Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

18. 05. 2024, meniny má: Viola

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Zákony a vyhlášky)

Opatrenie ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb - Opatrenie č. 128/2000 Z. z. - úplné znenie

Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov a na klasifikovanie typov stavieb

22. 12. 2009 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 54/2000 strana 1554 | Autor: Štatistický úrad SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22640× | viac

Zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľníc a ciest pre motorové vozidlá - Zákon č. 129/1996 - úplné znenie

Tento zákon upravuje opatrenia na urýchlenie majetkovoprávneho vyporiadania a na prípravu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí 1) uvedených v odseku 2

22. 12. 2009 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 047/1996 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 10614× | viac

Ako riešiť „priľahlé pozemky“ bytového domu?

Základná právna úprava inštitútu priľahlého pozemku je obsiahnutá v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pod pojmom „priľahlý pozemok“ sa rozumie (v intenciách zákonnej dikcie) pozemok patriaci k bytovému domu, na ktorom je oplotená záhrada, oplotené nádvorie a ktorý ako taký je právne aj fakticky priradený k bytovému domu. Vzhľadom na túto skutočnosť upravujú právne predpisy aj vlastnícke vzťahy k priľahlému pozemku a to tak, že k vlastníckemu právu k bytu alebo nebytovému priestoru, nachádzajúcemu sa v bytovom dome, súčasťou ktorého je vlastníctvo spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve bytového domu a vlastníctvo spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom bytovým domom, sa priraďuje aj spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku. Uvedené platí samozrejme za predpokladu, že projekt realizovaného bytového domu, resp. historické súvislosti riešenia záujmového územia, na ktorom sa bytový dom nachádza, inštitút priľahlého pozemku do konceptu zakomponovali.

22. 05. 2007 | Zdroj: Stavebné fórum | Autor: Mgr. Eugen Gronych, Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 50899× | viac

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Prvá časť

Tento zákon ustanovuje

  1. ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
  2. ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú: produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode,
  3. ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie,
  4. postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel,
  5. sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
07. 12. 2004 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 27197× | viac

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Druhá časť

ZÁSADY TRVALO UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A OBHOSPODAROVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A JEJ OCHRANY

06. 12. 2004 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18326× | viac

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Tretia časť

ZMENY DRUHOV POZEMKOV

05. 12. 2004 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 19546× | viac

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Štvrtá časť

OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY PRI NEPOĽNOHOSPODÁRSKOM POUŽITÍ

04. 12. 2004 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25414× | viac

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Piata časť

ŠTÁTNA SPRÁVA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

03. 12. 2004 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16775× | viac

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Šiesta časť

PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

02. 12. 2004 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17801× | viac

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Siedma časť

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01. 12. 2004 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278 | Autor: Národná rada SR | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18867× | viac

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne