Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Ministerstvo životného prostredia SR

Zdroj

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 22/2001 strana 754

Zobrazení

24125

Dátum vydania

24. 12. 2009

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

48%

Celkový počet hlasov: 492

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Vyhláška o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii - Vyhláška č. 55/2001 Z. z. - úplné znenie

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností.

(aktualizované úplné znenie – stav k 1. 1. 2008)
(o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii)

Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Platnosť od: 16.2.2001
Účinnosť od: 1.3.2001

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 22/2001 strana 754

NA ZÁKLADE: 50/1976 Zb.
§143 ods. 1 písm a) (v znení zák. 237/2000 Z.z.);

OBLASŤ: Správne právo

55/2001 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 25. januára 2001

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 143 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Úvodné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností.

§ 2

Obsah územnoplánovacích činností

(1) Obstarávanie územnoplánovacích podkladov obsahuje

 1. spracovanie zadania na územnoplánovacie podklady,
 2. prerokovanie zadania,
 3. zabezpečenie spracovania územnoplánovacích podkladov vrátane dohľadu nad ich spracúvaním,
 4. prerokovanie územnoplánovacích podkladov.

(2) Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacích podkladov znamená predovšetkým sledovanie ich súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou s prípadným návrhom na obstarávanie nových územnoplánovacích podkladov.

(3) Spracovanie územnoplánovacích podkladov obsahuje vlastné textové vypracovanie a grafické vypracovanie územnoplánovacích podkladov podľa zadania.

(4) Orgán územného plánovania v rámci činností súvisiacich s obstarávaním a prerokúvaním územnoplánovacej dokumentácie 1) po jej schválení zabezpečí spracovanie čistopisu upraveného návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa prijatých podmienok schvaľujúceho orgánu a jeho označenie schvaľovacou doložkou a ostatné činnosti súvisiace s jeho zverejnením a uložením. 2)

(5) Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie obsahuje

 1. pravidelné preskúmavanie územnoplánovacej dokumentácie,
 2. predloženie informácie schvaľujúcemu orgánu o výsledkoch preskúmania jej aktuálnosti s prípadným návrhom na obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,
 3. zabezpečenie spracovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,
 4. prerokovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,
 5. prípravu podkladov na schválenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,
 6. úpravu smernej časti územnoplánovacej dokumentácie.

(6) Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obsahuje vlastné textové vypracovanie a grafické vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa zadania vrátane účasti na jednotlivých rokovaniach a verejnom prerokúvaní.


 1. § 2 ods. 3 písm. b) a § 19a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 2. § 27 a 28 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

Obsah a spôsob spracovania územnoplánovacích podkladov

§ 3

Urbanistická štúdia

(1) Zadanie urbanistickej štúdie obsahuje

 1. určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie,
 2. určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie,
 3. zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie,
 4. vymedzenie riešeného územia,
 5. požiadavky na varianty a alternatívy riešenia,
 6. požiadavky na obsah urbanistickej štúdie,
 7. požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej štúdie.

(2) Urbanistická štúdia v súlade so zadaním obsahuje

 1. textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,
 2. grafickú časť.

(3) Ak sa má využiť urbanistická štúdia pri obstarávaní územného plánu, 3) pri určení jej obsahu a rozsahu sa vychádza z obsahu a rozsahu príslušného stupňa územného plánu.


 1. § 21 ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

§ 4

Územný generel

(1) Zadanie územného generelu obsahuje

 1. určenie účelu územného generelu,
 2. určenie hlavných cieľov spracovania územného generelu,
 3. požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie,
 4. vymedzenie riešeného územia,
 5. požiadavky na obsah územného generelu,
 6. požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územného generelu.

(2) Územný generel v súlade so zadaním obsahuje

 1. textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov, najmä analýzu súčasného stavu, predpoklady rozvoja územia, návrh riešenia, vyhodnotenie ekonomických dôsledkov a dôsledkov prognózneho rozvoja na životné prostredie, trendy a odporúčania na ďalší rozvoj,
 2. grafickú časť.

§ 5

Územná prognóza

(1) Zadanie územnej prognózy obsahuje

 1. určenie cieľa územnej prognózy,
 2. rozbor a hodnotenie podmienok na rozvoj územia,
 3. požiadavky na overenie dlhodobej stratégie rozvoja vybraného územia,
 4. požiadavky na varianty a alternatívy možností priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 5. vymedzenie riešeného územia,
 6. požiadavky na obsah územnej prognózy,
 7. požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti územnej prognózy.

(2) Územná prognóza v súlade so zadaním obsahuje

 1. textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,
 2. grafickú časť.

§ 6

Územno-technické podklady

(1) Územno-technické podklady zrozumiteľnou a prehľadnou formou poskytujú základné a komplexné informácie o stave, možnostiach a tendenciách vývoja príslušného územia a jeho funkčného využívania. Tvoria ich najmä

 1. územno-technické podklady na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
 2. územno-technické podklady integrovaného informačného systému o území, ktoré slúži na automatizované spracovanie údajov o stave a podmienkach územia, o zámeroch jeho usporiadania a o navrhovaných, prebiehajúcich a uskutočnených zmenách vo využití územia, ako aj o stave obstarávania územnoplánovacích dokumentácií,
 3. územno-technické podklady najmä na koncepciu vývoja územného rozvoja štátu a regiónov.

(2) Stratégia územného rozvoja Slovenska sa spracúva najmä so zameraním na

 1. analýzu podmienok územia, stav životného prostredia, potreby ochrany a tvorby životného prostredia,
 2. posúdenie priestorových požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja,
 3. monitorovanie uplatnenia realizácie koncepčných rozvojových zámerov schválených v Koncepcii územného rozvoja Slovenska a na vyhodnotenie zistených zmien a ich dôsledkov,
 4. monitorovanie uplatnenia realizácie koncepčných rozvojových zámerov schválených v územných plánoch regiónov,
 5. monitorovanie územného priemetu odvetvových koncepcií s vyhodnotením ich vplyvu na zmenu podmienok v území.

Obsah a spôsob spracovania územnoplánovacej dokumentácie

§ 7

Prieskumy a rozbory

(1) Prieskumy a rozbory tvoria podklad na spracovanie zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie. Prieskumy a rozbory obsahujú

 1. textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov,
 2. grafickú časť.

(2) Textová časť obsahuje najmä

 1. prieskumy a rozbory prírodných podmienok,
 2. prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 3. prieskumy a rozbory demografického potenciálu,
 4. prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry,
 5. prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnôt,
 6. prieskumy a rozbory hospodárskej základne,
 7. prieskumy a rozbory záujmov obrany štátu,
 8. prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu,
 9. prieskumy a rozbory verejného dopravného a technického vybavenia,
 10. prieskumy a rozbory životného prostredia vrátane prieskumov a rozborov ochrany prírody a krajiny,
 11. prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov, najmä ak ide o územný plán zóny,
 12. zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií,
 13. zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepcií, stratégií a známych zámerov na rozvoj územia získaných v rámci prípravných prác,
 14. súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov,
 15. identifikáciu problémov na riešenie.

(3) Grafická časť obsahuje výkresy znázorňujúce územné priemety získaných údajov. Výsledkom prieskumov a rozborov je výkres hlavných stretov záujmov v území (problémový výkres) vyjadrujúci najmä limity využitia územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych rozhodnutí, z rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba v území riešiť.

(4) Krajinnoekologický plán na základe rozboru podmienok územia navrhuje na vymedzené krajinnoekologické komplexy najvhodnejšie spôsoby využívania územia zabezpečujúce šetrné využívanie prírody, prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity a podporu ekologickej stability krajiny.

§ 8

Zadanie

(1) Zadanie na spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje najmä

 1. určenie hlavných cieľov územného rozvoja štátu vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a dokumentov a z podmienok začlenenia Slovenskej republiky do európskych štruktúr,
 2. vzťahy vyplývajúce z európskych koncepčných dokumentov rozvoja európskeho priestoru a z dokumentov priestorového rozvoja susediacich štátov,
 3. požiadavky na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja štátu prostredníctvom vymedzenia priestorového a funkčného rámca na uplatnenie sociálnych, ekonomických a environmentálnych potrieb rozvoja jednotlivých regiónov,
 4. určenie zásad na dlhodobo platné princípy rozvoja územia štátu a podmienok na ďalšie odvetvové plánovacie dokumenty a postupy,
 5. požiadavky na formu, rozsah, obsah a spôsob spracovania.

(2) Zadanie na spracovanie územného plánu regiónu obsahuje najmä

 1. dôvody na obstaranie územného plánu,
 2. určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúce rozvojový program obstarávateľa a varianty trendov celkového rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť,
 3. vymedzenie riešeného územia,
 4. vzťahy vyplývajúce z Koncepcie územného rozvoja Slovenska na riešené územie a požiadavky na riešenie vyplývajúce zo schválených územnoplánovacích dokumentácií, z územnoplánovacích podkladov a z ďalších odvetvových koncepcií a stratégií týkajúcich sa riešeného územia,
 5. požiadavky na riešenie územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov a prognóz,
 6. požiadavky na rozvoj sídelnej štruktúry riešeného územia vo vzťahu k funkcii obcí v štruktúre osídlenia,
 7. limity využitia územia a okruhy problémov riešenia vyplývajúce z prieskumov a rozborov,
 8. požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, ochranu kultúrneho dedičstva, na ochranu a využiteľnosť prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých chránených území a ich ochranných pásem podľa osobitných predpisov 4 ) vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia,
 9. požiadavky na vymedzenie významných rozvojových plôch, územia špeciálnych záujmov, prípadne na umiestnenie občianskeho vybavenia regionálneho významu,
 10. požiadavky na riešenie verejného dopravného a technického vybavenia,
 11. požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia vrátane požiadaviek na hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie, 5 )
 12. osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,
 13. požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, z požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,
 14. požiadavky na určenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, na vymedzenie koridorov a plôch na verejnoprospešné stavby,
 15. požiadavky na rozsah a spôsob spracovania územného plánu.

(3) Zadanie na spracovanie územného plánu obce obsahuje najmä

 1. dôvody na obstaranie územného plánu,
 2. určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa a varianty a alternatívy rozvoja územia,
 3. vymedzenie riešeného územia,
 4. požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce vrátane výstupov zo záväznej časti,
 5. zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia,
 6. požiadavky na riešenie záujmového územia obce,
 7. základné demografické údaje a prognózy,
 8. osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce,
 9. osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce,
 10. požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia,
 11. požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia,
 12. požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia,
 13. požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, civilnej ochrany obyvateľstva,
 14. požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce s prihliadnutím na historické, kultúrne, urbanistické a prírodné podmienky územia vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
 15. požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby,
 16. požiadavky z hľadiska životného prostredia, prípadne určenie požiadaviek na hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie, 5 )
 17. osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,
 18. požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny,
 19. požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 20. požiadavky na vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby,
 21. požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu.

(4) Zadanie na územný plán zóny obsahuje najmä

 1. dôvody na obstaranie územného plánu,
 2. určenie vstupných cieľov rozvoja, celkového rozvoja územia, ktoré sa má riešiť,
 3. vymedzenie riešeného územia,
 4. požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane záväznej časti,
 5. požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia,
 6. požiadavky vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a ekonomických údajov a prognóz,
 7. požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície,
 8. požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie,
 9. požadované regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a miery využívania pozemkov,
 10. požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a tvorbu prírody a krajiny v urbanizovanom prostredí, požiadavky na zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia,
 11. požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany štátu,
 12. požiadavky z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia,
 13. zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb,
 14. požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 15. požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby,
 16. požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť,
 17. požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie konceptu riešenia a návrhu územného plánu.

 1. § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

§ 9

Koncept riešenia

(1) Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva vo variantoch v rovnakom rozsahu ako návrh územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Koncept riešenia obsahuje vždy aj návrh záväznej časti územného plánu a vyhodnotenie spracovaných alternatív alebo variantov riešenia.

(3) Koncept riešenia je podkladom na prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie a spolu s výsledkami prerokovania podkladom na spracovanie súborného stanoviska. 6)

(4) Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie sa spracúva najmenej v troch vyhotoveniach.


 1. § 21 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

§ 10

Obsah Koncepcie územného rozvoja Slovenska

(1) Dokumentácia Koncepcie územného rozvoja Slovenska sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje záväznú časť a smernú časť.

(2) Textová časť obsahuje

 1. základné údaje,
 2. riešenie Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
 3. doplňujúce údaje,
 4. dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch sa uvádzajú najmä

 1. hlavné ciele a ich priority v európskom a republikovom kontexte,
 2. vyhodnotenie vstupných podmienok a východísk a doterajšej Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
 3. údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu a z prerokovania návrhu záväznej časti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcami a verejnosťou.

(4) Riešenie Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje najmä

 1. vstupné podmienky a východiská z hľadiska medzinárodných, demografických a ekonomických podmienok a regionálnej politiky,
 2. usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospodárskych aglomerácií v medzinárodných a celoštátnych súvislostiach,
 3. návrh rozvoja hlavných urbanizačných osí Slovenskej republiky,
 4. zhodnotenie požiadaviek odvetvových koncepcií na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky,
 5. priestorovú kategorizáciu regionálnej politiky štátu a zhodnotenie rozvojových potenciálov regiónov z demografického hľadiska, zo sociálneho hľadiska a z ekonomického hľadiska,
 6. návrh koncepcie, ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva, koncepcie ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane ekologickej stability Slovenskej republiky,
 7. určenie rozvojových trendov rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva,
 8. návrh koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia,
 9. vyhodnotenie kvality životného prostredia vrátane požiadaviek na hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie, 5)
 10. hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,
 11. návrh záväznej časti.

(5) V doplňujúcich údajoch sa uvádzajú tabuľky, grafy, prehľady, kartogramy, číselné a iné údaje a ich zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.

(6) Záväzná časť obsahuje návrh zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia usmerňujúcich požiadavky odvetvových koncepcií a stratégií v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja a so zásadami ochrany životného prostredia.

(7) Zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia sa členia na tieto základné oblasti:

 1. sídelná štruktúra,
 2. krajinná štruktúra,
 3. hospodárska a sociálna infraštruktúra,
 4. verejné dopravné a technické vybavenie,
 5. schéma záväzných častí riešenia.

(8) Grafická časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska obsahuje hlavné výkresy v mierke 1 : 500 000 alebo v mierke 1 : 3 000 000 vyjadrujúcej priestorové súvislosti na medzinárodnej úrovni. Výkresy grafickej časti obsahujú najmä

 1. európske súvislosti v rámci medzinárodných väzieb,
 2. osídlenie a sídelné štruktúry vrátane koncepcie hierarchie centier a ťažísk osídlenia,
 3. kultúrne a prírodné dedičstvo, rozvoj krajiny a krajinných štruktúr, ochranu prírody, prírodných zdrojov a prvky ekologickej stability,
 4. rekreáciu a cestovný ruch,
 5. verejné dopravné a technické vybavenie územia.

 1. § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

§ 11

Obsah územného plánu regiónu

(1) Dokumentácia územného plánu regiónu sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje záväznú časť a smernú časť.

(2) Textová časť územného plánu regiónu obsahuje

 1. základné údaje,
 2. riešenie územia,
 3. doplňujúce údaje,
 4. dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch sa uvádzajú

 1. hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši,
 2. vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje,
 3. údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom ku konceptu riešenia a z prerokovania návrhu záväznej časti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcami a verejnosťou.

(4) Riešenie územného plánu regiónu obsahuje najmä

 1. vymedzenie riešeného územia,
 2. opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia,
 3. väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
 4. základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce rozvoj územia,
 5. koncepciu rozvoja sídelnej štruktúry,
 6. návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho funkčného využitia vrátane zmien využitia, vymedzenie významných rozvojových priestorov, prípadne území špeciálnych záujmov a občianskeho vybavenia regionálneho významu,
 7. vymedzenie ochranných pásem a chránených území,
 8. koncepciu ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení,
 9. návrh koncepcie ochrany a využitia kultúrneho dedičstva a návrh rozvoja rekreácie,
 10. návrh koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia regionálneho významu,
 11. návrh na riešenie požiadaviek záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami,
 12. koncepciu starostlivosti o životné prostredie vrátane požiadaviek na hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie, 5 )
 13. vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov,
 14. dôsledky a technické zabezpečenie predpokladanej ťažby nerastov,
 15. hodnotenie navrhnutého riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,
 16. vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely,
 17. návrh záväznej časti.

(5) V doplňujúcich údajoch územného plánu regiónu sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje a ich zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.

(6) Záväzná časť územného plánu regiónu obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obsahujúcimi záväzné pravidlá, ktoré sú podkladom na vypracovanie schvaľovacieho dokumentu. Do záväznej časti územného plánu regiónu sa začleňujú

 1. zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie, hospodárstva a občianskej vybavenosti predovšetkým so sociálnou infraštruktúrou, rekreáciou, cestovným ruchom a kúpeľníctvom,
 2. zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, zachovania kultúrneho dedičstva, využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia, stanovenia chránených častí krajiny,
 3. zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia,
 4. zoznam verejnoprospešných stavieb,
 5. schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(7) Grafická časť územného plánu regiónu obsahuje hlavné výkresy v mierke 1 : 100 000 alebo v mierke 1 : 50 000, prípadne v mierke 1 : 25 000. Výkres širších vzťahov sa spracúva v mierke 1 : 500 000 alebo v mierke 1 : 200 000. Výkresy grafickej časti obsahujú najmä

 1. výkres širších vzťahov,
 2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 3. výkres koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia,
 4. výkres ochrany prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability,
 5. výkres vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

 1. § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

§ 12

Obsah územného plánu obce

(1) Dokumentácia územného plánu obce sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú časť a záväznú časť.

(2) Textová časť územného plánu obce obsahuje

 1. základné údaje,
 2. riešenie územného plánu,
 3. doplňujúce údaje,
 4. dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch územného plánu obce sa uvádzajú

 1. hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši,
 2. vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce, ak existuje,
 3. údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu, ak sa nevypracoval koncept.

(4) Riešenie územného plánu obce obsahuje

 1. vymedzenie riešeného územia (územie jednej obce alebo viacerých obcí na základe údajov z katastra nehnuteľností) a jeho geografický opis,
 2. väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu,
 3. základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce,
 4. riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia,
 5. návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania,
 6. návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania,
 7. návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie,
 8. vymedzenie zastavaného územia obce,
 9. vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov, 4 )
 10. návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,
 11. návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení,
 12. návrh verejného dopravného a technického vybavenia,
 13. koncepciu starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie, 5 )
 14. vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov,
 15. vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, napr. záplavové územie, územie znehodnotené ťažbou,
 16. vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely,
 17. hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov,
 18. návrh záväznej časti.

(5) V doplňujúcich údajoch územného plánu obce sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje a ich zdroj, ktoré nie je účelné uvádzať v texte.

(6) Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. Do záväznej časti územného plánu obce sa začleňujú

 1. zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické, dopravné, technické) na funkčné a priestorovo homogénne jednotky,
 2. určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia),
 3. zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,
 4. zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia,
 5. zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene,
 6. zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie,
 7. vymedzenie zastavaného územia obce,
 8. vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov, 4)
 9. plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny,
 10. určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny,
 11. zoznam verejnoprospešných stavieb,
 12. schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(7) Grafická časť územného plánu obce obsahuje hlavné výkresy v mierke 1 : 10 000 alebo v mierke 1 : 5 000, prípadne v mierke 1 : 2880 alebo v mierke 1 : 2000, podľa potreby doplnené výškopisom. Výkres širších vzťahov je v mierke 1 : 50 000 alebo v mierke 1 : 25 000. Výkresy grafickej časti obsahujú najmä

 1. výkres širších vzťahov,
 2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami,
 3. výkres riešenia verejného dopravného vybavenia,
 4. výkres riešenia verejného technického vybavenia obce obsahujúci najmä návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva, energetiky, telekomunikácií, informačných sietí a ich zariadení,
 5. výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability,
 6. výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

(8) Ak ide o obce s menej ako 2000 obyvateľmi, 7) so súhlasom obstarávateľa sa môžu výkresy zlučovať za podmienky zabezpečenia ich prehľadnosti a čitateľnosti.

(9) Obytné územia podľa odseku 4 písm. f) sú plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.

(10) Obytné územia podľa odseku 9 obsahujú aj

 1. plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce a niektoré občianske vybavenia aj potrebám záujmového územia,
 2. plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám.

(11) Zmiešané územia prevažne s mestskou štruktúrou podľa odseku 4 písm. f) sú plochy určené zväčša na občiansku vybavenosť, pre budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie a pre obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.

(12) Zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy podľa odseku 4 písm. f) sú plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.

(13) Výrobné územia podľa odseku 4 písm. f)

 1. sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných územiach,
 2. sú plochy pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zriaďujú v obciach s veľkým objemom priemyselnej výroby a prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia musia zabezpečovať požiadavky na prepravu osôb, tovaru, surovín a energií,
 3. pre poľnohospodársku výrobu sa zriaďujú v obciach v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade s podmienkami kapacitného a druhového rozvoja poľnohospodárskej produkcie; vo vidieckych sídlach sa na tejto ploche umiestňujú všetky stavby a zariadenia rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby, ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

(14) Rekreačné územia podľa odseku 4 písm. f) obsahujú časti územia obcí, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy. Do rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou.


 1. Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona č. 183/2000 Z. z., § 66 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z.
 2. § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 3. § 11 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

§ 13

Obsah územného plánu zóny

(1) Dokumentácia územného plánu zóny sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú časť a záväznú časť.

(2) Textová časť územného plánu zóny obsahuje

 1. základné údaje,
 2. riešenie územného plánu,
 3. doplňujúce údaje,
 4. dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní.

(3) V základných údajoch územného plánu zóny sa uvádzajú

 1. hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši,
 2. vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie, ak existuje,
 3. údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu.

(4) Riešenie územného plánu zóny obsahuje

 1. vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných pozemkov,
 2. opis riešeného územia,
 3. väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce,
 4. vyhodnotenie limitov využitia územia, napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok,
 5. urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia,
 6. začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
 7. určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,
 8. zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia,
 9. chránené časti krajiny,
 10. etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných cieľov a úloh,
 11. pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,
 12. návrh záväznej časti.

(5) Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch určujú

 1. umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najmä vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hĺbky, šírky a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a plochám zelene,
 2. intenzitu zastavania, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového využitia, najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené koeficientom zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby,
 3. prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru existujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie niektorých stavebných výrobkov, druh oplotenia,
 4. opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie a rozmerové parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na pozemok s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu,
 5. ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr. znižovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov, riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie protipožiarnych a protipovodňových opatrení.

(6) V doplňujúcich údajoch územného plánu zóny sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje, ktoré nie je vhodné z dôvodu prehľadnosti uvádzať v riešení územného plánu zóny. Tieto údaje musia mať uvedený zdroj.

(7) Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje

 1. regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,
 2. regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,
 3. regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok,
 4. určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,
 5. regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
 6. určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, 8 )
 7. požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,
 8. pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce,
 9. zoznam verejnoprospešných stavieb,
 10. schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

(8) Grafická časť územného plánu zóny obsahuje hlavné výkresy, ktorých podkladom sú katastrálne mapy doplnené výškopisom najmä v mierke 1 : 500 alebo v mierke 1 : 1000. Výkres širších vzťahov je v mierke 1 : 5000 alebo v mierke 1 : 2000. Výkresy grafickej časti územného plánu zóny obsahujú najmä

 1. širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability v rámci obce s vyznačením hranice riešeného územia,
 2. výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,
 3. výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok,
 4. hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu,
 5. vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby,
 6. doložku civilnej ochrany.

(9) Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany štátu a vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu sa v územnom pláne zóny vyznačia iba vtedy, ak sú evidované v katastri nehnuteľností alebo ak s ich vyznačením súhlasil štátny orgán oprávnený dať súhlas na ich evidenciu v katastri nehnuteľností.

(10) Koeficient zastavanosti podľa odseku 5 písm. b) je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.

(11) Index podlažných plôch podľa odseku 5 písm. b) je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku.

(12) Koeficient stavebného objemu podľa odseku 5 písm. b) udáva, koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1 m2 plochy pozemku.


 1. § 39a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

§ 14

Súborné stanovisko

Súborné stanovisko obsahuje posúdenie splnenia požiadaviek zadania a pokyny na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie na základe výsledkov prerokovania konceptu riešenia vrátane výberu variantu potvrdeného v procese prerokovania konceptu riešenia. Súčasťou súborného stanoviska je aj vyhodnotenie pripomienok ku konceptu riešenia.

§ 15

Podklady na preskúmanie súladu návrhu územného plánu

(1) Súlad návrhu územného plánu 9) preskúma príslušný orgán územného plánovania na základe

 1. návrhu územného plánu, ktorý je predmetom preskúmania,
 2. vyhodnotenia stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých obcí a pripomienok fyzických osôb a právnických osôb z prerokovania návrhu územného plánu,
 3. návrhu všeobecne záväzného predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu,
 4. informácie o postupe obstarávania a prerokúvania územného plánu.

(2) Podkladom stanoviska k územnému plánu obce a zóny je aj vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých vlastnícke práva sú návrhom dotknuté, a návrh rozhodnutia orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, o ich pripomienkach.


 1. § 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

§ 16

Podklady na schválenie územného plánu

Podklady na schválenie územného plánu obsahujú

 1. návrh uznesenia o schválení územného plánu a vymedzení záväznej časti územného plánu,
 2. návrh územného plánu,
 3. výsledok preskúmania územného plánu 9) príslušným orgánom územného plánovania,
 4. návrh vyhodnotenia pripomienok k návrhu územného plánu,
 5. návrh všeobecne záväzného právneho predpisu o vyhlásení záväznej časti územného plánu,
 6. návrh miesta uloženia dokumentácie schváleného územného plánu.

 1. § 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

§ 17

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie

(1) Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa graficky vypracujú ako samostatná príloha schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Textová časť sa spracuje v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov k záväznej časti. Grafická časť sa spracuje ako samostatná priesvitka alebo samostatný výkres.

(2) Celá dokumentácia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie musí byť uložená spolu s kompletnou pôvodnou schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

(3) Ak vplyvom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie stratila územnoplánovacia dokumentácia dostatočnú prehľadnosť, obstarávateľ môže zabezpečiť vyhotovenie nových hlavných výkresov, ktorých sa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie týkajú, so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov. Text záväznej časti sa spracuje ako úplné znenie s vyznačením zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

§ 18

Obsah registračného listu územného plánu

Registračný list územného plánu obsahuje

 1. názov územného plánu,
 2. názov obce (regiónu) s uvedením kódu obce (regiónu),
 3. názov okresu a kraja s uvedením ich kódu,
 4. vymedzenie riešeného územia zoznamom administratívnych alebo katastrálnych území,
 5. názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán,
 6. názov orgánu, ktorý schválil územný plán,
 7. názov spracovateľa územného plánu,
 8. etapy územného plánu:
 1. dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu,
 2. dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu,
 3. dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu,
 4. dátum postúpenia súborného stanoviska spracovateľovi,
 5. dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu,
 6. dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa § 25 zákona,
 7. dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán,
 8. dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu,
 9. dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu,
 1. mierku hlavného výkresu,
 2. použitú technológiu spracovania územného plánu,
 3. miesto uloženia územného plánu,
 4. meno a funkciu osoby zodpovednej za vypracovanie registračného listu a dátum jeho vyhotovenia.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

László Miklós v. r.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 58 | T: 0.323395

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne