Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 03. 2024, meniny má: Bohumil, Bohumila

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Brownfieldy – aktuálny problém priestorového rozvoja

Kľúčovým problémom mnohých brownfieldov je nedostatočná mobilizácia vlastných endogénnych zdrojov, ktoré sú potrebné na štart nového životného cyklu či alternatívneho zhodnotenia územia. Vlastné organizačné, finančné a technologické zdroje často nestačia a takéto územie je odkázané na intervenciu zvonku. Preto treba vytvoriť bázu poznatkov, ale aj organizačný, inštitucionálny a finančný rámec regenerácie brownfieldov, ktorý bude súčasťou komplexných stratégií na zabezpečenie udržateľného rozvoja. Je nevyhnutné zvýšiť povedomie odbornej i laickej verejnosti o potrebe venovať tejto problematike mimoriadnu pozornosť. Aj preto sa jej venuje toto číslo Urbanity. Skúsme sa na úvod zamyslieť, čo sú a ako vznikajú brownfieldy a ako tieto územia revitalizovať tak, aby neboli brzdou, ale naopak impulzom ďalšieho vývoja sídla.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

Dynamické a ďalekosiahle zmeny sú charakteristické nielen pre vývoj sídiel v krajinách prechádzajúcich rozsiahlou spoločenskou transformáciou po roku 1989. Procesy demografických zmien, ekonomickej globalizácie, zvyšovania mobility kapitálu, pluralizácie spoločnosti a jej prerodu od priemyselnej na vedomostne založenú prinášajú do priestorového rozvoja úplne nové impulzy vo všetkých rozvinutých krajinách západného sveta. Jeho smerovanie je ovplyvnené tiež zmenami hodnotových systémov, uvedomením si environmentálnych problémov a z nich vyplývajúcich limitov rozvoja. Aj keď je vývoj v jednotlivých krajinách a regiónoch do istej miery špecifický, globálne procesy a integrácia ich výrazne približujú.

brownfield-prob-rozvoja-1.jpg

Rozvoj osídlenia bol na Slovensku v uplynulých dvadsiatich rokoch poznačený podobne ako v Nemecku či ďalších krajinách západnej Európy predovšetkým extenzívnym rastom zastavaného územia. Plocha zastavaného územia vzrástla medzi rokmi 1994 a 2007 z viac ako 128-tisíc hektárov na takmer 228-tisíc hektárov, čo je nárast o viac ako 77 %. Iba v roku 2007 boli úbytky poľnohospodárskej pôdy v prospech výstavby 1 398 hektárov, čo predstavuje 1 359 futbalových ihrísk. Závažnosť tohto vývoja nespočíva však len v samotnom raste zastavaných plôch, ale predovšetkým v tom, že tento rast nebol podmienený demografickým rastom a nebol úmerný rastu ekonomiky či vyčerpaniu územných rezerv v intravilánoch miest.

Do tohto vývoja sa okrem iného premietla ignorácia skutočnosti, že zatiaľ čo sa investuje do nových rozvojových území a ich vybavenia infraštruktúrou v extravilánoch miest, v ich intravilánoch sa nachádzajú obrovské nevyužité územia po bývalých priemyselných a poľnohospodárskych podnikoch a dopravných zariadeniach, neraz s rozsiahlymi environmentálnymi záťažami. Tie bude treba skôr alebo neskôr sanovať, keďže prestavujú ak nie hrozbu pre verejné zdravie a bezpečnosť, tak minimálne predražujú fungovanie mesta spôsobujúc jeho územné rozširovanie.

brownfield-prob-rozvoja-2.jpg

Svetová hospodárska kríza plnou mierou ukázala úskalia extenzívneho rozvoja aj na Slovensku. Opustené a zdevastované územia v intravilánoch miest sa rozrástli o nevyužité či nikdy neobsadené rozsiahle areály priemyselných parkov vybudovaných na zelenej lúke, prázdne novopostavené kancelárske a priemyselné budovy, preinvestované a nenávratne stratené verejné investície, nehovoriac o zbytočne investovaných stámiliónoch do nepotrebnej infraštruktúry, ako je napríklad štvorprúdová osvetlená komunikácia s okružnými križovatkami takmer každý kilometer paralelne s diaľnicou v lokalite Voderady.

Kríza ukázala slabiny nielen neoliberálnych prístupov spoliehajúcich sa na regulačnú schopnosť trhu, ale aj existujúcich regulačných nástrojov, medzi ktoré patrí aj územné plánovanie vrátane v rámci neho urobených politických rozhodnutí. Takéto rozhodnutia bez adekvátneho odborného podkladu či v rozpore s ním (možnosť neprofesionálne spracovanej územnoplánovacej dokumentácie či rozhodnutí nechávam na praktickú skúsenosť čitateľa) predprogramúvajú vznik problémových území spôsobených či už neudržateľnosťou ich funkčného využitia, podmienenou vývojom ekonomiky, degradáciou okolitých štruktúr alebo pôsobením prírodných procesov.

Je pravda, že nevyužité a degradované územia nemožno spájať len s nesprávnymi politickými rozhodnutiami. Rozvoj sídiel je nielen procesom rastu, ale predovšetkým prirodzenou neustálou obnovou sídelnej štruktúry v jej funkčnej i materiálnej podstate. Samozrejmou súčasťou tohto procesu je súčasná existencia štruktúr v rôznej fáze ich vývoja vrátane fázy degradácie a následnej obnovy. Problémom sa tieto štruktúry s pôvodnou funkciou výroby, dopravy, bývania alebo rekreácie stávajú v momente, keď je stav degradácie územne taký rozsiahly a hlboký alebo sa odohráva v takých nepriaznivých vonkajších podmienkach, že nemožno naštartovať obnovu v rámci prirodzených procesov regenerácie štruktúry vnútornými silami.

Závažnosť tohto problému zvýrazňuje nielen potreba intervencie na naštartovanie fázy obnovy zvonka (nie vždy to musí byť investičná intervencia), ale predovšetkým dosah degradácie na celú štruktúru sídla alebo krajiny s nebezpečenstvom negatívneho vplyvu až po úpadok sídla alebo regiónu ako celku. Ak sa územie v sídle (priemyselný, skladový či poľnohospodársky areál, obytná štvrť, areál školy či iného zariadenia služieb, dopravy a pod.) alebo v krajine (územie po povrchovej alebo hlbinnej ťažbe, zariadeniach technickej infraštruktúry, odkalísk, skládok a pod.) dostane do takéhoto vývojového štádia, nazývame ho brownfieldom alebo hnedým územím.

brownfield-prob-rozvoja-3.jpg

Prvé definície pojmu brownfield sa vzťahovali na územia, ktorých rozvoj, nové využitie alebo celková revitalizácia boli problematické pre reálnu alebo potenciálnu prítomnosť nebezpečných látok či iné znečistenie životného prostredia zväčša spôsobené ukončenými aktivitami priemyselnej výroby. Podmienka prítomnosti priemyselných záťaží na území bola typická pre prvé definície brownfieldov vznikajúcich v severoamerickom prostredí. Neskôr sa termín rozšíril na akékoľvek, pôvodne priemyselne využívané územie očakávajúce nové využívanie.

V súčasnosti používa odborná verejnosť termín brownfield na označenie degradovaných území po akomkoľvek funkčnom využití, ktoré môže, ale nemusí mať ekologickú záťaž, na ktorom sa jeho predchádzajúce využitie skončilo a trh nebol schopný bez nejakého druhu intervencie dať impulz na jeho opätovné využívanie. Škála území, ktoré spĺňajú tieto charakteristiky, je teda široká a značne heterogénna.

Zaujímavé je, že medzi najčastejšie sa vyskytujúce typy brownfieldov sa v krajinách západnej Európy zaradili územia so zníženou kvalitou bývania, dominujúce popri bývalých výrobných územiach priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a dopravných zariadení a armády. Ich spoločným znakom je kombinácia rôznych aspektov degradácie, medzi ktorými sú predovšetkým nedostatočná dostupnosť a dopravná obsluha, prítomnosť nedostatočne asanovaných reliktov z minulého obdobia, environmentálne problémy, fragmentácia sídelných štruktúr, oslabená sociálna kohézia, ale aj zlý imidž územia.

Negatívne dôsledky niekdajšej činnosti sa tu prejavujú najmä vo svojich sekundárnych priemetoch a rôznych vzájomných súvislostiach. Ukazuje sa, že sekundárne sociálno- ekonomické záťaže vyplývajúce z pôvodných aktivít sú neraz zjavnejším problémom brownfieldov ako priame environmentálne záťaže, ktoré sa darí zväčša technologicky kontinuálne odstraňovať.

Osobitným problémom brownfieldov je, že spravidla negatívne ovplyvňujú aj susedné územia. Typická silná radiácia problémov (kriminalita, nezamestnanosť, zlý imidž) smerom k mestu alebo regiónu ako celku spôsobuje v mnohých prípadoch izoláciu územia a prehlbovanie problémov, ktoré sú naň viazané. Preto na naštartovanie procesu ich revitalizácie obvykle nestačí použiť výhradne lokálne riešenia.

brownfield-prob-rozvoja-3.jpg

Vnímanie problematiky brownfieldov je rôzne, neraz sa z vonkajšieho pohľadu nezdá riešenie problému brownfieldov urgentné, inokedy sa z obavy pred rozsiahlosťou problému brownfieldy konzervujú v existujúcom rozsahu miesto toho, aby sa hľadali ich systémové riešenia. Často je vstup investorov do územia brownfieldu limitovaný chýbajúcou alebo nedostatočnou inventarizáciou a katalogizáciou problémov, ale aj existujúcich hodnôt územia, nejasnými vlastníckymi vzťahmi, nedostupnosťou presných dát a záznamov z minulosti, nekoncepčnosťou až kontraproduktivitou jednotlivých aktivít verejného sektora, ako je napríklad podpora rozvoja na zelenej lúke zo štrukturálnych fondov EÚ.

Absencia strategickej vízie vo vzťahu k regenerácii brownfieldov, ale často aj vo vzťahu brownfieldu a rozvoja mesta či obce robí situáciu ešte komplikovanejšou (viac v [3]). Tieto územia sa nachádzajú v problémových fázach svojho životného cyklu a často práve disharmónia ich vývoja s celkovým životným cyklom sídla či regiónu, ktorý sa nachádza vo fáze dynamického rozvoja, teda v priamom „protismere“ vývoja brownfieldu, spôsobuje aj napätia premietajúce sa do neochoty verejného sektora intervenovať alebo do chybnej intervencie (snáď nebude pôsobiť naivne, ak tu ako príklad spomenieme bratislavský Park kultúry a oddychu).

Rozmanitosť brownfieldov a problémov s nimi spojených, citlivosť každého strategického rozhodnutia či intervencie do ich vývojových procesov spôsobuje, že ich regenerácia je zložitá a obsahovo komplexná problematika. Skúsenosti s plánovaním a realizáciou revitalizácie týchto území ukázali, že treba používať také techniky a metódy, ktoré sú schopné poňať túto problematiku komplexne a ktoré zároveň obsahujú metódy bežne používané v rôznych oblastiach developmentu, ale aj metódy špecificky adaptované či novovyvíjané.

brownfield-prob-rozvoja-4.jpg

Preto sa táto problematika stala predmetom celého radu projektov vedy a vývoja podporovaných Európskou komisiou, ktorých sa zúčastnilo niekoľko slovenských subjektov z akademickej pôdy, ale aj obce a regióny. Je to potešiteľné, veď rehabilitácia brownfieldov je predovšetkým v mestských štruktúrach zložitý problém, ktorý vyžaduje aktívnu účasť všetkých stakeholderov – ale rozhodujúci je práve verejný sektor. Práve preto je činnosť alebo nečinnosť obecných a regionálnych samospráv určujúca pre smerovanie rozvoja – opätovné využitie, nedostatočné využívanie, degradovanie či zanedbanie brownfieldu alebo využívanie zelených lúk na novú výstavbu. Preto potrebujeme špecifický strategický prístup k regenerácii brownfieldov ako súčasti komplexných rozvojových stratégií na všetkých úrovniach – od obce cez región až po štát.

Stratégie na lokálnej úrovni sú zvlášť dôležité, ale v mnohých prípadoch rozsah problémov spojených s regeneráciou brownfieldov presahuje kapacitu úrovne municipalít, a to aj v prípade veľkých miest.

Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt Centra excelentnosti: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA (ITMS 26240120002), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a v rámci výskumného projektu VEGA 2/0016/11.

Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., pracuje v Ústave manažmentu STU. Venuje sa interdisciplinárnym aspektom vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.

Literatúra

[1] Brownfields Definition. U.S. Environmental Protection Agency. http://epa.gov/ brownfields/glossary.htm, prístup 20. 11. 2007.

[2] Ferber, U. (editor): Brownfields príručka. Lifelong Educational Project on Brownfields (LEBOP). Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/04/B/F/PP-168014. VŠB-TU Ostrava, FAST. 2006.

[3] Jamečný, Ľ. – Finka, M.: Experience with Urban Rehabilitation and Improving the Quality of Life in the 5th FP LUDA Project EVK4-CT-2002–00081. In: Alfa-Spectra 1/2007, 2007, s. 13 – 20.

[4] Petríková, D.: Regenration of Brownfields– Conceptual Approach. In: Alfa-Spectra 1/2007, 2007, s. 26 – 30.

[5] Preliminary definition of LUDA area. Report D.1. LUDA Project, Contract Nr. EVK 4 – CT 2002–00081, 2007.

Brownfields – current problem in space development

A key problem for many brownfields is insufficient mobilization of their own endogenous resources, which are necessary for the start of a new life-cycle or alternative valuation of the territory. Internal organizational, financial and technological resources are often insufficient, and so these sites are dependent on intervention from outside. It is therefore necessary to create a knowledge base, along with an organizational, institutional and financial framework for brownfields regeneration, which will become a component in the complex strategy for securing sustainable development. It is imperative to raise the consciousness of both the lay and the professional public on the need to dedicate special attention to this problem. And that’s why this issue of Urbanita will be dedicated to the question. As an introduction, let’s try to think about what brownfields are, how they came into being, and how these sites can be revitalized so that they are not a burden, but rather an impulse for further area development.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne