Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

18. 06. 2024, meniny má: Vratislav

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Katastrálny zákon - Zákon č. 103/2010 Z.z. - Novela

Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení eskorších predpisov). Novela zákona bola uverejnená v Zbierke zákonov č. 51/2010 strana 754. Právny predpis mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z.z. (o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)).1)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „(2) V katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby;1b) tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie: „1b) § 43a ods. 3 a § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2. V § 8 ods. 3 sa za slovom „je“ vypúšťa slovo „archívnym“.

3. V § 8 ods. 4 sa za slovom „sú“ vypúšťa slovo „archívne“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. V § 21 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

5. V § 22 ods. 3 sa slová „nachádzajúcich sa vo viacerých územných obvodoch správ katastra“ nahrádzajú slovami „nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých správ katastra“.

6. V § 23 odsek 2 znie: „(2) Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie: „7a) § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka a § 9 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.

7. V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

8. V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu“.

9. Doterajší text § 31b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d) sa vyznačí v spise.“.

10. V § 34 ods. 1 na konci sa pripája táto veta: „Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záložných práv z dohody záložných veriteľov o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie.“.

11. V § 34 ods. 2 na konci sa umiestňuje odkaz 10eb. Poznámka pod čiarou k odkazu 10eb znie: „10eb) § 44a a 159a Občianskeho súdneho poriadku.“.

12. V § 35 sa vypúšťa odsek 3.

13. V § 42 ods. 2 písmeno c) znie: „c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra "C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.".

14. V § 42 odsek 4 znie: „(4) Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.“.

15. V § 42 sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

16. V § 42 ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

17. V § 46 ods. 4 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nepreukáže niečo iné.“.

18. V § 67c ods. 1 sa za slová „orgánov ochrany lesného pôdneho fondu“ vkladá čiarka a slová „obvodného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza“.

19. V § 69 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva s označením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva k nehnuteľnosti, správa katastra vydá vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu.10b)“.

20. V § 70 ods. 2 na konci sa pripája táto veta: „Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra “E".".

Zdroj [JASPI]

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne