Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

09. 12. 2023, meniny má: Izabela

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

doc. Ing. Agnesa Iringová, PhD.

Foto

A. Iringová

Zdroj

Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o.

Počet zobrazení

12620

Kategórie

Súvisiace články

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Solarcity Linz / BRW - sídlisko bytových domov

Obytné sídlisko BRW zahŕňa štyri bytové domy so spoločenským zariadením pre trávenie voľného času rodičov s deťmi tu bývajúcich, ako i pre celú miestnu komunitu rodičov z okolitých sídelných súborov solárneho mesta Pichling v blízkosti mesta Linz. V bytových domoch je situovaných 74 bytov s obytnou plochou cca 8 200 m2. Realizácia stavieb prebehla v rokoch 2003 – 2004 a autorom obytného súboru je miestny architekt Reinhard Stummer.

Situovanie

Dva trojpodlažné bytové domy sú hlavnou osou orientované juh – sever so vzájomným odstupom cca 32 m, ďalšie dva sú situované vedľa seba, vzájomne sú k sebe orientované štítovými stenami. Orientácia hlavných priečelí týchto byto- vých domov je juhozápad-severovýchod. Ekvivalentný uhol tienenia medzi para- lelne postavenými objektmi je v úrovni spodnej hrany okna cca 15°, čo je cca výška slnka v strede januára o 10.00 hod., vo februári dopadá na okná pria- me slnečné žiarenie cca od 9.00 hod., v marci cca od 8.00 hod. ráno, v apríli od 7.00 hod., čiže miera vonkajšieho tie- nenia objemom susedných objektov z hľadiska využitia pasívnych solárnych ziskov v zimnom období je minimálna.

solarcitylinz01–91c.jpg

Vzájomné rozostupy a objemové rie- šenia objektov sú dimenzované tak, aby bola dostupnosť priameho slnečného žiarenia na fasáde v zimnom období maximálna. Medzi objektmi v severozá- padnej časti zastavaného územia je osa- dené dvojpodlažné rodičovské centrum a polo súkromný dvor s plochou cca 2 500 m2. V juhozápadnej časti parcely je medzi objektmi detské ihrisko a voľ- nočasový priestor s celkovou plochou cca 4 000 m2. Všetky tieto atribúty zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu rodinného života miestnych obyvateľov.

Koncepčné a dispozičné riešenie

V bytových domoch sú situované 2– až 4-izbové byty, v úrovni 1. a 2. NP i mezo- netové 3-izbové byty, pričom cca 70 % obytnej plochy je s orientáciou okien na juh, severne orientovaná je z každého bytu maximálne jedna izba + prevádzko- vé zázemie bytu – hygienické zariade- nia, kuchyne a komunikačné priestory. Statická doprava súvisiaca s bývaním je situovaná v podzemnom podlaží, verej- né medzipriestory sú riešené ako pešie zóny s parkovými úpravami.

Štruktúra fasády

Južne orientované fasády sú riešené s cca 90 % zasklenou kolektorovou plochou výplňových konštrukcií, pred kto- rými sú predsadené lodžie. Severná fasáda je zasklená do 30 % bez visu- tých prvkov, ich plocha je optimalizova- ná iba z hľadiska distribúcie denného svetla. Geometria a vyloženie konzol lodžií na južnej fasáde je primárne rie- šené z hľadiska využiteľnosti pre relax a ako protislnečná ochrana. Vyloženie konzoly vychádzalo z jej 100 % účinnos- ti z hľadiska zatienenia zasklenej plo- chy v poludňajších hodinách v ročnom období od mája do septembra.

solarcitylinz02–875.jpg

Z hľadiska tepelnej stability obytných priestorov, by iba tento spôsob protisl- nečnej ochrany vzhľadom na plochu zasklenia v letnom kritickom období nevytvoril predpoklad pre komfortnú mikroklímu. Preto sú v rámci fasády, v úrovni čelnej hrany lodžiových stien systémovo osadené pohyblivé roleto- markízy, ktoré výrazným spôsobom obmedzujú prestup priameho slnečné- ho žiarenia do interiéru izieb, najmä jeho tepelnej zložky, pričom prestup difúzneho svetla obmedzujú iba čiastočne (cca na 40 – 50 %).

Rovnako chránia pred priamou ožiarenosťou, extrémnym prehrievaním a následnou tepelnou nepohodou aj oddychovú zónu lodžie. Vzhľadom na jej plochu (vyloženie cca 1,5 – 1,7 m) a dĺžku, ktorá je vždy na šírku celého bytu, je to z hľadiska využi- teľnosti pre relax exkluzívny priestor. Táto oddychová zóna, ktorá vizuálne prepája obytnú plochu interiéru s exte- riérovými plochami – detské ihrisko a pod. zásadným spôsobom zvyšuje kvalitu rodinného žitia v týchto bytoch.

Energetický koncept budovy

Vychádza z optimalizácie urbanistic- kého konceptu – vzájomného odstupu a objemového riešenia navrhovaných domov tak, aby bola na primárnej južnej fasáde maximálna dostupnosť slnečné- ho žiarenia vo vykurovacom období. Energetická efektivita bytových domov je postavená na maximálnom využívaní pasívnej solárnej energie cez kolektoro- vé plochy výplňových konštrukcií s vyso- koúčinným systémom tepelnej ochrany nielen v zimnom, ale najmä v letnom ob- dobí. Protislnečná ochrana roleto-markí- zami je regulovateľná pomocou ručného ovládania, ale i automaticky – podľa nas- tavenia a požiadaviek užívateľa.

solarcitylinz03–320.jpg

tavenia a požiadaviek užívateľa. V dispo- zičnom riešení je plocha okien optimali- zovaná zo zreteľom na svetelnú pohodu priestoru a mieru stabilného tienenia vlastnou štruktúrou fasády, ale i z hľadis- ka vyváženosti tepelnej straty a pasívne- ho solárneho zisku oknami tak, aby táto bilancia bola aktívna. Predpoklad je, že pasívne solárne zisky oknami pokryjú v prevažnej časti vykurovacieho obdobia ich tepelnú stratu s tým, že minimálne 1/3 tohto obdobia priestor pasívne tem- perujú.

V konštrukčnom riešení boli v deliacich konštrukciách použité ťažké akumulačné steny a podlahy, čo spoloč- ne s účinnou tieniacou technikou opti- malizuje vnútornú mikroklímu v letnom období, bez požiadaviek na klimatizáciu. Koncept architektonického riešenia je postavený na maximalizácii solárnych pasívnych ziskov štruktúrou fasády a vysokej tepelnej ochrany stavebných konštrukcií teplo-výmenného plášťa. Kon- cept technického zabezpečenia budovy vychádza z aktívneho využitia solárnej energie s priebežne osadených solár- nych kolektorov na streche. Energia je primárne využívaná na ohrev teplej úžit- kovej vody ako i na podporu pre vykuro- vacie systémy v okrajových úsekoch vykurovacej sezóny. Všetky bytové domy sú v kategórii nízkoenergetických s cel- kovou spotrebou 37 kWh/m2rok.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne