Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

23. 04. 2024, meniny má: Vojtech

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

RNDr. Želmíra Greifová

Spoluautori

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

Autor fotografií

Miriam Heinrichová

Zdroj

Urbanita

Zobrazení

16242

Dátum vydania

09. 12. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

40%

Celkový počet hlasov: 735

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Environmentálne záťaže pomôže vyriešiť nový zákon

env-zataze-novy-zakon.jpg

Revitalizácia brownfieldov láka investorov často menej, ako stavať „na zelenej lúke“. Mnohé brownfieldy si nedokážu nájsť nové uplatnenie aj preto, že investor má niekedy opodstatnené, niekedy však aj zbytočne prehnané obavy zo zvýšených nákladov súvisiacich s likvidáciou environmentálnych záťaží z predchádzajúceho využívania pozemkov, ktoré spôsobujú kontamináciu pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd. Aj na odstránenie envirozáťaží sú však účinné legislatívne nástroje a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

env-zataze-novy-zakon.jpg

Princíp trvalo udržateľného rozvoja je aj na Slovensku uznaný ako jeden z rozhodujúcich princípov rozvoja spoločnosti v súlade s celosvetovým trendom vyspelých štátov. Podľa tohto princípu sa starostlivosť o životné prostredie musí stať integrálnou súčasťou každej sféry spoločenského života. K tejto starostlivosti patrí aj vyrovnanie sa s environmentálnymi záťažami.

Vláda Slovenskej republiky zdôrazňuje potrebu riešenia environmentálnych záťaží vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010 – 2014, ktoré bolo prijaté v auguste 2010. Deklaruje v ňom, že: „Vláda SR bude venovať zvýšenú pozornosť likvidácii starých environmentálnych záťaží. Určí priority a postup pri ich odstraňovaní a legislatívne garantuje 10 % príjmu Environmentálneho fondu na odstránenie starých záťaží.“ Na Programové vyhlásenie vlády SR nadväzuje uznesenie vlády SR č. 591/2010 z 8. septembra 2010 k návrhu krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR, v ktorom ukladá ministrovi životného prostredia v opatrení č. 29 „ekologickejšie podnikanie podľa jasných pravidiel“ tieto úlohy:

• presne stanoviť, čo sú staré environmentálne záťaže, ich prieskum a sanácia,

• určiť priority a postupy pri ich odstraňovaní,

• zadefinovať zdroje na ich riešenie.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zabezpečilo doteraz v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží tieto najvýznamnejšie aktivity:

• vypracovanie Systematickej identifikácie environmentálnych záťaží (2006 – 2008),

• vybudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (www.enviroportal.sk),

• vypracovanie Regionálnych štúdií dosahov environmentálnych záťaží na životné prostredie (2010),

• prijatie novely geologického zákona zahŕňajúcej environmentálne záťaže (2009),

• doplnenie vykonávacej vyhlášky ku geologickému zákonu (2010),

• vypracovanie Metodického pokynu na analýzu rizika znečisteného územia (2011),

• vypracovanie podkladov pre Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013 a jeho výzvy,

• vypracovanie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010),

• zhotovenie a vytlačenie Atlasu sanačných metód environmentálnych záťaží (2011),

• návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2011).

MŽP SR v súčasnosti napĺňa vytýčené ciele vlády SR realizáciou viacerých aktivít, ktorých cieľom je systémové riešenie problematiky.

1. Prijatie novely geologického zákona

Prvým krokom na zabezpečenie systémového riešenia problematiky environmentálnych záťaží bolo prijatie novely zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. novembra 2009, ktorým sa zadefinovali základné pojmy pre oblasť environmentálnych záťaží do právneho poriadku SR, tzn. čo je environmentálna záťaž, pravdepodobná environmentálna záťaž, sanácia environmentálnej záťaže, Informačný systém environmentálnych záťaží, rozšírila sa náplň geologického prieskumu životného prostredia o vykonávanie prieskumu pravdepodobnej environmentálnej záťaže a prieskumu environmentálnej záťaže a zaviedla sa podmienka vypracovania analýzy rizika znečisteného územia ako samostatnej prílohy záverečnej správy z prieskumu, pri ktorom sa zistilo a overilo závažné znečistenie životného prostredia. Podrobnosti, ako vykonávať prieskum environmentálnych záťaží vrátane náležitostí analýzy rizika znečisteného územia a sanáciu environmentálnych záťaží, ustanovuje novela vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, s účinnosťou od 1. septembra 2010.

2. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží

Druhým krokom v systémovom riešení problematiky environmentálnych záťaží bolo schválenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) uznesením vlády SR č. 153 z 3. marca 2010. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží predstavuje strategický plánovací dokument, ktorý určuje rámcové úlohy a opatrenia na postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie. Ďalej stanovuje priority riešenia problematiky environmentálnych záťaží, ktoré budú napĺňané prostredníctvom cieľov a jednotlivých aktivít rozdelených do krátkodobých, strednodobých a dlhodobých časových horizontov, definuje ďalší postup prác v oblasti riešenia environmentálnych záťaží vrátane odhadu ich finančnej náročnosti a identifikuje finančné zdroje využiteľné na riešenie problematiky environmentálnych záťaží.

3. Návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

Definitívne nastavenie procesu odstraňovania environmentálnych záťaží je ďalším nevyhnutným krokom spočívajúcim v doplnení chýbajúceho právneho predpisu na národnej úrovni, ktorý zadefinuje mechanizmus určenia zodpovednosti za jestvujúce environmentálne záťaže a povinnosti osoby zodpovednej za odstraňovanie environmentálnej záťaže. Z tohto dôvodu MŽP SR vypracovalo návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným predmetom tohto návrhu zákona je právna úprava povinností právnických a fyzických osôb pri identifikácii environmentálnych záťaží, stanovenie osôb zodpovedných za odstraňovanie environmentálnej záťaže a ich financovanie (povinná osoba), pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach environmentálnych záťaží a sankcie za porušenie povinností.

Vzhľadom na očakávaný negatívny dosah návrhu zákona na štátny rozpočet aj rozpočet podnikateľských subjektov, ktoré budú zodpovedné za odstraňovanie environmentálnych záťaží, pristúpilo MŽP SR pri tvorbe znenia návrhu zákona k obnoveniu pracovnej skupiny ministerstva so zástupcami priemyslu, zamestnávateľských zväzov, miest a obcí a mimovládnych organizácií zastúpených organizáciou Greenpeace. Návrh zákona bol schválený uznesením vlády SR č. 549/2011 dňa 17. 8. 2011 a bol predložený na rokovanie Národnej rady SR v septembri 2011.

Určenie povinnej osoby je kľúčové

K najzložitejším častiam navrhovaného zákona patrí časť venovaná určovaniu povinnej osoby. Zložitosť vyplýva z nedostatočnej úpravy zodpovednosti pri privatizácii a pri opätovnom prevode a prechode majetku na iné osoby. Komplikáciu predstavuje aj snaha tvorcov zákona uplatniť smerom do minulosti princíp „znečisťovateľ platí“. Podľa navrhovanej schémy určovania zodpovednosti je pôvodca environmentálnej záťaže vždy povinný zabezpečiť vykonanie všetkých činností súvisiacich s odstraňovaním environmentálnej záťaže. Ak pôvodca nie je známy alebo zanikol, krajský úrad životného prostredia určí v správnom konaní povinnú osobu, ktorou môže byť právny nástupca pôvodcu alebo vlastník nehnuteľnosti. Ak povinná osoba nezabezpečí všetky činnosti súvisiace s odstraňovaním environmentálnej záťaže, príslušné ministerstvo, s ktorého činnosťou environmentálna záťaž súvisí, zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov, ale len v prípade, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia ľudí alebo životného prostredia.

Pôvodca alebo povinná osoba musí vypracovať plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže a po jeho schválení príslušným krajským úradom životného prostredia musí tento plán prác plniť, t. j. musí zabezpečiť prieskum environmentálnej záťaže, analýzu rizika, monitoring a sanáciu. Vzhľadom na to, že zákon nemá ambíciu „likvidačného“ zákona pre pôvodcov a povinné osoby, pôvodca alebo povinná osoba si dĺžku plnenia plánu prác určujú sami. Pri jeho plnení môže zohľadniť svoje hospodárske výsledky, dosahy krízy a pod., no musí zároveň zohľadňovať požiadavky Rámcovej smernice o vode a opatrenia, ktoré vyplývajú z Vodného plánu Slovenska a zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží. Odhadované obdobie riešenia plánov prác je 15 až 20 rokov.

Zákon urobí čiaru za minulosťou

Prijatie tohto zákona je dôležitým krokom na ceste k lepšiemu životnému prostrediu v našej krajine a k lepšej kvalite života obyvateľov. Je krokom, ktorý umožní urobiť čiaru za minulosťou a pomôže nám postupne sa zbaviť „dlhu“, ktorý treba „splácať“. Umožní riešiť problematiku environmentálnych záťaží komplexne a rozbehnúť proces ich odstraňovania podobným spôsobom, ako to prebieha v ostatných krajinách Európskej únie.

RNDr. Želmíra Greifová a RNDr. Vlasta Jánová, PhD., pracujú v sekcii geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR.

Článok, pôvodne zverejnený v časopise Enviromagazín 1/2011, bol aktualizovaný.

New law to help combat environmental burdening

Revitalization of brownfields is often less attractive to investors than building on greenfields. Many brownfields also fail to find new utilization because investors have fears, sometimes justified and other times needlessly exaggerated, of increased costs for the liquidation of environmental burdens left over from the previous usage of the sites, such as polluted soil, rock formations and underground water. Legislative instruments and the State Program for the Cleaning of Environmental Burdens can be effective in the removal of enviro-burdens, however.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.443131

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne