Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 04. 2024, meniny má: Slavomír

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

RNDr. Juraj Silvan, PhD.

Zobrazení

21835

Dátum vydania

30. 08. 2010

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

45%

Celkový počet hlasov: 1146

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Má mesto budúcnosť? - Mesto budúcnosti!

arl-logo.jpeg

Medzinárodná súťaž rovnakého názvu, vypísaná Akadémiou pre priestorové plánovanie a výskum územia (ARL) v Hannoveri, SRN pre mladých urbanistov a územných plánovačov .

Prečo sa vybrala táto mimoriadne aktuálna téma ?

Ministri výstavby európskych štátov prijali ešte v r. 2007 v Lipsku chartu, v ktorej sa uvádza, že Európa potrebuje silné mestá a regióny, ktoré umožnia obyvateľom priaznivé životné podmienky. Tento atribút si však vyžaduje vyriešenie viacerých problémov a zodpovedanie otázok. Majú mestá ujasnené svoje rozvojové stratégie a koncepty? Aké opatrenia treba prijať a aké účinné nástroje treba aplikovať pre trvale udržateľný rozvoj miest? To nie sú jednoduché otázky; vyžadujú realizáciu tak veľkých projektov v zmysle multisektorových vízií ako aj riešenie menších projektov, v ktorých sa bude klásť dôraz na environmentálne aspekty, aktivity prestavby častí urbanizovaného územia, pamiatkovú ochranu, koncepciu dopravy i bytovú kultúru.

Mestá sú komplexnými sociálnymi, politickými, kultúrnymi a fyzickými priestormi, ktoré sa vyznačujú svojim prirodzeným vývojom a identitou, ich výskum má v oblasti priestorových vied dlhodobú tradíciu. Hoci nie je jednoduché určiť hranice medzi mestami a ich zázemím, mestá majú svoje špecifické charakteristiky, ktoré sa prejavujú napr. v mestských formách života a životnom štýle, urbánnom sociálnom prostredí, stavebných hustotách, vyššej intenzite využitia obytných plôch, kultúrnej rozmanitosti, hospodárskej dynamike a tercierizácii, koncentrácii pracovných miest, sociálno-priestorovej diferenciácii a príjmovej polarizácii obyvateľstva, zvýšenej mobilite a i. Tieto atribúty sa menia v čase a priestore, sčasti intenzívne a majú dopady na územie tak pozitívne (posilnenie heterogenity, kompaktnosti, hustoty, inovácií, demokracie), ako aj negatívne (zvýšenie hluku a kontaminácie ovzdušia, sociálnej polarizácie, náročnosti infraštruktúry plôch pre výrobu a služby a voľno časové aktivity). To všetko si vyžaduje venovať zvýšené úsilie aj na prehĺbenie výskumu rozvoja územia.

Zmeny urbánneho prostredia a predovšetkým požiadavky na zvyšovanie jeho kvality i kvantity spôsobujú posun funkcií a obyvateľstva do zázemia miest; menia sa merítka miest a ich charakteristický (tradičný) obraz. Vznikol nový fenomén – pomeštené krajinné prostredie (tzv. medzi-mesto). V dôsledku demografických zmien a tendenciám starnutia obyvateľstva dochádza k internacionalizácii mestských častí (okrskov), k určitému procesu reurbanizácie a sociálnej integrácii. K tomu prispieva finančná situácia miest (vybavenosť sídlisk a infraštruktúra). Prejavuje sa zvýšená konkurecieschopnosť aj na úrovni mikrolokalít. Investori uplatňujú pri svojich rozhodnutiach kritéria, tzv. “mäkkých lokalizačných faktorov“ ako sú živé a zdravé prostredie, pozitívny mestský image, atraktívnosť stavieb, krátkosť ciest za službami a aktivitami voľného času.

Popri priestorových dôsledkoch demografických zmien a globalizácie, ako aj finančnej a hospodárskej krízy nastupujú v mestách aj problémy súvisiace so zmierňovaním urbanistického klimatického bremena a adaptáciou miest pred globálnymi klimatickými zmenami. Vyžaduje sa konkrétne znižovanie energetického metabolizmu miest a jeho funkcií. Mestá sa musia aktívne pričiniť aj o znižovanie strát biodiverzity v oblasti prírodného prostredia. Súčasťou návrhov rozvoja miest sa bezodkladne musia stať koncepcie typu “ekologické mesto“, “mesto nulových emisií“, recyklovanie využitia plôch, doprava nenáročná na zdroje, a to aj prostredníctvom zlepšenia informácií, participácie a spolupráce.

Podmienky účasti v súťaži – termín odovzdania prác

Silné mestá a regióny sú predmetom medzinárodnej súťaže “Werner-Ernst-Preis 2010“, do ktorej sa možno prihlásiť osobitnými štúdiami, projektmi alebo diplomovými, či dizertačnými prácami. Táto súťaž je pomenovaná po štátnom sekretárovi, prof., JUDr., Dr. h. c. Wernerovi Ernstovi, prezidentovi ARL – Akadémie pre priestorové plánovanie a výskum územia v Hannoveri, SRN (v rokoch 1971–1974) a čestnom prezidentovi tejto Akadémie. Prvá cena je dotovaná sumou 2 000 EUR, druhá 1 500 EUR a tretia 1 000 EUR. Ďalšie práce sa odmenia hodnotnými knižnými darmi. Súťaž je určená študentom, absolventom škôl, ako aj pracovníkom v školstve, výskume a praxi zo všetkých relevantných odborov. Vek účastníkov je stanovený do 35 rokov. Súťaže sa môžu zúčastniť aj teamy do troch účastníkov.

Práce sa majú predložiť v nemčine, nesmú byť už predtým uverejnené na iných miestach. Dátum odovzdania prác je do 30. novembra 2010 (dátum poštovej pečiatky) v identickej printovej a elektronickej verzii (na CD). Okrem práce treba predložiť vyplnenú prihlášku do súťaže (FRU Bewerbungsbogen, viď www.FRU-online.de). Hodnotiť sa bude len jedna práca od jedného účastníka súťaže. Adresa pre zaslanie prác:
Foerderkreis fuer Raum- und Umweltforschung e.V.
Geschaeftsstelle
Jury Werner-Ernst-Preis 2010
Hohenzollernstrasse 11
D- 30161 Hannover

Ďalšie informácie môže poskytnúť Dr.Andreas Klee, tel. 0049–511–34842–39, fax: 0049–511–34842–41, E-mail: FRU@ARL-net.de

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 63 | T: 0.503261

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne