Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

21. 05. 2024, meniny má: Zina

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Zdroj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Zobrazení

17955

Dátum vydania

04. 01. 2010

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

46%

Celkový počet hlasov: 1348

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Návrh Metodiky k Programu podpory územného rozvoja obcí

Návrh Metodiky k Programu podpory územného rozvoja obcí v roku 2005

1. Východiská

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (viď príloha materiálu; ďalej len ,,výnos“) je záväzný právny predpis, ktorý upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií samosprávam.

Vydanie výnosu umožňuje realizovať dotačný program MVRR SR, tzv. Program podpory územného rozvoja obcí a miest, prijatý vedením ministerstva a zameraný prioritne na poskytovanie dotácií na spracovanie územných plánov. Oznámenie o jeho vydaní bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 365, zo dňa 13.augusta 2005 (viď príloha materiálu).

Účelom Metodiky k Programu podpory územného rozvoja obcí a miest v roku 2005 je najmä sumarizovať, prípadne bližšie vysvetliť skutočnosti vyplývajúce z výnosu; a stanoviť postup pri hodnotení žiadostí ako aj pravidlá pre výber úspešných žiadateľov v roku 2005.

2. Komentár podľa ustanovení výnosu

Predmet a žiadateľ podpory (§ 1)

Dotáciu možno poskytnúť na spracovanie územného plánu obce alebo jeho zmien a doplnkov; a na spracovanie územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov. Dotáciu možno poskytnúť i v prípade, ak žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie na jednotlivú etapu spracovania územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ,,ÚPD“).
V zmysle stavebného zákona je obec orgánom územného plánovania obstarávajúcim územnoplánovaciu dokumentáciu obcí.
Dotáciu možno teda poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, resp. obec so štatútom mesta.

Výška poskytnutia dotácie (§ 2)

Dotáciu je v zmysle výnosu možné poskytnúť až do výšky 80 % oprávnených nákladov. Zvyšný podiel z celkových nákladov na spracovanie ÚPD budú tvoriť vlastné zdroje obce alebo mesta. Dotácia sa žiada vo väzbe na príslušný rozpočtový rok – je možné poskytnúť ju i na určitú jednotlivú etapu spracovania ÚPD (napr. koncept).

Presný účel a rozsah požadovanej dotácie vyjadrí žiadateľ vo svojej žiadosti na poskytnutie dotácie na príslušný rozpočtový rok. Oprávnené náklady sa preukazujú zmluvou, ktorú žiadateľ uzavrel so spracovateľom ÚPD a účtovnými dokladmi potvrdzujúcimi vynaloženie nákladov na účel dotácie (potvrdením o úhrade faktúry).

Po priznaní dotácie úspešnému žiadateľovi bude MVVR SR ako poskytovateľ dotácie požadovať predloženie potvrdenia o úhrade faktúry, ktorú predložil spracovateľ ÚPD. Tento účtovný doklad bude potrebné doplniť potvrdením o prevzatí prác (preberací protokol).

Podmienky poskytnutia dotácie (§ 3)

Dotáciu je možné poskytnúť len žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky stanovené výnosom;
- predovšetkým má schválené zadanie (zadávací dokument) pre ÚPD;
- má uzatvorenú zmluvu so spracovateľom ÚPD;
- zaviaže sa, že celkový proces spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od podpisu zmluvy o uvoľnení dotácie s cieľom predísť financovaniu ÚPD, ktorá by nebola v stanovenom trojročnom období schválená a teda by nenadobudla záväznosť.

Žiadateľ tiež musí preukázať, že má zabezpečené vlastné alebo úverové zdroje na zabezpečenie spolufinancovania účelu dotácie, a to uznesením obecného/mestského/VÚC zastupiteľstva a vyjadrením banky.

Žiadosť o poskytnutie dotácie (§ 4)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá alebo zasiela na adresu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava), oddelenie územného plánovania.

Vzor žiadosti sa nachádza v prílohe č. 1 výnosu.
K žiadosti je ďalej nutné predložiť prílohy preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie – ich zoznam je súčasťou prílohy č. 2 výnosu. Podrobnosti o hodnotení žiadostí sú obsahom bodu 3 Metodiky.

Zmluva (§ 5)

Na základe rozhodnutia ministra výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutí dotácií bude každému úspešnému žiadateľovi predložený k podpisu návrh zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotácia sa poskytne na základe zmluvy, upravujúcej základné práva a povinnosti zmluvných strán.

Predkladanie žiadostí – prechodné ustanovenie (§ 6)

Pre rok 2005 je v platnosti prechodné ustanovenie, keď je nevyhnutné žiadosti predložiť v termíne do 30. septembra 2005. Žiadosti predložené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Účinnosť (§ 7)

Výnos nadobudol účinnosť 25.augusta 2005, až do pozastavenia platnosti.

Príloha č. 1 a č.2 výnosu

Príloha č. 1 výnosu predstavuje vzor žiadosti a príloha č. 2 výnosu vymenúva zoznam príloh žiadosti preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie. Akceptované budú iba tie žiadosti, ktoré boli predložené žiadateľom spĺňajúcim podmienky podľa výnosu a obsahujú všetky údaje a náležitosti uvedené v prílohách žiadosti.

3. Vyhodnocovanie žiadostí

Hodnotenie predložených žiadostí bude zaistené činnosťou Komisie pre hodnotenie žiadostí k poskytovaniu dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ,,komisia“). Podrobnosti o mechanizme evidencie a vyhodnocovania predložených žiadostí upravuje Štatút komisie (viď príloha materiálu).

Dôležitú úlohu budú plniť sekretariáty komisie, ktoré budú preverovať obsah predložených žiadostí z technickej, vecnej i formálnej stránky a predhodnocovať žiadosti podľa škály kritérií. Aktivity sekretariátov komisie teda budú využité v etape predbežného technického a bodového hodnotenia a súhrnného odborného posudzovania žiadostí ešte pred predložením výstupov komisii. Sekretariáty komisie za účelom komplexného hodnotenia žiadostí overia údaje, ktoré budú potrebné k hodnoteniu podľa kritérií. Komisia bude pri hodnotení a prijímaní záverečných odporúčaní vychádzať z bodových hodnotení poskytnutých zo strany sekretariátov.

Zabránenie duplicity financovania z operačných programov a z dotačného programu na účely podľa výnosu bude zabezpečené prostredníctvom členstva zástupcov Agentúry na podporu regionálneho rozvoja MVRR SR v komisii pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD. Členstvo sa týka tých oddelení, ktoré evidujú žiadosti o NFP v rámci programu OP ZI, JPD – ide o zástupcov z oddelenia budovania inštitúcií, oddelenia implementácie (odbor riadenia JPD 2), prípadne oddelenie projektov miestneho rozvoja. Zástupcovia vyššie uvedených útvarov MVRR SR tak budú môcť komisii poskytnúť údaje o žiadateľoch NFP, ktorým bola pridelená dotácia v rámci programu OP ZI, JPD, a teda sa nemôžu stať príjemcami dotácie z dotačného programu na účely podľa výnosu. Z nimi poskytnutých údajov komisia bude vychádzať pri posudzovaní žiadostí.

Komisia na svojom zasadnutí prijme odporúčania pre výber úspešných žiadateľov a pre rozsah im poskytnutej dotácie. Výsledkom činností komisie je odporúčanie pre rozhodnutie ministra výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutí dotácií. O poskytnutí dotácií rozhoduje minister výstavby a regionálneho rozvoja svojím rozhodnutím.

V roku 2005 môžu byť dotácie poskytnuté v úhrnnej sume nanajvýš 1,0 mil. Sk.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 58 | T: 0.558947

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne