Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

20. 07. 2024, meniny má: Iľja, Eliáš

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o pozemných komunikáciach - cestný zákon - Zákon č. 135/1961 Zb. - Prvá časť

Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.

(aktualizované úplné znenie – stav k 14. 6. 2009)

(o pozemných komunikáciach (cestný zákon))

Autor: Národné zhromaždenie ČSSR
Platnosť od: 7.12.1961
Účinnosť od: 1.4.2009

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 64/1961 strana 449

PREDPIS JE NADRADENÝ:
309/1997 Z.z.

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM:
55/1984 Zb.
193/1997 Z.z.

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 72/1969 Zb. 139/1982 Zb. 27/1984 Zb. 160/1996 begin_of_the_skype_highlighting              160/1996      end_of_the_skype_highlighting Z.z. 58/1997 Z.z. 395/1998 Z.z. 343/1999 Z.z. 388/2000 Z.z. 416/2001 Z.z. 439/2001 Z.z. 524/2003 Z.z. 534/2003 Z.z. 639/2004 Z.z. 725/2004 Z.z. 93/2005 Z.z. 479/2005 Z.z. 25/2007 Z.z. 275/2007 Z.z. 664/2007 Z.z. 86/2008 Z.z. 8/2009 Z.z. 70/2009 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS: zák. čl. I/1890 302/1921 Zb. 178/1941 Zb. 1/1943 Zb. 147/1949 Zb. 1199/1949 Ú.l.I 2/1950 Zb.

OBLASŤ: Dopravné právo

135/1961 Zb.

ZÁKON

z 30. novembra 1961

o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zmena:72/1969 Zb. s účinnosťou od 1.júla 1969 Zmena:27/1984 Zb. s účinnosťou od 1.júla 1969 Zmena:139/1982 Zb. s účinnosťou od 1.januára 1983 Zmena:27/1984 Zb. s účinnosťou od 1.júla 1984 Zmena:160/1996 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 1996 Zmena:58/1997 Z. z. s účinnosťou od 7.marca 1997 Zmena:395/1998 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 1999 Zmena:343/1999 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2000 Zmena:524/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2000 Zmena:639/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2000 Zmena:388/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2001 Zmena:439/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2002 Zmena:639/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2002 Zmena:416/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2003 Zmena:416/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:524/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:534/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:8/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004 Zmena:639/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005 Zmena:725/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2005 Zmena:93/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2005 Zmena:479/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2005 Zmena:25/2007 Z. z. s účinnosťou od 17.januára 2007 Zmena:25/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2007 Zmena:275/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2007 Zmena:664/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008 Zmena:86/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2008 Zmena:8/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2009 Zmena:70/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto:

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.

(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na

 1. diaľnice,
 2. cesty,
 3. miestne komunikácie,
 4. účelové komunikácie.

(3) Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.

(4) Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.

(5) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.**

Prvá časť

PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

§ 2

Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií

(1) Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia.

(2) Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú podkladmi na prípravu investičnej výstavby a na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.

(3) Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií zabezpečujú obce; pri účelových komunikáciách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby. Prípravu a výstavbu prejazdných úsekov diaľnic a ciest v colnom priestore pohraničnej colnice (ďalej len „colný priestor“) zabezpečujú colné orgány v rámci svojej pôsobnosti v súčinnosti s ministerstvom. Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

(4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.

(5) Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.**

§ 3

Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie

(1) Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán“) sú:

 1. ministerstvo,
 2. krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy“),
 3. obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“).

(2) Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

(3) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie

 1. určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej štruktúry a riadenia,
 2. schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
 3. zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 4. rozhoduje o zaradení pozemných komunikácií do cestnej siete a o ich vyradení z nej, o pretriedení ciest a prestaničení cestnej siete; ak zmena dopravného charakteru má za následok aj zmenu vlastníckych práv, upravia sa vlastnícke práva (§ 3d),
 5. určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
 6. zabezpečuje ústrednú technickú evidenciu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
 7. vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
 8. spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
 9. koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
 10. zabezpečuje centrálnu databanku diaľnic a ciest,
 11. zabezpečuje jednotný informačný systém o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti,
 12. zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace,
 13. vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
 14. posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
 15. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje krajský úrad dopravy,
 16. riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy, obvodnými úradmi dopravy a obcami ako prenesený výkon štátnej správy
 17. určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk na diaľnicach a na cestách pre motorové vozidlá, a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
 18. sa vyjadruje pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnoplánovacej dokumentácii1d) v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá.

(4) Krajské úrady dopravy

 1. vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
 2. povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom1a) (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava“), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju krajský úrad dopravy, na ktorého území sa preprava začína,
 3. dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, 1c) ak sa nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia (§ 8 ods. 5). Rozhodnutie vydá ten krajský úrad dopravy, na ktorého území sa nepovolená preprava zistila,
 4. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy,
 5. riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi dopravy,
 6. určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
 7. sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.1e)

(5) Obvodné úrady dopravy

 1. vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
 2. povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy,
 3. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
 4. riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
 5. prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií,
 6. určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,
 7. sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.1d)

(6) Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q) a r), odseku 4 písm. e), f) a g) a odseku 5 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

(7) Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. f) a odseku 5 písm. f) len so súhlasom dopravného inšpektorátu.

(8) Cestný správny orgán môže určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská podľa odseku 3 písm. q) len so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(9) Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm. b) a odseku 5 písm. b) len so súhlasom dopravného inšpektorátu, v miestnej pôsobnosti ktorého sa zvláštne užívanie diaľnic a ciest začína.

§ 3a

Špeciálne stavebné úrady

(1) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá vykonáva ministerstvo.

(2) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty I. triedy vykonávajú krajské úrady dopravy.

(3) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty II. a III. triedy vykonávajú obvodné úrady dopravy.

(4) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

(5) Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie. Ak sa nedohodnú, ministerstvo určí rozhodnutím špeciálny stavebný úrad, ktorý toto konanie uskutoční a vydá stavebné povolenie. Na konanie o určenie príslušnosti špeciálneho stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

§ 3b

Pripájanie pozemných komunikácií

(1) O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.

(2) Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové komunikácie s výnimkou účelových komunikácií, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.

(3) Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, 2aa) ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom.2ab) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

(4) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu; ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

§ 3c

Štátny odborný dozor

(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:

 1. nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá ministerstvo,
 2. nad cestami I. triedy krajské úrady dopravy,
 3. nad cestami II. a III. triedy obvodné úrady dopravy,
 4. nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.

(2) Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.

(3) Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad.

(4) Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností.

(5) Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov k ochrane pozemných komunikácií a k zachovávaniu poriadku na nich. Sú oprávnení zisťovať totožnosť osôb, ktorých konanie ohrozuje pozemnú komunikáciu alebo prevádzku na nej. Pri výkone štátneho odborného dozoru sú povinní preukázať sa preukazom.

(6) Dohľad na výkon štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami patrí ministerstvu (hlavný štátny odborný dozor).

§ 3d

Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií

(1) Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2cba) (ďalej len „koncesné cesty“), sú vo vlastníctve štátu.

(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.

(3) Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí.

(4) Účelové komunikácie sú vo vlastníctve štátu2b) alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

(5) Správu pozemných komunikácií vykonávajú,

 1. ak ide o diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory a koncesných ciest – Národná diaľničná spoločnosť, 2ba)
 2. ak ide o cesty vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory – právnické osoby na tento účel zriadené ministerstvom, 2c)
 3. ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené,
 4. ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené,
 5. ak ide o účelové komunikácie vo vlastníctve štátu2b) – právnické osoby, ktorým celkom alebo prevažne slúžia,
 6. ak ide o prejazdné úseky cez colné priestory – príslušné colné orgány po dohode s cestným správnym orgánom a správcom diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu,
 7. ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty

(6) Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

(7) Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme len na určitý čas, najviac na 30 rokov. Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely, čerpacie stanice pohonných látok a iné zariadenia (napr. reklamné, informačné a propagačné zariadenia alebo telekomunikačné zariadenia).

(8) Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.

(9) Samosprávny kraj

 1. poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
 2. vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
 3. poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne,
 4. schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja.

(10) Samosprávny kraj a obec

 1. pre pozemné komunikácie v ich vlastníctve zabezpečujú
 1. informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti,
 2. technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií v súlade s ústrednou technickou evidenciou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
 3. regionálnu banku dát v súlade s centrálnou bankou dát diaľnic a ciest,
 1. poskytujú údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu,
 2. zabezpečujú stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

(11) Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, počas jeho upotrebiteľnosti.

(12) Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto zákona, nemožno zriadiť záložné právo, 2ca) uskutočniť výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie podľa osobitných predpisov.2cb)

§ 3e

Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka diaľnice a cesty v súvislosti s ich výstavbou a správou

Obstarávať výstavbu a budúcu správu diaľnice a cesty je možné na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu.2cba)

§ 3f

Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti s ich údržbou

(1) Správca cesty I. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená, na vlastníka alebo správcu ciest II. a III. triedy, alebo na Národnú diaľničnú spoločnosť2ba) za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.

(2) Vlastník alebo správca ciest II. a III. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cesty II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, na Národnú diaľničnú spoločnosť2ba) za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.

(3) Na uzatváranie zmlúv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.2cba)

§ 3g

Práva k niektorým nehnuteľnostiam

Vlastník diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy je povinný v nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú úhradu strpieť právo správcu elektronického výberu mýta alebo ním poverenej osoby2cbb) na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, vrátane ich pripojenia na technickú infraštruktúru a inžinierske siete.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.249836

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne