Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

05. 12. 2023, meniny má: Oto

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách - Zákon č. 330/1991 Zb. - Prvá a druhá časť

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

(aktualizované úplné znenie – stav k 1. 1. 2008)

(o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách)

Autor: Slovenská národná rada
Platnosť od: 19.8.1991
Účinnosť od: 1.1.2008

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 62/1991 strana 1450

PREDPIS JE NADRADENÝ: 465/1991 Zb. 155/1992 Zb. oznámenie o vydaní predpisu MLaVH SR z 30.1.1992 75/1993 Z.z.

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM: 12/1994 Z.z.

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 323/1992 Zb. 293/1992 Zb. 187/1993 Z.z. 180/1995 Z.z. 181/1995 Z.z. 222/1996 Z.z. 80/1998 Z.z. 256/2001 Z.z. 420/2002 Z.z. 518/2003 Z.z. 217/2004 Z.z. 523/2004 Z.z. 549/2004 Z.z. 571/2007 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS: 43/1930 Zb. a n. 59/1947 Zb. SNR 92/1949 Zb. SNR 47/1955 Zb.

57/1955 Ú.v. 27/1958 Ú.v.

OBLASŤ: Pozemkové právo

330/1991 Zb.

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12.júla 1991

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch,

Zmena: 293/1992 Zb. Zmena: 323/1992 Zb. Zmena: 187/1993 Z.z. Zmena: 180/1995 Z.z., 181/1995 Z.z. Zmena: 222/1996 Z.z. Zmena: 80/1998 Z.z. Zmena: 256/2001 Z.z. Zmena: 420/2002 Z.z. Zmena: 518/2003 Z.z. Zmena: 217/2004 Z.z. Zmena: 523/2004 Z.z. Zmena: 549/2004 Z.z. Zmena: 571/2007 Z.z.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Prvý oddiel

Základné ustanovenia

§ 1

Obsah pozemkových úprav

(1) Obsahom pozemkových úprav 1) je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

(2) Pozemkové úpravy zahŕňajú

 1. zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich iných vecných práv 1aa) v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),
 2. technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov.
 1. § 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

1aa) § 151a až 151n a § 602 Občianskeho zákonníka.

§ 2

Dôvody pozemkových úprav

(1) Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak

 1. je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
 2. došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),
 3. má dôjsť inej investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo jeho ucelenej časti,
 4. je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny,
 5. má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,
 6. sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej pôdy,
 7. je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm. 1aaa)

(2) Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a c) až g), nariaďuje ich príslušný obvodný pozemkový úrad.

------------------------------------------------------------------

1aaa) § 3 ods. 2 písm. a) a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

§ 3

Obvod pozemkových úprav

(1) Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav.

(2) Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže sa obvod pozemkových úprav určiť inak. Obvod pozemkových úprav možno určiť aj s prihliadnutím na ucelené lesné časti, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu 1a) (ďalej len „ucelená lesná časť“).

(3) Zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne vykonáva komisia, ktorú zriaďuje obvodný pozemkový úrad. Komisia je zložená z dvoch zamestnancov obvodného pozemkového úradu, jedného zamestnanca správy katastra, jedného zamestnanca obvodného lesného úradu, ak sa v obvode pozemkových úprav nachádzajú lesné pozemky alebo majú vzniknúť lesné pozemky, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu navrhovateľa. Ak je to potrebné, počet členov komisie možno doplniť po jednom zástupcovi z ďalších dotknutých orgánov. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ obvodného pozemkového úradu.

(4) O zmenách obvodu pozemkových úprav, ktoré sú nepatrného rozsahu a v podstate nemenia obvod pozemkových úprav, môže rozhodnúť obvodný pozemkový úrad. Na rozhodnutie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Zmena sa musí písomne oznámiť vlastníkom pozemkov, ktorých sa týka.

------------------------------------------------------------------

1a) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

§ 4

Obvod projektu pozemkových úprav

(1) Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových úprav (ruší sa: okrem pozemkov v zastavanom území obce. 1ab).

(2) Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä pozemky vyhradené pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia výhradných ložísk, chránené územia a ich ochranné pásma, archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability.

(3) Obvod projektu pozemkových úprav tvorí súhrn všetkých pozemkov určených na vykonanie pozemkových úprav. Je ohraničený hranicou, ktorá oddeľuje súvislé územia pozemkov patriacich do pozemkových úprav od súvislých území s pozemkami vyňatými z pozemkových úprav a od pozemkov, ktoré neboli zahrnuté do pozemkových úprav.

(4) Do obvodu projektu pozemkových úprav možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia, ak je to účelné pre vytvorenie súvislého mapového diela; 1ac) postupy uvedené v prvej časti zákona sa na tieto pozemky nepoužijú.

------------------------------------------------------------------

1ab) zrušená zákonom č. 571/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2007 1ac) § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

§ 5

Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy

(1) Zriaďujú sa krajské pozemkové úrady a obvodné pozemkové úrady.

(2) Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:

 1. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
 2. krajské pozemkové úrady,
 3. obvodné pozemkové úrady.

(3) Ministerstvo

 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný obvodnými pozemkovými úradmi a krajskými pozemkovými úradmi,
 2. dáva súhlas na zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu,
 3. je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni krajský pozemkový úrad,
 4. zostavuje návrh rozpočtu krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov a určuje počty zamestnancov týchto úradov,
 5. spracúva stratégiu a koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 6. rozhoduje o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdy.

(4) Krajský pozemkový úrad

 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný obvodnými pozemkovými úradmi,
 2. vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 3. je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni obvodný pozemkový úrad,
 4. zriaďuje alebo zrušuje stále alebo dočasné pracovisko obvodného pozemkového úradu so súhlasom ministerstva,
 5. rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou, 2)
 6. rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4),
 7. rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu, 2a)
 8. udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 9. vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej pôsobnosti.

(5) Obvodný pozemkový úrad

 1. organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
 2. rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
 3. zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
 4. zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci pozemkových úprav,
 5. spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
 6. predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
 7. plní úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu, 3)
 8. zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 9. vydáva údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností,
 10. plní úlohy podľa osobitných predpisov, 3a)
 11. rozhoduje v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
 12. vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu,
 13. vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok,
 14. schvaľuje projekt mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde,
 15. vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav,
 16. môže vykonávať práce podľa § 25 ods. 1.

(6) Krajský pozemkový úrad a obvodný pozemkový úrad plnia ďalej úlohy štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3b)

(6) Krajské pozemkové úrady vykonávajú štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v územných obvodoch uvedených v prílohe.

(7) Obvodné pozemkové úrady vykonávajú štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v územných obvodoch uvedených v prílohe.

(8) Krajský pozemkový úrad je právnická osoba. Krajský pozemkový úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva, ktoré v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné potreby krajských pozemkových úradov a obvodných pozemkových úradov. Krajský pozemkový úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom pozemkovom úrade a v obvodných pozemkových úradoch; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajskom pozemkovom úrade a v obvodných pozemkových úradoch.

(9) Krajský pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta krajského pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(10) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský pozemkový úrad, je prednosta krajského pozemkového úradu.

(11) Obvodný pozemkový úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(12) Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

(13) Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy obvodného pozemkového úradu informovať obvodný pozemkový úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.

(14) Zamestnanci krajských pozemkových úradov, obvodných pozemkových úradov a ministerstva nesmú na účely získania peňažných príjmov vykonávať práce súvisiace s pozemkovými úpravami alebo ochranou poľnohospodárskej pôdy, ktoré ministerstvo, krajský pozemkový úrad alebo obvodný pozemkový úrad objednáva.

------------------------------------------------------------------

 1. § 21b ods.1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2a) § 6 až 17 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z.

 1. Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení zákona č. 571/2007 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 a 5 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. 3b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

§ 6

Účastníci pozemkových úprav

(1) Účastníkmi pozemkových úprav (ďalej len „účastník“) sú

 1. vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem vlastníkov pozemkov podľa § 4 ods. 4, ak nejde o osoby uvedené v písmene d),
 2. nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
 3. vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
 4. fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
 5. investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. d), alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, v ktorej záujme sa pozemkové úpravy vykonávajú,
 6. Slovenský pozemkový fond5) (§ 34 až 36),
 7. správca lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) (ďalej len „správca“),
 8. obec,

(2) Pôvodným pozemkom je pozemok alebo jeho časť, alebo spoluvlastnícky podiel, s ktorým vstupuje vlastník do konania o pozemkových úpravách a ktorý sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav. Pre určenie druhu pozemku platí stav uvedený v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu5b) ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav (§ 8), upresnený podľa komisionálneho zistenia v rámci upresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav.

(3) Ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa niektorý z predpokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).

(4) Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania.

(5) Slovenský pozemkový fond (§ 34 až 36) a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe, alebo tých, ktorí svoje práva neuplatnili (§ 17 ods. 1) a ak neprebieha konanie podľa § 16.

------------------------------------------------------------------

 1. § 4 zákona č. 229/1991 Zb. 5) § 17 zákona č. 229/1991 Zb.

5a) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. 5b) § 34 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Druhý oddiel

Konanie o začatí pozemkových úprav

§ 7

(1) Pozemkové úpravy možno začať ak o to požiada účastník z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde alebo z podnetu obvodného pozemkového úradu. Obvodný pozemkový úrad posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené, začne konanie o pozemkových úpravách.

(2) Pred rozhodnutím o nariadení pozemkových úprav alebo pred rozhodnutím podanom podľa odseku 1 obvodný pozemkový úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) za účelom

 1. preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav,
 2. určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav.

(3) Nariadenie prípravného konania oznámi obvodný pozemkový úrad v dotknutých obciach (ich častiach) verejnou vyhláškou. 6)

(4) V prípravnom konaní obvodný pozemkový úrad najmä

 1. vykoná potrebné zisťovanie,
 2. prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
 3. prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností,
 4. v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia,
 5. zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní vrátane predbežne určených nákladov spojených s pozemkovými úpravami; náklady sa neuvádzajú, ak pozemkové úpravy budú nariadené (§ 2 ods. 2),
 6. v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor, ktorý s príslušným orgánom štátnej správy spolupracuje najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav; prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov. Ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do doby zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje obvodný pozemkový úrad v registri združení účastníkov pozemkových úprav.

(5) Postupy podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až f) sa nepoužijú vtedy, ak ide o dôvod uvedený v § 2 ods. 1 písm. g).
------------------------------------------------------------------

 1. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z..

§ 8

Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav

(1) Obvodný pozemkový úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody, rozhodne o povolení pozemkových úprav podľa § 2 ods.1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, alebo rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) až g). Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje

 1. určenie obvodu pozemkových úprav,
 2. určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
 3. lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
 4. obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26,
 5. zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa § 4 ods.4.

(2) Prílohou rozhodnutia je mapový podklad, ktorý určí obvodný pozemkový úrad.

(3) Obvodný pozemkový úrad v rozhodnutí vyzve účastníkov, aby sa v určenej lehote prihlásili o účasť na pozemkových úpravách na účel spolupráce pri pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva.

(4) Ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), obvodný pozemkový úrad prerokuje ich vykonanie s

 1. poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom,
 2. fyzickou osobou a právnickou osobou, ktoré obhospodarujú pozemok, ktorého sú vlastníkom alebo spoluvlastníkom alebo ku ktorému majú právo správy alebo právo nájmu na základe zmluvy o nájme alebo zákona, alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu (ďalej len „hospodársky subjekt“).

(5) V rozhodnutí podľa odseku 3 vyzve obvodný pozemkový úrad vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu, aby mu oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik, lesný podnik a hospodársky subjekt v likvidácii.

(6) Obvodný pozemkový úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti6aa) na určenie osoby, ktorá ich bude v konaní o pozemkových úpravách zastupovať. Ak vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti takúto osobu neurčia, túto funkciu vykonáva predseda spoločenstva, 6ab) alebo Slovenský pozemkový fond alebo správca.

(7) Ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou. 6)

(8) Proti rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 nie je prípustný opravný prostriedok.
------------------------------------------------------------------

 1. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6aa) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z. 6ab) § 20 ods. 3 zákona č. 181/1995 Z. z.

§ 8a

Zastavenie konania

(1) Ak sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav, môže obvodný pozemkový úrad zastaviť konanie.

(2) Ak ani po prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy, obvodný pozemkový úrad konanie zastaví. Pri nariadení pozemkových úprav sa konanie nezastaví.

(3) Rozhodnutie o zastavení konania sa doručuje verejnou vyhláškou. Proti rozhodnutiu o zastavení konania, ktoré bolo nariadené podľa § 2 ods. 2, sa nemožno odvolať.

§ 8b

Jednoduché pozemkové úpravy

(1) Obvodný pozemkový úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Pri návrhu nového usporiadania v obvode projektu pozemkových úprav navrhovaný rozsah spoločných zariadení a opatrení má len doplnkovú funkciu k existujúcim spoločným zariadeniam a opatreniam a nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie.

(2) Ak obvodný pozemkový úrad nariadi vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), úvodné podklady a návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracujú pre jednotlivé etapy vyplývajúce z rozsahu a následkov živelnej pohromy.

Tretí oddiel

Konanie o pozemkových úpravách

§ 9

Úvodné podklady

(1) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad začne práce na

 1. prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc obvodu pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v rámci operátu obvodu projektu pozemkových úprav,
 2. aktualizovaní bonitovaných pôdnoekologických jednotiek,
 3. vyhotovovaní súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určení hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav, vyhotovovaní zoznamu vlastníkov, užívateľov pozemkov a osôb podľa § 6 ods. 1 písm. d), ktoré sú obsahom registra pôvodného stavu,
 4. obstarávaní ďalších podkladov a súborov informácií potrebných na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v obvode projektu pozemkových úprav v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja v rámci návrhu miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.

(2) Obvodný pozemkový úrad v obvode projektu pozemkových úprav zostaví, zverejní a schváli register pôvodného stavu, ktorý sa skladá z údajov o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim ku dňu, ktorý určí obvodný pozemkový úrad; zmeny právnych vzťahov, ku ktorým došlo po schválení registra pôvodného stavu, obvodný pozemkový úrad vyznačí v registri pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností.6b)

(3) Hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav sa určí podľa druhu pozemku vedeného v katastri nehnuteľností spresneného na základe komisionálneho zistenia (§ 3 ods. 3) v rámci spresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 6 ods. 2) a podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek.

(4) Ak ide o pozemky uvedené v § 4 ods. 4, hodnota pozemku a hodnota trvalého porastu na ňom sa neurčuje.

(5) Bonitovaná pôdnoekologická jednotka je základnou mapovou a hodnotovou jednotkou bonitácie poľnohospodárskych pôd Slovenskej republiky;6c) vlastnosti pôdnoekologickej jednotky sú vyjadrené sedemmiestnym číselným kódom.

(6) Ak sa pri vyrovnaní v nových pozemkoch zachová druh pôvodného pozemku (§ 6 ods. 2), hodnota trvalých porastov sa nemusí určiť.

(7) Ak pri vyrovnaní v nových pozemkoch nie sú zachované druhy pozemkov, hodnota trvalých porastov, ktorá bude obsahom registra nového stavu (§ 12a), stanoví sa podľa § 43 ods. 2.

(8) Hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení, určí sa podľa druhu a bonity priľahlých pozemkov. To sa vzťahuje aj na spoločné zariadenia a opatrenia plánované v projekte pozemkových úprav.

(9) Obvodný pozemkový úrad vypracuje na účely pozemkových úprav návrh miestneho územného systému ekologickej stability6d) ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav je súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Ak bol pre územie v obvode pozemkových úprav vyhotovený a schválený dokument miestneho územného systému ekologickej stability, podkladom pre všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je tento dokument.

(10) Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obsahujú

 1. prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, najmenej v rozsahu podľa odseku 11 a z toho vyplývajúceho verejného záujmu podľa § 1,
 2. návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia, 6e)
 3. vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.6f)

(11) V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy a rozbory

 1. dopravných pomerov a technického vybavenia územia,
 2. územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
 3. rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zachovania a zvyšovania jej úrodnosti a produkčných schopností a ochrany pred znehodnotením,
 4. požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
 5. potreby úpravy vodného režimu,
 6. zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
 7. súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.

(12) Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav predloží obvodný pozemkový úrad na prerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení.

(13) Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené lesné hospodárske plány.6a)

(14) Obvodný pozemkový úrad predloží správe katastra technickú dokumentáciu 6fa) o priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav, ktorá sa prevezme do katastra nehnuteľností.

(15) Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza pozemkom evidovaným na katastrálnej mape, pozemok sa rozdelí na základe rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav.

(16) Pri riešení pozemkových úprav na nepoľnohospodárskej pôde a nelesnej pôde6fb) začatých po 1. septembri 2004 sa na určenie hodnoty pozemku použije osobitný predpis6fc) okrem pozemkov uvedených v odseku 8 a pozemkov, ktoré pred nariadením alebo povolením pozemkových úprav tvorili poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky.

------------------------------------------------------------------

6c) § 2 a 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 begin_of_the_skype_highlighting              162/1995      end_of_the_skype_highlighting Z. z. 6d) § 54 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 6e) Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 6f) § 139a zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 6fa) § 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 6fb) Príloha č. 2 k vyhláške č. 79/1996 Z. z. 6fc) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

§ 10

Prerokúvanie úvodných podkladov

(1) Obvodný pozemkový úrad zverejní register pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí register pôvodného stavu združeniu účastníkov. Zároveň doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch vlastníka a porastoch na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem§ 9 ods. 6 vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote.

(2) Účastníci môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 obvodnému pozemkovému úradu písomné námietky v lehote do 30 dní.

(3) Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu sa postupuje podľa § 16 ods. 2 až 4. Ak sa námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku a porastov, rozhodne o nich obvodný pozemkový úrad. Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad register pôvodného stavu schváli.

(4) Obvodný pozemkový úrad zverejní všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní, doručí ich združeniu účastníkov a vyzve účastníkov pozemkových úprav, aby sa k návrhu vyjadrili do 30 dní.

(5) Obvodný pozemkový úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. Dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.

(6) Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou.

(7) Obvodný pozemkový úrad môže po schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav zabezpečiť výstavbu spoločných zariadení a opatrení v rámci schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Schválením zásad na umiestnenie nových pozemkov vzniká štátu alebo obci právo užívania pozemkov navrhovaných na výstavbu spoločných zariadení a opatrení, z ktorého vyplýva právo uskutočňovať vo verejnom záujme6g) výstavbu spoločných zariadení a opatrení.

(8) Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby, 6h) ak ide o prípady uvedené v § 12 ods. 4 písm. a) až d), rozhodnutie o využívaní územia 6i) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy 6j) a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku. 6k)

(9) Ak ide o nariadené pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), postupnosť spracúvania etáp úvodných podkladov sa riadi potrebami odstraňovania dôsledkov, prevenciou následkov a časovým harmonogramom stanoveným komisiou podľa odseku 10. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad zverejní na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní; lehota na podanie námietok voči všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo doručenia.

(10) Ak ide o pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Schválením všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vzniká štátu, obci alebo inej osobe, ktorá spravuje majetok štátu alebo obce, právo uskutočňovať vo verejnom záujme výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení.
-----------------------------------------------------------------

6g) § 108 ods. 2 písm. b), d) a k) zákona č. 50/1976 Zb. 6h) § 39a zákona č. 50/1976 Zb. 6i) § 39b zákona č. 50/1976 Zb. 6j) § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6k) § 7 zákona č. 326/2005 Z. z.

§ 11

Vyrovnanie

(1) Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom obvodný pozemkový úrad musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 7.

(2) Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch (ďalej len „nový pozemok“). Obvodný pozemkový úrad pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov. Prihliada sa najmä na

 1. prírodné podmienky,
 2. vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, lesných podnikov a hospodárskych subjektov,
 3. pomer jednotlivých druhov pozemkov 7) (kultúr) v obvode pozemkových úprav,
 4. vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov,
 5. záujmy ochrany životného prostredia,
 6. územnoplánovaciu dokumentáciu.

(3) Nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav. Nové určenie hodnoty takéhoto pozemku sa vykoná v rámci aktualizácie registra pôvodného stavu.

(4) Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.

(5) Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent výmery pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.

(6) Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané kritériá uvedené v odseku 3.

(7) Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu v poradí pôvodné neknihované pozemky, ďalšie pozemky štátu a pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa § 12 ods. 7.

(8) Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu do výmery 400m2 vrátane trvalých porastov na nich, poskytne sa v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

(9) Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k lesným pozemkom do výmery 2 000 m2 vrátane lesných porastov na nich sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi správcom a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

(10) Ak sa pozemok nachádza za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany a nie je vo vlastníctve štátu a vlastník požiada o vyrovnanie v peniazoch, postupuje sa podľa osobitného predpisu; 7b) tento postup sa vzťahuje len na prípady uvedené v odsekoch 8 a 9.

(11) Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po doručení tohto súhlasu obvodnému pozemkovému úradu nemožno súhlas odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník vyrovnanie v peniazoch podľa odsekov 8 až 10, sa nesmú previesť ani zaťažiť. To neplatí, ak ich nadobudol Slovenský pozemkový fond alebo správca podľa odseku 17. Na návrh obvodného pozemkového úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami okrem prípadov uvedených v odseku 17. Ak je pozemok zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie vlastníkovi po zohľadnení práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch.

(12) Na účel pozemkových úprav rozhodnutím obvodného pozemkového úradu môžu sa zriadiť alebo zaniknúť iné vecné práva k pozemku. 1aa) Pri zriadení iného vecného práva obvodný pozemkový úrad určí mieru zohľadnenia ujmy v rozdeľovacom pláne.

(13) Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, môžu sa rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti. 7c)

(14) Na účel pozemkových úprav rozhodnutím obvodného pozemkového úradu možno zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.

(15) Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov do 400 m2 a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. to neplatí, ak ide o pozemky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis7d).Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa vychádza z prevažujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezohľadňuje.

(16) Ak ide o pozemky tvoriace lesný pôdny fond, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 15 je 2 000 m2.

(17) Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu na účel pozemkových úprav môže kúpiť pozemky 7e) alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom v obvode pozemkových úprav uvedených v odsekoch 8 a 9 na účel vytvorenia väčších celkov alebo pre potreby štátu, ak ich vlastníci ponúknu na predaj alebo ak vlastníci súhlasia s predajom. Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu môže kupovať aj ďalšie pozemky, ak ich vlastníci ponúknu na odpredaj. Cena pozemku a trvalého porastu na ňom sa určí podľa osobitného predpisu. 7d)

(18) Obvodný pozemkový úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok obvodný pozemkový úrad dohodne so združením účastníkov zásady na umiestnenie nových pozemkov.

(19) Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov uvedených v odseku 21, nadobudne obec, v ktorej obvode sa pozemky nachádzajú, za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. Ak ide o špecifické spoločné zariadenie a opatrenie, obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav.

(20) Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom. 7f) Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

(21) Pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability 7g) regionálneho a nadregionálneho charakteru, ako aj pozemky na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení slúžiacich vodnému hospodárstvu, najmä malých vodných nádrží, úprav tokov, závlahových zariadení a odvodňovacích zariadení poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát okrem prípadov, ak obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov. 7ga)

(22) Obmedzenie vyplývajúce z osobitných predpisov 7h) preberá na seba vlastník nového pozemku.

(23) Zásady na umiestnenie nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Zásady sa zverejnia verejnou vyhláškou a doručia známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.

(24) Ak sú pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu pozemkových úprav podľa § 4 ods. 2 a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve štátu alebo obce, alebo vyššieho územného celku, ako sú cestné komunikácie, železnice a vodné plochy vybudované do 24. júna 1991, môže Slovenský pozemkový fond alebo správca poskytnúť vlastníkovi iný pozemok vo vlastníctve štátu alebo vyrovnanie v peniazoch podľa osobitného predpisu. 7d). Určenie druhu pozemku sa vykoná podľa stavu v čase pred jeho zastavaním v hodnote platnej v čase nariadenia alebo povolenia pozemkových úprav.

(25) Pri vyrovnaní za trvalé porasty podľa § 9 ods. 7 nový vlastník, ktorý nadobudne trvalé porasty, v lehote určenej v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav zaplatí hodnotu trvalého porastu Slovenskému pozemkovému fondu. V lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav Slovenský pozemkový fond vyplatí náhradu v peniazoch vlastníkovi, ktorému nárok vznikol podľa § 9 ods. 7.

(26) Ak sa v katastrálnom území, v ktorom prebieha konanie o pozemkových úpravách, nenachádzajú pozemky vo vlastníctve štátu v rozsahu potrebnom pre spoločné zariadenia a opatrenia, Slovenský pozemkový fond použije prednostne postup podľa odseku 17.
------------------------------------------------------------------

7a) § 14 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 7b) § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. 7c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z. 7d) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav. 7e) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 419/2002 Z. z. 7f) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. 7g) § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. 7ga) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 7h) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 12

Projekt pozemkových úprav

(1) Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a dohodnutých zásad pre umiestnenie nových pozemkov (§ 11 ods. 18) obvodný pozemkový úrad zadá vypracovanie projektu pozemkových úprav.

(2) Projekt pozemkových úprav sa skladá

 1. zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách,
 2. z úvodných podkladov (§ 9),
 3. z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje geodetické a popisné údaje v členení na
 1. zásady na umiestnenie nových pozemkov, „, v druhom bode sa vypúšťajú slová "(grafická a písomná časť vrátane registra nového stavu)“ a vypúšťa sa tretí bod.
 2. plány verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plány spoločných zariadení a opatrení (odsek 4) v nadväznosti na návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia na účel pozemkových úprav,
 3. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch,

(3) Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia, sú:

 1. zariadenia na rekreáciu,
 2. športové zariadenia,
 3. zariadenia na dodávku pitnej vody,
 4. čistenie odpadových vôd,
 5. skládky tuhého komunálneho odpadu,
 6. ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.

(4) Spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:

 1. cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),
 2. protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),
 3. opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň),
 4. vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),
 5. ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

(5) Obvodný pozemkový úrad po dohode s obcou v projekte pozemkových úprav vymedzí plochy na iné činnosti, ako je poľnohospodárska výroba, ak to vyžaduje súčasný stav alebo budúci rozvoj obce, a určí sa postup ich využitia.

(6) Obvodný pozemkový úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis. Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný.

(7) Súčasťou projektu pozemkových úprav je plán využitia súčasných a zriaďovania nových zariadení a opatrení slúžiacich verejným alebo spoločným hospodárskym záujmom účastníkov a obci. Obsahuje najmä usporiadanie druhov pozemkov primerané prírodným podmienkam a funkčnej spätosti prírodných procesov v určitom krajinnom priestore, úpravu cestnej siete a úpravu vodohospodárskych pomerov, zúrodňovanie, zachovanie a tvorbu krajinnej zelene, ochranu archeologických nálezísk, podmienky pre poľovnú zver, spoločné pasienky a opatrenia potrebné na umožnenie obhospodarovania náhradných pozemkov, ich zveľadenie, ochranu pred škodlivými účinkami iných prírodných faktorov (napr. veternej a vodnej erózie) a civilizačných vplyvov, ako aj na ochranu životného prostredia pred škodlivými účinkami poľnohospodárskych technológií.

(8) Potrebu pozemkov na spoločné zariadenia a opatrenia znášajú všetci účastníci, a to podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k hodnote všetkých pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 11 ods. 3).Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku plochy pozemkov v dôsledku nového merania. Pozemky na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje štát. Pozemky na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejde do vlastníctva alebo správy pozemok určený na verejné zariadenia a opatrenia.

(9) Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] a zásad pre umiestnenie nových pozemkov (§ 11 ods. 23). Rozdeľovací plán má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu).

(10) Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby bol dostatočným podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a aby obsahoval údaje katastra nehnuteľností.

§ 12a

Pred schválením projektu pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad aktualizuje obvod pozemkových úprav a register pôvodného stavu tak, aby údaje v registri pôvodného stavu a údaje v registri nového stavu boli v súlade.

§ 13

Schválenie projektu pozemkových úprav

(1) Obvodný pozemkový úrad doručí projekt pozemkových úprav združeniu účastníkov a zverejní ho v obci (jej časti) na vhodnom mieste na 30 dní. Súčasne doručí každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu.

(2) Účastníci a združenie účastníkov môžu podať obvodnému pozemkovému úradu proti projektu pozemkových úprav a výpisu z rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu námietky do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.

(3) Ak nie sú podané námietky, obvodný pozemkový úrad projekt pozemkových úprav schváli.

(4) Obvodný pozemkový úrad prerokuje podané námietky do 90 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a účastníkmi. Ak sa námietky pri prerokúvaní nevybavia, obvodný pozemkový úrad ich predloží na rozhodnutie krajskému pozemkovému úradu, ktorý o nich rozhodne.

(5) Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, projekt pozemkových úprav schváli obvodný pozemkový úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.

(6) Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa § 2 ods. 2, súhlas účastníkov pozemkových úprav s projektom pozemkových úprav nie je potrebný. Obvodný pozemkový úrad projekt pozemkových úprav schváli po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada.

(7) Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odsek 3, 5 a 6) sa oznamuje sa verejnou vyhláškou. 6)
------------------------------------------------------------------

 1. § 26 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok).

Štvrtý oddiel

Vykonanie projektu pozemkových úprav

§ 14

(1) Po schválení projektu pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

(2) Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad určí termín, ku ktorému sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pozastaví správa katastra na základe výzvy obvodného pozemkového úradu zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 90 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.

(3) Ak to vyžaduje verejný záujem a nezmarí sa tým účel pozemkových úprav, môže obvodný pozemkový úrad po schválení projektu pozemkových úprav meniť alebo dopĺňať rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Zmeny sa prerokúvajú s účastníkmi, ktorých sa zmena týka. Na riešenie zmien a doplnkov sa primerane použijú ustanovenia § 12.

(4) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí nadobudne sa vlastníctvo 9) k novým pozemkom (§ 11 ods. 2) alebo právo na vyrovnanie v peniazoch, prípadne v cenných papieroch podľa rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav a rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností. 10) Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav oznámi verejnou vyhláškou obvodný pozemkový úrad. Proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa nemožno odvolať.

(5) Projekt pozemkových úprav je záväzný pre

 1. všetkých účastníkov pozemkových úprav,
 2. rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskou pôdou,
 3. zmeny druhu pozemku.

(6) Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.

(7) V záujme plynulého prechodu hospodárenia v novom usporiadaní môže obvodný pozemkový úrad na žiadosť vlastníka schváliť umiestnenie nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich už po dohodnutí zásad umiestnenia nových pozemkov (§ 11), ak ide o vlastníka, ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný alebo v jeho nespornej časti. Schválenie sa oznamuje verejnou vyhláškou.

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.
------------------------------------------------------------------

 1. § 133, § 135 a § 489 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z..

11a) § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

Piaty oddiel

§ 15

zrušený zákonom č. 571/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2008.

Šiesty oddiel

Preukazovanie vlastníctva k pozemkom

§ 16

(1) Vlastníctvo pozemkov sa zisťuje v súčinnosti obvodného pozemkového úradu s príslušnými orgánmi, združením účastníkov a účastníkmi z údajov katastra nehnuteľností, pozemkovej knihy alebo iných verejných kníh, právnych listín alebo iných prostriedkov, ktorými možno objasniť skutočný stav veci.

(2) Ak pri spracúvaní úvodných podkladov pozemkových úprav vykonávajúcich z dôvodu uvedeného v § 2 písm.a) niekto o sebe tvrdí, že je vlastníkom pozemku alebo má k nemu iné právo a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou (ďalej len „domnelý vlastník“), obvodný pozemkový úrad ho odkáže na konanie pred súdom;obdobne sa postupuje pri spore o vlastníctvo k pozemkom. Ak do zostavenie registra pôvodného stavu súd nerozhodne, obvodný pozemkový úrad zapíše ako oprávneného domnelého vlastníka. Ak ide o spor, zapíše toho, komu svedčí posledný zápis v katastri nehnuteľností alebo v pozemkovej knihe, alebo posledného užívateľa; obvodný pozemkový úrad zároveň v registri pôvodného stavu poznačí prebiehajúce súdne konanie.

(3) Na základe žiadosti domnelého vlastníka obvodný pozemkový úrad pre potreby tohto zákona rozhodnutím môže uznať vlastníctvo pozemkov tejto osobe, ak

 1. predloží rozhodnutie o dedičstve alebo zmluvu, ktorou dokladá vlastnícke práva, doklad o zmluve alebo doklad o inom právnom úkone o nadobudnutí vlastníctva touto osobou alebo jej právnym predchodcom, ak nedošlo k právne účinnému prevodu len pre nedostatok zápisu do pozemkovej knihy,
 2. preukáže, že v skutočnosti došlo k deľbe užívania nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi alebo k výmene pozemkov a k prevodu nedošlo len preto, že nebol zachovaný predpísaný úradný postup,
 3. preukáže, že sám alebo jeho právny predchodca mal pozemky, porasty alebo iný majetok v držbe a doklad o vlastníctve nemôže predložiť, pretože buď nebolo realizované zápisové konanie, alebo že došlo k strate alebo poškodeniu alebo zničeniu katastrálnych alebo pozemkových operátov.

(4) Vlastníctvo podľa odseku 3 možno uznať, len ak vo veci neprebieha konanie na súde a ide o pozemok v užívaní domnelého vlastníka vrátane tých prípadov, keď domnelý vlastník alebo jeho právny predchodca združil pozemok do jednotného roľníckeho družstva alebo vzniklo k nemu poľnohospodárskemu a lesnému podniku alebo hospodárskemu subjektu iné užívacie právo podľa osobitných predpisov. 15)

(5) Pri určovaní vlastníctva podľa odseku 3 obvodný pozemkový úrad vychádza z podkladov predložených žiadateľom. Ak ide o pozemky vo vlastníctve fyzických osôb v užívaní poľnohospodárskych a lesných podnikov, najmä bývalých výkonných roľníkov, prihliada aj na doklady o iných právnych úkonoch a opatrenia štátnych orgánov, dotýkajúcich sa majetkovoprávnych otázok. Obvodný pozemkový úrad rozhodne s prihliadnutím na všetky okolnosti. Ak nie je podmienkou na výkon pozemkového vlastníctva iné, obvodný pozemkový úrad určí vlastníctvo len ako výšku nároku na vyrovnanie; nároky na vyrovnanie takto určené tvoria osobitnú časť registra pôvodného stavu.

(6) Na návrh toho, kto má na tom právny záujem, rozhodnutie obvodného pozemkového úradu podľa odseku 3 preskúmava súd. 15a) 8)

(7) Na spory o vlastnícke práva k nehnuteľnostiam je príslušný súd.
------------------------------------------------------------------

 1. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

§ 19 ods. 2 a 3 zákona č. 229/1991 Zb.

 1. § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.

15a) § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.

§ 17

(1) Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu obvodný pozemkový úrad zistí pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje práva neuplatnil a neprebieha konanie podľa § 16, vykonáva práva vlastníka k týmto pozemkom namiesto neho do doby prihlásenia sa vlastníka v konaní o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond alebo správca. Zoznam týchto pozemkov je osobitnou časťou registra pôvodného stavu.

(2) Vlastníkovi pozemkov, ktorý sa neprihlásil o účasť na pozemkových úpravách podľa § 8 ods. 3, obvodný pozemkový úrad oznámi, že ho v konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo správca. Súčasne ho upozorní, že dodatočne uplatnené požiadavky na určenie nových pozemkov sa nebudú v projekte zohľadňovať.

(3) Po schválení registra pôvodného stavu zostáva zoznam podľa odseku 1 prístupný na obvodnom pozemkovom úrade a obecnom úrade na verejné nahliadnutie počas desať rokov.

Siedmy oddiel

Náklady pozemkových úprav

§ 18

(1) Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g) uhrádza štát. Výšku nákladov určí obvodný pozemkový úrad.

(2) Náklady spojené s pozemkovými úpravami povolenými správnym orgánom [§ 2 ods. 1 písm. b)] uhrádza štát. Na tieto náklady prispieva sumou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom združenie účastníkov, ktoré príspevok rozdelí na jednotlivých účastníkov podľa hodnoty nových pozemkov a výhod účastníkov z vykonania pozemkových úprav. Ak účastníci konania nesúhlasia s rozdelením príspevkov, rozdelí ich obvodný pozemkový úrad.

(3) Spoločné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní obec, v ktorej obvode sa nachádzajú, okrem spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 11 ods. 21 , ktoré vlastní štát okrem prípadov, ak obvodný pozemkový úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a ich správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov 7ga).

(4) Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav hradí obec. Členovia tohto združenia môžu na túto činnosť prispieť finančnou čiastkou obci na osobitný účet. Nevyčerpané finančné prostriedky po ukončení pozemkových úprav sú príjmom obce.

(5) Ak účastník porušením tohto zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových úprav, je povinný ich uhradiť. Výšku nákladov po prerokovaní so združením účastníkov určí obvodný pozemkový úrad.

§ 19

(1) Náklady na údržbu a prevádzku spoločných zariadení a opatrení uhrádza ich vlastník.

(2) Ak spoločné zariadenia a opatrenia slúžia aj tretím osobám, ktorými sú majitelia rekreačných zariadení a priemyselných podnikov, prispievajú tieto osoby na náklady uvedené v odseku 1. Ak nedôjde k dohode o výške príspevku, určí ho na návrh vlastníka spoločného zariadenia a opatrenia obvodný pozemkový úrad.

(3) Na náklady uvedené v odseku 1 prispieva štát z prostriedkov na podporu poľnohospodárstva, rozvoj oblastí a ochranu a tvorbu životného prostredia. V rámci takto určenej sumy môže štát prevziať záruku na úver poskytnutý osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2. Podrobnosti o príspevku štátu na náklady uvedené v odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(4) Pri posudzovaní požiadaviek na štátnu podporu opatrení na ochranu, využitie a zveľaďovanie pôdy z prostriedkov uvedených v odseku 3 sa posudzujú prednostne opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť v katastrálnych územiach, kde je schválený projekt pozemkových úprav podľa tohto zákona, ak nie sú zreteľahodné dôvody pre iný postup.

§ 20

Náklady na pozemkové úpravy vyvolané potrebami uplatnenia iných hospodárskych záujmov, ako je hospodárenie na pôde uhradí s výnimkou osobných a vecných nákladov štátnych orgánov ten, v záujme ktorého boli pozemkové úpravy vykonané. To platí aj pri dôvodoch pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. c).

§ 21

Ak je na dosiahnutie účelu pozemkových úprav nevyhnutné premiestniť hospodárske budovy alebo zničiť či znehodnotiť iné hospodárske hodnoty, nahradia sa zvýšené náklady alebo ujma ich vlastníkovi podľa § 18 a 20. To neplatí na postupy uvedené v § 15.

§ 22

Prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona sú oslobodené od poplatkov a daní inak s nimi spojených. Obdobne sú oslobodené úkony podľa tohto zákona od správnych poplatkov.

Ôsmy oddiel

Združenie účastníkov

§ 23

(1) Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav [§ 8 ods. 1 písm. c)]. Združenie účastníkov najmä

 1. spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania,
 2. v určenom rozsahu sa podieľa na financovaní projektu pozemkových úprav, ak nejde o prípady, keď náklady uhrádza v celom rozsahu štát podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g).

(2) Výsledky hlasovania orgánov združenia účastníkov pri plnení jeho úloh neobmedzujú použitie opravných prostriedkov jednotlivých účastníkov v konaní o pozemkových úpravách.

(3) Pred ustanovením združenia účastníkov môže obvodný pozemkový úrad a obec zvolať účastníkov na prerokovanie obvodu pozemkových úprav, pozemkov z nich vyňatých a dôvodov pozemkových úprav.

§ 24

(1) Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva obvodný pozemkový úrad a obec po nariadení alebo povolení pozemkových úprav verejnou vyhláškou. 6)

(2) Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať.

(3) Na činnosť združenia účastníkov dohliada obvodný pozemkový úrad.

(4) Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo obvodný pozemkový úrad. Obvodný pozemkový úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.

(5) Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie.

(6) Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná. Člen predstavenstva a odbornej sekcie má voči združeniu účastníkov právo na náhradu nákladov, ktoré pri výkone jeho funkcie vzniknú, a právo na primeranú náhradu za stratu času.

(7) Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov.

(8) Združenie účastníkov zaniká uznesením zhromaždenia účastníkov po vybudovaní všetkých v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení.

(9) Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom obvodnom pozemkovom úrade.

(10) Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

 1. názov združenia účastníkov,
 2. sídlo združenia účastníkov,
 3. orgány združenia účastníkov,
 4. dátum zápisu a výmazu,
 5. dátum vzniku a zániku združenia.

(11) Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.
------------------------------------------------------------------

 1. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Deviaty oddiel

Spoločné ustanovenia o pozemkových úpravách

§ 25

(1) Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva krajským pozemkovým úradom alebo obvodným pozemkovým úradom.

(2) Práce spojené s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky pre tieto činnosti podľa osobitného predpisu 16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva krajským pozemkovým úradom alebo obvodným pozemkovým úradom.

(3) Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa overia autorizačne podľa osobitného predpisu. 16a) Úradné overenie geodetických činností sa vykoná po vytýčení a označení lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav pred schválením (potvrdením) vykonania projektu pozemkových úprav obvodným pozemkovým úradom.

(4) Ak tieto práce vykonáva obvodný pozemkový úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, nahrádza oprávnenie vydané ministerstvom na projektovanie pozemkových úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)] splnenie kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu. 16b)

(5) Príslušné orgány a organizácie poskytujú bezplatne obvodnému pozemkovému úradu a osobe oprávnenej podľa odseku 1 potrebné úradné podklady a informácie z oblasti katastra nehnuteľností, lesného hospodárstva, územného plánovania, ekológie a ďalšie. Potrebné podklady a informácie poskytujú aj účastníci pozemkových úprav. Obvodný pozemkový úrad môže vyžiadať aj spracovanie znaleckého posudku alebo expertízy.

(6) Zamestnanci obvodného pozemkového úradu a osoby uvedené v odseku 1 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení v potrebnom rozsahu vstupovať na pozemky v obvode pozemkových úprav alebo na pozemky s nimi súvisiace, vykonávať na nich potrebné práce a umiestňovať na nich geodetické značky.
------------------------------------------------------------------

 1. § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 533/2003 Z. z. 16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 16b) § 14 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 25a

Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav

(1) Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1 sa preukazuje osvedčením.

(2) Žiadateľ o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 v žiadosti uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

 1. doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo poľnohospodárskeho smeru so zameraním na záhradníctvo a krajinné inžinierstvo alebo prírodovedného smeru so zameraním na životné prostredie a geografiu, banskomeračského zamerania hlbinného zamerania; ustanovenie osobitného predpisu16ba) tým nie je dotknuté,
 2. doklad o odbornej praxi v oblasti pozemkových úprav v trvaní najmenej troch rokov,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

(4) Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ v žiadosti o vydaní osvedčenia neuviedol všetky údaje podľa odsekov 2 a 3, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní chýbajúce údaje doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote chýbajúce údaje nedoplní, ministerstvo konanie zastaví.

(5) Ministerstvo vydá osvedčenie podľa odseku 1 fyzickej osobe, ktorá

 1. je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktoré sa požaduje vydanie osvedčenia,
 2. úspešne vykonala skúšku po absolvovaní odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1.

(6) Odbornú prípravu zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.

(7) Skúška podľa odseku 5 písm. b) sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.

(8) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Ak účastník na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát, najneskôr do jedného roka odo dňa prvého vykonania skúšky.

(9) Držiteľ osvedčenia musí každých päť rokov opakovať odbornú prípravu a vykonanie skúšky.

(10) Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne, ak

 1. prestane spĺňať podmienku podľa odseku 5 písm. a),
 2. sa nezúčastnila na opakovanej odbornej príprave a skúške podľa odseku 9,
 3. oznámila písomne ministerstvu skončenie činnosti, na ktorú jej bolo osvedčenie vydané.

(11) Evidenciu osvedčení podľa odseku 1 vedie ministerstvo.
------------------------------------------------------------------

16ba) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

§ 26

Po nariadení prípravného konania až do schválenia projektu pozemkových úprav možno rozhodnúť o obmedzení účastníkov pozemkových úprav, najmä meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, meniť alebo zrušiť vodohospodárske zariadenia, stavby na dotknutých pozemkoch, vinice, chmeľnice, ovocné sady, stromovú zeleň v krajine, prevádzať pozemky z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho fondu a robiť podobné zásahy do usporiadania pôdneho fondu len so súhlasom obvodného pozemkového úradu. Rozsah týchto obmedzení určí obvodný pozemkový úrad rozhodnutím. Ak boli vykonané zmeny v rozpore s rozhodnutím o obmedzení, nemusia sa tieto zmeny v konaní o pozemkových úpravách zohľadňovať. Ak rozhodnutie o obmedzení účastníkov pozemkových úprav nie je súčasťou rozhodnutia podľa § 8, oznamuje sa verejnou vyhláškou. Obmedzenia sa nevzťahujú na vlastníkov pozemkov uvedených v § 4 ods. 4.

§ 27

Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti zabezpečuje obvodný pozemkový úrad podľa osobitného predpisu. 16c)
------------------------------------------------------------------

16c) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 28

Obvodný pozemkový úrad nariadi do troch mesiacov od účinnosti tohoto zákona prípravné konanie z dôvodu uvedeného v § 2 písm.a) v každom katastrálnom území v jeho územnom obvode.

§ 29

(1) V konaní o pozemkových úpravách podľa § 28 obvodný pozemkový úrad rozhodne na návrh užívateľov pozemkov v záhradkových alebo chatových osadách zriadených podľa doterajších predpisov, 17) ak sa užívatelia nedohodnú s vlastníkmi inak, že tieto pozemky prechádzajú do vlastníctva užívateľov za náhradu. Doterajším vlastníkom týchto pozemkov vzniká nárok na vyrovnanie podľa § 11 s výnimkou, ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu, za ktoré patrí finančná náhrada.

(2) Noví vlastníci podľa odseku 1 uhradia cenu pozemkov pozemkovému fondu.
------------------------------------------------------------------

 1. § 52 až 58 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky FMTIR č. 45/1979 Zb.

§ 30

(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia pre konanie vo veciach pozemkových úprav všeobecné predpisy o správnom konaní. 18)

(2) Konanie o pozemkových úpravách musí byť z dôvodu účelnosti a hospodárnosti spojené s postupom orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností pri zakladaní a vedení katastra nehnuteľností v súlade so skutočným stavom. 19)
------------------------------------------------------------------

 1. Zákon č. 71/1967 Zb. 19) § 3 zákona č. 22/1964 Zb.

§ 31

Všeobecne záväzné právne predpisy o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 20) zostávajú nedotknuté.
------------------------------------------------------------------

 1. Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.

Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

DRUHÁ ČASŤ

§ 32

zrušený zákonom č. 518/2003 Z.z.

§ 33

zrušený

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne