Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

18. 06. 2024, meniny má: Vratislav

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o ochrane prírody a krajiny - Zákon č. 543/2002 Z. z. - Piata časť

ORGÁNY OCHRANY PRÍRODY, ICH PÔSOBNOSŤ A STRÁŽ PRÍRODY

§ 64

Orgány ochrany prírody

(1) Štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona vykonáva

 1. ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, 95)
 2. Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), 96)
 3. krajský úrad životného prostredia, 97)
 4. obvodný úrad životného prostredia, 97)
 5. obec.

(2) Štátnu správu vo veciach ochrany prírody podľa tohto zákona vykonáva aj Štátna veterinárna a potravinová správa.98)

§ 65

Ministerstvo

(1) Ministerstvo

 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určuje hlavné smery tejto činnosti,
 2. plní funkciu hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 71 (ďalej len „štátny dozor“) a vykonáva ústredné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 3. obstaráva
 1. koncepciu ochrany prírody a krajiny,
 2. program starostlivosti o národný park, program starostlivosti a program záchrany o chránené územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, program starostlivosti o územie medzinárodného významu,
 3. Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky,
 4. projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti, národného parku, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a ich ochranného pásma, projekt ochrany chráneného vtáčieho územia,
 5. návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu,
 1. obstaráva a schvaľuje
 1. program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, program záchrany zóny alebo časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku,
 2. program záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov,
 3. národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
 1. vykonáva pôsobnosť podľa § 44 ods. 13, § 55, 60 a 63,
 2. vydáva vyjadrenie ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k Národnému plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, regionálnemu operačnému programu, sektorovému operačnému programu [§ 9 ods. 1 písm. o)],
 3. vydáva súhlas podľa § 7 ods. 2, § 39, § 44 ods. 2 a § 45 ods. 2 na zriadenie a prevádzku botanickej záhrady a arboréta a § 62 ods. 4,
 4. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, ak ide o druhy podľa § 40,
 5. rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh podľa § 2 ods. 2 písm. q),
 6. rozhoduje podľa § 44 ods. 14,
 7. zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody, 74) najmä riaditeľstvá národných parkov, správy jaskýň alebo riaditeľstvá iných chránených častí krajiny, ktorých prostredníctvom zabezpečuje výkon štátnej ochrany prírody a krajiny, ktorý sa skladá najmä z týchto činností:
 1. spracovávanie odborných stanovísk pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,
 2. účasť na konaniach a poradách, na ktorých sa zúčastňuje zástupca orgánu ochrany prírody, alebo účasť na konaniach a poradách na základe poverenia orgánu ochrany prírody,
 3. spracovávanie projektov ochrany chránených území a iných odborných podkladov a stanovísk pri vyhlasovaní (zmene, zrušení) osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 4. obstarávanie a vedenie vybranej dokumentácie ochrany prírody a krajiny, poskytovanie informácií z nej a realizácia vybraných opatrení z nej vyplývajúcich,
 5. vedenie štátneho zoznamu,
 6. vykonávanie prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 7. obstarávanie alebo zabezpečovanie starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízie a štátneho dozoru,
 8. monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečovanie opatrení na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability,
 9. koordinácia činnosti členov stráže prírody,
 10. vytváranie, dopĺňanie a zabezpečovanie využívania informačného systému v ochrane prírody a krajiny,
 11. zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 12. kultúrno-výchovná činnosť, propagačná činnosť a edičná činnosť,
 13. zabezpečovanie činností informačných stredísk ochrany prírody a krajiny a iných výchovných zariadení ochrany prírody a krajiny,
 14. zabezpečenie zachovania života chránených rastlín a chránených živočíchov prostredníctvom záchranných chovov,
 15. plnenie funkcie záchytného strediska pre chránené živočíchy,
 16. plnenie úlohy chovnej stanice a rehabilitačnej stanice,
 17. vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, a evidenciu chránených rastlín a chránených živočíchov pre potreby orgánov štátnej správy; evidencia chránených rastlín a chránených živočíchov obsahuje názov druhu a opis jedinca, spôsob jeho označenia, špecifikáciu jeho množstva alebo hmotnosti, pôvodu podľa § 42 a číslo dokladu, na ktorého základe bol určený, opis pestovaného a chovného zariadenia, v ktorom je chránený druh umiestnený,
 18. určovanie evidenčného čísla osobám uvedeným v bode 17; evidenčné číslo tvorí poradové číslo z evidencie osôb podľa bodu 17 a posledné dvojčíslo kalendárneho roka, v ktorom bolo pridelené,
 19. správa jaskýň a vybraných pozemkov v územiach (§ 63), ktoré sú vo vlastníctve štátu,
 20. vyberanie vstupného do chránených území (§ 58),
 21. uzatváranie dohody o finančnom príspevku (§ 60),
 1. v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia, obcou a inšpekciou vedie pre potreby orgánov ochrany prírody evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a iných právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa tohto zákona,
 2. zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 3. spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov na úseku ochrany prírody a krajiny,
 4. podáva správy a informácie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,
 5. pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú povinné mu poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä informácie a podklady na účel plnenia úlohy podľa písmena o),
 6. povoľuje výnimku podľa § 30 ods. 6,
 7. plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona.

(2) Evidencia podľa odseku 1 písm. k) bodu 17 a odseku 1 písm. l) obsahuje najmä

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno podnikateľa alebo názov právnickej osoby a ich evidenčné číslo určené ministerstvom poverenou organizáciou ochrany prírody, ak sa vyžaduje podľa tohto zákona,
 2. rodné číslo alebo identifikačné číslo (IČO),
 3. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu],
 4. adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa alebo sídla právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu],
 5. číslo telefónu a faxu osôb uvedených v písmene a).

(3) Evidencia podľa odseku 1 písm. l) obsahuje aj deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie a jeho číslo, označenie orgánu ochrany prírody, ktorý uložil sankciu, druh sankcie a označenie protiprávneho konania, za ktoré bola sankcia uložená.

§ 66

Inšpekcia
 1. je orgánom štátneho dozoru, ktorého prostredníctvom ministerstvo vykonáva štátny dozor,
 2. ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a informuje ministerstvo o ich uložení,
 3. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 4. môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,
 5. rozhoduje podľa § 44 ods. 14 a § 96,
 6. plní ďalšie úlohy podľa § 44 ods. 13 a § 47 ods. 9.

§ 67

Krajský úrad životného prostredia
 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny v kraji,
 2. obstaráva
 1. projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného stromu a ich ochranného pásma,
 2. projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu,
 1. vyhlasuje, mení a zrušuje ochranu chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma a ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu,
 2. obstaráva a schvaľuje
 1. program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku a chránený strom,
 2. program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a chráneného stromu,
 3. na základe žiadosti vlastníka pozemku v súkromnom chránenom území program záchrany súkromného chráneného územia,
 1. vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 2. vydáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. c), f) a i) a o), § 14 ods. 2 písm. f), § 15 ods. 2 písm. c), § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3, § 56 ods. 1,
 3. vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j), m) a n), k územnému plánu regiónu a územnému plánu obce [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja [§ 9 ods. 1 písm. o)],
 4. rozhoduje podľa § 19 ods. 4, § 22 ods. 5, § 24 ods. 13, § 28a, § 56 ods. 2, 5 a 6 a § 96,
 5. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností v územiach s druhým, tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, v chránených vtáčích územiach a ak ide o prírodné pamiatky a národné prírodné pamiatky a ich ochranné pásma podľa § 24, a ak ide o druhy podľa § 40 v súvislosti s povoľovaním výnimky z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo,
 6. prijíma nahlásenia podľa § 24 ods. 13,
 7. prijíma oznámenia podľa § 56 ods. 3,
 8. vydáva návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) a jaskyne (§ 24),
 9. vyhlasuje verejne prístupné jaskyne (§ 24 ods. 18),
 10. koná vo vzťahu k chráneným stromom podľa § 47 ods. 2, 8 a 9,
 11. vydáva osobitné oprávnenie podľa § 38 ods. 6,
 12. môže uzatvoriť dohodu o finančnom príspevku (§ 60),
 13. vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny, 99)
 14. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 15. môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,
 16. zriaďuje a riadi odborné organizácie74) zamerané najmä na starostlivosť o vybrané chránené areály, prírodné rezervácie a prírodné pamiatky vrátane ich revízií,
 17. vedie zoznam členov stráže prírody,
 18. bezprostredne riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody v obvode svojej pôsobnosti, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody alebo obvodný úrad životného prostredia,
 19. spolu s organizáciou ochrany prírody sa stará o udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne členov stráže prírody vrátane ich oboznamovania sa so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 20. v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona môže poskytnúť členovi stráže prírody právne predpisy, donucovacie prostriedky, mapy, prípadne ďalšie potrebné pomôcky súvisiace s výkonom funkcie člena stráže prírody,
 21. vykonáva štátny dozor,
 22. plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona.

§ 68

Obvodný úrad životného prostredia
 1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 2. obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku a vyhlasuje, mení a zrušuje jeho ochranu,
 3. obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,
 4. vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 5. vydáva súhlas podľa § 6 ods. 1, § 13 ods. 2 písm. b), d), e), g), h), j) až n), § 14 ods. 2 písm. b) až e), § 15 ods. 2 písm. b), § 45 ods. 2 na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice a podľa § 52 ods. 3,
 6. vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f), k) a p), k územnému plánu zóny [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce [§ 9 ods. 1 písm. o)],
 7. rozhoduje podľa § 4 ods. 2 a 5, § 6 ods. 2, § 7 ods. 5, § 8 a 96,
 8. môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 9 ods. 1 písm. l), § 13 ods. 2 písm. a), § 47 a 48, ak sú na to závažné dôvody, najmä ak sa má činnosť vykonávať na pozemkoch vo vlastníctve obcí, v územiach s druhým alebo tretím stupňom ochrany,
 9. koná podľa § 7 ods. 6 a 7, § 38 ods. 2 a 8 a § 103 ods. 2,
 10. prijíma oznámenia podľa § 35 ods. 7, § 38 ods. 3, § 100 ods. 1 a § 104 ods. 10,
 11. vedie evidenciu o hláseniach podľa § 35 ods. 7,
 12. vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4,
 13. za podmienok ustanovených osobitným predpisom100) uhrádza výdavky súvisiace s výkonom funkcie člena stráže prírody,
 14. ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a informuje ministerstvo o ich uložení,
 15. rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102,
 16. vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny, 99)
 17. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 18. môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,
 19. uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,
 20. vykonáva štátny dozor,
 21. plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona.

§ 69

Obec

(1) Obec

 1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 2. môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
 3. dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l),
 4. dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3,
 5. prijíma oznámenia podľa § 47 ods. 6 a 7,
 6. koná podľa § 47 ods. 7,
 7. vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8,
 8. v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
 9. obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
 10. vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 11. plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.

(2) Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

§ 70

Štátna veterinárna a potravinová správa
 1. posudzuje, či
 1. podmienky na držbu živočíchov zodpovedajú ich biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám [§ 44 ods. 5 písm. a) tretí bod],
 2. pre držané živočíchy je zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania potravy [§ 44 ods. 5 písm. a) štvrtý bod],
 3. zariadenie na držbu živočíchov je zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých a nebezpečných organizmov, šíreniu parazitov, nákazlivých chorôb a organizmov [§ 44 ods. 5 písm. a) piaty bod],
 1. vykonáva štátny dozor podľa § 71 na účel kontroly dodržiavania podmienok uvedených v § 44 ods. 5 písm. a) tretí až piaty bod,
 2. poskytuje ministerstvu informácie o uložených sankciách proti prevádzkovateľom zoologických záhrad podľa osobitného predpisu,
 3. poskytuje inšpekcii súčinnosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona.

§ 71

Výkon štátneho dozoru

(1) Štátny dozor je zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona.

(2) Zamestnanci orgánov ochrany prírody vykonávajúci štátny dozor (ďalej len „oprávnený zamestnanec“) sú oprávnení na účel výkonu štátneho dozoru

 1. vstupovať na pozemky; do stavieb a zariadení, obydlí používaných na podnikanie a inú hospodársku činnosť len za prítomnosti majiteľa, užívateľa alebo nimi poverenej osoby, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov, 101)
 2. vykonávať potrebné zisťovania,
 3. požadovať splnenie povinností podľa § 41 ods. 14 písm. a) a § 42 ods. 1 až 3,
 4. požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
 5. požadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov predloženie prvopisov dokladov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru a požadovať ich kópie,
 6. nazerať do príslušných dokladov,
 7. odobrať a odniesť aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iných písomností kontrolovanej osoby potrebných na zabezpečenie dôkazov,
 8. odobrať potrebné vzorky,
 9. odobrať a odniesť aj mimo priestorov kontrolovanej osoby chránené druhy na účely zabezpečenia dôkazu,
 10. používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto zákonom, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis, 102)
 11. vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby, a ak táto osoba zamestnáva zamestnancov, aj jej zamestnancov.

(3) Kontrolovaná osoba, a ak zamestnáva zamestnancov, aj jej zamestnanci sú povinní

 1. oprávnenému zamestnancovi
 1. preukázať svoju totožnosť,
 2. umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone štátneho dozoru,
 3. vytvoriť vhodné podmienky na výkon štátneho dozoru,
 4. odovzdať na jeho výzvu prvopisy dokladov a iných písomností,
 5. odovzdať na jeho výzvu chránené druhy, ak sa vyžadujú na zabezpečenie skutkového stavu veci alebo v prípade ohrozenia zdravia alebo života živých jedincov chránených druhov, alebo znehodnotenia neživých jedincov chránených druhov,
 6. umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto zákonom,
 1. vykonať nariadenia orgánu ochrany prírody podľa odseku 5 písm. a) a b) a podať o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu orgánu ochrany prírody vykonávajúcemu štátny dozor,
 2. zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán ochrany prírody podľa odseku 5 písm. c).

(4) Oprávnený zamestnanec je povinný

 1. oznámiť najneskôr v deň začatia výkonu štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo jej zamestnancom začatie kontroly a preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením,
 2. vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov a iných písomností, ako aj chránených druhov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
 3. odovzdať kontrolovanej osobe odobraté doklady a iné písomnosti, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku alebo inom správnom delikte podľa tohto zákona,
 4. odovzdať kontrolovanej osobe odobraté chránené druhy, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku alebo inom správnom delikte podľa tohto zákona, ak nebolo rozhodnuté o ich zaistení, prepadnutí alebo zhabaní,
 5. oboznámiť kontrolovanú osobu so zisteniami pri výkone štátneho dozoru,
 6. zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru, s výnimkou poskytnutia takto získaných informácií súdu na účely občianskeho súdneho poriadku, orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania alebo poskytnutia informácií o osobách, ktorým bola uložená sankcia podľa tohto zákona; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.103)

(5) Orgán ochrany prírody je oprávnený podľa závažnosti zistených skutočností písomne

 1. nariadiť zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu štátneho dozoru,
 2. nariadiť vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane
 1. nariadenia kontrolovanej osobe uviesť veci do pôvodného stavu, ak je to možné a účelné,
 2. zabezpečenia vykonania určitých opatrení na náklady kontrolovanej osoby, ak táto osoba nekonala v určenej lehote.
 1. zakázať alebo obmedziť vykonávanie určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona, a to najneskôr do skončenia kontroly alebo skončenia konania (§ 90 až 92).

(6) Ak kontrolovaná osoba nesúhlasí so zisteniami pri výkone štátneho dozoru alebo s opatreniami podľa odseku 5, môže sa k nim vyjadriť v čase oboznámenia so zisteniami pri výkone štátneho dozoru alebo v lehote určenej orgánom ochrany prírody vykonávajúcim štátny dozor.

(7) Orgán ochrany prírody môže uložiť kontrolovanej osobe alebo jej zamestnancom za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru podľa odseku 2 alebo za nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 10 000 Sk a v prípade iného sťaženia výkonu štátneho dozoru najviac 5 000 Sk. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane.

(8) Na plnenie konkrétnej úlohy v rámci výkonu štátneho dozoru môže orgán ochrany prírody prizvať zamestnancov iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou takejto úlohy, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na 12 pracovných dní v kalendárnom roku. Účasť zamestnancov právnických osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.104) Iným fyzickým osobám za účasť na výkone štátneho dozoru patrí dohodnutá odmena. Prizvané osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.100)

(9) Prizvané osoby podľa odseku 8 môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia orgánu ochrany prírody na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením oprávneného zamestnanca.

(10) Orgány ochrany prírody pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona spolupracujú s ostatnými orgánmi štátnej správy, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sú povinné im poskytnúť súčinnosť, najmä

 1. štátne orgány sú povinné poskytnúť bezplatne požadované doklady, podklady a informácie, ktoré zistili pri svojej činnosti,
 2. štátne kontrolné orgány majú povinnosť oznamovať orgánom ochrany prírody výsledky kontrol, ktoré sa týkajú osobitne chránených častí prírody a krajiny, spolupracovať vrátane vykonávania spoločných kontrol,
 3. vydavatelia tlače sú povinní na písomnú žiadosť orgánu ochrany prírody oznámiť identifikačné údaje objednávateľa inzerátu uverejneného pod značkou,
 4. dopravcovia sú na písomnú žiadosť orgánu ochrany prírody povinní oznámiť najmä odosielateľov a adresátov a skutočných príjemcov nimi prepravovaných nákladov, ako aj údaje o čase prepravy, množstve prepravovaného tovaru, charaktere zásielky a prípadne ďalšie údaje, ak im sú známe,
 5. ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinné v rámci svoje pôsobnosti poskytnúť orgánom ochrany prírody v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť na zabezpečenie úloh podľa tohto zákona.

(11) Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné na výzvu orgánu ochrany prírody v lehote ním určenej podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru alebo na objasnenie protiprávneho konania podľa tohto zákona, ako aj predložiť potrebné doklady súvisiace s podaným vysvetlením. Vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.105)

(12) Orgán ochrany prírody je oprávnený osobu podľa odseku 11 alebo jej zástupcu predvolať na účel podania vysvetlenia. Ak sa osoba dostaví na podanie vysvetlenia, má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu;100) to neplatí, ak sa táto osoba dostavila na podanie vysvetlenia jej protiprávneho konania. Nárok na náhradu zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa dostavila na podanie vysvetlenia.

(13) Ak sa osoba na výzvu orgánu ochrany prírody nedostaví bez náležitého ospravedlnenia na podanie vysvetlenia alebo ho odoprie podať, alebo nepredloží potrebné doklady, môže jej tento orgán štátnej správy uložiť poriadkovú pokutu do 10 000 Sk, a to aj opakovane.

(14) Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.106)

(15) Poriadková pokuta podľa odsekov 7 a 13 je príjmom štátneho rozpočtu.

Stráž prírody

§ 72

Spôsobilosť na výkon funkcie člena stráže prírody

(1) Členom stráže prírody môže byť fyzická osoba, ktorá

 1. dosiahla vek najmenej 18 rokov,
 2. je občanom Slovenskej republiky,
 3. je bezúhonná,
 4. je úplne spôsobilá na právne úkony,
 5. je na výkon tejto funkcie zdravotne a fyzicky spôsobilá,
 6. je odborne spôsobilá,
 7. zložila sľub podľa odseku 8.

(2) Za bezúhonnú sa na účel ustanovenia odseku 1 písm. c) považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti;72) tieto skutočnosti sa preukazujú dokladmi uvedenými v § 44 ods. 7.

(3) Odborná spôsobilosť uchádzača za člena stráže prírody podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje vykonaním skúšky na krajskom úrade životného prostredia pred komisiou, ktorú tvorí jeden zástupca krajského úradu životného prostredia, jeden zástupca organizácie ochrany prírody a jeden zástupca územného útvaru Policajného zboru.

(4) Obsahom skúšky podľa odseku 3 je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy priestupkov, právnej úpravy na úseku ochrany prírody a krajiny, použitia donucovacích prostriedkov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má funkciu vykonávať.

(5) Krajský úrad životného prostredia môže od povinnosti overenia odbornej spôsobilosti skúškou a zloženia sľubu upustiť, ak ide o člena stráže prírody, u ktorého dochádza iba k zmene obvodu pôsobnosti.

(6) Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 3 a 4 zabezpečuje krajský úrad životného prostredia v spolupráci s organizáciou ochrany prírody.

(7) Členom stráže prírody sa fyzická osoba stáva dňom zápisu do zoznamu členov stráže prírody, ktorý vedie krajský úrad životného prostredia. Fyzická osoba môže byť zapísaná do zoznamu členov stráže prírody najmä na návrh orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody, obce alebo občianskeho združenia, ktorého poslaním podľa stanov je ochrana prírody a krajiny. Do zoznamu členov stráže prírody krajský úrad životného prostredia zapíše aj vlastníka súkromného chráneného územia po preukázaní spôsobilosti na výkon funkcie člena stráže prírody podľa odseku 1.

(8) Navrhovaný za člena stráže prírody skladá do rúk prednostu krajského úradu životného prostredia sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen stráže prírody budem svedomito plniť svoje úlohy pri ochrane prírody a krajiny, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

(9) Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 73

Zoznam členov stráže prírody

(1) Krajský úrad životného prostredia pre svoj územný obvod vedie zoznam členov stráže prírody na účel zabezpečenia starostlivosti o prírodu a krajinu podľa tohto zákona. Ak pôsobnosť člena stráže prírody zasahuje do územného obvodu viacerých krajských úradov životného prostredia, člena stráže prírody zapíše do zoznamu ten krajský úrad životného prostredia, v ktorého pôsobnosti bude najväčšia časť obvodu jeho pôsobnosti.

(2) V zozname členov stráže prírody krajský úrad životného prostredia uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt člena stráže prírody, dátum zloženia sľubu, ako aj názov obvodu pôsobnosti, v ktorom člen stráže prírody svoju funkciu vykonáva.

(3) Člena stráže prírody zapisuje do zoznamu krajský úrad životného prostredia po zložení skúšky podľa § 72 ods. 3 a 4 a po zložení sľubu podľa § 72 ods. 8.

(4) Po zapísaní člena stráže prírody do zoznamu a po zložení sľubu mu vydá krajský úrad životného prostredia do 30 dní preukaz člena stráže prírody a odznak člena stráže prírody a do jedného roka rovnošatu člena stráže prírody. Preukaz člena stráže prírody je verejnou listinou.

§ 74

Preukazovanie príslušnosti k stráži prírody

(1) Člen stráže prírody sa preukazuje odznakom člena stráže prírody alebo rovnošatou člena stráže prírody, ako aj ústnym vyhlásením „stráž prírody“ a na požiadanie aj preukazom člena stráže prírody. Člen stráže prírody pri preukazovaní príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk; na požiadanie ukáže iba na nahliadnutie ich prednú stranu. Pritom nie je povinný oznámiť svoje meno ani priezvisko. Ak situácia nedovoľuje preukázať sa odznakom alebo preukazom, preukáže sa člen stráže prírody iba ústnym vyhlásením „stráž prírody“. Po uplynutí prekážky sa preukáže odznakom člena stráže prírody alebo preukazom člena stráže prírody.

(2) Rovnošata musí byť označená slovami „STRÁŽ PRÍRODY“ a nesmie byť zameniteľná s rovnošatou ozbrojených zborov alebo ozbrojených síl.

(3) Preukaz člena stráže prírody obsahuje najmä fotografiu, meno a priezvisko člena stráže prírody, názov „STRÁŽ PRÍRODY“, názov obvodu pôsobnosti člena stráže prírody, evidenčné číslo, ako aj odtlačok úradnej pečiatky krajského úradu životného prostredia a podpis prednostu krajského úradu životného prostredia. Platnosť preukazu člena stráže prírody potvrdzuje krajský úrad životného prostredia každoročne najneskôr do 31. januára.

(4) Vzor preukazu člena stráže prírody a vzor odznaku člena stráže prírody sú uvedené v prílohe.

(5) Podrobnosti o rovnošate člena stráže prírody a jej súčastiach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Oprávnenia člena stráže prírody

§ 75

(1) Člen stráže prírody je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vo svojom obvode pôsobnosti

 1. sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov,
 2. kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe,
 3. vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov, 101)
 4. vykonávať potrebné zisťovania,
 5. požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
 6. nazerať do príslušných dokladov,
 7. vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok, alebo iný správny delikt,
 8. obmedziť osobnú slobodu107) osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru,
 9. zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru; na tento účel môže obmedziť jej osobnú slobodu,
 10. odňať jedinca chráneného druhu (§ 33), ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore s týmto zákonom, a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu,
 11. odňať inú vec ako uvedenú v písmene j), ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore s týmto zákonom alebo použitá na takéto konanie,
 12. používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie stavu prírody a krajiny a na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto zákonom, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis, 102)
 13. použiť donucovacie prostriedky,
 14. požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
 15. zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto územie alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore s týmto zákonom,
 16. požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby105) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti,
 17. ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 108) ak tento zákon neustanovuje inak,
 18. používať rovnošatu člena stráže prírody len pri výkone činnosti podľa tohto zákona,
 19. nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu, 109) a použiť túto zbraň
 1. v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze, 110)
 2. pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo chránených živočíchov,
 3. pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar Policajného zboru,
 4. pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom, alebo
 5. pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený predviesť na útvar Policajného zboru,
 1. pred predvedením osoby na útvar Policajného zboru podľa písmen h) a i) presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená, a zbraň jej odobrať.

(2) Prehliadka podľa odseku 1 písm. o) nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých jedincov chránených druhov, zveri alebo rýb.

(3) Oprávnenia člena stráže prírody sa nevzťahujú na vstup a vykonávanie kontroly v súkromnom chránenom území (§ 31), ak člen stráže prírody nie je vlastníkom pozemkov v ňom.

§ 76

(1) Donucovacími prostriedkami sú

 1. hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
 2. slzotvorné prostriedky,
 3. obušok,
 4. putá,
 5. služobný pes.

(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov člen stráže prírody je povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.

(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen stráže prírody podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

(4) Člen stráže prírody je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok s cieľom

 1. zabrániť úmyselnému poškodzovaniu záujmov chránených týmto zákonom,
 2. zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
 3. obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.

(5) Člen stráže prírody je oprávnený použiť putá

 1. na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena stráže prírody alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila,
 2. na vzájomné pripútanie osôb za podmienok uvedených v písmene a).

(6) Člen stráže prírody je oprávnený použiť služobného psa s cieľom

 1. zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
 2. zabrániť úteku osoby, ak má byť takejto osobe obmedzená osobná sloboda.

(7) Člen stráže prírody používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku.

(8) Pri zákroku proti osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 15 rokov je člen stráže prírody oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen stráže prírody oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí závažná škoda na chránených častiach prírody a krajiny a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak. Člen stráže prírody nie je oprávnený použiť donucovacie prostriedky proti zjavne tehotnej žene.

(9) Rozsah vybavenia člena stráže prírody donucovacími prostriedkami určí krajský úrad životného prostredia.

(10) Služobným psom na účel odsekov 1 až 9 je pes pracovného plemena, ktorý je vo vlastníctve člena stráže prírody, má platný veterinárny preukaz a absolvoval skúšku z výkonu služobných a pracovných plemien psov.

§ 77

Povinnosti člena stráže prírody

(1) Člen stráže prírody je povinný

 1. sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu,
 2. vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe,
 3. nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste odznak člena stráže prírody a na požiadanie sa preukázať preukazom člena stráže prírody,
 4. spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru a obecnou políciou,
 5. oznamovať krajskému úradu životného prostredia alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody nedostatky a udalosti zistené pri obhliadke a kontrole územia,
 6. predkladať raz za dva mesiace krajskému úradu životného prostredia alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody správy o plnení funkcie, o zistených priestupkoch na úseku ochrany prírody a krajiny, o výške uložených blokových pokút a o spolupráci s Policajným zborom alebo obecnou políciou,
 7. upovedomiť príslušný krajský úrad životného prostredia o ohrození záujmov chránených týmto zákonom,
 8. vykonávať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia záujmov chránených týmto zákonom a jeho následkov a o svojom konaní bez zbytočného odkladu informovať krajský úrad životného prostredia,
 9. odovzdať bezodkladne predvedenú osobu príslušnému útvaru Policajného zboru a odovzdať mu odobratú zbraň,
 10. oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom, 111)
 11. zabezpečovať dôkazový materiál o konaní v rozpore s týmto zákonom,
 12. spisovať o odňatých veciach písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,
 13. odovzdať bezodkladne odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
 14. umiestniť v prípade použitia motorového vozidla počas výkonu svojej funkcie na pravej polovici predného skla motorového vozidla označenie „STRÁŽ PRÍRODY“ vydané krajským úradom životného prostredia,
 15. poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
 16. spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bez zbytočného odkladu použitie donucovacích prostriedkov krajskému úradu životného prostredia,
 17. zachovávať pri plnení úloh podľa tohto zákona dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje,
 18. chrániť preukaz člena stráže prírody, odznak člena stráže prírody a rovnošatu člena stráže prírody pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť krajskému úradu životného prostredia, ktorý ho zapísal do zoznamu,
 19. nahradiť krajskému úradu životného prostredia vzniknutú škodu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia preukazu člena stráže prírody, odznaku člena stráže prírody a rovnošaty člena stráže prírody,
 20. zúčastňovať sa na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom krajským úradom životného prostredia alebo ním poverenou organizáciou ochrany prírody,
 21. oznámiť krajskému úradu životného prostredia do 15 dní zmenu skutočností zapísaných v preukaze člena stráže prírody,
 22. predložiť krajskému úradu životného prostredia každoročne najneskôr do 15. januára preukaz člena stráže prírody na potvrdenie jeho platnosti,
 23. odovzdať do 30 dní po vyškrtnutí zo zoznamu členov stráže prírody príslušnému krajskému úradu životného prostredia preukaz člena stráže prírody, odznak člena stráže prírody a rovnošatu člena stráže prírody.

(2) Pri použití zbrane je člen stráže prírody povinný

 1. zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život osôb,
 2. čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zákrok smeruje,
 3. zistiť priame následky použitia zbrane, len čo tak môže urobiť bez ohrozenia seba alebo inej osoby, ako aj poranenému poskytnúť pomoc alebo zabezpečiť jeho lekárske ošetrenie,
 4. o použití zbrane proti osobe bez zbytočného odkladu upovedomiť útvar Policajného zboru a krajský úrad životného prostredia.

§ 78

Vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu

(1) Krajský úrad životného prostredia, ktorý člena stráže prírody zapísal do zoznamu, vyškrtne ho zo zoznamu členov stráže prírody, ak

 1. nastanú okolnosti, ktoré bránia tomu, aby člen stráže prírody naďalej plnil svoju funkciu,
 2. člen stráže prírody prekročí svoje oprávnenia alebo inak poruší svoj sľub,
 3. člen stráže prírody napriek písomnému upozorneniu nevykonáva svoju funkciu podľa tohto zákona,
 4. člen stráže prírody prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 72 ods. 1,
 5. člen stráže prírody požiada o vyškrtnutie zo zoznamu členov stráže prírody,
 6. člen stráže prírody zomrie.

(2) Činnosť člena stráže prírody sa končí dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov stráže prírody. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až e) krajský úrad životného prostredia písomne upovedomí člena stráže prírody o vyškrtnutí zo zoznamu členov stráže prírody. O vyškrtnutí člena stráže prírody zo zoznamu informuje krajský úrad životného prostredia aj príslušnú organizáciu ochrany prírody.

§ 79

Osoby, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody

Oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody majú aj ministerstvom určení zamestnanci organizácií ochrany prírody; táto skutočnosť sa zaznačí do ich služobného preukazu.

§ 80

Rovnošata a označenie zamestnancov ochrany prírody a krajiny

(1) Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody môžu pri výkone pracovnej činnosti nosiť rovnošatu ochrany prírody a odznak so štátnym znakom Slovenskej republiky.

(2) Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnotu rovnošaty a jej súčastí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.270197

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne