Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

23. 04. 2024, meniny má: Vojtech

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - Siedma časť

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

 1. spracovaní bilancie a vykonaní skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
 2. spracovaní projektu rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
 3. vyhodnotení dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodársku pôdu.

§ 27a

Výšku odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktorá nie je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do skupiny 5., 6., 7., 8., 9., ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 28

Spoločné ustanovenie

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 16) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 29

Prechodné ustanovenia

(1) Konania upravené týmto zákonom začaté pred 1. májom 2004 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Rozhodnutia o odňatí vydané pred 1. májom 2004 a udelené súhlasy s návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy zostávajú v platnosti.

(3) Povinnosť platiť odvody za odňatie v splátkach splatných podľa rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydaného pred 1. májom 2004 zaniká k 1. máju 2004.

(4) Vlastníci nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí alebo príslušného povolenia, sú povinní od 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri podľa § 11 a 19 do 1. januára 2015.

(5) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem poľnohospodársky pôdny fond, rozumie sa tým poľnohospodárska pôda.

§ 29a

Konania začaté do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 30

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

 1. zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z.,
 2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 299/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2003 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy konanie o uložení opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: „9) § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 10 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 4 sa slová „poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ nahrádzajú slovami „poľnohospodárskej pôdy“.

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Zákon č. 359/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2012, a ustanovenia čl. I § 20, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Zákon č. 540/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 13. decembra 2008.

Zákon č. 219/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2a) § 9 zákona č. 162/1995 Z. z.
2b) § 12 až 16 a § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
4) § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
7) § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) § 28 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2005 Z. z.
8) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve v znení zákona č. 283/2007 Z. z., zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9) § 8 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z.
9a) § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.
10) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
11) § 22 až 26 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
12a) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
13a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1

k zákonu č. 220/2004 Z. z. KATEGÓRIE A LIMITNÉ HODNOTY

1. Erózia poľnohospodárskej pôdy

Limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii

Tab. č. 1 Hĺbka pôdy ton z 1 ha za rok
plytké pôdy (0, 3 m) 4
stredne hlboké pôdy (0, 3–0, 6 m) 10
hlboké pôdy (0, 6–0, 9 m) 30
veľmi hlboké pôdy (nad 0, 9 m) 40

Limitná hodnota odnosu pôdy pri veternej erózii

Tab. č. 2 Odnos pôdy 40 ton z 1 ha

Reálne hodnoty erózie sa vyčísľujú pomocou modelu „USLE“ alebo sa zisťujú priamym meraním odnosu zeminy.

Predbežná indikácia erózie sa vykonáva priamym zistením eróznych rýh v teréne alebo ich zistením diaľkovým prieskumom pomocou družicových záznamov.

2. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy

Limitné hodnoty objemových hmotností zhutnenej poľnohospodárskej pôdy

Tab. č. 3 Pôdna textúrna kategória
Pôdna
vlastnosť Ílovitá Ílovito-hlinitá Hlinitá Piesočnato- -hlinitá Hlinito- -piesočnatá Piesok
Objemová hmotnosť 1
(g.cm-3) > 1, 25 > 1, 40 > 1, 45 > 1, 55 > 1, 60 > 1, 70
Penetrometrický 2
odpor (MPa)* 2, 8 – 3, 2 3, 2 – 3, 7 3, 7 – 4, 2 4, 5 – 5, 0 5, 5 6, 0
Podľa pôdnej vlhkosti 3
(% hmotnosti) 28 – 24 24 – 20 8 – 16 15 – 13 12 10
Pórovitosť 4
(% objemu) < 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38
Minimálna vzdušná 5
kapacita (% objemu) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
Maximálna kapilárna 6
kapacita (% objemu) > 35 > 35 > 35 – – –

1, 2, 3 – povinné analýzy (1, 2, 3 nad limit = pôda je zhutnená) 4, 5, 6 – odporúčané analýzy (1, 2 resp. 1, 3 nad limit = pôda je zhutnená) (3 nad limit – treba urobiť ďalšie analýzy)

3. Bilancia pôdnej organickej hmoty

Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty sú ohrozované vtedy, keď v bilancii vstupov a výstupov organického uhlíka začnú prevažovať straty a podľa bilančného modelu tento deficit dosiahne hodnotu 2 t Cox . ha-1 na málo humóznych pôdach s obsahom humusu do 1, 5 % a 3 t Cox . ha-1 . rok-1 v pôdach s obsahom humusu nad 1, 5 %.

4. Vápnenie poľnohospodárskej pôdy Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha-1) pre ornú pôdu, ovocné sady, chmeľnice a vinice na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0 – 0, 2 m

Tab. č. 4 pH KCL Druh pôdy
ľahká stredne ťažká ťažká 4, 0 – 4, 1 3, 0 6, 2 7, 7 4, 2 – 4, 3 2, 7 5, 7 7, 2 4, 4 – 4, 5 2, 4 5, 2 6, 6 4, 6 – 4, 7 2, 1 4, 7 6, 1 4, 8 – 4, 9 1, 8 4, 2 5, 5 5, 0 – 5, 1 1, 5 3, 7 5, 0 5, 2 – 5, 3 1, 2 3, 2 4, 4 5, 4 – 5, 5 0, 9 2, 7 3, 9 5, 6 – 5, 7 0, 6 2, 2 3, 3 5, 8 – 5, 9 0, 3 1, 7 2, 8 6, 0 – 6, 1 – 1, 2 2, 2 6, 2 – 6, 3 – 0, 7 1, 7 6, 4 – 6, 5 – 0, 2 1, 1 6, 6 – 6, 7 – – 0, 6 6, 8 – 6, 9 – – – 7, 0 < – – –

Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha-1) pre trvalé trávne porasty na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0, 0 – 0, 2 m

Tab. č. 5 pH KCl Druh pôdy
ľahká stredne ťažká ťažká 3, 0 – 3, 1 3, 4 5, 6 8, 6 3, 2 – 3, 3 3, 0 5, 1 7, 9 3, 4 – 3, 5 2, 6 4, 6 7, 2 3, 6 – 3, 7 2, 2 4, 1 6, 5 3, 8 – 3, 9 1, 8 3, 6 5, 9 4, 0 – 4, 1 1, 5 3, 1 5, 3 4, 2 – 4, 3 1, 2 2, 6 4, 7 4, 4 – 4, 5 0, 9 2, 2 4, 1 4, 6 – 4, 7 0, 6 1, 8 3, 5 4, 8 – 4, 9 0, 3 1, 4 3, 0 5, 0 – 5, 1 – 1, 0 2, 5 5, 2 – 5, 3 – 0, 6 2, 0 5, 4 – 5, 5 – 0, 2 1, 5 5, 6 – 5, 7 – – 1, 0 5, 8 – 5, 9 – – 0, 5 6, 0 < – – –

Príloha č. 2

k zákonu č. 220/2004 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH LÁTOK V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

Limitné hodnoty rizikových látok sú hodnoty najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a stupňa kontaminácie.

Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde

(v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah)

Tab. č. 1 Pôdny druh As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn F piesočnatá, hlinito-piesočnatá 10 0, 4 15 50 30 0, 15 40 25 0, 25 100 400 piesočnato-hlinitá, hlinitá 25 0, 7 15 70 60 0, 5 50 70 0, 4 150 550 ílovito-hlinitá, ílovitá, íl 30 1, 0 20 90 70 0, 75 60 115 0, 6 200 600

1. Stanovenie pôdneho druhu

Pôdny druh Obsah častíc menší ako 0, 01 mm piesočnatá, hlinito-piesočnatá pod 20 % piesočnato-hlinitá, hlinitá 20 – 45 % ílovito-hlinitá, ílovitá, íl nad 45 %

2. Pre limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa musia zohľadniť hodnoty pôdnej reakcie takto:
 1. pre pôdny druh ílovito-hlinitá, ílovitá, íl s pH menej ako 6, 0 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá,
 2. pre pôdny druh piesočnato-hlinitá, hlinitá s pH menej ako 6, 0 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnatá, hlinito-piesočnatá,
 3. pre pôdy s pH menej ako 5, 0 platia pre olovo hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá.
3. Na stanovenie limitných hodnôt rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa odoberajú pôdne vzorky v hĺbkach
 1. 0, 00 – 0, 20 m na orných pôdach,
 2. 0, 05 – 0, 10 m na trvalých trávnych porastoch.

Pri zisťovaní kontaminácie sa musí odobrať najmenej jedna priemerná vzorka z rozlohy 10 ha (najmenej 9 odberových miest) pri homogénnej pôde na pozemku. Pri heterogénnej pôde na pozemku sa berú priemerné vzorky z každej odlišnej časti. Vzorky sa odoberajú osobitne z miest, kde možno predpokladať cudzorodú kontamináciu, napríklad skládky, navážky, aplikovaného kalu.

4. Prevýšenie limitných hodnôt aspoň jednej rizikovej látky prvku v poľnohospodárskej pôde indikuje jej kontamináciu.
5. Pri prevýšení limitnej hodnoty niektorej rizikovej látky a prvku v poľnohospodárskej pôde je povinné zistenie kritickej hodnoty znečistenia.
6. Pri prevýšení limitnej hodnoty znečistenia poľnohospodárskej pôdy pôdna služba
 1. určí kritickú hodnotu znečistenia poľnohospodárskej pôdy,
 2. vypracuje zhodnotenie rizík zo znečistenia poľnohospodárskej pôdy vo vzťahu k poľnohospodárskej produkcii na dotknutej poľnohospodárskej pôde, k podzemným a povrchovým vodám, k možnému ohrozeniu zdravia obyvateľstva, zdravia hospodárskych zvierat a voľne žijúcich zvierat a ekosystémov rastlín,
 3. spracuje návrh na odstránenie znečistenia poľnohospodárskej pôdy a spôsob hospodárenia na nej, ktorý obsahuje
  1. základné identifikačné údaje o poľnohospodárskej pôde,
  2. analýzu stavu poľnohospodárskej pôdy z hľadiska stupňa, rozsahu, charakteru, príčin a zdroja jej znečistenia,
  3. návrh opatrení, ktorými možno znečistenie minimalizovať alebo odstrániť,
  4. ekonomický prepočet finančných nákladov na spracovanie návrhu a realizáciu navrhnutých opatrení.

Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina – kritické hodnoty (v mg/kg suchej hmoty, vo výluhu 1 mol/l dusičnanu amónneho)

Tab. č. 2 Prvok Kritická hodnota
Arzén (As) 0, 4
Meď (Cu) 1, 0
Nikel (Ni) 1, 5
Zinok (Zn) 2, 0
Kadmium (Cd) 0, 1
Olovo (Pb) 0, 1

Tab. č. 3 Anorganické látky Limitná hodnota
Fluór (vodorozpustný) 5, 0 mg/kg

 1. Pre analytické stanovenie limitných hodnôt rizikových prvkov sa použijú na vzduchu vysušené vzorky pôdy, preosiate na jemnozem s veľkosťou častíc pod 2 mm.
 2. Na zistenie obsahu vybraných rizikových prvkov prístupných pre rastliny sa musí použiť vylúhovacia metóda s dusičnanom amónnym.
 3. Stanovenie fluóru sa vykonáva ionovo-selektívnou metódou (ISE).

Limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde (v mg/kg suchej hmoty)

Tab. č. 4 Riziková látka Limitná hodnota
Polycyklické aromatické uhľovodíky (12) 1, 00
naftalene 0, 05
phenanthrene 0, 15
anthracene 0, 05
fluoranthene 0, 30
pyrene 0, 20
benzo(a)anthracene 0, 10
chrysene 0, 10
benzo(b)fluoranthene 0, 10
benzo(k)fluoranthene 0, 05
benzo(a)pyrene 0, 10
indeno(1, 2, 3-cd)pyrene 0, 10
benzo(g, h, i)perylene 0, 05
Chlórované uhľovodíky
Polychlórované bifenyly (6) 0, 05
Chlórované pesticídy (jednotlivo) 0, 5
HCB 0, 02
DDT 0, 015
DDE, DDD 0, 01
Iné pesticídy
Nechlórované (jednotlivo) 1, 00

Nepolárne uhľovodíky
Nepolárne látky (NEL)

0, 10

 1. Kongenéry (IUPAC): 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde

Metódy stanovenia odberu 1) a úpravy 2) pôdnych vzoriek a vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde, ktorými sú

 1. pôdna reakcia 3) (pH/H2O) (pH/KCl),
 2. obsah sušiny a hmotnostného obsahu vody, 4)
 3. obsah uhličitanov, 5)
 4. extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou kráľovskou, 6)
 5. extrakcia ťažkých kovov s dusičnanom amónnym, 7)
 6. kadmium, kobalt, chróm, meď, olovo, nikel, zinok8) a arzén, 9)
 7. celkový obsah ortuti, 10)
 8. polycyklické aromatické uhľovodíky11) (PAU),
 9. polychlórované bifenyly (PCB) a chlórované pesticídy, 12)
 10. pôdny druh, 13)
 11. minerálne oleje, 14)

sa vykonajú podľa odporúčaných platných noriem.

 1. ISO-DIS 10381–5
 2. ISO-11464
 3. ISO 10390
 4. STN ISO 11465
 5. STN ISO 10 693
 6. STN ISO 11 466
 7. DIN 19730:06.97
 8. ISO 11 047
 9. ISO N 373
 10. STN 465735
 11. ISO DIN 13877:06.95
 12. ISO DIN 10382:02.98
 13. E DIN 11277
 14. ISO 11046
Príloha č. 3

k zákonu č. 220/2004 Z. z.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.340009

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne