Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - Zákon č. 180/1995 Z. z. - Štvrtá časť

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 25

Register sa po zápise v katastri nehnuteľností zakladá do zbierky listín súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.

§ 26

Obec je povinná zabezpečiť účastníkom konania, ktorí by pre svoj vek, zdravotný stav alebo z iného dôvodu mohli mať obmedzený prístup k účasti na konaní, potrebné poučenie.

§ 27

Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od správnych poplatkov.

§ 28

(1) Ustanovenia tretej časti sa nepoužijú v konaní o vyporiadaní dedičských podielov podľa osobitného predpisu. 58)

(2) Právne vzťahy k pozemkom, ktoré vznikli na základe rozhodnutia štátneho notára, notára alebo súdu do účinnosti tohto zákona, nie sú ustanoveniami tretej časti dotknuté.

(3) stratil účinnosť 1. májom 1996 )

------------------------------------------------------------------

  1. § 13 až 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb.

    Ustanovenie odseku 3 stratilo účinnosť 1. májom 1996 nálezom č. 131/1996 Z.z.

§ 29

(1) Registre pôvodného stavu zostavené, schválené a zapísané do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu 61) sa považujú za registre podľa tohto zákona.

(2) Register obnovenej evidencie pozemkov sa zostavuje aj v tom v katastrálnom území, v ktorom bol vyhotovený a zapísaný register podľa osobitného predpisu61) do 1. septembra 2002.

(3) Zmeny údajov registra podľa § 7 ods. 6 schváleného do 1. septembra 2002 sa po 1. septembri 2002 posudzujú podľa tohto zákona.

(4) Správny orgán na účely posúdenia zmeny chybných údajov o pozemkoch a právnych vzťahov k nim v schválených registroch (§ 7 ods. 6) zriadi pre obec, v ktorej komisia zanikla zápisom údajov registra do katastra nehnuteľností, opätovne komisiu, ak od jej zániku neuplynuli tri roky.

------------------------------------------------------------------

  1. § 9 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl.II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z.z. (úplné znenie č. 12/1994 Z.z.) sa mení takto:

V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a pozemky nedoložené vlastníckym právom“.

Čl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.

Nález č. 131/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 1996.

Zákon č. 80/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1998.

Zákon č. 219/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.

Zákon č. 193/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2001.

Zákon č. 419/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002.

Zákon č. 503/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.

Zákon č. 549/2004 Z.z. nadobúda účinnosť1. novembra 2004.

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 62 | T: 0.396303

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne