Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 05. 2024, meniny má: Júlia, Juliána

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Prvý projekt PPP na Slovensku vo výstavbe

Úsek rýchlostnej cesty R1 od Nitry až po Tekovské Nemce, ako aj obchvat Banskej Bystrice sú zaradené do druhého z troch balíkov projektov, ktoré by sa mali na Slovensku stavať v rámci tzv. verejno-súkromného partnerstva (PPP), teda v spolupráci súkromného sektora a verejnej správy.

Na Slovensku ide o prvý prípad zabezpečenia výstavby veľkých projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry týmto modelom spolupráce, preto sa stretávame s rôznymi protichodnými názormi odborníkov a štátnych orgánov na prínosy PPP projektov pre krajinu a jej občanov v súčasnosti a v budúcom období.

Rýchlostná cesta R1 – úseky projektu PPP

Úlohu projektanta dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre tri úseky cesty R1 Nitra, západ – Selenec, Selenec – Beladice a Beladice – Tekovské Nemce, ako aj pre úsek Banská Bystrica – severný obchvat získala v marci 2008 spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s. ako víťaz výberového konania, ktoré vypísala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Pre všetky úseky sa v súčasnosti už pre koncesionára (t. j. v rámci projektu PPP) spracováva DRS (dokumentácia pre realizáciu stavby), ktorá bude zohľadňovať požiadavky dodávateľov na materiály a použité technológie nielen z hľadiska ich ekonomických nárokov, ale aj logistiky vzhľadom na krátky termín výstavby a ich skúsenosti s výstavbou objektov podobného charakteru, aby čo najviac znížili svoje vlastné riziká.

es9dopravoprojekt2.jpg

Celková dĺžka spomínaných úsekov je 51,5 km. Spolu na nich bude vybudovaných 10 mimoúrovňových križovatiek, jedno Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (pri križovatke Selenec, na prvom úseku), jedno obojstranné odpočívadlo (Tekovské Nemce) a 81 mostov, pričom mosty na rýchlostnej ceste tvoria cca 12 % z celkovej dĺžky trasy. Každý z úsekov má v rámci tejto stavby svoje „prvenstvo“:

• Nitra, západ – Selenec: najdlhší most projektu: 1 163 m dlhý most ponad Priemyselnú ulicu v Nitre,
• Selenec – Beladice: najdlhší úsek projektu: 18,97 km,
• Beladice – Tekovské Nemce (spolu so severným obchvatom Banskej Bystrice): najväčší počet mostov: 24,
• Banská Bystrica: najväčší počet mimoúrovňových križovatiek: 4.

Novobudovaná rýchlostná cesta R1, vedená zväčša mimo zastavané územie, zabezpečí vyššiu cestovnú rýchlosť, plynulosť premávky a úsporu času cestujúcich. Úsek R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce, plynulo nadviaže na vybudované, resp. rozostavané úseky rýchlostnej cesty R1 od Trnavy po Nitru a od Hronského Beňadika po Banskú Bystricu, čím vytvorí ucelený homogénny, viac ako 167 km dlhý ťah R1 Trnava – Banská Bystrica.

es9dopravoprojekt4.jpg

R1 Nitra, západ – Selenec

Tento úsek dlhý 12,590 km je vlastne južným obchvatom mesta Nitra. Sú na ňom 2 mimoúrovňové križovatky: Lehota (rázštepová križovatka), ktorou úsek začína, a Čermáň (trúbkovitá križovatka). Asi 1,2 km od nej je trasa vedená na najdlhšom moste projektu pozdĺž Priemyslenej ulice a cez rieku Nitra. Na konci úseku sa bude na ľavej strane nachádzať Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty.

Inžiniersko-geologický prieskum ukázal, že v tomto úseku sa nachádzajú prevažne ílovité a len okrajovo ílovito-piesčité a štrkovité sedimenty. Uvedené ílovité zeminy patria medzi málo vhodné zeminy pre založenie mostných objektov a ako podložie cestných násypov. Rovnako ich spätné použitie do násypov bez akéhokoľvek zlepšenia ich vlastností, prípadne kombinácie s inými materiálmi v sendvičových násypoch, je výrazne obmedzené. Naviac ide o zeminy, ktorých konsolidácia prebieha veľmi dlho a pri výstavbe sa preto uvažuje aj s budovaním konsolidačných násypov, aby sa zmiernili účinky negatívneho trenia na pilóty.

es9dopravoprojekt3.jpg

Smerové vedenie rýchlostnej cesty v tomto úseku okrem križovatky Lehota, v ktorej návrhová rýchlosť bola znížená na 100 km/hod., je navrhnuté na rýchlosť 120 km/hod.

Na úseku sa nachádza 12 mostov, ktoré budú budované rôznymi technológiami od prefabrikovaných (tyčové prefabrikáty) až po náročné monolitické konštrukcie. Z celkového počtu sa 9 mostov nachádza na rýchlostnej ceste a 3 mosty sú nadjazdmi ponad R1.

Tento úsek bude nepochybne náročný na výstavbu a koordináciu stavebných a projektových prác, keďže prechádza okrajovými časťami mesta, ale predovšetkým výstavbou pozdĺž Priemyselnej ulice priamo v Nitre.

Cesta R1 Selenec – Beladice

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice je navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená cesta s obmedzeným prístupom v návrhovej kategórii R 22,5/100. Dĺžka trasy je 18,967 km. Celá stavba pozostáva zo 119 stavebných objektov od vegetačných úprav, asanácií, rekultivácií, cestných a mostných objektov, protihlukových stien, úprav potokov, cestnej kanalizácie až po preložky existujúcich vodovodov, silnoprúdových a slaboprúdových vedení a plynovodov. Pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti premávky je v celom úseku navrhnutý informačný systém.

Prepojenie s jestvujúcim komunikačným systémom zabezpečujú dve mimoúrovňové križovatky „Selenec“ a „Beladice“. Križovatka „Selenec“ je navrhnutá v tvare trubky s možnosťou budúceho dobudovania na úplnú štvorlístkovú križovatku a po vybudovaní zabezpečí prepojenie s cestami I/65 a I/51. Križovatka „Beladice“ je navrhnutá ako deltovitá a bude zabezpečovať prepojenie s cestou III/0653. V navrhovanom úseku rýchlostnej cesty sa nachádza spolu 21 trvalých mostných objektov, z ktorých je 12 priamo na rýchlostnej ceste.

Z navrhovaných konštrukcií mostov sú štyri presypané konštrukcie zo železobetónových prefabrikovaných konštrukcií resp. klenieb, spojité monolitické konštrukcie z predpätého betónu doskové aj trámové, monolitické železobetónové dosky, rámové mosty, jeden prefabrikovaný most a tiež jedna rekonštrukcia jestvujúceho jednopoľového mosta. Na dvoch dominantných mostných objektoch (203 a 205) bola navrhnutá výstavba technológiou letmej betonáže. V súčasnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s. dopracováva pre koncesionára na tomto úseku realizačnú projektovú dokumentáciu, pričom sa rozbiehajú stavebné práce, z ktorých je takmer na celom úseku zrealizované zhrnutie skrývky ornice a začínajú sa realizovať sanačné opatrenia.

Cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce

Dĺžka trasy predstavuje 14,311 km. Jestvujúca cestná sieť je prepojená na navrhovanú RC R1 v dvoch mimoúrovňových križovatkách – Tesárske Mlyňany a Čaradice.

Mimoúrovňové kríženie trasy rýchlostnej cesty R1 s prírodnými i umelými prekážkami zabezpečia navrhované mostné konštrukcie v počte 24 objektov s celkovou plochou 22 385,11 m2. Súčasťou stavby je aj 315 m oporných a zárubných múrov, 3 732 m protihlukových stien a 691 m úprav jestvujúcich vodotokov. Súčasťou stavby je i obojstranné odpočívadlo Tekovské Nemce situované na konci predmetného úseku trasy R1. Úsek pozostáva z celkovo 135 stavebných objektov.

Cesta R1 Banská Bystrica – severný obchvat

Severný obchvat Banskej Bystrice rieši v novom koridore severnej tangenty intravilánu Banskej Bystrice pokračovanie trasy rýchlostnej cesty R1 po východný okraj mesta, odkiaľ bude táto výhľadovo pokračovať v smere na Slovenskú Ľupču – Korytnicu – Ružomberok s prepojením na diaľnicu D1. Nový úsek rýchlostnej cesty je navrhnutý v šírkovom usporiadaní štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie kategórie MR 20/60 (A2).

Prepojenie miestneho komunikačného systému na trasu rýchlostnej cesty R1 – severného obchvatu zabezpečia 4 mimoúrovňové križovatky. Objektová sústava pozostáva z 261 objektov a súborov objektov. Súčasťou stavby je 24 nových mostných objektov s celkovou dĺžkou 1 709 m a plochou 23 569 m2, oporné a zárubné múry s dĺžkou 2 573 m a 5 697 m protihlukových a ochranných stien.

V súčasnosti sa na tomto úseku realizujú pre koncesionára projektové práce na zakladaní mostných objektov, čiastočne na spodnej stavbe a spodnej stavbe ciest. Taktiež sa zahájili projektové práce na oporných múroch. Na samotnej stavbe je v súčasnosti vytýčený obvod staveniska a je odovzdaná vytyčovacia sieť, pričom ukončené sú výruby a skrývka humusu. Na stavbe sa začalo s postupnými prekládkami inžinierskych sietí a asanáciami.

História rýchlostnej cesty R1

História rýchlostnej cesty R1 siaha do roku 1987, keď ešte v bývalom Československu sa s ňou plánovalo ako s diaľnicou D65 spájajúcou Trnavu s Banskou Bystricou cez Nitru, Žiar nad Hronom a Zvolen.

Po rozpade Československa vláda SR až v júni 1998 zahrnula cestný ťah Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica do diaľničnej siete, ale vzhľadom na obmedzené možnosti vedenia trasy len v šírke 22,5 m. Po neschválení kategórie D22,5 bola diaľnica D65 prekategorizovaná na rýchlostnú cestu R1.

Vo februári 2001 bol schválený „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“, ktorého súčasťou bola aj rýchlostná cesta R1 z Trnavy po Banskú Bystricu. Po tomto roku boli dané do prevádzky nasledovné úseky budované v kategórii R22,5: Hronský Beňadik – Nová Baňa – Rudno nad Hronom (2003), Budča – Kováčová (2004), Žarnovica, obchvat (2006 v plnom profile) a Rudno – Žarnovica (2006).

Začiatkom decembra 2008 bola uznesením vlády SR č. 882 aktualizovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest, ktorej súčasťou bolo aj napojenie rýchlostnej cesty R1 na diaľnicu D1 v Ružomberku. K úsekom cesty R1 tak pribudli ďalšie: Banská Bystrica, severný obchvat (dovtedy pripravovaný ako preložka cesty I/66), rekonštrukcia cesty medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou, úsek R1 Slovenská Ľupča – Korytnica – Ružomberok. Okrem časti R1 od Banskej Bystrice po Ružomberok, ktorá je v procese projektovej prípravy, je v súčasnosti vo výstavbe

1. a 2. etapa úseku Žarnovica – Šášovské Podhradie a predtým spomínané štyri úseky projektu PPP.

titulka-mala-mala.jpg titulka-nrd-ix-mala.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne