 157/1982 Zb. 35/1983 Zb. 60/1984 Zb. 107/1988 Zb. 157/1988 Zb. 229/1988 Zb. 28/1989 Zb.

MENÍ ČASTI PREDPISU: 175/1968 Zb. 72/1969 Zb. 34/1971 Zb. 159/1971 Zb. 52/1982 Zb. 139/1982 Zb. 126/1985 Zb.

OBLASŤ: Správne právo

POZNÁMKA: ustanovenie § 30 ods. 1 tohto zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

369/1990 Zb.

ZÁKON

Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení

Zmena:96/1991 Zb. s účinnosťou od 1.apríla 1991 Zmena:130/1991 Zb. s účinnosťou od 15.apríla 1991 Zmena:421/1991 Zb. s účinnosťou od 1.novembra 1991 Zmena:500/1991 Zb. s účinnosťou od 11.decembra 1991 Zmena:564/1991 Zb. s účinnosťou od 1.januára 1992 Zmena:11/1992 Zb. s účinnosťou od 16.januára 1992 Zmena:295/1992 Zb. s účinnosťou od 1.júla 1992 Zmena:43/1993 Z. z. s účinnosťou od 15.februára 1993 Zmena:252/1994 Z. z. s účinnosťou od 19.septembra 1994 Zmena:287/1994 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 1995 Zmena:229/1997 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 1997 Zmena:225/1998 Z. z. s účinnosťou od 23.júla 1998 Zmena:233/1998 Z. z. s účinnosťou od 28.júla 1998 Zmena:453/2001 Z. z. s účinnosťou od 28.júla 1998 Zmena:185/1999 Z. z. s účinnosťou od 24.júla 1999 Zmena:389/1999 Z. z. s účinnosťou od 31.decembra 1999 Zmena:453/2001 Z. z. s účinnosťou od 31.decembra 1999 Zmena:6/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2001 Zmena:453/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2002 Zmena:205/2002 Z. z. s účinnosťou od 8.mája 2002 Zmena:515/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:369/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004 Zmena:535/2004 Z. z. s účinnosťou od 28.októbra 2004 Zmena:583/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2004 Zmena:615/2004 Z. z. s účinnosťou od 25.novembra 2004 Zmena:583/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005 Zmena:757/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2005 Zmena:171/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2005 Zmena:628/2005 Z. z. s účinnosťou od 2.januára 2006 Zmena:616/2006 Z. z. s účinnosťou od 30.novembra 2006 Zmena:267/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007 Zmena:334/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2007 Zmena:335/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2007 Zmena:330/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008 Zmena:205/2008 Z. z. s účinnosťou od 13.júna 2008 Zmena:384/2008 Z. z. s účinnosťou od 15.októbra 2008

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POSTAVENIE OBCÍ

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.1a)

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

§ 1a

Názov obce

(1) Obec a jej časť má svoj názov. Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku.1b) Označovanie obce v inom jazyku upravuje osobitný zákon.1c)

(2) Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením: názov obce možno zmeniť iba so súhlasom obce. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh obce.

(3) Názov novej obce a jej časti sa určuje spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru, javu alebo historickej udalosti súvisiacej s územím obce alebo nežijúcej významnej osobnosti.

(4) Obec, ktorá vznikne zlúčením obcí, má spravidla názov jednej zo zlučovaných obcí. Ak zlučované obce neustanovia v dohode o zlúčení obcí názov novej obce, lebo sa na ňom nedohodli, navrhne ho ministerstvo. Výnimočne možno určiť aj zložený názov obce.

(5) Obec, ktorá vznikne rozdelením obce, má spravidla názov, ktorý mala ako časť obce. Ak nová obec nevznikla z bývalej časti obce, určí sa jej názov podľa odseku 3.

(6) Neprípustný je názov obce a názov časti obce, ktorý je dlhý, duplicitný, urážajúci mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie alebo je nepriliehavý vzhľadom na historický vývin územia.

(7) Ak sa má určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti v súvislosti so zmenou územia obce, obe zmeny treba vykonať s rovnakou účinnosťou.

§ 1b

Symboly obce

(1) Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

(2) Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.1d)

(3) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

(4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

(5) Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.

§ 2

Územie obce

(1) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území.

(2) Územie obce sa môže členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov; časť obce nemusí mať vlastné katastrálne územie.

(3) Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom obce a na základe stanoviska obvodného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.

(4) O inej zmene územia obce ako v odseku 3 rozhoduje so súhlasom obce obvodný úrad v sídle kraja, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2)

(7) Príslušný krajský úrad môže rozhodnúť o inej zmene územia obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 4), ak ide o územnú zmenu časti obce, ktorá bola pôvodne samostatnou obcou (ďalej len „pôvodná obec“), a (Ustanoveniu § 2 ods. 7 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

 1. má samostatné katastrálne územie, (Ustanoveniu § 2 ods. 7 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)
 2. katastrálne územie obce a pôvodnej obce je oddelené katastrálnym územím ďalšej obce, (Ustanoveniu § 2 ods. 7 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)
 3. žiada o to petíciou aspoň 75 % obyvateľov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce. (Ustanoveniu § 2 ods. 7 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

(8) Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje na obec Zlaté Klasy a pôvodnú obec Maslovce. Ak príslušný krajský úrad rozhodne podľa odseku 7, zakáže zároveň obci Zlaté Klasy nakladať s nehnuteľným majetkom obce, ktorý sa nachádza na katastrálnom území pôvodnej obce Maslovce. Rozhodnutie príslušného krajského úradu podľa odseku 7 nadobudne účinnosť dňom konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem zákazu nakladať s nehnuteľným majetkom obce podľa druhej vety, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. (Ustanoveniu § 2 ods. 8 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

(9) Obnovuje sa obec Ľubické Kúpele, ktorá bola vysťahovaná pri zriadení Vojenského obvodu Javorina, a (Ustanoveniu § 2 ods. 9 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

 1. pre obec sa určuje katastrálne územie Ľubické Kúpele, ktoré je vedené na vojenskom katastrálnom úrade v Košiciach pod názvom Ľubické Kúpele, (Ustanoveniu § 2 ods. 9 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)
 2. do vlastníctva obce prechádzajú z majetku Slovenskej republiky nehnuteľnosti vyhlásené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky za nadbytočné2aa) a nehnuteľnosti, ku ktorým patrí ku dňu účinnosti tohto zákona právo hospodárenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky; ostatné ustanovenia iných osobitných predpisov2ab) sa v tomto prípade nepoužijú, (Ustanoveniu § 2 ods. 9 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)
 3. do doby zvolenia zastupiteľstva a starostu obce vystupuje za obec osoba určená v petícii;2ac) prednosta obvodného úradu zabezpečí úlohy obce spojené s prípravou a realizáciou volieb obecného zastupiteľstva a starostu obce. (Ustanoveniu § 2 ods. 9 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

§ 2a

Zlučovanie a rozdelenie obce

(1) Dve obce alebo viac obcí sa môžu zlúčiť do jednej obce; obec sa môže rozdeliť na dve obce alebo viac obcí. Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec; rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce. Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí.

(2) Súčasťou návrhu na zlúčenie obcí je dohoda o zlúčení obcí a údaje o výsledkoch hlasovania obyvateľov zlučovaných obcí. Dohoda o zlúčení obcí obsahuje najmä

 1. názvy obcí, ktoré dohodu uzatvárajú,
 2. dátum, ku ktorému sa obce majú zlúčiť,
 3. názov novej obce a sídlo jej orgánov,
 4. označenie katastrálnych území novej obce,
 5. určenie majetku novej obce vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov, ako aj označenie právnických osôb novej obce,
 6. zoznam všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „nariadenie“) vydaných zlučovanými obcami,
 7. podpisy starostov zlučovaných obcí s uvedením ich mena, priezviska a funkcie.

(3) Nová obec, ktorá vznikla zlúčením obcí, je právnym nástupcom každej z nich.

(4) Nová obec zasiela kópiu dohody o zlúčení samosprávnemu kraju, na ktorého území sa táto obec nachádza, Štatistickému úradu Slovenskej republiky, obvodnému úradu a daňovému úradu.

(5) Obec sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami obce. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.

(6) Vláda môže rozhodnúť o rozdelení obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 3), ak ide o odčlenenie časti obce, ktorá pôvodne bola samostatnou obcou (ďalej len „pôvodná obec“), a (Ustanoveniu § 2a ods. 6 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

 1. má samostatné katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, (Ustanoveniu § 2a ods. 6 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)
 2. urbanisticky nesplynula s ostatnými časťami obce, ktorá sa má rozdeliť, (Ustanoveniu § 2a ods. 6 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)
 3. do rozvoja odčleňovanej časti obce neboli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec, (Ustanoveniu § 2a ods. 6 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)
 4. žiada o to petíciou aspoň 75 % obyvateľov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce. (Ustanoveniu § 2a ods. 6 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

(7) Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje na obec Kvakovce a pôvodnú obec Dobrá nad Ondavou. Ak vláda rozhodne podľa odseku 6, zakáže zároveň obci Kvakovce nakladať s nehnuteľným majetkom obce, ktorý sa nachádza na katastrálnom území pôvodnej obce Dobrá nad Ondavou. Rozhodnutie vlády podľa odseku 6 nadobudne účinnosť dňom konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem zákazu nakladať s nehnuteľným majetkom obce podľa druhej vety, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. (Ustanoveniu § 2a ods. 7 tohto zákona pozastavilo účinnosť uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z.)

(8) Dohodu o rozdelení obce a ďalšie dokumenty podpisuje starosta obce a splnomocnenec petičného výboru alebo osoba určená v petícii.2a) Na rozdelenie obce sa primerane vzťahujú odseky 2 až 4.

§ 2b

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

(1) Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

(2) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov.

(3) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

(4) Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný zákon.2b)

(5) Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

§ 2c

Číslovanie stavieb

(1) Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

(2) Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní stavieb orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.

(3) Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

§ 2d

Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej samosprávy, hlasovania obyvateľov obce alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

§ 3

Obyvatelia obce

(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.3)

(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä

 1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
 2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
 3. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 5. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

(3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný

 1. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
 2. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
 3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,
 4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.4)

(4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto

 1. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
 2. je v obci prihlásený na prechodný pobyt4a) alebo dlhodobý pobyt, 4b)
 3. má čestné občianstvo obce.

(6) Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).

(7) Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.5)

Samospráva obce

§ 4

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

 1. orgánmi obce,
 2. hlasovaním obyvateľov obce,
 3. verejným zhromaždením obyvateľov obce.

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

 1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,
 4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 5. utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 6. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 7. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 8. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 9. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 10. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 11. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 12. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 13. organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 14. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 15. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov6) a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 16. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 6a)
 17. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 18. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.6b)

(4) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

(5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, 7) s občianskymi združeniami8) a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

§ 5

Vzťah štátu a obce

(1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

(2) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.8a) Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, obvodný úrad v sídle kraja ju písomne vyzve na nápravu a určí jej na to lehotu.

(4) Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu.

(5) Obec je povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti.

(6) Orgány štátnej správy prerokúvajú s obcami alebo s ich združeniami opatrenia týkajúce sa obcí pred ich prijatím a s prijatými opatreniami ich oboznamujú.

(7) Obce podliehajú dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.8a)

(8) V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev. Obce poskytujú orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.9a)

(9) Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko.

§ 6

Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

§ 6a

(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

(2) Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

(3) Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona8c) zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa § 6.

§ 6b

Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia obce alebo samosprávneho kraja, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného zákona, 8d) obec zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli, a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu zverejní obec aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

§ 7

Financovanie obce

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

(2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

(3) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

(4) Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu.

(5) Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

(6) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 8

Majetok obce

(1) Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

(5) Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(6) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.9)

§ 9

Rozpočet obce

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)

(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne