Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

09. 12. 2023, meniny má: Izabela

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Ing. Tatiana Blanárová

Zdroj

Urbanita

Počet zobrazení

19216

Kategórie

Súvisiace články

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Generálne dopravné plány – súčasť územných plánov miest

Generálny dopravný plán (GDP) je dopravno-plánovacia dokumentácia, ktorá predstavuje komplexné riešenie dopravného systému sídelného útvaru s väzbami na príslušné spádové územie. V poslednom období sa čoraz väčší dôraz kladie na dopravné plánovanie a jeho význam v súvislosti s územnoplánovacou dokumentáciou. Veľké investície, ktoré vznikajú, nemajú dosah iba na najbližšie komunikácie, ale často ovplyvnia dopravu na veľkom území. Budovanie obytných súborov na okrajoch miest zmenilo dopravné vzťahy, nie je výnimkou využívanie viacerých áut v domácnosti, stále sa znižuje využíva¬nie hromadnej dopravy, vznikajú neúnosné situácie v oblasti statickej dopravy. Z tohto dôvodu treba aktualizovať alebo nanovo spracovať mnohé z dávnejšie spracovaných územnoplánovacích dokumentácií.

Generálny dopravný plán je základným dopravnoplánovacím dokumentom, ktorý obsahuje informácie o aktuálnom stave dopravy na území a navrhuje koncepciu jej ďalšieho rozvoja. Používa sa ako podkladová báza na spracovanie územných plánov miest. Obsahom dopravnoplánovacej dokumentácie je koncepčné riešenie všetkých druhov dopravy na území. Ide o dokumentáciu, ktoré sú rozsiahle a náročné nielen pri získavaní podkladov o aktuálnom stave, ale predovšetkým v štádiu prognózovania, kde treba stanoviť vývoj dopravy z hľadiska objemu, ale najmä v rámci dopravných vzťahov na území. Už pri začiatočných fázach spracovania je veľmi dôležitá spolupráca subjektov, ktoré sa podieľajú na tvorbe dopravnoplánovacej a územnoplánovacej dokumentácie riešeného územia. Dopravnoplánovacia dokumentácia spracovaná pred aktualizáciou alebo tvorbou nového ÚPN môže významne pomôcť pri návrhu koncepcie dopravného riešenia a overiť navrhované riešenia urbanistov.

Generálny dopravný plán v praxi

Jedným z príkladov vhodného prístupu k spracovaniu dopravnoplánovacej dokumentácie a jej následnej implementácie do ÚPN je mesto Trnava. Práce na tejto dopravnoplánovacej dokumentácii prebiehali v úzkej spolupráci so spracovateľmi ÚPN a objednávateľom – predstaviteľmi mesta. Ústretový prístup objednávateľov pri poskytovaní podkladov, osobný kontakt so spracovateľmi zmien a doplnkov ÚPN, ako aj pomoc pri zabezpečovaní dopravných prieskumov prispeli významnou mierou k možnosti navrhnúť optimálne doprav¬né riešenie. Kvalita spracovanej dopravnoplánovacej dokumentácie závisí od kvality a rozsahu vstupných podkladov a od dobrého poznania predpokladaného rozvoja územia, na základe ktoré¬ho možno prognózovať výhľadové dopravné vzťahy. Najdôležitejšími vstupmi sú údaje o aktuálnom dopravnom stave, a to nielen údaj o intenzite dopravy v komunikačnej sieti, ale najmä znalosť dopravných vzťahov medzi jednotlivými lokalitami mesta a širším územím. Každý spracovateľ GDP si zabezpečuje súbor prieskumov, na základe ktorých môže analyzovať súčasnú dopravnú situáciu a stanoviť východiská pre návrh riešenia. Ide o náročné smerové dopravné, prípadne dopravno-sociologické prieskumy, ktoré vyžadujú skúsenosti týkajúce sa zabezpečenia a organizácie prieskumu, použitej metodiky, ako aj vhodného spracovania a vyhodnotenia výsledkov. Vykonanie prieskumov si vyžaduje veľké personálne obsadenie. Aj dnes, keď možno na mnohé z prieskumov použiť moderné technické vybavenie, sa smerové dopravné prieskumy najlepšie zabezpečujú formou ručného sčítavania. Ide o vytvorenie veľkého počtu stanovíšť a zaznamenávanie údajov v rovnakom čase, čo sa dá ťažko zabezpečiť technickým vybavením.

Nosnou časťou v meste Trnava boli 10-hodinové smerové prieskumy automobilovej dopravy, vykonávané metódou zaznamenávania evidenčné¬ho čísla vozidla (EČV) aj dopravnosociologický prieskum, ktorý sa robil dotazníkovou metódou v domácnostiach. Doplňujúce prieskumy boli zamerané na vybrané profily komunikácií, križovatky, hromadnú dopravu, pešiu, cyklistickú a statickú dopravu. Na stanovenie súčasného zaťaženia existujúcej siete a modelovanie výhľadových doprav¬ných vzťahov sa používajú dopravno¬plánovacie softvéry, ktoré modelujú dopravné vzťahy a v prípade potreby simulujú aj zadanú dopravnú situáciu. Vytvorenie dopravného modelu je po¬merne náročné, ale možno s ním potom pracovať aj v budúcnosti, následne ho aktualizovať a využívať na overovanie dopravných stavov aj po ukončení prác na dokumentácii.

Hlavným cieľom riešenia dopravno¬plánovacej dokumentácie je na podklade zhodnotenia územno-technických a dopravných údajov stanoviť predpoklady riešenia dopravných systémov a optimálneho fungovania jednotlivých dopravných systémov.

Dopravné riešenie mesta Trnava

Jedným z príkladov, ako pristupovať k spracovaniu GDP, je mesto Trnava.

Predmetom dokumentácie bola analýza súčasného stavu a návrh komplexné¬ho dopravného riešenia pre tri časové horizonty. Východiskom bol platný ÚPN z roku 2004. Špecifikom mesta je jeho situovanie v blízkosti hlavných dopravných ťahov, veľký podiel tranzitnej dopravy prechádzajúcej mestom a prudko sa rozvíjajúce priemyselné zázemie danej lokality. Prieskumy tvoriace analýzu súčasného stavu sa vykonávali od júna do októbra 2008. Na smerovom prieskume sa počas jedného dňa zúčastnilo 503 sčítačov a 12 dozorujúcich pracovníkov. Vzhľadom na určité špecifiká mesta bolo potrebné zamerať sa na niektoré oblasti podrobnejšie. Zaujímavým fenoménom bol veľký počet peších ciest, ktoré vykonávajú obyvatelia, pričom nešlo o malé vzdialenosti. Rovinatosť územia rovnako poskytuje dobré podmienky pre cyklistickú dopravu, jej zastúpenie nie je malé, ale absencia cyklistických trás, veľká intenzita automobilovej dopravy a malá tolerancia vodičov odrádza mnohých ľudí využívať na cesty v rámci mesta bicykel. Systém linkovania a cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy nespĺňali podmienky kvalitných služieb pre cestujúcich, čo bolo príčinou slabé¬ho využívania MHD. Mnohí z obyvateľov volili pešiu cestu alebo prepravu vlastným automobilom. Tieto zistenia spolu s analýzou dopravných vzťahov na území mesta boli východiskom návrhu dopravného riešenia, ktoré bolo obsahom GDP. Veľkým prínosom bol práve dopravno-sociologický prieskum, ktorý pomocou rozhovoru s respondentmi mohol špecifikovať problémy, ktoré sa bežným dopravným prieskumom nedajú zistiť.

GDP priniesol komplexné riešenie komunikačného systému mesta a jednotlivých druhov dopravy a stanovil etapy realizácie jednotlivých návrhov. Podrobnejšie sa riešili viaceré križovatky a na základe kapacitných posúdení sa navrhli optimálne stavebné úpravy na zabezpečenie ich priepustnosti. Výrazným problémom mesta je nedostatok parkovacích miest, ktoré možno vybudovať iba formou veľkokapacitných viacpodlažných parkovacích garáží vo vybraných lokalitách, pre ktoré bude nutné vytvárať územné rezervy. GDP navrhol aj postupné zmeny linkovania mestskej autobusovej dopravy s cieľom zvýšiť jej využiteľnosť a atraktívnosť pre občanov. Riešenie cyklistickej dopravy, ktorá má v Trnave tradíciu, nadviazalo na návrh cyklistických trás, ktoré malo mesto vytipované. Generálny dopravný plán (GDP) mesta Trnavy, ktorý bol dokončený v decembri 2008, sa v roku 2009 implantoval do aktualizácie územného plánu mesta ako záväzný a dlhodobý nástroj dopravného plánovania.

Cesta k optimálnemu riešeniu

Tak ako nepretržitý proces územného plánovania reaguje na neustále sa meniacu a vyvíjajúcu sa situáciu v sídlach, tak sa prirodzene menia aj dopravné vzťahy. Treba jasne definovať východiská, za akých bola dopravnoplánovacia dokumentácia spracovaná, a priebežne ju pri väčších zmenách na území aktualizovať. Výhodou spomenutej dokumentácie v Trnave je, že má spracovaný dopravný model, ktorý umožňuje vstupom do matice prepravných vzťahov zohľadniť prípadné zmeny a pomerne rýchlo namodelovať nový dopravný stav. Dokument sa spracoval po podrobnej analýze dopravnej situácie, ktorá sa dala zistiť iba na základe vykonania rozsiahlych prieskumov všetkých druhov dopravy. Konečný ná¬vrh dopravného riešenia bol výsledkom spolupráce dopravných inžinierov, urbanistov, ako aj zástupcov mesta. To bolo predpokladom, že sa nakoniec dospelo k optimálnemu riešeniu a ešte pred odsúhlasením ÚPN ako záväzného územnoplánovacieho dokumentu mesta sa zosúladili predstavy urbanistov o vyhovujúcom dopravnom riešení. Dopravnoplánovacia dokumentácia – generálny dopravný plán by sa mal stať samozrejmou súčasťou územnoplánovacích dokumentácií.

Ing. Tatiana Blanárová je autorizovanou inžinierkou SKSI. Vyštudovala stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave, odbor Konštrukcie a dopravné stavby. V rokoch 1984 až 2007 pracovala ako dopravná inžinierka v spoločnosti Dopravoprojekt, Bratislava. V súčasnosti pôsobí ako špecialistka na dopravné plánovanie v projektovej spoločnosti HBH Projekt v Bratislave. Zameriava sa na územno-plánovacie dokumentácie, dopravné štúdie a modelovanie dopravných vzťahov. Podieľala sa na spracovaní viacerých GDP.

General Transport Plans – part of urban land-use planning

The General Transport Plan (GTP) is transportation planning documentation which presents a complex addressing of the transport system of a built-up area, in connection with its catchment territory. In recent times ever more emphasis has been placed on transport planning and its meaning as related to land-planning documentation. Large-scale investments which come into being do not impact only on the nearest vicinities, but often affect traffic over a wider territory. The constructi¬on of residential sets on the outskirts of towns has changed transportation relations – it is not exceptional for a family to have a number of automobiles, use of public transportation decreases continuously, gridlock situations begin to occur. For these reasons it is necessary to update or even recreate much of the land-planning docu¬mentation designed in the past.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne