Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

21. 05. 2024, meniny má: Zina

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

XVI. ročník študentskej sútaže "O najlepší urbanistický projekt 2009/2010"

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování již od roku 1994 každoročně pořádá soutěž studentů vysokých škol o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování fakulty a vyzývá k ní všechny studenty škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt. Soutěžní porota je složena především z odborníků z urbanistické praxe, kteří „zevně“ posuzují kvalitu práce vzniklé v jednotlivých školních atelierech. Tradičně mají v porotě zastoupení po jednom členu architektonické školy z Prahy, Brna a Bratislavy. Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací v uplynulém ročníku podílela Česká spořitelna a.s., Urbanistické středisko Brno a studio Graffis s.r.o., soukromé urbanistické ateliery, podle svých možností přispěly i jednotlivé účastnické školy.

Šestnáctého ročníku, který proběhl v roce 2010, se zúčastnilo celkem 30 soutěžních prací, z nichž 29 splnilo soutěžní podmínky. Zastoupeny byly školy z Vysokého učení technického Brno (Fakulta architektury a Fakulta stavební, celkem 15 návrhů), z Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulty architektury (celkem 12 soutěžních návrhů) a ze Slovenské technické university v Bratislavě – Fakulty architektury (2 soutěžní návrhy).

faprahauvod.jpg

Soutěžní porota zasedala ve složení předseda poroty Ing. arch Luděk Rýzner (OK Plan Architects, s.r.o.) a členové Ing. arch. Luboš Františák, PhD. (FA VUT Brno), Ing. akad. arch. Václav Králíček (Útvar rozvoje hlavního města Prahy), prof. ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT Praha), Ing. arch. Alžběta Sopirová, PhD. (STU Bratislava), Ing. arch. Stanislav Stránský (Odbor rozvoje MČ Praha 7), Ing. arch. David Wittassek (QUARTA ARCHITEKTURA, s.r.o.). Sekretářem soutěže a zástupcem Asociace pro urbanismus a územní plánování byl její místopředseda ing. arch. Vít Řezáč.

Oceněné návrhy pokrývají široké spektrum od velkých vizionářských manifestů až po měřítkem drobné projekty, které hledají cesty jak zlepšit prostředí pro místní obyvatele. Většina se jich zabývá hledáním nových funkcí a významů v existujících strukturách a tkáních měst, namísto jejich další expanze do krajiny. Vedle těchto „klasicky urbanistických“ témat se objevuje i téma krajiny ve městě. Jistou slabinou řady prací bylo málo propracované zadání, jež vedlo ke spíše formálnímu zpracování některých návrhů, bez patřičného analytického zázemí.

Soutěžní porota na svém zasedání dne 27. ledna 2011 rozhodla o tomto pořadí oceněných prací:

1. cena – projekt Veřejné prostory centra Prahy

autorka Marta Mezerová – atelier Maier + Vorel, FA ČVUT Praha

Hodnocení poroty:

fapraha1cena.jpg

Cílem práce bylo nalezení vhodné úpravy systému veřejných prostor v centru Prahy tak, aby byla posílena funkce bydlení a zlepšeny podmínky pro pěší dopravu i pro ostatní uživatele centra. Práce na základě podrobné typologie prostorů, rozdělení centra na jednotlivé zóny a jejich využití rozdílnými skupinami osob a na základě výsledků problémové mapy navrhuje vhodné úpravy systému veřejných prostor. V návrhu je proveden rozbor pohybu chodců, dopravního řešení i systému zeleně. Značným přínosem práce je rehabilitace prostor, jež jsou v současnosti méně využívány chodci či jsou nyní v nedobrém stavu.

Z hlediska dopravního jsou navrhovány dvě etapy redukce dopravní zátěže a je navrhován přesun parkování do dvorů, na soukromé pozemky a do podzemních garáží. Autorka se snaží o celkovou rehabilitaci veřejných prostor centra Prahy a tento záměr je obsahem i kvalitou grafického zpracování práce zcela naplněn.

2. cena – Na kraji města: Liboc – Ruzyně – Řepy

**autoři Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Ivona Junková – atelier Jehlík, FA ČVUT Praha **

Hodnocení poroty:

fapraha2cena.jpg

Urbanistická studie zaujala komplexností a svým pojetím, vzhledem k rozloze území a jeho komplikovanosti na rozhraní města a krajiny v kontextu s letištěm, který toto území zásadně ovlivňuje. Práce je vedená velice přehledně a pečlivě s ohledem na hledání charakteru budoucího města. Porota zejména ocenila záběr úkolu, jeho přehlednost, vnos silných potenciálů a nalezení charakteru rozvoje území jako celku i jednotlivých lokalit. Zásadní bylo napojení Ruzyňského letiště a hlavního města, což se týmu podařilo zvládnout přesvědčivou formou. Práce je provedena ve vysokém standardu finální adjustace s ohledem na architektonický design.

3. cena – Rokytka – projekt The Stream in the City

autoři Slavomíra Bilšáková, Michaela Fišerová, Tereza Hánlová, Anna Moskvitina – atelier Hanson + Klápště, FA ČVUT Praha

Hodnocení poroty:

fapraha3cena.jpg

Projekt navrhuje revitalizaci prostoru podél potoka Rokytky protékajícího severovýchodní částí Prahy. Autorky si stanovily cíl celkově zlepšit prostředí podél potoka, využít tohoto potenciálu pro revitalizaci přiléhajících brownfieldů v oblasti Vysočan, zlepšit hospodaření s vodou v povodí a vytvořit podél potoka nové rekreační příležitosti.

Ambiciózní zadání i poměrně velký územní rozsah úlohy autorky zvládly zejména v analytické části velmi dobře. Pro řešení si stanovily několik ekologických principů týkajících se ekologické stability, vodního hospodářství, snížení emisí a hlukové zátěže a zemědělského využívání vhodných pozemků. Na základě analýzy pak identifikovaly technické, funkční a vztahové principy řešení. Vzhledem k rozsahu území se v návrhové fázi řešení zaměřilo na kritické prostory a pro ně charakterizovalo zásady řešení s příklady řešení některých míst.

Porota ocenila zejména propracovanost analytické části a metodický postup práce. Hodnotou je i domýšlení ekologických principů pro konkrétní řešení. Rozsah práce způsobil, že navrhovaná řešení jsou spíše v konceptuální rovině.

Odměna – projekt Ostrava – Černá Louka

autoři Michal Krištof, Matěj Štrba, Petr Kundrát – atelier Havliš, FA VUT Brno

Hodnocení poroty:

faprahaodmena2.jpg

Daná lokalita prošla v poslední době množstvím diskusí. Názorů na tuto část města byla celá řada. Ideová urbanistická studie zaujala svým praktickým a přínosným pohledem s rozvrhem etapovitosti zástavby, zvláště v části definice jednotlivých fází, což poukazuje na pozitivní a praktické myšlení autorů. Etapovitost je přirozeným způsobem vývojem města, tedy z urbanistického hlediska velmi pozitivní záležitost. Výhrady k návrhu jsou v úrovni typu zvolené zástavby, která je v návrhu definovaná. Dále k opomíjení přírodního prvku – řeky. Návrh neřeší přítomnost tohoto fenoménu ve městě. Návrhu lze také vytknout poměrně triviální řešení bytové zástavby. Grafické zpracování návrhu bylo na standardní úrovni. Na závěr je třeba zmínit, že návrh vykazoval v kontextu ostatních soutěžících slušnou, ačkoli ne výrazně převyšující úroveň.

Odměna – projekt Město u jezera Most

autoři Anna Anděrová, Martin Gaberle, Martin Chlanda – atelier Šépka a Tůmová, FA ČVUT Praha

Hodnocení poroty:

faprahaodmena3.jpg

Zadáním byl návrh města pro deset tisíc obyvatel na ploše 66 ha. Tvůrci vložili do území smělou severojižní osu, která spojuje město Most s jezerem. Na obou stranách je tato osa vymezena dvanácti čtverci – základními jednotkami (cca 150×150 m), z nichž každá je uvažována pro jiného developera. Práce je zajímavá již svou analytickou částí – hledáním vzorů a vhodných referenčních příkladů. V návrhu je pak nabízena široká škála současných forem zástavby.

Polemiku vyvolalo navázání osy na město na jihu, diskutovalo se o definování městského centra a navrhovaných městských strukturách ve formálních čtvercích základních jednotek. Zajímavá je snaha o dělení na kamenné město, rušné město, vesnici ve městě a vodní město. Pozitivní je i etapizace, kdy se začíná stavět zároveň ve městě i u jezera a město postupně srůstá. Také zvolená forma prezentace a adjustace této práce je na velmi vysoké úrovni.

Odměna – Rekonštrukcia námestia v Pezinku

autorka Eva Kravcová – atelier Kardoš, STU Bratislava

Hodnocení poroty:

faprahaodmena1.jpg

Ateliérová práca koncepčne rieši hlavne námestie v malom vinohradníckom mestečku Pezinok. Princípom riešenia návrhu je eliminácia tranzitnej a statickej dopravy z územia a vytvorenie bezkolízneho verejného priestoru s funkciou oddychovou, spoločenskou a zhromažďovacou. Pozitívne hodnotím zvýraznenie nástupov do verejných a historických budov na námestí prostredníctvom dlažby, ktorá vytvára polkruhy pretínajúce sa na hlavnej kompozičnej osi.

Ústredným prvkom námestia je akcent – Mariánsky stĺp, ktorý je situovaný na vyvýšenom podstavci, okolo ktorého sú sústredené lavičky. Rekonštrukciou námestia sa získa adekvátny priestor, ktorý bude využívaný vo všetkých ročných obdobiach. Práca je spracovaná komplexne v kultivovanom grafickom prevedení a preto si zaslúžila odmenu.

Zvláštní cena hlavního partnera České spořitelny – projekt Masaryk station – Avenue Concept

autor Vilém Hrubý – atelier Maier + Vorel, FA ČVUT

Hodnocení poroty:

Projekt je zpracován na vysoké profesionální úrovni. Vychází z historicky dlouhodobě sledované vize silné urbanistické osy – od Náměstí Republiky k Národnímu památníku na Vítkově. Bohužel, razantní a na první pohled přirozený koncept by snadno mohl přerůst v bariéru. Osa Náměstí Republiky – Vítkov realizovaná jako deskový dům příliš potlačuje přirozený tok prostoru města ve směru bývalého hradebního okruhu. Iluzorní je také idea lanovky na vrch Vítkov, jak po stránce finanční rentability, tak po stránce estetické.

Záměr autora:

faprahaodmena4.jpg

Jedná se o prostor Masarykova nádraží a Florence v Praze, na kterém je dnes vyhlášena stavební uzávěra. Toto území se nachází blízko památkové zóny a je centrem spojující a zároveň rozdělující významné pražské části – Vinohrady, Karlín, Žižkov, které jsou každé svojí historii i strukturou rozdílné a Vítkov – památník, jež je nejvyšším bodem a přírodní dominantou území. Zásah a transformace území nejen ovlivní dopravu, která se zde nachází: významný uzel místní vlakové dopravy – Masarykovo nádraží, a dálkové autobusové dopravy – Florenc, ale ovlivní i život ve významných čtvrtích Prahy, které jsou s územím spjaté, či dopravně napojené, a v neposlední řade i život lidí do tohoto místa přicházejících.

Celé problémové území, potažmo lokální centrum, si zaslouží lepší podobu, než jakou má teď. Z místa, kterým vlaky a auta jen projedou, kde se lidé nechtějí zastavit a nezastaví, by bylo dobré vytvořit místo, kde se lidé naopak chtějí zastavit, odpočinout, zasportovat, či se kulturně obohatit. To vše s respektováním „genia loci“ – dopravy, a přírody, jež se snaží do území zasáhnout z Vítkova. To všechno jsou myšlenky, kterými by se tato studia měla zabývat.

Záver

Oceněné soutěžní návrhy nyní absolvují výstavní pouť, aby se studenti, pedagogové i odborná veřejnost mohli seznámit s výsledky soutěže a aby mohli posoudit, jak je to s kvalitou přípravy urbanistů a plánovatelů na našich školách. Prvním zastavením byla výstava v Nové budově ČVUT v Praze 6 – Dejvicích ve dnech 1. až 11. března. Dále se soutěžní návrhy přesunuly na FOR HABITAT v Praze-Letňanech od 17. do 20. března.

Odtud návrhy poputují na Architecture Week v Ostravě od 4. do 28. dubna, Fakultu architektury VUT v Brně od 10. do 21. května, Fakultu architektury STU v Bratislavě od 30. května do 11. června, pak se vrátí do Prahy na Architecture Week od 10. do 13. října a konečně je budou moci shlédnout účastníci konference Asociace pro urbanismus a územní plánování v Praze v rovněž v říjnu.

Výběr ze soutěžních návrhů můžete najít také na internetové adrese www.gis.cvut.cz

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne