Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

18. 05. 2024, meniny má: Viola

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o pozemných komunikáciach - cestný zákon - Zákon č. 135/1961 Zb. - Šiesta časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23

Vzťah k správnemu poriadku

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

§ 24

Splnomocňovacie ustanovenie

(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy podľa § 6 ods. 5.

(2) Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré

 1. ustanovia rozdelenie ciest a miestnych komunikácií podľa dopravného významu,
 2. podrobnejšie upravia pripájanie pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z ciest alebo miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti, zaraďovanie pozemných komunikácií do cestnej siete alebo do siete miestnych komunikácií a vyraďovanie komunikácií z týchto sietí,
 3. bližšie vymedzia práva a povinnosti užívateľov a správcov diaľníc, ciest a miestnych komunikácií,
 4. bližšie vymedzia pojmy prejazdný úsek diaľnice a cesty, stavebný stav, dopravno-technický stav, zjazdnosť a schodnosť diaľníc, ciest a miestnych komunikácií,
 5. ustanovia podmienky na povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, zvláštneho užívania týchto komunikácií a ich ochrany,
 6. bližšie ustanovia podrobnosti o súčastiach pozemných komunikácií, určia šírku ochranných pásiem diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a zásady využitia cestných pomocných pozemkov,
 7. upravia podrobnosti styku pozemných komunikácií s vedeniami každého druhu,
 8. vymedzia pojem pevnej prekážky na diaľniciach, cestách alebo miestnych komunikáciách, určia postup pri jej odstraňovaní a rozsah výnimiek zo zákazu § 20,
 9. ustanovia zásady pre výkon štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami,
 10. určia režim účelových komunikácií,
 11. ustanovia zásady pestovania cestnej zelene,
 12. určia spôsob vymedzenia a označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy dopravnými značkami, ktorých užívanie podlieha úhrade, a vzor nálepky, rozmery nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle,
 13. určia technické požiadavky na evidenciu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
 14. určia podrobnosti o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na pozemných komunikáciách a v ich ochranných pásmach, kde nie je umiestňovanie týchto zariadení zakázané.

§ 24a

Prechodné ustanovenia

(1) Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené predo dňom účinnosti tohto zákona na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich ochranných pásmach sú vlastníci, správcovia týchto zariadení povinní odstrániť do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 sú správcovia diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahov oprávnení podať návrh na odstránenie reklamných, informačných a propagačných zariadení (stavieb) podľa osobitného zákona11).

§ 24b

(1) Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného predpisu12) do vlastníctva samosprávneho kraja veci, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžia na činnosť jej vnútorných organizačných jednotiek určených touto dohodou, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody uzatvorenej podľa odseku 1 prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky Slovenskej správy ciest na samosprávny kraj.

(3) Rozpracovaná dokumentácia pripravovaných stavieb ciest II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva samosprávneho kraja, ktorej obstarávateľom je doterajší vlastník a správca podľa § 3d ods. 1 a neprechádza do majetku samosprávneho kraja len preto, že je rozpracovaná, prechádza do majetku samosprávneho kraja po dokončení rozpracovaného stupňa dokumentácie dohodou uzavretou medzi ministerstvom a samosprávnym krajom.

(4) Rozostavané stavby na cestách II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva samosprávneho kraja, ktorých investorom je doterajší vlastník a správca podľa § 3d ods. 1 a neprechádzajú do majetku samosprávneho kraja len preto, že sú rozostavané, prechádzajú do majetku samosprávneho kraja po ich dokončení dohodou uzavretou medzi ministerstvom a samosprávnym krajom.

(5) Na uzatváranie dohôd podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13) Majetok štátu uvedený v odsekoch 3 a 4 prechádza do majetku samosprávneho kraja bezodplatne, dňom uvedeným v dohode.

(6) Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe majetok uvedený v § 3d ods. 2 a veci, ktoré slúžia na činnosť jej vnútorných organizačných jednotiek určených v dohode podľa odseku 1, spíše písomný protokol s príslušným samosprávnym krajom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prechodu majetku podľa tohto zákona.

§ 24c

Ustanovenia § 16 ods. 5 a 6 sa nevzťahujú na pozemné komunikácie, ktorých konania o povolení stavby boli skončené do 30. júna 2007.

§ 25

Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom. Zrušuje sa zákon č. 147/1949 Zb., ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách, zákonný článok I/1890 o cestách a mýtach, nariadenie č. 178/1941 begin_of_the_skype_highlighting              178/1941      end_of_the_skype_highlighting Zb. o vzdialenostiach stavieb a prevádzkární od diaľnic a ochranných lesoch pozdĺž diaľnic, nariadenie č. 1/1943 Zb. o čistení verejných chodníkov a nariadenie ministra techniky č. 2/1950 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržiavaní štátnych ciest.

(2) Predpisy o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ochrane lesného fondu zostávajú nedotknuté.

§ 25a

Zrušuje sa § 23 ods. 1 písm. b) a ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

§ 25b

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 476/2007 Z. z.

§ 26

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.

1)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
1a)§ 6 a 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách.
1c)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
1d)§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1e)§ 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
2)§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2a)Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z .
2aa)§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
2ab)§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
2b)Napríklad § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
2ba)Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2c)§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2ca)§ 151a až 151p Občianskeho zákonníka.
2cb)Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
2cba)§ 14, 15 a § 66 až 69 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2cbb)§ 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007.
2d)Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.
2da)Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
2daa)§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
2dab)Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2db)Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi, zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
2e)§ 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.
2ea)§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
2f)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
2fa)Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2faa) Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
2ga)§ 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
2gb)§ 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.
2h)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2i)§ 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle.
2j)Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.
3)§ 71 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
4)§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
5)Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.
6)Napríklad zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie č. 14/1994 Z. z.).
6a)Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6b)§ 140a a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
6c)§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
7)Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, § 48 a 48a zákona č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
9)§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.). § 2 Obchodného zákonníka.
10)Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)§ 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.
12)Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
13)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto zákonom sa transponuje táto smernica:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187, s. 42). Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Príloha č. 2

k zákonu č. 135/1961 Zb.

ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

D1 Bratislava /Petržalka – križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina

D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR

D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – št. hranica SR/PR

D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko

R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok

R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR

R4 št. hranica MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR

R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3

R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov

R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec

R8 R2 – Partizánske – Topoľčany – Nitra – R1.

Príloha č. 3
VZOR

potvrdenia o prípustnosti bezodplatnej dopravy pri humanitárnej pomoci vykonávanej po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, za ktorých užívanie sa platí úhrada formou nálepky

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.211472

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne