Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

13. 04. 2024, meniny má: Aleš

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Dotácie na územné plány z MVaRR SR

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005–3856/38753–41:1809/M o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na spracovanie

  1. územného plánu obce) alebo jeho zmien a doplnkov,
  2. územného plánu zóny) alebo jeho zmien a doplnkov.

(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec alebo mesto.)

§ 2

(1) Dotáciu možno poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov žiadateľa na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v príslušnom rozpočtovom roku.
(2) Oprávnenými nákladmi podľa odseku 1 sú náklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane dane z pridanej hodnoty.
(3) Oprávnené náklady sa preukazujú najmä zmluvou, ktorú uzavrel žiadateľ a ktorej predmetom je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a účtovnými dokladmi potvrdzujúcimi vynaloženie nákladov na účel dotácie podľa § 1.

§ 3

(1) Dotáciu možno poskytnúť v tom rozpočtovom roku, v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie.
(2) Dotáciu možno poskytnúť len, ak žiadateľ

  1. má schválené zadanie) pre územnoplánovaciu dokumentáciu,
  2. má uzatvorenú zmluvu so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie,
  3. sa zaviaže, že celkový proces spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami,
  4. preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie účelu dotácie podľa § 1 najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov podľa § 2 ods. 3,
  5. nemá zavedený ozdravný režim a ani nie je v nútenej správe,
  6. splnil odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov) a daň z príjmov podľa osobitného predpisu.)

§ 4

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
Zoznam príloh žiadosti preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú do 31.januára príslušného rozpočtového roka.

§ 5

Dotáciu možno poskytnúť na základe zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom.

§ 6

Žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2005 sa predkladajú do 30. septembra 2005.

§ 7

Tento výnos nadobúda účinnosť 25. augusta 2005.

László Gyurovszky
minister

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne